🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Moravcsik
következő 🡲

Moravcsik Gyula (Aszód, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1892. jan. 29.-Bp., 1972. dec. 10.): bizantinológus, egyetemi tanár. - Az aszódi ev., a bpi ref. és ev. gimn-ban, az Eötvös Koll. tagjaként 1910-14: a bpi tudegy-en tanult, gör-lat. szakot végzett és drált. 1914. VIII. 1: katona, 1915. IV-1920: Szibériában orosz hadifogoly, ahol megtanult oroszul, törökül és újgörögül. 1920. IX-1923. IX: a bpi Mária Terézia Leánygimn. tanára, XII: tanári okl-et szerzett. 1923-36: az Eötvös Koll. tanára, 1924: a Pázmány Péter Tudegy. kk. gör. nyelvészet mtanára, 1932: rk. tanára, 1936: ny. r. tanára. 1934. V. 11: az MTA l., 1945. V. 30: r. tagja, 1923-44: a Bpi Philológiai Társ. választmányi, az athéni Byzantologiai Társ. tb., 1942: a bolgár, 1954: a bajor, 1955: a berlini (NDK), 1965: az osztrák tud. akad. l., 1965: a szerb tud. és műv. akad., 1966: az Athéni Akad. külső tagja, az Ókortud. Társ. eln., a Nemzetk. Bizantinológiai Társ. aleln. - M: A csodaszarvas mondája a bizánci íróknál. (Dri ért.) Bp., 1914. - Szt László leánya és a bizánci Pantokrator-monostor. Die Tochter Ladislaus des Heiligen und das Pantokrator-Kloster in Konstantinopel. Bp-Konstantinápoly, 1923. (A Konstantinápolyi M. Tud. Int. Közlem. - Mitteilungen des Ungarischen Wissenschaftlichen Institutes in Konstantinapel 7-8.) - Klasszika-filológiánk és a nemz. tud-ok. Szeged, 1930. (Széphalom kvtár 19.) - Az onogurok tört-éhez. Uo., 1930. (A M. Nyelvtud. Társ. kiadványai 27.) (utánnyomat Uo., 1977) - Gör. költemény a várnai csatáról. Bp., 1934. (M-gör. tanulm-ok 1.) - A m. tört. bizánci forrásai. Uo., 1934. (A m. törttud. kézikv-e I. 6/b.) - A m. Szt Korona gör. feliratai. Uo., 1935. (Ért-ek a nyelv- és széptud. köréből XXV:5.) - Byzantinoturcica. 1. Die byzantinischen Quellen der Geschichte der Türkvölker. 2. Sprachreste der Türkvölker in den byzantinischen Quellen. + Beilage: Facsimiles byzantinischer Handschriften. Uo., 1942-43. (M-gör. tanulm-ok 20-21.) - A papíruszok világából. Uo., 1942. - A birod. kormányzása. Írta Bíborbanszületett Konstantin. A gör. szöveget kiadta és ford. Uo., 1950. - Bizánc és magyarság. Uo., 1953. - Bevezetés a bizantinológiába. (Egy. tankv.) Uo., 1966. (átd., bőv. kiad. Berlin, 1958, 2. kiad. 1989) (ném-ül: Einführung in die Byzantinologie. Ford. Engl Géza. Bp-Darmstadt, 1976) - Studia Byzantina. Ang., fr., ném., ol., orosz és újgör. nyelvű tanulm-ok. Szerk. Haramatta János. Amsterdam-Bp., 1967. - Byzantium and the Magyars. Uo., 1970. - Az Árpád-kori m. tört. bizánci forrásai. 2. kiad. Gyűjt., ford., bev. jegyzet. S.a.r. Ritook Zsigmond és Kapitánffy Antal. Uo., 1984. - Bpen 1935-44: szerk. a Magyar-görög tanulmányok sorozat 1-30. köt-ét. 88

MTA tagjai 1972:194. - M. Tud. 1973:10. sz. (Harmatta János: ~) - Századok 1974:2. sz. (Székely György: ~ 1892-1972) - Gulyás XVIII:1239.