Magyar Katolikus Lexikon > K > klauzúra


klauzúra (a lat. claudo, 'bezár' igéből): szerzetesházaknak a külső világtól elzárt része. Célja a →csend, a szerzetesi szellem és az erkölcsi tisztaság biztosítása és óvása. - A ~ megtartása a szerz. szellem egyik fokmérőjének bizonyult. Rendek hanyatlása ált. a ~ föllazításával, megújulásuk a ~ komolyan vételével kezdődött. Ugyanakkor az újkori alapítónőknek olykor kemény küzdelmet kellett folytatniuk a helytelenül értelmezett ~ miatt, saját küldetésük teljesítése érdekében. A →szekularizációnak szintén fokmérője a ~ tiszteletben tartása (→szerzetesrendek föloszlatása). - 1973-ig az ünnepélyes fogadalomhoz kötött szerzetekben szigorúbb, pápai, az egyéb szerzetekben enyhébb, püspöki ~ volt. A férfi rházakban a pápai ~ azt jelentette, hogy a tp-ot, sekrestyét, isk-t, internátust, vendégszobákat és a társalgót kivéve csak az uralkodó és a közvetlen környezetéhez tartozó nők léphettek be a rházba, más nők nem. A ~ a →kerengőre is kiterjedt. - Női kolostorok pápai ~ja az apácáknak megtiltotta a ~ elhagyását a fogadalom után, ill. a ~ba a bíb-okat kivéve senki nem léphetett be, csak a hivatalos vizsgálatot tartó mpp., a rendi vizitátor kísérettel, a beteget gyóntató rendi gyóntató 4 apáca kíséretében, valamint az uralkodó és a közvetlen környezetéhez tartozó nők. Szükség esetén a főnöknő természetesen orvost és mesterembert bebocsáthatott. Aki a pápai ~t megsértette, a pápának fönntartott →kiközösítésbe esett. - Az egyszerű fogadalmas rházakban a ppi ~ a fentieken kívül az azonos neműek belépését engedélyezte. Megszegését a kánonjog nem büntette. - A hatályos jog szerint alapelv, hogy a ~ hozzátartozik a szerzetesház fogalmához, de illeszkednie kell a rendi karizmához. A szemlélődő életre rendelt monostorokban szigorúbb ~t, a teljesen szemlélődő életre rendelt apácamonostorokban pápai ~t, a nem teljesen szemlélődő női intézményekben szabályzatuk szerint enyhített ~t kell tartani. - A keleti egyhjog előírja: A monostorban tartsák meg a ~t a →tüpikonban előírt módon, fönntartva az elöljáró jogát, hogy egyes esetekben és súlyos okból a ~hoz tartozó részekbe másnemű személyeket beengedjen azokon kívül, akik a tüpikon szerint a ~ba beléphetnek. A monostornak a ~ alá eső részeit szembeötlően jelöljék meg. A ~ határainak pontos előírása és jogos okból való megváltoztatása a saját jogú monostor elöljárójára tartozik, saját tanácsa beleegyezése alapján és a mpp. értesítése mellett (477.k.). - A monostor elöljárója megengedheti, hogy a tagok a tüpikonban meghatározott időn át a monostoron kívül tartózkodjanak; 1 é. meghaladó távolléthez azonban annak a hatóságnak engedélye szükséges, amelynek a monostor alá van rendelve, kivéve ha ezt tanulmányok v. betegség közbejötte indokolttá teszik (478.k.). **

CIC 1917:597-600; 1983:667. - Schütz 1993:213.