🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Krisztus vére
következő 🡲

Krisztus vére: 1. a názáreti Jézus, a valóságos ember vére, áldozati vér, melynek a megváltás rendjében lényegi jelentősége van. Ahogy a régi szövetséget áldozati vérrel pecsételték meg a Sínai-hegynél, úgy ~ is új szöv-et vezetett be (Mk 14,24; Zsid 9,20; 1Kor 11,25). Vére által hozott békét (Kol 1,20), szerezte meg magának az Egyh-at (ApCsel 20,28), nekünk pedig a megigazulást és a megváltást (Róm 5,9; Ef 1,7). A Szentírás a megváltás kegyelmének kiosztását úgy írja le, mint ~vel való meghintést (1Pt 1,2), megtisztítást (Zsid 9,14; 1Jn 1,7), lemosást (Jel 7,14; 22,14). Krisztus megkívánja, hogy övéi az →Eucharisztiában vegyék és igyák a vérét (Jn 6,54; 1Kor 11,28). A hangsúly soha nem a vér azonosságán van, hanem áldozati jellegén. Mögötte van Jézus halálig tartó engedelmessége, az Atyától kapott küldetés vértanúságig való teljesítése (a bűn árát tehát Krisztus nem az ördögnek fizette le, mint Órigenész tévesen gondolta). - ~t szemlélhetjük a személyes egység alapján is. A kk. teol. ilyen kérdéseket vetett föl: ~ éppúgy személyes egységben volt-e az Igével, mint teste, és ha igen, akkor a halál napjaiban is úgy maradt-e? Az értünk kiontott vér visszatért-e testébe a föltámadáskor? Aquinói Szt Tamás mindkét kérdésre igennel válaszol, s ezért kétségbe vonja, hogy ~ből igazi ereklye maradt volna. Vele szemben egyes skotisták azt vallották, hogy a kiontott vér elvált a Krisztus testétől és istenségétől, s hivatkoztak arra, hogy Nagy Szt Leó p. és Damaszkuszi János is csak a testet és a lelket mondták Krisztus lényegi részének. - 2. Az Euch-val kapcsolatban a trienti zsin. a vért a testtel és a lélekkel együtt Krisztus részének nevezte: az átváltoztatás erejében a bor a megdicsőült ~ lesz (D 876, 883). Amikor azonban a teol. az értünk kiontott vérről beszél, csak azt tartja egységben levőnek a megdicsőült Krisztussal, amely valóban testében maradt. A vér kiontása inkább a halál elfogadását jelenti. Különösen Jézus testében földi élete alatt ugyanolyan fiziológiai folyamatok mentek végbe, mint minden emberben, tehát vérének anyaga is cserélődött. - ~nek tiszteletével kapcsolatban állítjuk, hogy euch. vérét isteni személyével együtt imádjuk, de nem attól függetlenül. A →Szent Vér tisztelete hálaadás a megváltásért. G.F.

LThK II:544. - EV 25.