Magyar Katolikus Lexikon > L > László


László, Szár (10-11. sz.): herceg. - Taksony nagyfejed. (ur. 955-972) unokája, Mihály fejed. hg. másodszülött fia. A Szár elnevezés ragadvány jelző, melyet kopaszsága miatt kapott. A kijevi krónikák szerint I. (Szt) Vlagyimir kijevi fejed. (ur. 978-1015) leányát, Predszlávát vette feleségül. Egy fiát, Bonuszló=Domoszló hg-et említi forrás. 1031: már nem élt, mert I. (Szt) István fiának, Imre hg-nek halálakor, az utód keresése idején, nem említették. Do.Lá.

Wertner 1891; 1892. - Pauler II:659.

László (†1272): megyéspüspök. - IV. Béla kinevezésével lett 1251-72: tinnini pp. A MA-ban és Gamsnál 1263-72: pp. 1268: Szlavónia hg-ének, Bélának a kancellárja. - Utóda 1272. XII. 25: Miklós. T.E.

Gams 1873:423. (12.) - Eubel I:485. - Pauler II:274. - Schem. S-K-S. 1902:2. (12.) (1251-72: pp.)

László (†1293?): megyéspüspök. - A MA-ban 1289: vál., 1289-1292. VII. 8: tényl. váci mpp. IV. László adománylevele 1289. IX: említi váci pp-ként, ekkor már megerősített pp. Előbb 1277 óta váci prép. és Izabella kirné kancellárja, 1278: váci prép. 1292. V. 6: részt vett az esztergomi tart. zsin-on. Neve és ppségének ideje vitatott. - Utóda 1294: Háb. 88

Mendlik 1864:73. (1288-92: pp.) - Gams 1873:383. (Fülöp [1272] és Tamás [1288/89-92] között 1287: László, 1297: Haab a pp.) - Eubel I:511. (Fülöp és Tamás között 1287: László a pp.) - Chobot II:483. (s.v. Aba László), 821. - Schem. Vac. 1970:119. (s.v. Háb)

László, OFM (†1336. okt. 25. után): érsek. - Itáliai származású, a források általában Jánki néven ismerik. Fejér György feltevése szerint I. Károly kir. rokona. A MA-ban 1312-37: Frankói László néven kir. kancellár. I. Károly Róbert ajánlására a kalocsai kápt. Vicsadoli helyett érs-ké vál., 1317. VIII. 15: erősítette meg XXII. János. A MA-ban (Jánki néven) 1317. X. 30-1336. X. 25: kalocsai érs. 1334: Károly Róbert kir. megbízásából ~ tárgyalt Bogdán máramarosi oláh vajdával (a későbbi moldovai vajdaság alapítójával) népe betelepítéséről. Rimaszombatot az érsség súlyos kárára egy értéktelen bácsi birtokra cserélte Szécsényi Tamás vajdával. - Pecsétjének (75x44 mm) képe 1318: fölső csúcsán két, diptichonszerűen egymáshoz kapcsolt, pálcakeretelésű, háromszög oromzatú mezőben Szt Péter és Szt Pál félalakja attributumokkal. A fülkék fölső szegélyén futólevélsor vonul végig, oldalukhoz kisméretű pillérek támaszkodnak. A kettős kép középen megtört talpvonala alatt ~ érs. →palliumos ornátusba öltöztetett, trónoló figurája. A trónus állat törzsekből álló →faldistorium. A frontálisan beállított, teljesen szimmetrikus alak jobbjával áldást ad, bal kezében →pásztorbotot tart. A relief alapsíkját kettős vonalakkal húzott rombuszháló tölti ki. Körirata gyöngysoros keretben. - Utóda a kir. kancellárságban 1338: Telegdi Csanád; kalocsai széke 1337. III. 23-1338. XI. 8: üres, utóda 1338: István. T.E.

Mendlik 1864:78. (1317-37: érs.) - Gams 1873:371. (1317. VIII. 15-†1337. VIII. utánig érs.) - Fraknói 1895:50. - Eubel I:197. - Szt Ferenc 1926:465. - Winkler 1935:21. - Hóman-Szekfű II:288. - Schem. Col. 1942:16. (30.) - Bodor 1984:43. (31.) (1343-ig érs.)

László (14-15. sz.): püspök. - A semat-ban (Pósafi) Gergely és (Ludányi) Tamás között 1399: említik szerémi mpp-ként. 88

Gams 1873:378. (1399-1401. II. 17: pp., utóda 1401: Pál vál. pp.) - Schem. B-D-S. 1900:46. (25.) - Eubel I:454.

László (†1279): esztergomi prépost. - A →királyi kancellária jegyzője, diplomáciai küldetéseket is teljesített. 1277: 18 kv-ről végrendelkezett, egy részüket (pl. a Liber Sententiariumot, a Historia scholasticát, s római és kánonjogi kv-eit) eladásra szánta, pontosan meghatározva, hogy a befolyt összeget mire fordítsák. Egyéb teol. kv-eit megnevezett esztergomi személyekre és intézményekre hagyta. M.E.

Theológia 1937:216. (Ivánka Endre: ~ mester esztergomi prép. kvtára 1277-ben)

László, OSB (†1385): apát. - Kolozsmonostori apát (1383-85), Mária kirné bizalmasa. Kérésére a kirné 1384: megerősítette az apátság bíráskodási kiváltságait, Kolozsvártól való függetlenségét, engedélyezte új közhitelű pecsétnyomó készíttetését a konvent számára, és ezzel lehetővé tette a →hiteleshelyi munka folytatását. V.S.

Jakó I:40.

László Ákos Miklós, OFM (Bp., 1900. szept. 11.-1975. febr. 17.): főiskolai tanár. - Érettségi után az irgalmas r-be lépett, orvosnak készült. 1924. X. 31: átment a kapisztránus ferences r-be. 1928. XI. 8: ünn. fog-at tett, 1929. IV. 7: pappá szent. Tanulm-ait Rómában a S. Antonio egy-en fejezte be, s a r. fil. főisk. tanára lett. - M: A Ferences Isk. term-bölcs. problémái. Gyöngyös, 1942. (Gyöngyösi ferences kv-ek 1.) 88

Schem. Cap. 1948:72. - Szolg. 1975. 26:96.

László Antal (Tata, Komárom vm., 1830. jún. 13.-Röjtök, 1902. márc. 10.): plébános. - Tatán 6 gimn. o-t végezve 1848: beállt honvédnek, részt vett a schwechati, csornai, ihászi, budai, kápolnai stb. csatákban; Vécsey tábornok seregében 1849. VIII. 21: Borosjenőnél altisztként tette le a fegyvert. A 7. és 8. o-t Győrött végezte, 1852: uo. papnöv., 1856. VII. 25: pappá szent. Csepregen, 1857. V. 4: Szilsárkányban kp., majd h. plnos, 1859. I: Csornán, 1860. X: Szentjánoson kp., 1863. VI: Röjtökön (Sopron vm.) plnos. - Cikke: Egyházműv. Lap (1881: Röjtök plébtp-a). 88

Farkas Sándor: Csepreg mezőváros tört. Bp., 1887:489. - Ambrus 1892:178. - Schem. Jaur. 1896:181. - Szinnyei VI:824. - B. Hírl. 1902. III. 13.

László Dániel János, OSB (Győr, Győr vm., 1878. máj. 4.-Pannonhalma, 1963. jan. 30.): gimnáziumi tanár, alperjel. - 1895. VII. 1: lépett a r-be, Pannonhalmán teol., 1902: a bpi tudegy-en m-lat. szakot végzett. V. 28: ünn. fog-at tett, VI. 29: pappá szent. Esztergomban gimn. tanár, 1916-18: házgondnok is, 1934: Celldömölkön polg. isk. ig. és házgondnok, 1936: alperjel és házgondnok, 1939: Esztergomban gimn. tanár, 1940: Celldömölkön alperjel és házgondnok, 1950: Pannonhalmán nyugdíjas. - M: Páduai Szt Antal imádságos kv-e. Összeáll. Esztergom, 1928. - Szt Imre-imakv. a 900 é. jub. emlékére. Szerk. Czirfusz Viktorinnal. Uo., 1929. 88

Balogh 1941:22. - PN 1987:143. (1094.)

László Domonkos, OFM (Szombathely, Vas vm., 1796.-Andocs, 1864. jan. 10.): hitszónok. - 1814: lépett a mariánus rtart-ba. 1820: szent. pappá. Dunántúli rházakban kedvelt magyar szónok volt. Az Üdvözítő Istenről 8 prédikáció c. műve kz-ban. **

Farkas 1879:147.

László Ferenc, SJ (Bp., 1876. nov. 13.-Bp., 1921. jún. 27.): tanár. - 1904. VII. 18: lépett a JT-ba. - M: Jézus szt Szíve isk-jában. Bp., 1922.  T.E.

Cat. SJ 1918:39. - Tomcsányi Lajos: László Xaver Ferenc SJ 1876-1921. Bp., 1921. - JTÉ 1940:333.

László Gábor (Bp., 1878. dec. 14.-Bp., 1960. márc. 5.): ősnövénytanász. - A gimn-ot és az egy-et Bpen végezte, termrajz-földr. szakos tanári okl-et szerzett, 1903: embertanból drált. 1900/01: a műegy. ásvány- és földtani tanszékén tanárs., 1901. XI-1936. VI: a Földtani Int. geológusa, főgeológusa, majd h. ig-ja. 1902 elején Magyaróvárt talaj- és növénytannal foglalkozott. 1903-05: a Kisalföld agrogeológiáját, 1905-11: a hazai tőzeglápokat kutatta, elkészítve a hazai láp- és tőzegmonográfiát. Az I. vh-ban önkéntes, 1915. VI: Galíciában orosz hadifogságba esett. Asztrahanyban és Jekatyerinburgban raboskodott. 28 havi fogság után csererokkantként érkezett haza. A hadsereg kötelékében geológus Szerbiában. 1918 nyarán Töröko-ba küldték, IX: katonai-gazd. különítménnyel Kis-Ázsiába utazott, az összeomlás után internálták, 1919. I: érkezett haza. A Földtani Int. ősnövénytárának gondozója. 1936-i nyugdíjazásáig főgeológus. Az artézi kutak föltárásával, kijelölésével is foglalkozott. - 1921: a SZIA IV. o. tagja. - M: Jelentés az 1905... 1909 év folyamán eszközölt geológiai tőzeg- és láp-kutatásról. Ernszt Kálmánnal. Bp., 1906-11. (ném-ül: Bericht über geologischen Torf- u. Moorforschungen im Jahre 1905... 1909. Uo.) - Az emberi agykoponya 8 szélességi méretéről. Uo., 1913. - A balatonmelléki tőzeg-lápok és berkek. Uo., 1913. - A tőzeglápok és előfordulások Mo-on. Uo., 1915. (Földtani Int. kiadv.) - Die Torfmoore u. ihr Vorkommen in Ungarn. Uo., 1916. - Dr. Pálfi Móric emlékezete. Pécs, 1932. (Klny. Földtani Közl.) - A Föld kora. Uo., 1936. (Klny. Földtani Értes.) - Iglói Szontagh Tamás dr. emlékezete. Uo., 1937. (Klny. Földtani Közl.) T.E.

SZIA tagajánl. 1921:12. - Kerkápoly 1930:798. Arck. - Ker. m. közél. alm. I:593. - Földtani Közl. 1961:78. (Papp Károly: Dr. ~ élete és munkássága 1878-1960) Arck.

László Gábor (Bp., 1913. máj. 16.-): hittanár, plébános. - A gimn-ot a bpi piaristáknál végezte. Apja kívánságára beiratkozott a József Nádor Műszaki Egy-re, de civilként teol-t is hallg. 1932: esztergomi főegyhm-s kispapként a KPI növ-e. 1936. VI. 21: sztelték pappá, a →Regnum Marianum közösség tagja, a Szt István Gimn. hittanára. Tagja a Rádió Biz-nak, az egyhm. liturgikus biz-nak. 2 évig egyetemi lelkész, az →Országos Magyar Cecília Egyesület egyhm. ig-ja, a Cserkészszöv. Orsz. Intéző Biz-ának tagja, a regnumi cserkészek főparancsnoka. - 1949 tavaszán, még a hitoktatás megszüntetése előtt eltávolították a Szt István Gimn-ból, mert ismertette a →Rerum novarum enc-t. Pénzbírságra, föllebbezések után 30 napi elzárásra ítélték. - Bp-Törökőrön kisegítő lelkész, 1951: Dunakilitiben kp. 1955: Esztergom-Vízivárosban, 1956: -Belvárosban kp. és szegyh. karkáplán, 1957: szemináriumi énektanár. - 1961: az első →regnumi perben 1,5 év börtönre ítélték, föllebbezett, a Legfelső Bíróság a büntetést 3 évre növelte. 1963. III. 24: amnesztiával szabadult. A börtönben komoly hangkárosodást szenvedett, ezért főpásztora nyugdíjba helyezte. Izbégen lakott, kisegített Szentendrén, Budakalászon és Bp-Albertfalván. - 1974: Nagybörzsöny plnosa. 1991: nyugdíjban a bp-józsefvárosi pléb-n. 1999: pápai prelátus. s.k.

Hetényi Varga I:152.

László Gyula (Kőhalom, Nagy-Küküllő vm., 1910. márc. 14.-Nagyvárad, 1998. jún. 17.): régész, festő, egyetemi tanár. - Unit. Iskoláit Kőhalomban, Kolozsvárt, 1920: Szolnokon, mint menekült vagonlakó 1920-28: Bpen végezte, 1928. VI. 25: éretts. 1933: a Képzőműv. Főisk-n Rudnay Gyula (1878-1957) tanítványa, a Pázmány Péter Tudegy-en régészetet tanult, 1935: drált. 1937-40: a M. Nemz. Múz. Tört. Oszt. gyakornoka, 1939: múz. segédőr, 1940-44: a Ferenc József Tudegy. régészeti int., 1944-47: az Erdélyi Tört. Int. tanára. 1941: a Ferenc József Tudegy-en a népvándorlás és a m. honfoglalás korának régészete egy. mtanára, 1944-51: (1945: Bolyai Tudegy.) egy. ny. r. tanára, 1951: Bpen a Múz. Közp. előadója, a M. Nemz. Múz. Középkori Oszt-ának vez-je. 1957. I. 1-1980. XII. 31: nyugdíjazásáig az ELTE régészet egy. tanára, 1966. X. 5: a történettud. (régészet) dr-ává nevezték ki. 1996: a M. Művészeti Akad. tagja. Hazalátogatóban halt meg. - Avar-m. sírföltárásai, ásatási tapasztalatai alapján megfogalmazta a →kettős honfoglalás elméletét, amit az urbánus tört-írás elutasított, de megcáfolni nem tudott. - 1991. III. 17: Az ács fiának evangéliuma linóleum-sorozatáért II. János Pál p. (ur. 1978-) ap. áldását kapta. - Kb. 100 olaj- és vízfestményt, kb. 100 rézkarcot, kb. 80 linóleummetszetet, kb. 10 bronz, kő, tiszafa szobrot, kb. 1000 ceruza-, ezüst- és tusrajzot készített. Rajzait 1962: Bpen, 1963: Kaposvárt, 1964: Pápán kiállította. A Műv. lex. (1-4. köt. Bp., 1967) és lexikonunk cikkírója. - Diafilmjei rajzaival 1955-57: A honfoglaló m. nép élete. - A láthatatlan ember. - Rege a csodaszarvasról. - Botond és Lehel. - Hunyadi János és egy ismeretlen című régészeti film. -

M: Adatok az avarkori műv. óker. kapcsolataihoz. Bp., (ny. Karcag) 1935. - A honfoglaló m. nép élete. Uo., 1940. (Népkvtár 4.) (új kiad. 1997) - Adatok az avarság néprajzához. 1-4. füz. Uo., 1941-43. (Klny. Archaeol. Értes.) - Kolozsvári Márton és György Szt György szobrának lószerszáma. Kolozsvár, 1942. - A honfoglaló magyarok művészete Erdélyben. Uo., 1943. - A koroncói lelet és a honfoglaló magyarok nyerge. Bp., 1943. (Archaeologia Hung. 27.) - A honfoglaló magyar nép élete. Uo., 1944. (Népkvtár 4.) (Utánnyomat. Előszó Fodor István. Uo., 1988) - Forr-ak az újkor művészetében. Kolozsvár, 1945. - Korszerű régészeti múz. Tanulságok a kijevi Tört. Múz. kiállításáról. Uo., 1945. (és Erdélyi Tud-os Füzetek 196.) - Küszöbök. Elb-ek. + Bözödy György: A Tolvaj. Sepsiszentgyörgy, 1945. - Ősvallásunk nyomai egy szamosháti kocsitörténetben. Kolozsvár, 1945. (Klny. Erdélyi Tud-os Int. 1944. é. évkv-e) - A népvándorlás lovasnépeinek ősvallása. Uo., 1946. (Klny. Erdélyi Tud-os Int. 1943. é. évkv-e) - Varázslat egy kk. falusi tp-ban. Jegyzetek a magyarszentpáli pillérfő néprajzához. Uo., 1947. - Művészettört. (Főisk. jegyzet) Bp., 1951. (Az Iparműv. Főisk. jegyzetsoksz.) - Ősrégészet. (ELTE egy. jegyzet) Uo., 1952. - Bevezetés a régészetbe. (ELTE egy. jegyzet) Kézirat. Uo., 1953. - Régészeti kézikv. 1. Gyakorlati régészet. Szerk. Banner Lajossal. Egy. tankv. Uo., 1954. - Études archéologiques sur l'histoire de la société des Avares. Uo., 1955. (Archaeologia Hung. Ser. nova 24.) - Régészeti tanulm-ok az avar társad. történetéről. Uo., 1955. - Medgyesi Ferenc. Uo., 1956. - Az avarok hazánkban. 2. kiad. (Bp., 1960) - Őstörténetünk legkorábbi szakaszai. A finnugor őstört. régészeti emlékei a szovjetföldön. Uo., 1961. - Barcsay (Jenő). Uo., 1963. - Borsos Miklós. Uo., 1965. (új kiad. 1979) - Az ősember művészete. Uo., 1967. - Hunor és Magyar nyomában. Uo., 1967. - Medgyesi Ferenc 1881-1958. Uo., 1968. - A népvándorláskor műv-e Mo-on. Uo., 1970. - Steppenvolken en hun kunst. Uo., 1970. - L'art des nomades. Uo., 1972. - The Art of the Migration Period. Uo., 1974. - Vértesszőlőstől Pusztaszerig. Uo., 1974. - Steppenvölker und Germanen. Uo., 1974. - Gondolatok a műv-ről. Bukarest, 1975. - Régészeti tanulm-ok. Bp., 1977. - A nagyszentmiklósi kincs. Közrem. Rácz István (fotó). Uo., 1977. (3. kiad. Uo., 1983) (ném-ül: Der Goldschatz von Nagyszentmiklós. Ford. Gottschlig Ferenc. Uo., 1983; ang-ul: The treasure of Nagyszentmiklós. Ford. Tarnóy Helén. Uo., 1984) - Művészekről, művészetről. Uo., 1978. (Elvek és utak) - A kettős honfoglalás. Uo., 1978. (Gyorsuló idő) - Régmúlt és jelen a Vidre partján. Felgyő, 1978. - „Emlékezzünk régiekről”. A Kárpát-medence egykori népeinek története és a magyar honfoglalás. 2. kiad. Uo., 1979., Pozsony, 1979. és 1983. (3. fölújított kiad. Uo., 1995) (Képes tört.) - Régészeti levelek. Szolnok, 1980. - Medgyesi Ferenc. A kortársak Medgyesiről. Medgyesi Ferenc leveleiből. Uo., 1981. - Őstörténetünk. Egy régész gondolatai néppéválásunkról. Uo., 1981. (3. kiad. Uo., 1987) - Ötven rajz a honfoglalókról. Uo., 1982. (2. kiad. 1986) - Számadás népünkről. Uo., 1986. - Az akvarell poétája. Soproni Horváth József művészete. Uo., 1987. - Árpád népe. Uo., 1988. - Őseinkről. Tanulm-ok. Uo., 1990. - Arckép és kézírás. 60 rajz költőkről, írókról, kutatókról, művészekről. 1. köt. Uo., 1992. (Új Horizont kv-ek 1.) - Szt László emlékezete. Kiállítás. Bp., [1992] - A Szt László legenda kk. falképei. Uo., 1993. (TKMK 4.) - A zuevói temető. Uo. 1993. - 60 főember. Cseh Gusztáv rézkarcai. S.a.r. Uo., 1993. - Keleten kél a nap. Kultúránk a történeti ősidőkből. Írta Götz László. Közrem. Uo., 1994. - Arckép és kézírás. 60 rajz költőkről, írókról, kutatókról, művészekről. 2. köt. Veszprém, 1994. - 1910-ben születtem. Egy XX. századot végigélt magyar ember emlékezései. Szombathely, 1995. (Életünk kv-ek 5.) - Ex libris. Mesterségem régész. Bp., 1996. - Góg és Magóg népe. A szerző válogatása életművéből. Uo., [1996] (Örökségünk) - A honfoglaló magyarok. Uo., 1996. (ang-ul: The Magyars: their life and civilization. Ford. Timothy Wilkinson. Uo., 1996, 1999) - A honfoglaló magyar nép élete. Uo., 1997. - Múltunkról utódainknak. 1-2. köt. Uo., 1999. - Zichy Istvánnal és Fettich Nándorral 1939-56: a Folia Archaeologica társszerk-je. 88

~ rajzainak kiállítása. (Fényes Adolf terem). Előszó: Genthon István. Bp., 1962. - Ki kicsoda? 1975:336. - Gyula László Bibliography 1928-1994. Compiled by István Szőke. Bloomington, Indiana, 1995. - Urbán Péterné: ~ ajánló bibliogr. Miskolc, 1996.

László Ignác (Székelyszentkirály, Udvarhely vm., 1898. jan. 28.-Székelyudvarhely, 1981. szept. 7.?): plébános. - A gimn-ot a székelyudvarhelyi jezsuitáknál végezte. 1919: lépett a gyulafehérvári szem-ba. 1923. VI. 29: pappá szent. Székelyudvarhelyen kp., 1925: a főgimn-ban hittanár s a fiúnev. int. szubrégense. 1930: a csíkszeredai főgimn-ba helyezték ugyanilyen beosztásba. 1936: gyergyószentmiklósi plnos és gyergyói főesp. 1949-55: börtönben volt. 1955: Homoródremetén, 1965: Nyikómalomfalván, 1968: Székelyudvarhelyen plnos. 1978: nyugalomba vonult. **

Szolg. 1982. 53:100.

László István, Stefan Laszlo (Pozsony, Pozsony vm., 1913. febr. 25.-Kismarton, 1995. márc. 8.): megyéspüspök. - Magyar apa és horvát anya gyermeke. Miután édesapja az I. vh-ban elesett, özvegy édesanyja Darázsfalvára (Sopron vm.) költözött, ~ a trianoni országcsonkítás folytán osztr. isk-kban tanult. A kismartoni középisk. után a bécsi egy. teol. karának hallg-ja, ahol hittud-ból drált. 1936. VII. 19: pappá szent. Rómában a Gregoriana Egy-en újabb drátust szerzett. 1939: a kismartoni ap. adminisztratúrára került. 1954. III. 1-1960. X. 31: ap. adm. 1956. IX. 20: metellopoliszi cpp-ké szent. Amikor a m. forr. leveretése után megindult a menekültek tízezreinek áramlása Ny-ra (első állomásuk Au.), XII. Pius p. (ur. 1939-58) 1956. XI. 23: ap. vizitátornak nevezte ki, hogy gondoskodjék a menekültek lelki gondozásáról és segédkezzék emberi gondjaik megoldásában. E tisztet 1983-ig látta el. 1960. VIII. 15: az Őrvidékből (Burgenland) önálló egyhm. lett, melynek X. 14: ~ az első mpp-e. Erre ném-m-horvát nyelvtudása is alkalmassá tette, hiszen osztr., m. és horvát hívek vallási gondozásáról kellett gondoskodnia. Sokat tett a m. nyelvű lelkipásztori szolgálat kiterjesztése és fejlesztése érdekében, olyan intézmények létrehozását indította el és támogatta, amely a fiatalság kat. szellemű nevelését szolgálja. Segítette a papnevelést, a vallásos kv-kiadást és háromnyelvű egyhm-je hívei önazonosságának, kulturális hagyományainak ápolását. Bo.Gy.

László János (Csorna, Sopron vm., 1887. szept. 1.-Nyúl, 1955. júl. 26.): plébános. - A középisk-t és a teol-t Győrött végezte, 1910. I. 21: pappá szent., Mocsán kp., 1911: adm., 1912: Kisbéren kp., majd adm., 1916. V. 6: Gyirmóton, 1924. II. 6: Nyúlfalun plnos, ahová harangokat szerzett, tp-kerítést és orgonát építtetett. Helyreállíttatta a tp-ot és az isk-t. - M: Szt Lőrinc. Győr, é.n. (Jó Pásztor kvtár. Védősztjeink élete 88.) - Tárgymutató az Evangélium kath. hitszónoklati és lelkipástori [!] folyóir. 15 évf-ához. 1922-1937-ig megj. köteteihez. Összeáll. Győr, 1936. - A győri Evangéliumnak 1933:1/3. sz.-1950. V: társszerk-je, 1939-50?: főmunk. T.E.-88

Schem. Jaur. 1918:194; 1943:145; 1947:139. - Szeghalmy 1938:679. (Győr vm.) - Diós 1999:124. (126.) - Horváth 2000:181. (226.)

László József, osdolai (Osdola, Háromszék, 1852. febr. 27.-Lemhény?, 1901 u.): plébános. - A gimn-ot Kézdivásárhely-Kántán és Csíksomlyón, a bölcs-et és teol-t Gyulafehérvárt végezte. 1876. XII. 23: pappá szent. 1877. II. 1-1879. III. 15: Kézdiszentléleken kp., Alsócsernátonban lelkész, 1883. X: Lemhényben plnos. A Háromszék vm. tvhat. és tanítói nyugdíjbiz. tagja, miniszteri isk-látogató s az erdélyi ferencesek confratere. - Cikkei: M. Állam (1878:9. sz. A szárazpataki r.k. új isk. építésének tört.; 1878. I. 28: Erdélyi állapotok; 1893. VIII. 11: Az erdélyi prot-ok házassági bíráskodása stb.), Közművelődés (1880: Az alcsernátoni pléb. fölavatása, ünnepélye stb.); Emlékkönyv (Kézdivásárhely, 1893. Az Oltáregylet tört. 1876-92). 1888-1900: az Oltáregylet gyűléseiről rendesen írt titkári jelentéseket a lapokba. - M: Székely kat. hitszónok. Kézdivásárhely, 1901. - 1884-88: a Jó Pásztor munk. - Álneve és jegyei: Cseresznyéssi; Erdőalji; Gratus; Kétvidéki; Kőhegyi; L. J.; Lemhény (művén); Osdolai; Perkőalji. 88

M. Sion 1890. 554. - Szinnyei VI:832. - Gulyás 1956:590.

László Keresztély Gyula, OSB (Bakonyszentiván, Veszprém vm., 1905. jan. 11.-Győr, 1976. júl. 19.): gimnáziumi tanár. - 1923. VIII. 6: lépett a r-be. 1925. IX. 10: egyszerű, 1928. IX. 11: ünnepélyes fog-at tett. 1931. VI. 21: pappá szent., ném-lat. szakos tanár Pápán. - Az isk-k államosítása után Sopronban kp., 1950: Győr-Szabadhegyen lelkész. 1951: Pápán sekrestyés. 1958: Győrött lelkész, 1959: újra taníthatott Pannonhalmán, 1960-: Győrött. - 1974: nyugalomba vonult. **

Schermann 1940:131. - Szolg. 1977. 33:96. - PN VII: (1427).

László Lázár, OFM (Sándorháza, Zala vm., 1799.-Búcsúszentlászló, 1872. febr. 22.): teológiai tanár. - 1821: lépett a búcsúszentlászlói konventbe. A fil-t Esztergomban, a teol-t Nagyszombatban végezte, 1823: szent. pappá, uo. m. ünnepi szónok. A rendi főisk-n 1828: Nyitrán fil-t, 1834: Pozsonyban teol-t tanított. Szombathelyen házfőn., 1842: Búcsúszentlászlón noviciusmagiszter. - Fm: Theologia moralis, quam proprio marte conscripsit ~. Pozsony, 1838. **

Farkas 1879:148.

László Mihály, csíkszentimrei (Istensegíts, Bukovina, 1849. aug. 26.-Bp., 1932. márc. 28.): tanár, író. - A gimn-ot Esztergomban, a jogot és bölcs-et Bpen és Bécsben végezte, jogi és bölcs. dri okl-et szerzett. 1876: a bpi V. ker. főgimn. tanára, 1878: nyilvános tan- és nevelőint-et alapított, melynek tulajdonosa. 1875: kormánykiküldöttként tanulmányozta a bukovinai székelyek helyzetét. 1887: Oláhfalu, 1892, 1896, 1901: Székelyudvarhely nemz., ill. szabadelvű párti, 1906: és 1910-18: Gyulafehérvár ogy. képviselője alkotmánypárti programmal. - 1876: a Petőfi Társ. tagja. - M: Keleti testvéreink. Bp., 1882. - A pokol torkában. Uo., 1885. (Jó Kv-ek 37.) - Álneve és betűjegyei: e-pr; L.M.; o+y.; Sincerus. 88

Szinnyei VI:538. - Gulyás 1956:590. - Gulyás XVIII:66.

László Mihály, Szt Erzsébetről nev., Piar (Bp., 1911. nov. 7.-Bp., 1989. febr. 13.): gimnáziumi igazgató. - 1930. VIII. 27: Vácott lépett a r-be, 1932-36: a Pázmány Péter Tudegy-en hittud., földr. és tört. szakos tanári okl-et szerzett, 1934. IX. 8: ünn. fog-at tett, 1936. VI. 14: pappá szent. 1937: Debrecenben, 1940: Veszprémben, 1941: Mosonmagyaróvárt, 1943: Szegeden, 1944: Debrecenben gimn. tanár, 1945: ig., 1947: Kecskeméten, 1948: Szegeden gimn. ig. 1949: Deszken kp., 1952: Kecskeméten, 1966: Bpen gimn. tanár, 1973: nyugdíjas, mint ilyen 1975-89: rendi kvtáros, 1976. X. 14: az OSZK szaktanf-án középfokú kvtárosi képesítést szerzett. - M: Mernye és környékének geológiája. Bp., 1936. (Palaestra Calasanctiana 13.) - Debrecenben 1945: szerk. A debreceni Kalazanci Szt József gimn. 1944/45. évkv-ét. 88

Schem. Piar. 1943/4:60. - Értesítők 2:5133, 5357. - Koltai 1998:227.

László Pál, kiskászoni (Kiskászon, Csík szék, 1675 k.-1729. febr. 11.): prépost-kanonok. - Kárásztelken, 1710: Szilágysomlyón, 1712: Belényesen plnos, 1713-29: nagyváradi knk. - M: Nagy emlékezetű Petrarcha Ferencznek a jó és gonosz szerencsének orvoslásáról írott két könyvecskéje, jó és bal szerencsék közötti forgóknak vigasztalására deákból magyarrá fordíttatott ... által. Kassa, 1720. (későbbi másolata OSZK 355 lap). 88

Schem. Mv. 1896:146. - Szinnyei VI:839. (1712-21: nagyváradi knk.; tévesen Görgey István adatát közölve!)

László Polikárp Miklós, OFM (Nagygalambfalva, Udvarhely vm., 1849. okt. 10.-Szászmedgyes, Nagy-Küküllő vm., 1910. máj. 15.): tartományfőnök. - Mikházán 1875. IX. 3: lépett a r-be. A fil-t Gyulafehérvárott, a teol-t a pesti KPI-ben végezte, 1872. VIII. 12: szent. pappá. A csíksomlyói gimn. tanára lett. 1875-1903: novícmester. 1880: Nagyszebenben házfőnök és definitor. 1883. VII. 29-1889. VIII. 2: tartfőn., 1889-1905: custos. 1889: részt vett a róm. ált. kápt-on. 1890: a mariánus rtart. vizitátor generálisa. 1892: és 1897: Vajdahunyadon, 1893-96: Mikházán házfőn. 1898: commisarius provincialis, 1899-1905. VII. 27: ismét tartfőn. 1903-1909: a r. római vezetésében tanácsos és a kapisztránus rtart. vizitátor gen-a. - Mint tartfőn. magáévá tette a r. reformot, először Vajdahunyadon valósította meg, majd a mariánus rtart-ban is bevezette. Majláth pp. első éveiben minden bérmálóútjára ~t vitte magával kísérőnek és szónoknak. A Szt Ferenc Hírnöke c. lap egyik alapítója volt. - M: Monza Pacifik: Tíz napi lelki gyakorlat. Ol-ból ford. Kolozsvár, 1909 k. - Álneve: Egy magyar Ferences Atya. 88

Szt Ferenc Hírnöke 1910:298. - György 1930:541. (680.) Arck.

László, Stefan   →László István

László Vince János, OCist (Selyemmajor, Fejér vm., 1902. febr. 27.-Pannonhalma, 1977. jan. 15.): gimnáziumi igazgató. - 1919. IX. 9: lépett a r-be, 1926. VI. 26: ünn fog-at tett, VII. 4: pappá szent. Egerben gimn. tanár, 1936: Bpen pref., 1938: Baján házfőn. és gimn. ig. - Baján 1939-44: egyedül, 1945-47: Sulyok Ignáccal. szerk. A ciszt. r. bajai III. Béla gimn. évkv-ét. 88

Értesítők 1:1029-35. - Diós 1999:124. (144.)