🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Margitai
következő 🡲

Margitai (1878-ig Majhon) József (Cserencsóc, Zala vm., 1854. márc. 9.–Bp., 1934. jún. 6.): állami tanítóképzőintézeti igazgató. – A gimn. Nagykanizsán, a tanítóképzőt 1874: Csurgón, a polg. isk. tanítóképzőt 1875: Bpen, a zenetanári tanf. 1879: magánúton végezte. 1873: Csáktornyán községi tanító, hol 1879: áll. tanítóképzőint. tanár, 1890: ig. 1880 óta különösen a Muraköz magyarsága érdekében munkálkodott. A muraközi nép nyelvén írt tankveivel és lapjaival kiszorította a délszláv irodalmi illir nyelvet és utat tört a magyar nyelv megismertetésének. 1874: Csáktornyán zenekart szervezett, melynek 1880-ig karmestere. 1873–74: a törvényszéki fogházában a rabokat oktatta; részt vett a kisdedóvó alapításában; 1874–84: a polg. egylet titkára. A jótékony nőegylet egyik megalapítója, 1876–84: üv. titkára. 1907: berendelték a Julián Egyes. bpi elnökségéhez, ahol 1907. VIII. 14: nyugdíjazása után is 1913-ig szolgált. 1922: a min.elnökségen a délszláv kisebbségi ügyek előadója. – Lapjában a Csáktornyán felállítandó Zrinyi-szoborra gyűjtött. – M: Horvát nyelvtan. Tankvül és magánhasználatra. 1-2. köt. (I. Bev. Főmondat, bővített mondat. II. Rendszeres nyelvtan) Nagykanizsa, 1881–84. (2. kiad. 1895, 3. kiad. 1906) – Muraközi horvát olvasókv.1-2. r. Uo., 1882–84. – A szombathelyi m. póttanf. és még valami a magyarosításról.Uo., 1882. – M. gyermekdalok a nem m. ajkú isk. sz. Uo., 1884. (új lny. 1903, 1910) – Muraközi m. olvasókv. Uo., 1884. és 1896. – Dobre knjige. Uo., 1885. – Mali katekizmuš. Uo., 1885. [Muraközi horvát kis káté] – Veliki katekismuš. Uo., 1886. [Muraközi hovát nagy káté] – Biblièka povìztnica. Uo., 1886. [Muraközi horvát biblia] – Rövid zsebszótár. Segédkönyv a horvát és magyar nyelv megtanulására. 1–2. r. (I. M-horvát rész. II. Horvát-m. rész). Uo., 1887–1889. – Medjimurski Kolendar (Muraközi Naptárt a nép számára) 1892–1900. Szerk. Csáktornya, 1891–1899. – Vezérkv a m. írás és olvasás tanításához a horvát és vendajkú isk-kban. Bp., 1896. – A csánytornyai m. kir. áll. tanítóképző-int. tört. és jelen állapotának ismertetése. Nagykanizsa, 1896. – Magyar ABC és olvasókv a muraközi népisk. sz. 1–2. köt. Bp., 1896. (új kiad. Uo., 1898, új lny. 1903, 1910) – Magyar ABC vendeknek. Uo., 1896. – Értekezések a tanügy köréből. Uo., 1898. – Gyermekdalok a népisk. sz. Bp., 1898. – Jelentés a Horvát-Szlavonországban lakó m-okról és a horvátszlavono. m. tanny. iskolák 1905/06. é. működéséről. Uo., [1906] – A m. beszéd és nyelvgyakorlás tankve. A nem m. tanny. kat. népisk. sz. 5 részben Ember Károlylyal és Mihalicska Jánossal. Uo., 1908–1910. (új lny 1911–1920) – Medjimurski kalendar za leto 1911–1917. Szerk. Csáktornya, 1910–1916. – A horvát és szlavonorsz. m-ok sorsa és nemz. védelme. Uo., 1917. – Muraköz és a horvátok. Uo., 1922. (Muravölgyi álnéven) – Csáktornyán. 1884. VI. 10. – 1905. XII. 31: a Muraköz–Medjimurje magyar és horvát szövegű hetilapot szerk., 1906. I. 7. – 1918. VI. 20: a Muraköz (Medjimurje) főszerk. 88

Pallas XII. 319., XVIII. 221. – Szinnyei VIII: 560. – Gulyás XVIII: 572.