Magyar Katolikus Lexikon > N > nicea-konstantinápolyi hitvallás


nicea-konstantinápolyi hitvallás: az I. →konstantinápolyi zsinaton 381: szerkesztett hitvallás, mely a Szentléleknek a Fiúval és az Atyával való egylényegűségét fogalmazta meg. - A konstantinápolyi zsinatot jogilag nem tekintették egyetemesnek, ezért hitvallását sem vették azonnal figyelembe. Az →efezusi zsinat 431: pl. csak a →niceai hitvallásra hivatkozott. Csak a →kalkedoni zsinat hirdette ki a cs. ösztönzésére 451: a konstantinápolyi hitvallást az egész Egyh-ra vonatkozóan, ~ként. I. (Nagy Szt) Leó p. (ur. 440-461) megerősítette. A kalkedoni atyák a ~t a niceai hitvallás megerősítésének tekintették. - A források szerint a megfogalmazás Szalamiszi →Epiphanioszé, akinek írásaiban már a konstantinápolyi zsin. előtt is megtalálható a szöveg. - A ~ magába foglalja mind a niceai, mind a Ny-i →apostoli hitvallást. A krisztológiai rész niceai szövegéből csak ez, a Fiúra vonatkozó állítás hiányzik: „az Atya lényegéből”. A K-i és a Ny-i szövegekhez hozzátették a jeruzsálemi keresztelési hitvallásból származó betétet: „országának nem lesz vége”. Ezt bizonyára az ankürai →Markellosz és Photeinosz ellen szőtték bele, akik úgy gondolták, hogy a Fiú embersége az utolsó ítélet után megszűnik. - Az igazi többletet azonban a Szentlélekre vonatkozó rész mutatja, amit nyilván a →pneumatomachusok ellen iktattak be, akik a Szentlelket csak a Fiú teremtményének tekintették. Ez a rész összhangban van Szt Atanáz, Nagy Szt Vazul és Nazianzi Szt Gergely tanításával, akik szintén küzdöttek a pneumatomachusok ellen. - Dogmatikailag tehát a ~ban új megfogalmazás: a Szentlélek „úr és éltető”, vagyis senki sincs fölötte és az életet önmagában bírja; „az Atyától származik”. Az „és a Fiútól” későbbi Ny-i betoldás, melyre a ~ban vsz. azért sincs utalás, mert pneumatomachusok őt éppen a Fiú teremtményének mondták. Különben a Szentléleknek teljes isteni méltósága benne van azokban a szavakban is, hogy őt „az Atyával és a Fiúval együtt imádjuk és dicsőítjük”. A Lélek a „próféták által szólt”, vagyis ő adta a sugalmazást, és a Szentírás éppen ezáltal Isten szava. - A ~t a szentmisében először az 5. sz: Antiochiában imádkozták, a Miatyánk előtt, tehát az áldozást előkészítő hitvallás volt. Átvette a szokást Konstantinápoly, és a bizánci szert-ban mindmáig így maradt. Ny-on a →mozarab liturgiában kezdték mondani az →arianizmus veszedelme miatt. A frank birod-ba Nagy Károly (ur. 768-814) vezette be, belevéve a →filioquét is, de helyét nem az áldozás előtt, hanem az evang. után jelölte meg. Vsz. →Alkuin volt ebben is a tanácsadója. A köv. századokban egész Eu-ban elterjedt. - A róm. lit-ban 1014-től énekelték vasárnapokon és nagy ünnepeken. A →Gloriához hasonlóan a pap latinul intonálta, majd csendesen elimádkozta. Mo-on közben a nép a népének hitvallás-versszakát énekelte. A II. Vat. Zsin. liturgikus reformja (1969) előírta a ~ elmondását a népnek is, de lehetőséget adott arra, hogy helyette az apostolit imádkozzuk. G.F.-N.F.

LThK VII:938; 1993. VII:938. - Radó I:69.

Niceai hitvallás

DS 125

Nicea-konstantinápolyi hitvallás

DS 150

Credimus

in unum Deum

Credo

in unum Deum

Patrem omnipotentem,

Patrem omnipotentem,

omnium visibilium et invisibilium factorem.

factorem coeli et terra

visibilium et omnium invisibilium .

Et in unum Dominum nostrum

Et in unum Dominum

Iesum Christum Filium Dei,

Iesum Christum

Filium Dei unigenitum,

natum ex Patre unigenitum,

et ex Patre natum

ante omnia saecula,

hoc est de substantia Patris,

Deum ex Deo,

Deum de Deo,

lumen ex lumine,

lumen de lumine,

Deum verum de Deo vero,

Deum verum de Deo vero,

natum, non factum,

genitum non factum,

unius substantiae cum Patre

consubstantialem Patri

per quem omnia facta sunt,

per quem omnia facta sunt;

quae in coelo et in terra,

qui (propter nos homines)

qui propter nos homines

et propter nostram salutem descendit,

et propter nostram salutem

descendit de coelis,

incarnatus est

et incarnatus est de Spiritu Sancto

ex Maria Virgine

et homo factus est

et homo factus est;

crucifixus etiam pro nobis

sub Pontio Pilato,

et passus est

passus et sepultus est,

et resurrexit tertia die,

et resurrexit tertia die

secundum Scripturas

et ascendit in coelos,

et ascendit in coelum

sedet ad dexteram Patris,

venturus iudicare vivos et mortuos.

et iterum venturus est cum gloria

judicare vivos et mortuos:

cujus regni non erit finis.

Et in Spiritum sanctum.

Et in Spiritum Sanctum,

Dominum et vivificantem

qui ex Patre Filioque procedit,

qui cum Pater et Filio

simul adoratur et conglorificatur,

qui locutus est per prophetas.

Et in unam, sanctam catholicam,

et apostolicam Ecclesiam.

Confiteor unum baptisma

in remissionem peccatorum

Et exspecto resurrectionem mortuorum

et vitam venturi saeculi. Amen.

Eos autem, qui dicunt

„Erat quando non erat” et

„Antequam nascereteur non erat” et

„Quod de non exstantibus factus est”

vel ex alia substantia aut essentia dicentes (esse),

aut (factum aut) convertibilem

aut demutabilem Deum (Filium Dei),

hos anatematizat catholica Ecclesia

Apostoli hitvallás

Nicea-konstantinápolyi hitvallás

Hiszek egy Istenben,

Hiszek az egy Istenben,

mindenható Atyában,

mindenható Atyában,

mennynek és földnek

Teremtőjében.

mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében.

És Jézus Krisztusban,

Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban,

az ő egyszülött Fiában,

a mi Urunkban;

Isten egyszülött Fiában, aki

az Atyától született

az idők kezdete előtt.

Isten az Istentől,

Világosság a Világosságtól,

valóságos Isten a valóságos Istentől,

született, de nem teremtmény,

az Atyával egylényegű,

és minden általa lett.

Értünk, emberekért,

a mi üdvösségünkért

leszállott a mennyből.

aki fogantatott Szentlélektől,

Megtestesült a Szentlélek erejéből

született Szűz Máriától;

Szűz Máriától, és emberré lett.

szenvedett Poncius Pilátus alatt;

Poncius Pilátus alatt értünk

megfeszítették,

keresztre feszítették,

meghalt és eltemették.

kínhalált szenvedett és eltemették.

Alászállt a poklokra,

harmadnapon feltámadt

Harmadnapra föltámadott

a halottak közül;

az Írások szerint,

fölment a mennybe,

fölment a mennybe,

ott ül a mindenható Atyaisten

ott ül az Atyának jobbján,

jobbján;

onnan jön el

de újra eljön dicsőségben

ítélni élőket és holtakat.

ítélni élőket és holtakat,

és országának nem lesz vége.

Hiszek Szentlélekben.

Hiszek a Szentlélekben

Urunkban és éltetőnkben,

aki az Atyától és a Fiútól származik;

akit éppúgy imádunk és dicsőítünk,

mint az Atyát és a Fiút.

Ő szólt a próféták szavával.

Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat,

Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban,

a szentek közösségét,

vallom az egy keresztséget

a bűnök bocsánatát,

a bűnök bocsánatára,

a test föltámadását

várom a holtak feltámadását

és az örök életet. Amen.

és az eljövendő örök életet. Amen.