Magyar Katolikus Lexikon > M > Marianum R.K. Leánynevelő Intézet


Marianum R.K. Leánynevelő Intézet, Kolozsvár, 1891.-1948. aug. 3.: a →Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek vezetése alatt álló tan- és nevelőintézet. - Az 1891: alapított hídelvei el. isk. helyére építették. Az isk-nővérek r-je 1907: a kolozsvári Augusteum el. isk. vezetését, 1908: a ~ helyén levő polg. isk. 1-2. o-át is átvette, 1910: Serbőczy M. Amanda vezetése alatt külön rházzá alakultak. - A ~ építését Hübner Jenő tervei alapján 1910. IV: kezdték el, az isk. épületét 1911. XII. 10: Majláth Gusztáv pp. fölszent., az internátust 1914-16: építették. A ~ a kolozsvári r.k. egyhközs. tulajdona, ig-ja a mindenkori kolozsvári belvárosi plnos volt. Alapító ig-ja →Hirschler József. - 1911-től a ~ben 4 tagozat és 2 tanf. működött: 1. A polg. leányisk. léte adta az int. alapításának gondolatát. Trianont követően az új rum. iskolatörv-ek szerint 1923: volt az utolsó éretts. vizsga, 1924: a végzősök a 8. o. után abszolváló vizsgát, 1925-től rum. biz. előtt „baccalaureatusi” vizsgát tettek; 1936-40: az o-ok a keresk. líceum alsó tagozatává szerveződtek át, 1940-44: ismét polg. leányisk. - 2. Az elemi leányisk-ban az isk-nővérek tartották az órákat. A tanulók száma 150-220 között ingadozott. - 3. A női felsőkeresk. isk. 1911/12-től megszakítás nélkül működött, s nyilvánossági jogát végig megtartotta; 1923: a 3 é. női felsőkeresk. érettségit is adott, 1924: 4 é. oktatással csak abszolváló vizsgát tehettek; 1936-40: 8 o-os női keresk. líceummá kellett átszervezni, alsó tagozatát a volt polg. képezte, a végzősök idegen biz. előtt vizsgáztak; ez volt Ro. egyetlen egyh. m. női keresk. líceuma. 1940-44: a felső tagozat keresk. leányközépisk. lett. - 4. A leánygimn-ban az okt. 1911: indult meg 24 tanulóval, 1918-ra 316 diákja lett; 1927: 7, 1934: 8 o-os középisk., 1936: elméleti leánylíceummá alakították, 1940/41-től ismét leánygimn. - a) Az egyéves női keresk. szaktanf. 1911-18: működött, 1911: 6 tanár 40 tanulót, 1918: 11 tanár 80 tanulót okt. - b) 1911-18: a háztartási isk. növendékeinek száma 15 alatt volt, a háború miatt 1915/16: szünetelt. - 1920: tanítónőképző és pedagógium néven a ~ben polg. isk. tanárképző is alakult, de 1923: az új hatalom mindkét képzőt megszüntette. Az int. 1941-44: átvette a nagyszebeni r.k. tanítónőképzőt. 1948: az egyh. isk-k államosításával a ~ megszűnt, az épületben a tudegy. bölcs. karát helyezték el. - Az int. Mária Kongr-ja Árpádházi B. Margit, a nemz. sztek tiltása idején Szűz Szt Ágnes nevét viselte, 1940-44: a keresk. középisk. sportkörét Zrínyi Ilonáról, az irod. önképzőkört Szt Erzsébetről, az énekkart Szt Cecíliáról nevezték el. - 1911-48: az int-ben 7-8 hitokt. tanította a másvallású diákokat, az int. tanári kara 1918: 48 tagot számlált; 1911-41: 26.701 végzett tanulójából 4404 volt bentlakó. - A ~ 1911-38: Értesítőt, ill. 1942/43: Évkv-et, 1920. XI. 15-1931. XII. 20: Erdélyi M. Lányok ifj. folyóir-ot, 1924. II-1930/31. VI: Mária Kongr. hitbuzgalmi havi közl-t, 1927: Emléklapok a Marianum történetéből c. alkalmi kiadványt adott ki. Az alagsorban működött a Providentia nyomda, itt nyomtatták pl. 1926. X-1932. IX: a Művészeti Szalon c. képes havilapot (szerk. Hirschler J., a ~ alapítója). M.I.-K.P.

Emléklapok a Marianum tört-éből. Kolozsvár, 1927. - Erdélyi lex. Nagyvárad, 1928:186. - Mészáros 1988:206.