🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Miskolczy
következő 🡲

Miskolczy András (Nemeskosztolány, Bars vm., 1777. nov. 17.-Pécs, 1843. okt. 28.): választott püspök. - A bölcs-et Pozsonyban, a teol-t Pécsett végezte, 1800. XI. 23: pappá szent., ppi h. titkár, 1803: Bécsben Somogyi János fiai mellett nev., 1804. III. 19: Ozorán plnos, 1825: pécsi knk., 1837: szerviai vál. pp., 1833: nagyprép., 1838: ppi helyettes. Vagyonát tanügyi célokra hagyta. - M: Oratio funebris... Pécs, 1825. - Utóda a szerviai c-en 1844: Szaniszló Ferenc. T.E.

LBE:505. (Miskoltzy) - Brüsztle IV:95. - Schem. Qu. 1857:43; 53. - Szinnyei IX:11.

Miskolczy Gyula (Szeged, Csongrád vm., 1892. okt. 14.-Bécsújhely, Au., 1962. júl. 6.): történetíró, egyetemi tanár. - Szegeden éretts., 1909-13: a bpi tudegy-en, 1911: Lipcsében, 1912: Münchenben is tanult, Bpen 1913: bölcsészdr-i okl-et szerzett. 1914: a bécsi udvari levtárban dolgozott. Az I. vh-ban katona. 1921: a Bécsi M. Int., 1922: a M. Orsz. Levtár munk. 1925-30: külügymin. titkárként Bécsben a m. levtári küldöttség tagja. 1928: a Pázmány Péter Tudegy. a 18-19. sz. tört. tárgykörből mtanárrá képesítette, 1930: a róm. Coll. Hung. ig-ja és a róm. egy. m. tört. tanára, 1933. V. 19-1949: az MTA l. tagja (tagságát „illegális külföldre távozása miatt” megszüntették). 1935-1948. XII: a Pázmány Péter Tudegy-en a hazai tört. D-i kapcsolatainak ny.r. tanára, a bécsi egy. előadója és a bécsi Coll. Hung. ig-ja. 1948: Bécsben telepedett le, 1949-62: a bécsi egy. m. tört. előadásokkal megbízott tb. tanára; nem vett részt a pol. emigráció életében. - M: Ungarn in Helmolt Weltgeschichte. (Berlin, 1923) - A horvát kérdés tört. és irományai a rendi állam korában. Kiad. és bev. 1-2. köt. Bp., 1927-28. - Zur staatsrechtlichen Stellung der Militärgrenzen. Zágráb, 1929. - A győzelmes fasizmus. Bp., 1932. (Klny. M. Szle) - La storia di Roma nella storiographia ungherese. Bologna, 1934. - A gr. Klebelsberg Kuno M. Tört-kutató Int. évkv-e. Szerk. Károlyi Árpáddal és Angyal Dáviddal. Uo., 1936. [1937] - A kamarilla a reformkorszakban. Uo., [1938] (A M. Tört. Társulat kv-ei 2.) - Ungheria d'oggi. Többekkel. Roma, 1939. - A modern állameszme kora. Szerk. Bp., 1942. (M. művelődéstört. 5.) - A magyar nép történelme a mohácsi vésztől az I. vh-ig. Róma, 1956. - Magyar történelem. Szerk. Ferdinandy Mihállyal, Gallus Sándorral és Szász Bélával. Cleveland, Oh., 1957. (2. kiad. Buenos Aires, 1957) - Ungarn in der Habsburger Monarchie. Wien-München, 1959. - Metternich und die ung. Stände. Wien, 1959. - Das Institut für ung. Geschichtsforschung in Wien u. seine Publikationen. Uo., 1962. - The Unreconciled Hungarians. The Austrian Empire. Lexington-Toronto-London, 1974. Bo.Gy.

MTA tagjai 1975:192. - Bölöny VI:503. - Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs 1962. (Wagner, Hans: Julius v. Miskolczy) - Borbándi 1992:258. - Gulyás XVIII:1037. - Nagy 2000:700.

Miskolczy István, Szt Rozáliáról nev., Piar (Szeged, Csongrád vm., 1881. szept. 1.-Bp., 1937. dec. 1.): gimnáziumi tanár. - A gimn-ot Szegeden, Vácott és Kecskeméten végezte, 1897. VIII. 27: lépett a r-be, 1903. IV. 19: ünn. fog-at tett, 1905. VII. 3: pappá szent. A bpi egy-en 1903: lat-tört. szakos tanári okl-et szerzett, tört-ből drált. 1903-07: a váci, 1909: a bpi piar. gimn. tanára. 1923. V. 31: a szegedi egy. „Itália tört. az Anjouk nápolyi uralma idején” tárgykör mtanárává képesítette. Erről 1931. X. 15: lemondott, mivel a bpi egy. a késő kk. tört-ből mtanárrá képesítette. Szegeden 1923-27: témájából 4 félévben előadást tartott. Az 1925/26. tanévet Olo-ban töltötte tanulm-úton. 1933(?): a bpi egy-en c. rk. tanár. - Főként a honi Anjou-korral foglalkozott. - 1927: a SZIA II. o. tagja. - M: A kegyestanítór-iek privigyei koll-ának tört. Vác, 1907. (Művelődéstört. ért-ek 26.) - Itália a 13. sz-ban. Művelődéstört. képek. Bp., 1908. - Anjou Károly. Uo., 1913. - Bajtay J(ózsef) Antal. Uo., 1914. - Mo. az Anjouk korában. Uo., 1923. (Szt István kv-ek 9.) - Anjou Károly balkáni pol-ja. Szeged, 1925. - Emlékbeszéd Áldásy Antalról. Bp., 1925. (SZIA emlékbeszédei II. 5.) - A kk. kereskedelem tört. Uo., 1926. (Szt István kv-ek 37.) - Ludovico il Grande Angioino re d'Ungheria. Roma-Bp., 1926. - András hg. tragédiája és a nápolyi udvar. Bp., 1928. - A m. Anjouk trónigénye Nápolyban. Uo., 1928. (Klny. Tört. Szle) - Egyetemes tört. a tanító- és tanítónőképző int-ek számára. 1-3. köt. Uo., 1929-30. - A 2. aversai tragédia. Uo., 1930. - A m. nemz. tört. a tanító- és tanítónőképző int-ek 4. o-a sz. Uo., 1931. (Új kiad. 1939) - Mo. tört. fiúközépisk. 8. o-a sz. Szolomajer Taszilóval. Uo., 1931. (SZIT isk. segédkv-ei) (új lenyomat 1941) - Anjou kir-aink reformjai. Uo., 1933. - Nápolyi Johanna. Uo., 1934. (Klny. B. Szle) - Az 1348-iki nagy pestis és az egykorú orvostud. Uo., 1936. (Klny. uo.) - Egykorú vélemény II. József reformterveiről. Uo., 1937. (SZIA tört., jog- és társadtud. o. felolv-ai II. 5.) - M-ol. összeköttetések az Anjou-korban. M-nápolyi kapcsolatok. Uo., 1937. - Egyetemes tört. a líceum és leánylíceum 1. o-a számára. Mezősi Károllyal. Uo., 1939. (SZIT líceumi tankv-ei) (új lenyomat 1942-44) - Uaz a 2. o. sz. Uazzal. Uo., 1939. - Balanyi Györggyel 1928-tól szerk. a Történelmi tankv-ek sorozatot. T.E.

SZIA tagajánl. 1927:7. - Schem. Piar. 1930/1:57; 1938/9:67. - Nemz. Újs. 1937. XII. 3. Arck. - SZIA Értes. 1937:61. - Balanyi György: ~ 1881-1937. Bp., 1943. - MÉL II:222. - Szegedi egy. alm. 1971:91. - Gulyás XVIII:1040.

Miskolczy Kálmán, Szt Rozáliáról nev., Piar (Sárospatak, Zemplén vm., 1921. júl. 10.-): gimnáziumi tanár, magyar lelkipásztor az USA-ban. - 1939: a sátoraljaújhelyi piar. gimn-ban éretts., VIII. 27: lépett a r-be, 1945. VII. 1: pappá szent. Sátoraljaújhelyen. Uo. hittanár, s közben 1947: a Pázmány Péter Tudegy-en hittud-ból drált. 1947-49: a Kalazantinum fil. és gör. nyelv. tanára. 1949: az államosított piar. gimn-ban azonnali hatállyal fölfüggesztették a Mindszenty hgprím. melletti agitáció vádjával. A letartóztatás elől elbujdosott. Rigyácon (Zala m.), 1951: Petrikeresztúron h. plnos. 1957: átkérte magát az esztergomi főegyhm-be, Pilinyben h. plnos. 1959: Sárospatakon kp., 1961: Péliföldszentkereszten, 1963: Leányváron plnos. 1965. III. 15: korábban emigrált rtársai hívására útlevéllel Rómába, 1966: az USA-ba utazott. Nem tért vissza. Távollétében a hazatérés megtagadása miatt fél év börtönre ítélték. Devonban (Pa., USA) a piar. gimn-ban, 1971: Fort Lauderdale-ben (Fl.) a piar vez. alatt álló Cardinal Gibbons High School-ban hittant, lat-t, ném-et tanított. 1981: befejezve a tanítást plnos lett Baberton (Oh.) Szentháromság-, majd Trenton (N.J.) Szt István-egyhközs-ben. 1988-89: Buffalóban (N.Y.) az irgalmas nővérek kórházában lelkész. 1994: a lackawanai Nagyboldogasszony-tp. adm-a (2001: is), kisegít Buffalo és Welland (Kanada, Ont.) m. tp-aiban. Lelkigyakorlatokat tartott, rendszeresen pasztorálta a Miami és Sarasota (Fl.) környékén élő m. híveket. - 1985: a clevelandi (Oh.) Árpád Akad. tagja. - Írásai: Katolikus M-ok Vasárnapja (Hét szentje, „21 egy. zsinat”, a Biblia kv-einek bemutatása sorozatok), baltimore-i M. Újság (2001). - M: Pap voltam Rákosi és Kádár alatt. (Mo-i élmények, Függelékben: Bp. ostroma, ahogy én láttam). Boardman (Oh.), 1989. s.k.-88

Schem. Piar. 1943/44:62. - Bölöny 1984:505. - Nagy II:264.

Miskolczy Márton (Galgóc, Nyitra vm., 1763. nov. 9. [ker. n.]-Esztergom, 1848. márc. 13.): fölszentelt püspök. - Esztergom egyhm. novíc-ként tanulm-ait 1785: a budai szem-ban kezdte, 1789: a pozsonyi generális szem-ban fejezte be, IX. 26: pappá szent. Koroson kp., 1794. IV. 15: nagylapási 1796. XII. 18: dunacsúni, 1798. VI. 28: nádasi, 1815. VI. 18: szakolcai plnos és kolosi apát, 1821. XI. 1: pozsonyi knk. s az érs. líceum h. ig-ja, az agg papok int-ének ig-ja. 1823: nagyszombati adm. 1825. IV. 7: esztergomi knk., 1829. XII. 1: nyitrai főesp., 1835. IX. 2: szentistváni prép., XII. 31: szentgyörgymezei prép., 1845. VI. 2: nagyprép., 1840. V. 29: kinev., XII. 14: megerősített, Esztergomban 1841. III. 21: fszt. tinnini pp. és mindaddig spp., amíg meg nem vakult. - Utóda a tinnini c-en 1852. III. 15: Krautmann József. T.E.

LBE:575. (1840: tinnini pp.) - Schem. Strig. 1859:6. (23.) - Gams 1873:423. (66.) - Némethy 1894:795. - Kollányi 1900:441. - Ritzler-Sefrin VII:370. (†1852. febr. 13. előtt!)

Miskolczy Tivadar (Ókemence, Ung vm., 1910. máj. 10.-Ungvár, 1976.): püspöki levéltáros, iktató és háznagy. - 1943: (már) ppi levtáros. A szovjet hatóságok 1948. IV. 10: letartóztatták, 1949. III 5: ítélték el 25 év munkatáborra, 5 év jogfosztásra, vagyonelkobzásra. 1956: tért haza, nyugdíjazásáig (1972) az ungvári kertészetben dolgozott. 1989. IV: rehabilitálták. 88

Pilinyi 1943:52. - Hetényi Varga I:503. - Dupka 1993:61.