Magyar Katolikus Lexikon > K > koncelebrálás


koncelebrálás (a lat. concelebrare, 'közösségben ünneplés' szóból): 1. általánosabb értelemben jelent minden közös liturgikus funkciót, amelyet egy főcelebráns vezetésével a papság végez (kórusima, olajszentelés). - 2. szoros értelemben együttmisézés. Az ősegyh-ban ált. szokás volt, hogy a pp. vezetésével a jelenlevő papság együtt mondta a misét, s a szokás megmaradt a kk-ig, K-en napjainkig. Nem mindig gondoltak az átváltozás szavainak közös mondására. Ny-on csak a pp- és papszentelési mise ~a maradt meg korunkig. A II. Vat. Zsin. azonban visszaállította (SC 57). A nagycsütörtöki olajszentelési misén, a pp- és papszentelésen kívül meg lehet tartani hivatalos ppi és papi összejöveteleken és a pléb. miséken, v. más alkalmakkor is. A ~ célja az Egyh. és azon belül a papság egységének kimutatása. Nem úgy kell fölfogni, mint több miseáldozat összegét, hanem úgy, mint egy áldozatot, amelynek hordozója a papi testület, hasonlóan pl. a pp-szenteléshez és K-en a betegek szentségének kiszolgáltatásához. Formája a tört. folyamán különféle volt: egyszerű részvétel, az átváltoztatás szavainak megosztása, az egész →anamnézis együtt imádkozása. A jelenlegi rendelkezés előírja, hogy az átváltoztatás szavait közösen mondják. Ezzel azonban az Egyh. nem akarta azt a kérdést eldönteni, hogy a ~, mely kiemeli a papság egységét, bizonyos körülmények között (lelkigyakorlat, egyhm. zsin.) megfelelőbb és gyümölcsözőbb-e, mint ha a papok külön misét mondanak. Koncelebrált szentmisére az összes együttmiséző pap külön-külön fogadhat el intenciót, hiszen mindegyikük külön szándékra ajánlhatja föl a szentmisét. - A mai egyházfegyelem szerint mindig megengedett, hacsak a hívők javának lelkipásztori szempontja mást nem indokol. Ám minden papnak szabadságában áll egyénileg misézni, föltéve, hogy ugyanabban a tp-ban v. kpnában épp akkor nem folyik ~ (902.k.). Az ősegyházban a pp. vezetésével bemutatott szentmisében az áldozópapok is közösen, saját szt rendjüknek megfelelően vettek részt. A szentmisén résztvevők számának növekedtével terjedni kezdett az a gyakorlat, hogy egyazon tp-ban egy nap többször is végezzenek Euch-t. Ny-on a koncelebráció a 13. sz: veszett ki a szokásból. - A CIC 1917:803.k. a pap- és a pp-szentelési szentmise kivételével még tiltotta a ~t. Az új fegyelem a II. Vat. Zsin. nyomán (SC 57-58) fokozatosan fejlődött ki. 1965. III. 7: a Rítuskongregáció határozatával kihirdették a ~ szert-át (AAS 1965:410). 1969. IV. 6: a Missale Romanum ált. rendelkezései egyrészt a ~ szert-ával, másrészt megengedett alkalmaival kapcsolatban intézkedtek. A hatályos CIC már nem szorítja meg a megengedett ~ alkalmainak körét. Tehát a törv-es engedéllyel binált v. trinált szentmisék mindegyike lehet koncelebrált. Ennyiben a Római Misekv. bevezető rendelkezései módosultak. - A kat. papoknak tilos a szentmisét olyan papokkal v. lelkészekkel koncelebrálniuk, akik a kat. egyházzal nincsenek teljes közösségben (908.k.), hiszen az Egyh-zal való közösség és az euch. közösségben való részesedés szorosan összefügg. A szt dolgokban való tiltott közösködést az 1365.k. bünteti. E.P.

A miseliturgia teljes megújítása. Bp., 1972. - Onasch 1981:218. - Erdő 1991:353.