🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > mechitáristák
következő 🡲

mechitáristák (lat. Ordo Mechitaristarum, OMech): örmény katolikus férfirend. - 1701. IX. 8: Szebasztei →Mechitár alapította. Kelet bencéseinek, Kelet jezsuitáinak is nevezik őket. Céljai: Isten dicsérete, az örm. nemzet szolgálata és az örm. kulturális értékek megőrzése. A kereszt által 4 mezőre osztott címerükben harang, lángoló szív, kalapács és kv., a kereszt szárain a „vo, gen, ve és aip”, A Szt Szűz, a bűnbánat tanítómesterének fogadott fiai név kezdőbetűi. - Az alapító szerint „vedd el egy nemzet nyelvét, és elszárad az a nemzet”, tehát a nyelv megőrzése az →örmények továbbélésének biztosítéka. Ezért ott nyitottak isk-kat és nyomdákat, ahol az örménység nélkülözte saját kultúrájának eszközeit (gimnáziumok: régen Perzsiában, a Krím-fszg-en, Erdélyben és Triesztben, ezek megszűnése után Iszambulban, Szmirnában [Izmir], Gárinban [Erzerum = Erzurum], a Ván-tó mellett Musban és Trapezuntban [Trabzon]), de Egyiptomban is voltak ~. Bár a régi mech. isk-k majdnem mind elpusztultak, üldöztetéseikben is mindenütt együtt éltek népükkel, és követték őket, ha az örm-ek otthonait lerombolták és elűzték őket valamelyik országból, hogy aztán missziójuk ismét virágzásnak induljon. Fiatalok tízezreit nevelték, innen (pl. Besigtáslján, Dzerenci, Therzján és Váruzsán kezei alól) kerültek ki az örm. irod. ébredés, művészetek és a szellemi élet vezetői, és vallják magukat a ~ növendékeinek. - Erdély örm. városaiban is a ~ tartották életben az örm. kat. egyh-at, ahonnan évszázadokon át sokan léptek be a rendbe. Köztük az írók m-ra ford. az örm. irod. részeit, uakkor a külföldi örm-ekkel megismertették a m. népet és irod-át. A 19. sz: tp-aik voltak Erzsébetvárosban (ktorral), Újvidéken és Péterváradon is. VII. Pius p. (ur. 1800-23) érs. címet adott a ~ ált. apátjának. - 1. A ~ velencei ága. A ~ 1833: az osztrák uralom alatt örök áron megvették a Szt Lázár-szg-et. Ter-ét az eredetinek több mint négyszeresére, 30 ezer m2-re növelték (a központi épületegyüttesen kívül 2000: ebből 20 ezer m2 zöldterület). Akadémiájuk széleskörű tud-os tevékenységének (pl. csillagászat, mat., nyelvészet, bölcsészet) eredményeit publikálják a Pázmáveb folyóiratban. Közp. szerepet töltenek be a diaszpóra nyelvoktatásában (nyári tanf-ok). Iskoláik vannak Szíriában, Fro-ban és Argentínában. Velencei mech. Nerszesz Der Nerszeszján, 1991: Örményo., Grúzia és Oroszo. kommunizmus utáni első örm. kat. érseke is. - 2. A ~ bécsi ága. 1773: a szerz-ek egy része a rendi alkotmány körüli nézeteltérések miatt Bábig vezetése alatt elvált a velenceiektől és Triesztben telepedett meg mint a ~ új ága, de Napóleon 1809: mint Habsburg alattvalókat vagyonuktól megfosztotta és kiűzte őket, ezért 1810: Bécsben kerestek menedéket, ahová I. Ferenc cs. (ur. 1806-35) rendeletileg befogadta őket. Egy elhagyott kapuc. ktorba költöztek (Bécs, VII. ker.; 1843 óta Mechitharistengasse). Ez a ktor lassan az örm. diaszpóra kulturális kincsekben gazdag és befolyásos közp-jává vált. Kvtára és múzeuma az örm. múlt lelki-szellemi gazdagságának tárháza. 2000: iskoláik vannak Isztambulban, Libanonban. 1979: Los Angelesben nyitottak gimn-ot, 1998: Tujungába (Kalifornia) helyezték át. 1990-2003: Bostonban nyári isk. táborokat vez. Missziós házakat működtetnek nagy városokban, Bpen is. Fontos szerepük van a papnevelésben (teol., fil., tud-ok, tört., bölcsészet oktatása). Bécsi nyomdájuk 1811-: 50 nyelven nyomtatott kv-eket. Hántesz Ámszorjá c. folyóiratuk 100 éves, Nemzeti Kézirattár c. sorozatuk 227 köt. Bécsi tp-uk a ktor ékköve, a főoltáron kívül 4 oltára van, Világosító Szt Gergely-oltára (Theophil von Hansen) nevezetesebb. Kvtárukban több mint 120 ezer örm. és 10 ezer más nyelvű kv., 2600 örm. kézirat (a legrégibb a 9. sz-ból). Örm. folyóirattáruk a leggazdagabb a világon. Numizmatikai gyűjt-ükben 8 ezer örm. és 30 ezer más érem található. Egyh. ruhák gyűjt-e mellett kézimunkákat, műalkotásokat, a képtárban a Nághás családtól Ájvázovszkijig Örményo. és a diaszpóra híres festőinek alkotásait őrzik. Az 1889 óta készített Mechitharine likőrjük receptjét egy kézirat már 1680: gyógyszerként közli. - 2000. VII: a ~ két ága ismét egyesült a velencei anyaktor, Jeghia Dz. Khilaghöbján ált. főapát irányítása alatt, a bécsi mint első főkolostor működik tovább Boghosz Kodzsánján főapát vezetésével. A r. fennállásának 300. évford-ját nemcsak Velencében és Bécsben (ahol 2001. X. 11: kiáll. nyílt), de a hivatalos jereváni hatóságok is nagy ünnepségekkel köszöntötték. - A velencei anyaktoron és a bécsi ktoron kívül állomáshelyeik: Róma, tanulmányi ház  (2004: már nem működött); Buenos Aires (Argentína), isk.; Jereván (Örményo.), kulturális és okt. közp.; Sevres (Fro.), Samuel-Mourat Örm. Koll.; Bikfaja (Libanon), konvent; Hazmieh (Libanon), koll.; Metn (Libanon), kulturális társaság; Haleb (Szíria), isk.; Tujunga (USA), isk.; Glendale (USA), nevelési alapítvány; Belmont (USA), egyhközs.; New York (USA), Szt Anna örm. kat. szegyh.; Isztambul (Töröko.), isk. és ktor; Budapest, lelkészség (misszió). Szám L.

A ~ Bécsben. (a ktor ismertetője örm-ül) - Bogos Mária: A szépvízi örm. közösség. Bp., 1997. - Ararát 2000/9:24, 26; 2001/11:29.