Magyar Katolikus Lexikon > K > könyvtár


könyvtár: írásos dokumentumokat őrző intézmény. - Tágabb értelemben bármely anyagra írott dokumentumokat (agyagtáblák, →osztrakonok), szorosabb értelemben →kódexeket és →könyveket őriz. Ha csak őriz, a ~ zárt gyűjtemény, ha olvasók számára is hozzáférhető, akkor közkönyvtár. Az okleveleket és egyéb dokumentumokat a →levéltárak őrzik. A 20. sz. végére a ~ egyre inkább információs központtá alakult, ahol a dokumentumok köre fokozatosan szélesedik (újságok, CD, kazetták, film stb.). - A Szentírásban 2Mak 2,13 szerint Nehemiás létesített egy ~at, ahol összegyűjtötte a kir-ok és próf-k könyveit, Dávid írásait, a kir-ok adományleveleit; ugyanígy járhatott el Makkabeus Júdás is (2,14). A →Qumranban talált tekercsek szintén nagy ~at képviselnek. - A →könyvnyomtatással együtt a ~ak ügye is világszerte új lendületet nyert; köztük a 15. sz: létesült →Vatikáni Könyvtár lett sok más ~ra nézve minta- és irányadó. Az első nagyobb világi ~ 1544: az I. Ferenc fr. kir. (ur. 1515-47) által létesített párizsi köz~ volt. Mo-on a kassai, kolozsvári, pozsonyi, esztergomi, győri, komáromi, kőszegi egyh. iskolákkal, s főleg a nagyszombati egyetemmel kapcsolatban létesültek értékes ~ak. A főpapok közül Oláh Miklós, Pázmány Péter, a főurak és világi tudósok közül →Zrínyi Miklós és Zsámboki János dicsekedhettek kiváló ~ral. A 18. sz: jeles ~akat létesítettek: Esterházy Károly egri pp., Patachich Ádám kalocsai érs., gr. Batthyány Ignác gyulafehérvári, Klimó György pécsi pp. s több erdélyi főúr. Egyébként a kv-gyűjtés a magán~akon kívül a főisk. képzés elősegítésére szorítkozott kat. és prot. részről egyaránt. - A köz~ak ideje a 19. sz-dal érkezett el. Az 1777: Nagyszombatból Budára helyezett Egyetemi ~ a feloszlott szerzetesrendek anyagával bővült. 1802: alakult a Nemz. Múz. ~a gr. Széchényi Ferenc nagycenki ~ából, 1826: a MTA ~a gr. Teleki László és gr. Batthyány Gusztáv adományából. Egyh. részről Simor János érs. az esztergomi főegyhm. ~at gyarapította, a szerzetesrendek pedig központi gyűjt-eiket (Pannonhalma, Zirc, Jászóvár). - 1919. IV. 28: a Közoktatási Népbiztosság 22/1919. sz. rendelettel a tanintézetek, közművelődési intézmények, hivatalok és egyh-ak kvtárait, a 26/1919. sz. rendelettel köztulajdonba vette. -

→Corvina könyvtár, →Debreceni Kollégiumi Nagykönyvtár, →Egri Érseki Papnevelő Intézet Könyvtára, →Egri Főegyházmegyei Könyvtár, →Egyetemi Könyvtár, →Érseki Simor Könyvtár, →Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, →Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára, Nyíregyháza, →Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár, →Klimó Könyvtár, →kolostori könyvtár, →máriapócsi bazilita monostor könyvtára, →Országos Széchényi Könyvtár, →Pálos Könyvtár, →Pannonhalmi Könyvtár, →Pápai Kollégiumi Nagykönyvtár, →plébániai könyvtár, →Ráday Kollégium Könyvtára, →Református Egyházközség Könyvtára, Kecskemét, →Sárospataki Kollégiumi Nagykönyvtár, →Somogyi Könyvtár, →Szatmári Püspöki Könyvtár, →székesegyházi könyvtár, →Székesfehérvári Püspöki Könyvtár, →Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár, →Vatikáni Könyvtár, →zágrábi egyházmegyei könyvtár. - →magyar egyházi könyvtárak **

Csapodi-Tóth-Vértesy 1987:492.