Magyar Katolikus Lexikon > K > Kováts


Kováts Ágoston, OFM   →Kovács Ágoston István, OFM

Kováts András (1760 k.-Mócs, 1818. dec. 21.): plébános. - 1783: teol-t végzett, 1785: Bakán, 1785: Dunaszerdahelyen, 1787: Somorján kp., 1787. IX. 12: Sóshartyánban, 1790: Kéménden plnos, melyről 1806: lemondott. 1807: Marcalon plnos, amit 1809. III. 16: Füzesgyarmatra cserélt, ezt pedig 1812. XII. 14: Mócsra. - M: Hadakozás idején mondandó imádság... Komárom-Pozsony, (1788). T.E.

Szinnyei VI:1191.

Kováts Antal (Győrsziget, Győr vm., 1762. máj. 28.-Veszprém, 1832. okt. 4.): kanonok. - A fil-t Győrött, a teol-t Pozsonyban végezte. 1789. VII. 25: pappá szent. Veszprémben, 1790. X. 8: Várpalotán kp., majd 1797. X. 4: plnos, ahol helyreállíttatta a tp-ot, az isk-t és a pléb-házat. 1810. IV. 10: tb. knk., 1816. X. 26: ker. esp. 1832. II. 10: veszprémi knk., somogyi főesp. és Veszprém vm. táblabírája. - M: Fegyverfogásra ébresztő beszédek... Veszprém, 1797. - Az igaz vitézség... Uo., 1809. - Beszéd... István kir. napjára... Buda, 1814. - Beszéd... Fitter Imre zirci apátúrság... papságának 50. esztendejét ünnepelné... Uo., 1829. 88

Szinnyei VI:1191. (†1830 k.) - Pfeiffer 1987:148.

Kováts Antal, Szt Rozáliáról  nev., Piar (Szombathely, Vas vm., 1862. márc. 2.-Nagykanizsa, 1925. jún. 28.): tanár. - A gimn. 1-6. o-át Szombathelyen végezte, 1878. VIII. 27: lépett a r-be, 1879-81: Kecskeméten gimn-ot végzett, Nyitrán hittanhallg., a kolozsvári egy-en m-lat. szakot végzett, 1883. VIII. 28: ünn. fog-at tett. 1885. VII. 16: pappá szent. 1885: a máramarosszigeti algimn. tanára, 1888: tanári okl-et szerzett és a kecskeméti gimn. tanára, 1902. VI. 20: a bpi gimn. ig-ja, 1908-23: nyugdíjazásáig a nagykanizsai piar. gimn. tanára. - A kecskeméti Katona József Kör titkára, a nagykanizsai Zrínyi Irod. és Műv. Kör tb. elnöke. - M: Üdvözlő dal Szilágyi István 40 é. tanári jub-a alk. Máramarossziget, 1885. - A szigeti dalkör az égben. Költ-ek. Uo., 1885. - A szerelmi bánkódás kifejezése a m. népkölt-ben. Kecskemét, 1889. - A m. nép érzelem- és kedélyvilága dalaiban. Uo., 1890. (Klny. kecskeméti főgimn. értes.) - A tragikum Arany János költ-ében. Uo., 1892. - Jókai mint regényíró. Uo., 1893. (Klny. Katona József Kör évkv-e) - Király-dal. Megzenésítette Szent-Gály Gyula. Uo., (1894?) (litográfia) - A kecskeméti r.k. főgimn. pályakérdéseinek tört. Uo., 1895. - M. népdalok. Bp., 1900. (M. Kvtár 150.) - Pontianus históriája szemelvényekben. Bev. és magy. Uo., 1906. (Irodtört. olvasmányok 5.) - Széchenyi István gr., mint Mo. erkölcsi nevelője. Nagykanizsa, 1913. - Arany János költői művészetéről. Uo., 1917. (Klny. Zalai Közl.) - Időszakosan a Zalai Közlöny munk. - Álnevei: Nyéky; Nyéky Antal (Kat. Társadalom). T.E.

Szinnyei VI:1195. - Az Úrban elhúnyt rtagok... Bp., 1926. (kőnyomat) - Gulyás XVII:263.

Kováts Arisztid Jenő, OSB (Székesfehérvár, Fejér vm., 1891. márc. 4.-Pannonhalma, 1975. nov. 29.): tanár. - 1910. VIII. 6: lépett a r-be, 1915. VI. 2: ünn. fog-at tett, VI. 29: pappá szent., 1916: lat-gör. szakos középisk. tanári okl-et szerzett. 1915: Győrött gimn. tanár 1918-19: házgondnok is, 1922: Pannonhalmán főapáti titkár, 1923: Kőszegen, 1925: Pápán gimn. tanár. 1926: Angliában járt tanulmányúton, 1927: Bpen gimn. tanár, 1928-30: házgondnok is, 1931: Kőszegen házfőn. és gimn. ig., 1934: alperjel, újoncmesterh. és 1935: házgondnok is. 1936: Pannonhalmán újoncmester és kertfelügyelő, 1939. I-: Firenzében járt tanulmányúton, 1939: Pannonhalmán ig., 1945: Bpen gimn. ig., 1948: Bp-Józsefvárosban lelkész, 1949: Bpen a Jáki-kpna lelkésze. 1951: a gör. követségen portás, X. 11: letartóztatták, 15 é. börtönre ítélték. A Gyűjtőfogházban raboskodott, 1956. VII. 14: szabadult. Bpen nyugdíjasként a felsőkrisztinavárosi pléb-n kisegítő, 1958-75: Pannonhalmán nyugdíjas. - Bpen 1947: A (pannonhalmi) Szt Benedek r. bpi kat. Szt Benedek gimn. évkv-e az 1945/46-1946/47. isk. évről (2 db, 1945 gépirat) és 1948: A Szt Benedek r. bpi Szt Benedek gimn. és ált isk. évkv-e az 1947/48. isk. évről szerk-je (utóbbinál Borbély Kamillal). 88

Jámbor 1942:251 - Fehérváry 1978:85. - PN 1987:161. (1231.) - Új Ember 1991. XI. 3. (Sándor István: Arisztid a diákok barátja) - Gulyás XVII:266. - Értesítők 4:B1913-15. - Hetényi Varga 1999:81. Arck.

Kováts Erazmus (Sopron, Sopron vm., 1916. okt. 20.-Székesfehérvár, 1970. jún. 10.): templomigazgató. - 1940. VI. 23: Győrött pappá szent., 1940-42: Rómában képezte tovább magát. Mosonmagyaróváron kp., 1943: teol-ból drált. 1943-46: ppi levtáros és sztszéki jegyző, 1944-45: táb. lelkész, 1946: Sopronban hitokt., 1953: Győrött a Kármelhegyi Boldogasszony-tp. lelkésze, 1956: a soproni Halász u. tp. ig-ja. 1961: nyugdíjazták. - M: A vat. zsin. visszhangja Mo-on. Győr, 1943. 88

Schem. Jaur. 1947:137; 1968:163. - Diós 1995:113.

Kováts Ferenc, SJ (Dobronok, Baranya vm., 1717. nov. 7.-Székesfehérvár, 1800.): tanár. - A retorikát Pécsett végezte, ahol 1734. X. 20: lépett a JT-ba. 1737/38: Trencsénben novíc., 1739: Kőszegen a gimn. alsóbb o-ok tanítója. 1740-42: Trencsénben logikát, fiz-t és metafiz-t tanult, 1743/44: Egerben és Budán az alsóbb o-ok tanítója, 1745-48: Kassán, 1750: Rozsnyón teol-t tanult, 1758: Kolozsvárt, 1761: Marosvásárhelyt, 1762: Gyöngyösön, 1763: Kőszegen, 1765: Győrött, 1766: Ungvárt, 1768: Rozsnyón, 1769: Sárospatakon, 1772: Nagyszombatban, 1773: Gyöngyösön a rház hitszónoka. A JT föloszlatása után hitszónok maradt, a falusi lelkészeket szamárháton látogatta. - M: Angyali ifjúnak Gonzaga Szt Aloysiusnak dícsérete. Buda, 1754. - Az oltári szentségnek oltalma... Kolozsvár, 1757. - Hitbéli okoskodás... Kassa, 1764. - Szt Norbert premonstráti patriarka, mágdeburgi érs. dícsérete. Uo., 1768. - A pusztában kiáltónak szava. Buda, 1795. (névtelenül) - Betűjele: K.F. (az első művén). Cz.K.-T.E.

Szinnyei VI:1211. (*nov. 1.) - JTÉ 1942:385. (1025.) (*nov. 7.)

Kováts Ferenc (Kőhalom, Kőhalom szék, 1837. nov. 26.-Marosvásárhely, 1899. júl. 2.): plébános. - A teol-t a Pázmáneum növ-eként Bécsben végezte. 1860. IV. 18: pappá szent. Hazatérése után Haynald Lajos pp. udvari papja, majd Gyulafehérvárt főgimn., 1862: teol. tanár. 1872: a Batthyáneum kvtár őre. 1874: marosvásárhelyi plnos és főesp. 1880: bártfai c. apát, 1881: az Erdélyi R.K. Státus ig. tanácsának tagja. A Székely Művelődési és Közgazdasági Egyesület marosvidéki választmányának és a Székelyföldi Iparmúzeumnak elnöke volt. Lelkipásztori munkája mellett fő gondja a kat. isk-ügy volt. A kat. gimn-ot főgimn-má fejlesztette. Gyűjtésből és a Fogarasy-alapítvány megszerzéséből modern leányisk-t épített, s a ferences nővérekre bízta. Kiharcolta, hogy Marosvásárhelyen ipari szakisk., iparkamara és ipari múz. létesüljön. Megszervezte a tanárok és tanítók művelődési egyes-ét. Az egykori róm. castrumok helyén Maroskeresztúron és Sárpatakon ásatásokat végzett. 1895: a kormány, azzal a föltétellel, hogy a törvényhatósági gyűléseken az új egyhpol. törv-eket támogatja, fölkínálta ~nek a rozsnyói ppséget, de ő nem fogadta el. Még gyulafehérvári pap korában →Imets Jákó és →Veszely Károly társaságában felkereste a moldvai csángó m-okat. - 1862?-től a Székely Naptár munk. - Fm: Veszely, Imets és Kováts utazása Moldva-Oláhországban, 1868. Marosvásárhely, 1870. - Álneve: Fehérvári (Idők Tanúja); jegyei: -o-, K.F. (uo.). 88

Beke 1870:149. (*nov. 27.) - Schem. Trans. 1888:135. (*nov. 25.) - Szinnyei VI:1218. - Gulyás 1956:584.

Kováts Ferenc Xavér, SJ (Kolozsvár, Kolozs vm., 1743. márc. 26.-Nagyvárad, 1810. dec. 29.): tanár. - 1762: Kolozsvárt a bölcs. tanf. végeztével X. 29: lépett a JT-ba, 1763: Trencsénben az alsóbb o-ok tanítója, 1770/71: teol. hallg. 1773: a JT föloszlatása után világi pap, Nagyváradon a líceum teol. tanára. - M: Tentamen publicum e theol. morali... Nagyvárad, 1801. T.E.

Szinnyei VI:1212. (*1743. márc. 26.; Trencsénben lépett a JT-ba!) - JTÉ 1942:445. (1561.) (*1744. okt. 28.; Kolozsvárt lépett a JT-ba!)

Kováts Gyula (Avasújváros, Szatmár vm., 1869. szept. 27.-Szatmárnémeti, 1944. szept. 17.): kanonok. - A gimn-ot és a teol. 1. évét Szatmárnémetiben végezte. 1889. X. 26: a CGH növ-e lett. 1895. X. 28: Rómában pappá szent., 1892: bölcs., 1896: teol. dr. VII. 9: hazatért. Nagybányán kp. 1900: Szatmárnémetiben a tanítónőképző mat-fiz. tanára, 1905: ig-ja. 1906: teol. tanár, spirituális, utóbb c. prép. és éneklőknk., 1943(?): az egyhm. sztszék h. elnöke. - A szatmár megyei Katolikus Karitász irod. szakoszt. eln-e, az Egyházmegyei Irodalmi Kör titkára. - A szatmárnémeti Heti Szemle és Katolikus Élet munk., írásai a Bölcseleti Szemle c. folyóiratban. 88

Schem. Cent. 1904:426. (*szept. 17.) - Veress II:267. - Pilinyi 1943:200. - KB 1946:101. - Bura 2003:175. (*szept. 17.; †szept. 16.)

Kováts Gyula Alajos, OP (Sopron, Sopron vm., 1905. szept. 1.-): szerzetes. - 1927. IX. 27: lépett a r-be. 1930: Grácban tanult, 1932. X. 28: pappá szent. 1938: Bpen szolgált. - Bpen 1938-40: a Rózsafüzér Királynéja havilap szerk-je. 88

Cat. OP 1930:22; 1948:29. - Viczián 1995:124. (1524.)

Kováts József (Nádalja, Vas vm., 1778. márc. 12.-Bécs, Alsó-Au., 1848. szept. 15.): nagyprépost. - A teol-t győri egyhm-s kispapként Pozsonyban végezte. 1791. VII. 6: Győrött pappá szent., Ácson (Komárom vm.) kp., 1804: Dad (Győr vm.) plnosa. 1825: győri knk., 1835: gotali c. apát, 1845: nagyprép. Komárom és Győr vm. táblabírája. - M: Az oltári szentségben elrejtett valóság. Komárom, 1803. - Halottas beszéd ... főt. Hollósy Sándor sopronyi knk. ... felett ... Kocson. Győr, 1813. - Az igazság temploma, melyet Kolmár Jószefnek ún. kegyelem temploma ellen emelt barátságos levelekben. Uo., 1815. - Szt István első m. kir. dicsőséges kir. méltóságában ap. buzgósága által és ap. buzgóságában kir. méltósága által. (Bécsben a Kapuczinusok tp-ában 1826. VIII. 20.) Bécs, 1826. 88

Schem. Jaur. 1823, 1831, 1843. - Némethy 1881:15. - Szinnyei VI:1294. (*1768) - Bedy 1938:474. - Gulyás XVII:336. (*1778)

Kováts Kálmán (Zsigárd, Pozsony vm., 1862. márc. 21.-Bp., 1925. aug. 17.): plébános. - A középisk-t Nagyszombatban és Esztergomban, az egy-et Bpen végezte, ahol egyhjogi dr-rá avatták. 1885. IV. 15: pappá szent. Zsitvaapátin kp., Buda-Vízivárosban hitokt., 1890: Bp-Krisztinavárosban, 1891: Bp-Erzsébetvárosban kp., 1893. XI-1897: Esztergomban a kir. érs. tanítóképző ig-ja, kérésére fölmentették, s Újvarson adm., majd Bp-Terézvárosban, 1906: Bp-Lipótvárosban kp., 1911: szépkúti c. apát. Az Esztergom-vidéki Népnev. Egyes. elnöke, a SZIT tankv-bíráló biz-a tagja. - M: Emléklapok. Az Esztergom-vidéki Népnevelők Egyes. első közgyűlése alk. tartott elnöki megnyitó. Esztergom, 1895. - Az esztergomi kir. érs. tanítóképző múltja és jelen állapota (1842-1896). Uo., 1896. - Szt beszéd. Az esztergomi főszegyh-ban 1896. IV. 19: Szt Adalbert ünnepén... Uo., 1896. - Egyh. ima- és énekesgyűjt. a r.k. tanuló ifj. ... a felnőtt hívek használatára. Az imádságokat tartalmazó részt átd. Néhány újabb énekkel bővítve szerk. és kiad. Kassovits József. 3. bőv. kiad. Bp., 1904. - 1894-95: Az esztergomi kir. érs. tanítóképző int. értes. szerk-je. Bpen 1896. XII. 31-1897. IV. 21: a Magyar Szabadság független ker. hetilap fel. szerk-je. 88

Szinnyei VI:1307. (Az esztergomi tanítóképző bajainak forrása s ezek fő okozója c. röpirata vsz. kz-ban maradt) - Egyh. Közl. 1906:219. Arck. - Szózat 1925. VIII. 19. - Gulyás XVII:353. - Viczián 1995:94. (1164.) - Értesítők 3:8389-91.

Kováts Kálmán (Debrecen, Hajdúkerület, 1863. jan. 19.-McKeesport, Pa., USA, 1927. márc. 27.): plébános. - 1886. VII. 13: a kassai egym. papjává szent. Az amerikai m-ok papja a Monogabella-völgyben, 1899-1927: McKeesportban a Szt István-tp. plnosa. 1899. VIII. 19: érkezett a városba, ekkor ~ volt a pittsburghi egyhm. egyetlen m. papja, VIII. 20: mondotta első sztbeszédét, 1901. VIII. 25: fölszent. a Szt István-tp-ot, 1912: a m. gyermekek oktatására meghívta McKeesportba az Isteni Megváltó Leányait. A csütörtökönként megjelenő Magyarok Csillaga hetilapjában főként a pánszlávokkal vitázott. - 1899. III. 16-VII. 30: az Abaúj-Kassai Közlöny társszerk-je, 1899-1905: McKeesportban a Magyarok Csillaga, 1907-11: a Magyar Zászló, 1912-23: a Magyar Katolikus Zászló szerk-je. 88

Schem. Cass. 1908:71. - Hoffmann 1911:368. - Láthatár 1938:244. - Török 1978:76. - Nagy II:168. (téves adatokkal) - Gulyás XVII:353.

Kováts Lajos (Győr, Győr vm., 1837. aug. 16.-Gyömöre, 1912. nov. 12.): plébános. -Győrött tanult, 1862. VIII. 3: pappá szent., Rábaszentmihályon kp., 1866: Gyömörén (Győr vm.) plnos. - M: Egyh. beszédek az év minden vasár- és ünnepnapjaira. Függelék: böjti és alkalmi beszédek. 1-2. köt. Győr, 1895. (106 beszéd) 88

Schem. Jaur. 1886:183; 1896:180; 1906:188. - Szinnyei VI:1317. (*aug. 15.) - Gulyás XVII:360.

Kováts Mátyás (Selmecbánya, Hont vm., 1790. febr. 15.-Besztercebánya, 1848. szept. 7.): kanonok. - A gimn-ot Selmecbányán végezte, az első bölcs. évet a pesti tudegy-en hallg. Pannonhalmán novíc., de 1 év után 1807: besztercebányai egyhm-sként a bölcs. 2. évét magánúton, a teol. 1. évét Besztercebányán, a többit a KPI növ-eként Pesten hallg. Szentelése után tanfelügy. és tanár Zerdahelyi Gábor pp. udvarában. 1820: ppi titkár, 1821: ismét tanár. 1824. VII. 24: besztercebányai plnos, 1826: tb. knk., 1832-41: a besztercebányai gimn. ig-ja, 1840: knk. és a papnev. ig-ja. 1847: az ogy-en képviselte a kápt-t. Pozsonyból betegen tért haza. - Kz-a: Acta visitationis can. parochiae Neosol, anni 1829. (a pléb. tört.) 88

Gyászjelentés - Schem. Neosol. 1876:65. - M. Sion 1889:72. - A beszterczebányai kir. kat. főgimn. értes. 1895:246. (Lévay István) - Koncz 1892:142. - Szinnyei VI:1336.

Kováts Mátyás (Polgár, Szabolcs vm., 1790. febr. 24.-Eger, 1861. máj. 4.): egyetemi tanár, kanonok. - Miskolcon, Lőcsén és Egerben tanult, 1810: bölcs. dr. 1812. XI. 11: pappá szent. 1813. V. 2: teol-ból is drált. A pesti KPI-ben pref., majd Egerben a tört. tanszék tanára. 1820. XI. 8: a pesti egy-en dogmatika prof., 1823: és 1826: dékán. 1832: egri knk. és egervári prép., 1837. III. 25: a Kisfaludy Társ. egyik alapítója. - Cikkei Egyh. Folyóírás (1832), M. Egyh. Beszédek Gyűjt-e (1833). - Fm: Biographia Johannis Hunyady... Eger, 1818. - Barátságos értekezés a vallási egyesülés ideájának szerzőjével. Pest, 1823. - A ker. katholica anyasztegyh. ... Uo., 1825. - Nexus fundamentorum religionis christianae... Buda, 1830. - A vegyes házasságról. Uo., 1846. -1832-33: a pesti Egyházi Folyóírás c. szaklap alapító szerk-je. 88

M. Sion 1888:534. - Koncz 1892:142. - Szinnyei VI:1337. - KL III:126. - Puskás 1980:63.

Kováts Miklós, tusnádi (Tusnád, Csík szék, 1769. jan. 26.-Kolozsvár, 1852. okt. 15.): megyéspüspök. - Kolozsvárt jogot végzett, majd váradi egyhm-s kispap. A teol-t Nagyváradon végezte, 1794: pappá szent. 1798: Peceszöllősön plnos, utóbb a váradi szem. tanára, 1814. IX. 25-1827: knk., a szem. rektora, gáborjáni prép., Bihar vm. táblabírája. 1822: Pozsonyban a kápt. ogy. követe. 1824: Debrecen plnosa. 1827. V. 24: erdélyi mpp-ké nevezték ki, 1828. I. 28: megerősítették, Nagyváradon III. 25: Lajcsák Ferenc szent. pp-ké, IV. 16: iktatták be. 1848. IX. 4: egyhm. zsin-ot tartott Kolozsvárott. Nagy összegeket adott az erdélyi múz-nak, a szabharc alatt elpusztított tp-ok újjáépítésére. Az erdélyi főkormányszék tanácsosa, a kat. isk-k és int-ek főig-ja volt. Sírja a gyulafehérvári szegyh-ban. - Utóda 1852. X. 15: Haynald Lajos, aki 1851-től utódlási joggal hebroni c-en spp-e volt. 88

Schem. Trans. 1838:XLIV. (76.); 1913:15. - Mendlik 1864:89. (s.v. Kovács) - Gams 1873:382. (1828. I. 28-†1852. X. 15: erdélyi pp.) - Szinnyei VI:1345. - Schem. Mv. 1896:162. - Vorbuchner 1925:95. - Temesváry 1931:23; 1932:31. - MÉL I:991. - Jakubinyi 2004:31.

Kováts Miklós (*Ungvár, Ung vm., 1891. máj. 11.): hírlapíró. - Tanulm-ait befejezve rövid vm. szolgálat után 1914. VIII: katona, XII. 6: az orosz, majd az ol. harctérre került, ahonnan 1918. X: tért haza. Tisztviselő a ungvári városházán, a megszálló csehek magyarsága miatt a nyelvvizsgán 2x megbuktatták, állásából elbocsátották. Hírlapíró lett. A m. ellenzéki és kisebbségi mozgalmak résztvevője és egyik szervezője. 1926. VII-: az Egyesült Ellenzéki Magyar Párt hiv. lapja, a Kárpáti Magyar Hírlap kiadóhiv. vez-je és szerk-je. 1938. X: letartóztatták, az I. →bécsi döntés után szabadult. - Ungvárt 1919. XI. 13-1920. X?: a kerszoc. Kárpáti Napló szerk-je, 1926. VII-1944. IX?: a Kárpáti Magyar Hírlap fel. szerk-je és kiadója. 88

Madarász 1939:537. (Arck.) - Csíkvári Ung vm. 1940:52. - Kemény 1942:133. - Gulyás XVII:379.

Kováts Péter, OFMConv (Jászárokszállás, Jászkun Kerület, 1729. aug. 24.-Eger, 1792. jan. 26.): tanár, hitszónok. - 1748: lépett a r-be. Fölszentelés után a r. gimn-aiban tanított, m. hitszónok volt. - M: Szeretetnek kötelei. Eger, 1762. - Nagy Kathekismus. Vác, 1783. 88

Szinnyei VI:1370. - Monay 1953:61.

Kováts Sándor (Pankota, Arad vm., 1865. ápr. 3.-Újszentanna, 1921. jan. 11.): plébános. - A gimn-ot Aradon és Temesvárt, a teol-t a Pázmáneum növ-eként Bécsben végezte. 1888. VIII. 16: pappá szent. Lippán kp., 1890. VIII: Temesváron az Emericanumban a ppi konviktus, IX: a szem. pref-a, a fil. és dogmatika h., 1893: r. tanára. Részt vett az egyh. zene és ének reformjában. 1897: a szegények ügyvédje, 1899: teol. dr., 1900: a morális és a lelkipásztorkodás tanára a szem-ban, 1908. IX. 1: Apátfalva plnosa, 1915. X. 1: nyugdíjazták. - 1893: az ASzTT, 1898: a SZIT tud. és irod. o-ának, 1915: a SZIA I. o. alapító tagja. - Fm: De antiqua gentili religione Hungarorum. Fribourg, 1897. - Az egyh. zene reformjáról. Temesvár, 1897. - Hitvédelem és alapvető hittan. 1. köt. Uo., 1898. - A csanádi papnevelde tört. Uo., 1906. - A temesvári Havi Közlönynek 1907. X-1914. I: szerk-je, 1907. X-1915. I: kiadója, 1914. I-XII: főszerk-je. 88

Szinnyei VI:1379. - Schem. Csan. 1910:206; 1916:171. - Temesvár 1914:219.

Kováts Szolán, OFM (Komárom, Komárom vm., 1754.-Simontornya, 1822. okt. 15.): hitszónok. - 1772: Keszthelyen lépett a r-be. 1777: szent. pappá. Székesfehérvárott m. hitszónok. - M: Hatalmas orvos. Prédikáció székesfehérvári járvány idején. Pest, 1801. - Titkos látások könyvének magyarázása. Írta Holtzhauser Bertalan. Ford. Pápa, 1814. - Emlékezetes historiája a XVI-dik Század béli Eretnekségek eredetéről elő mentérül és romlásárul. Írta Floremundus Raemundus. 1-2. köt. Ford. lat-ból. 1870: kz. a pozsonyi konvent kvtárában. **

Farkas 1879:114.

Kováts Tamás József, OSB (Szabadka, Bács vm., 1783. nov. 23.-Pannonhalma, 1841. jan. 5.): főapát. - 1803. XI. 5: lépett a r-be, 1804. XI. 24: ünn. fog-at tett. 1804: Győrött gimn. tanár, 1807: hitszónok, Pannonhalmán 1809: hitszónok. 1811. IV. 23: pappá szent. 1811: teol. hallg., 1813: teol-ból drált. Pannonhalmán 1813: a Szentírás és a K-i nyelvek tanára. 1827: perjel, 1829: főapát, s mint ilyen Nagy- és Kisfüss →egyházi nemesi székek örökös és valóságos főispánja. - Kz-ai a pannonhalmi főapátsági kvtárban: Hermeneutica biblica utriusque foederis et introductio in libros novi feoderis. 223 és 196 o.; Manuscripta biblica. 934 o.; Historia litteraria exegeseos novi foederis. 38 o.; Jus canonicum seu ecclesiasticum. 447 o.; Scripta iuris ecclesiastici. 210 o.; Jus publicum gentium. 198 o.; Jus publicum Hungaricum. 95 és 36 o.; Philosophia iuris. 152 o.; Politica. 432 o.; Statistica. 154 o.; Oeconomia nationalis. 160 o.; Teol. moralis. 448 o.; Teol. pastoralis. 59 o.; Scientia rei aerariae seu financia. 23 o.; Stilus curialis. 44 o. 88

Szinnyei VI:1389. - PN 1987:25. (60.) - Gulyás XVII:399.