🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > mennyei tanácskozás
következő 🡲

mennyei tanácskozás, mennyei tanács, égi pör: →misztériumjáték, mely a →megtestesülést megelőző, az Isten igazságossága és irgalmassága között folyó harcot dolgozza föl, a megtestesülésért könyörgő imádságokkal, a sátánnal folytatott párbeszéddel. - A ~ célja a →biblia pauperumokhoz hasonlóan a tanítás volt. Az imádkozó ember szeme elé állította, s ezzel elmélkedése tárgyává tette: mi volt a megváltás ára, miért volt szükség a keresztáldozatra és Isten Fia szenvedésére. - Szereplői ált. az Atyaisten, angyalok, az Irgalmasság, Igazságosság, Bölcsesség allegóriái, a →pokol tornácán várakozó igazak (szentatyák) és a sátán. - →Temesvári Pelbárt 1448 k. Budán készült művében (De sanctorum patrum desiderio et exoratione pro incarnatione Christi, sub processu historico et devoto; 'A szentatyák vágyakozásáról és könyörgéséről Krisztus megtestesüléséért históriás és jámbor előadásban') a szentatyák ott tartózkodnak a pokol tornácának fogságában, az ördög uralkodni szeretne rajtuk. Kísérti őket, Ádám azonban reménykedik Isten irgalmasságában. Társalgás kezdődik Ádám, a próf-k meg az Igazság között. Az Úr is erősíti hitüket. Dávid a szentatyák kérésére az Égbe megy követségbe, ahol az Úr színe előtt az emberiséget pártfogásába veszi az irgalmasság. Dávid tele reménységgel tér vissza az emberek világába. Az égben nagy vetélkedés támad az Úr Irgalmassága, Igazsága és Igazmondása között az ember megszabadításáról, végül Isten Fia, vagyis a Bölcsesség dönt. A következő rész Jézus küldetéséről szól: legyen jó bűnhődése és jó halála Ádámnak. Ezért lesz az Isten Fia emberré: megtestesül és kínhalált szenved az emberi nem megváltásáért. Az utolsó rész Mária kiválasztásáról szól: „Keressünk egy szép virágzó szüzet, aki a Király előtt álljon és szolgáljon neki. Olyan leány, aki méltán fogadja szállásán a mi Istenünket. Ne találjon benne semmit, ami az ő szent fölségének szemét sérthetné. Ne hozzon ránk áldás helyett átkot.” A szentatyák Názáretbe küldik Dávidot, aki örömmel tér vissza: „Helyet leltem az Úrnak és sátort Jákob Istenének. Kelj föl, jöjj a te nyugalmadba szentségednek szekrényével.” A szentatyák éneklik: Te vagy Jeruzsálem dicsősége, népünknek tisztessége (Jud 15,9). - Az égi pör a ferences →Tihanyi és a domonkos eredetű →Horvát-kódexben is megjelent, ami a téma közismert volta mellett szól. A csíksomlyai misztériumjátékok között 8 változatban, újabb motívumokkal színeződve is előfordul. Az 1727: előadott misztérium szerint Deus Pater (Atyaisten) neheztel az emberiségre. Gondolkozik: kiszabadítsa-e az ördög hatalmából, v. örök kárhozatra ítélje. Justitia (Igazságosság) helyénvalónak találja a büntetést, Misericordia (Irgalmasság) azonban könyörögni kezd. Deus parancsára megjelennek a pátriárkák, majd a próféták, végül az evangélisták. Mindannyian sürgetik, hogy a Filius (Fiú) emberré legyen és halálával megváltsa az embert. - Az 1733. é. ~ Fodor Patrik atya szerzeménye: Deus Pater megtudja, hogy Fia az emberiség megváltására készül. Az összehívott ~ban Innocentia (Ártatlanság) ellenzi Jézus halálát, az angyalok, a limbus atyái, Amor, Justitia, Misericordia és Sapientia (Bölcsesség) a megváltásra szavaznak. Deus elfogadja a többség kérését, és a Fiúnak a →szenvedés eszközeit (oszlopot, kötelet, töviskoronát, poharat, lándzsát) küldi ajándékul. - A ~t Varga Lajos népköltő is megverselte. Vsz. a ~ ihlette a háromszéki karácsonyköszöntőt: A paradicsomban egy almafa vala, Melyre egy nagy kígyó tekeredett vala. Ádám maradéki mai nap örvendnek, Limbusban azt Atyák vígan énekelnek: Gloria excelsis, mondván az Istennek, Áldás és békesség adassék népeinek. Amen. - Ikgr. Az erdélyi szász Almakerék gótikus freskóciklusán az első képsor a világ, a növények, állatok és Éva teremtése. Isten megmutatja Ádámnak és Évának a Paradicsomot. Az első emberpár, bűnbeesés és kiűzetés, Ádám és Éva földi élete, Kain és Ábel áldozata, Ábel halála, Kain a gyilkosság után. E képsor alatt: az Atyaisten ölében tartja a kis Jézust, Angyali üdvözlet, Mária látogatása, Jézus születése, híradás a pásztoroknak, Háromkirályok, betlehemi gyermekgyilkosság, menekülés Egyiptomba, Jézus bemutatása, a tizenkétéves Jézus a tp-ban. A 3 mezőben a passiótörténet 13 képe, majd újabb 7 jelenet a mennybemenetelig, Mária halála, temetése, mennybevétele. - A lőcsei minorita ktor folyosójának 14. sz: festett freskóin a ~ hiányosan látható: Ádám és Éva a Paradicsomban, a tiltott gyümölcs és a kiűzetés; eredetileg a ciklus nyilván teljes volt. - Idővel szárnyasoltáraink liturgikus fegyelme meglazult, s a megtestesülés már nem a ~, hanem Mária élete egyik epizódjaként jelenik meg, majd a misztérium a →Legenda Aurea ihletében már szinte idillé válik. **

Bálint 1989:28.