🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Makkai
következő 🡲

Makkai László (Kolozsvár, Kolozs vm., 1910. júl. 10.-Bp., 1989. dec. 1.): történetíró. - Ref. A kolozsvári ref. koll-ban s a Ferenc József Tudegy-en tanult, ahol a Hitel folyóir. egyik alapítója. A Pázmány Péter Tudegy-en drált. 1936: Bpen telepedett le, az OSZK, 1940: a Min-elnökség tisztviselője, 1941: az Erdélyi Tud. Int. munk. 1942: a Ferenc József Tudegy., 1946: a Pázmány Péter Tudegy. mtanárává képesítette. 1943-45: Bpen a Teleki Pál Tud. Int. 1945-49: a K-eu. Tud. Int. 1949: az MTA Tört-tud. Int. munk., 1961: főmunk., 1976-89: tud. tanácsadója. 1971-: a debreceni Ref. Hittud. Akad. egyháztört. tanára. 1985: az MTA l., 1987: r. tagja. - M: Két világ határán. Havasalföldi városok és ktorok. Kolozsvár, 1935. - A milkói (kun) ppség és népei. Debrecen, 1936. (A Pázmány Péter Tudegy. K-Európai Tört. Int. kiadv. 2.) - Új m. költők. 2. köt. Összeáll. Bp., 1937. (A tanítás problémái 16.) - M. kv-gyűjtők kézikv-e. Szerk. Horváth Magdával. Uo., 1939. (Az OSZK kiadv. 9.) - Erdélyi városok. Bp., (1940) (Officina képeskv-ek 23.) (ang-ul, fr-ul, ném-ül, ol-ul is) - Tündérország. Erdély tört., földje, népe. Uo., 1940. (M. kv-ek) - A románok tört. kül. tek. az erdélyi románokra. Szerk. Gáldi Lászlóval. Uo., 1941. (A M. Tört. Tásulat kv-ei 6.) - Az erdélyi románok a kk. m. okl-ekben. Kolozsvár, 1943. (Erdélyi tud. füz. 157.) (ném. Die Rumänien Siebenbürgens in den ungarischen Urkunden des Mittelalters. Uo., 1942., Klny. Archivum Europae Centro-Orientalis; Ostmitteleuropäische Bibliothek 45.) - Erdély tört. Bp., 1944. (fr. Histoire de Transylvanie. Uo., 1946) - A honfoglaló m. nemzetségek Erdélyben. Uo., 1944. (Klny. Századok) - M-román közös múlt. Uo., 1948. (Hazánk és a nagyvilág 5.) (2. kiad. Uo., 1989) - A felsőtiszavidéki parasztfelkelés 1631-1632. Uo., 1954. - A kuruc nemz. összefogás előzményei. (Népi felkelések Felsőmo-on 1630-1632) Uo., 1956. - A m. puritánok harca a feudalizmus ellen. Uo., 1952. - I. Rákóczi György birtokainak gazd. iratai (1631-48). S.a.r., bev. Uo., 1954. - Paraszti és majorsági mezőgazd. termelés a 17. sz-ban. Bp.-Gödöllő, 1957. - A m. parasztmozgalmak kuruc korszaka 1526-1793. + Székely György: Jobbágyparasztságunk kialakulása és harcai a mohácsi vész előtt. Uo., 1958. (A m. parasztság kialakulása, tört. és mozgalmai 1.) - Pest megye tört. 1848-ig. Uo., 1958. (Klny. Pest megye műemlékei) - Fejezetek a m. mérésügy tört-éből. Szerk. Uo., 1959. - Árpád-kori és Anjou-kori levelek. XI-XIV. sz. S.a.r., bev. vál. és jegyz. Mezey Lászlóval. Uo., 1960. (Nemz. kvtár. Levelestár.) - Oliver Cromwell beszédeiből. (Összeáll., bev., magy. és jegyz.) Uo., 1960. (Eu. antológia) - Mo. tört. 2. köt. A késői feudalizmus korszaka 1526-1790. Szerk. H. Balázs Évával. 3. köt. A feudalizmusról a kapitalizmusra való átmenet korszaka. 1790-1848. Szerk. és bev. Spira Györggyel. Uo., 1961. - A m. városfejlődés és a városépítés tört-ének vázlata. Uo., 1963. (Mérnöki Továbbképző Int. kiadv. E. 9.) - A termelőerők fejlődése a feudalizmus korában. Uo., 1963. (Tört.tanároknak 11.) - Anglia az újkor küszöbén. Hankiss Elemérrel. Uo., 1965. (Eu. nagy korszakai) - Pest megye múltjából. Tanulm-ok. Szerk. Keleti Ferenccel és Lakatos Ernővel. Uo., 1965. - Jobbágytelek és parasztgazd. az örökös jobbágyság kialakulásának korszakában. Tanulm-ok Zemplén vm. 16-17. sz. agrártört-éből. Szerk. és bev. Uo., 1966. - A tud. forr-a Angliában. (Összeáll., bev., magy. és jegyz.) Uo., 1966. (Eu. antológia) - Angliai Erzsébet. Uo., 1967. (Életek és korok 4.) - A kk. tört. Uo., 1968. (Az idők sodrában. Minerva zsebkv-ek.) - A mo-i gályarab prédikátorok emlékezete. Galeria omnium sanctorum. Szerk. Uo., 1976. - A reneszánsz világa. 2. kiad. Uo., 1977. (Képes tört.) (3. kiad. Uo., 1983) (oroszul: Mir renessansa. Uo., 1984) - Bethlen Gábor krónikásai. Krónikák, naplók, emlékiratok a nagy fejed-ről. Összeáll., bev., szerk. Uo., 1980. - Bethlen Gábor emlékezete. 2. kiad. Vál. (Zimányi Verával), szerk., előszó. Uo., 1980. (és Pozsony, 1980) - Vezérfonal a kk. egyh. történetének tanulásához. 2. kiad. Debrecen, 1982. - Tanulm-ok a Mo-i Ref. Egyh. tört-éből. 1867-1978. Szerk. Bartha Tiborral. Uo., 1983. - A kk. m. hitvilág problematikájához. Uo., 1983. - Erdély tört. 1-3. köt. Szerk. Mócsy Antallal és Szász Zoltánnal. Uo., 1986. - Az eu. feudalizmus genezise, működése és fejlődése. Uo., 1986. - Az eu. feudalizmus jellegzetességei. Uo., 1987. (Pallas kv-ek) - Jan Ackersdijck mo-i útinaplója 1823-ból. Szerk., bev., jegyz. Uo., 1987. - Verslag van zijn Hongaarse reis in 1823. Szerk., bev., jegyz. Uo., 1987. - A keresztyén egyh. tört. Mo-on a 17. sz. végéig. 2. jav. kiad. Uo., 1991. - A technika századai. Vál. tanulm-ok. Bev. Endrei Walter. Uo., 1997. - 1964-84: a Világtörténet folyóir. főszerk-je, 1973-89: A debreceni Ref. Teol. Akad. Egyhtört. Tanszékének tanulmányi füzetei (Csohány Jánossal) és 1975-80?: a Studia et Acta Ecclesiastica sorozatok szerk-je. 88

Ker. m. közél. alm. II:649. - Gulyás XVIII:368.