Magyar Katolikus Lexikon > K > Korbuly


Korbuly Domokos (Bp., 1914. okt. 27.-Bp., 1988. szept. 30.): armenológus. - 1934: éretts. a pestújhelyi r.k. felsőkereskedelmiben. 1936: az IBUSZ, 1943: a Pesti M. Ker. Bank tisztviselője, majd az or. fronton haditudósító. 1945 u. kv-szakértői okl-et szerzett. A bank államosítása után az Iparigazgatóságon főkönyvelő, majd a Nehézipari Min. villamossági oszt-án főrevizor. 1970: a M. Villamosművek tröszt főkönyvelője, 1976: nyugdíjban. - Titkára volt a Mo-i Örm-ek Egyes-ének és tanácsosa a Bpi Örm. Kat. Egyhközs-nek. Az erdélyi örm-ek tört-éről írott tanulmányai jobbára külf. örm. lapokban jelentek meg. Az Új Idők lex., a MÉL és e lex. armenológiai munk. - Fm: Az örm. kérdés a m. közvéleményben. Bp., 1942. - A magyarság első ker. tp-ainak örm. vonatkozásai. (Örm-ül: Pázmáveb [Velence], 1967:11-12. sz. és M. Tört. Szle [Buenos Aires], 1971:3. sz.) - Örm. m-ok. (Élet és Tud. 1970:4. sz; örm-ül: Pázmáveb, 1970:1-3. sz.) - Emlékezés örm. ősökre. (Korunk [Kolozsvár], 1973:8. sz.) - A m. nyelvű armenológia bibliogr-ja. Simon J. Zavennel. Bp., 1983. s.k.

Korbuly Gabriella M. Viktória, CSA (Szamosújvár, Szolnok-Doboka vm., 1862. jan. 19.-Pécs, 1948. jún. 20.): apáca. - 1888. XI. 1: Pécsett lépett a r-be. 1890: tanítónőképzőt végzett. 1991. VIII. 20: tett fog-at. r.k.

Korbuly György (Nemesócsa, Komárom vm., 1903. ápr. 18.-Chicago, Illinois, USA, 1981. nov. 14.): orvos. - 1913-18: a nagyszombati érs., 1918-21: a komáromi bencés gimn-ban tanult, az egy-et Bpen s közben Zürichben végezte, 1932. I. 30: orvosdr-rá avatták. A bpi Szt István Kórházban, 1932. X. 1: az egy. II. sz. női klinikáján gyakornok, ahol szülész-nőgyógyász képesítést szerzett. 1938/39: kutató ösztöndíjas, 1940. V. 9: a „Bevezetés az orvostört-be, kül. tek. a magyar viszonyokra” tárgykörben a bpi egy. mtanárrá képesítette, 1942. IV. 2: ezt kiterjesztették az „orvostörténelem” tárgykörre. 1941. I. 1: a VKM egyetemi IV/2. ügyosztályán előadó. 1944: a SZIA IV. o. tagja; a Bábaképző Int. ig-ja, melyet Bp. ostroma előtt a Dunántúlra telepített. 1945: Au-ba távozott. 1946. VIII. 27: mint ismeretlen helyen tartózkodót (ellátási igény nélkül) a közszolgálatból elbocsátották. 1949 k. az USA-ban telepedett le. A Bpi Kir. Orvosegyes. főtitkára, az Orvosi Továbbképzés Közp. Biz-ának titkára, 1944: a SZIA IV. o. tagja. - M: Aquincum orvosi emlékei. Bp., 1934. - Tóth tanár a tanítványok lelkében. Uo., 1935. (Klny. Orvosképzés) - A m. szülészet bölcsőkora. (Adatok a m. szülészet és bábaképzés tört-éhez) Uo., 1936. (Klny. uonnan) - Almási Balogh Pál: Némethoni naplója 1825-ből. Uo., 1938. (Klny. Gyógyászat) - Nádudvari Győri Tibor 1869-1938. Walter von Brunnal és Daday Andrással. Uo., 1938. (Klny. Orvosképzés) - Semmelweis és Cederschjöld. (Györy Tibor emlékének) Uo., 1938. (Klny. uonnan) - Semmelweis a kortársak feljegyzéseiben. Uo., 1940. (Klny. uonnan) - Heti krónika. Uo., 1942. (Klny. Orvosi Hetilap) - 1940-42: az Orvosképzés c. szaklap fel. szerk-je. T.E.

SZIA tagajánl. 1944:23. - M. Közl. 1946:213. - Korbuly Domokos közlése (Bp., 1988. VII.) - Gulyás XVI:1019.

Korbuly Imre (Nagyderzsida, Szilágy vm. 1844. nov. 9.-Bp., 1876. márc. 5.): jogász, egyetemi tanár. - A gimn-ot Debrecenben és Nagyváradon végezte. Nagyváradi egyhm-s kispapként a pesti KPI növendéke. Betegség miatt elhagyta a szem-ot, jogot végzett. 1868: a győri jogakad. tanársegédje és kvtárosa, 1869: rk. tanára. XI. 19: jogi dr., a pozsonyi jogakad. m. közjog és jogtört., a közig. és pénzügyi törv-ismeret h. rk., 1870. III. 1: a közjog rk. tanára. 1872. IX. 29: a kolozsvári egy. közjog és közig. jog r. tanára. M. közjogi kv-e az egy. okt-ban 1946-ig használt tankv. volt. - M: A báni méltóság. Pest, 1868. - Mo. közjoga. Pest, 1871. (4. kiad. S.a.r. Fésűs György. Bp., 1884) **

Armenia 1895:3. sz. (Gopcsa László: Dr. ~) - Szinnyei VI:995.

Korbuly János (Szamosújvár, Belső-Szolnok vm., 1785. nov. 1.-Szamosújvár, 1856. szept. 30.): plébános. - 1810. VIII. 15: Lembergben pappá szent., tanító Szamosújvárt. 1811: uo. s-lelkész. 1818: teol. tanár a gyulafehérvári papnev-ben. 1821: Szamosújvárt lelkész. 1828: Gyergyószentmiklóson, 1839: Szamosújvárt adminisztrálta a pléb-t. 1850-55: plnosh. - Fm: Legújabb és leghasznosabb méhészkv. Kolozsvár, 1850. K.D.

Szinnyei VI:996. - Kádár József: Szolnok-Doboka vm. monográfiája. VI. köt. Dés, 1903. - Szongott I:389.

Korbuly Kelemen (Szamosújvár, Belső-Szolnok vm., 1746.-Szamosújvár, 1810. jan. 7.): főesperes. - 1769: Rómában teol-t végzett, dr-rá avatták és pappá szent. Szamosújvárt lett s-lelkész. 1791: örm. plnos, ker. főesp. és tb. knk. 1792: 9 káplánja volt. A nagytp. építésének befejezője és berendezője. 1806: Bécsben a kir-tól Rubens-képet (Krisztus levétele a keresztről) kapott ajándékba a főtp-nak (melyet 1945 u. Bukarestbe szállítottak, 1999: visszakerült). K.D.

Szongott I:377. - Szongott Kristóf: A Korbuly család. Szamosújvár, 1906.

Korbuly Mihály (Bánhegyes, Csanád vm., 1868. júl. 9.-Bp., 1939. jan. 18.): kísérletügyi főigazgató. - A gimn-ot Aradon és Szarvason végezte. 1890: huszárhadnagy, 1896: egy. hallg. Zürichben, ahol 1900: vegyészmérnöki, 1901: bölcsészdri okl-et kapott. A bpi Állatélettani Állomás vegyésze. 1906: szervezte és létrehozta a Halélettani és Szennyvíztisztító Kísérleti Állomást, melynek nyugdíjazásáig (1936) vez-je. - Fm: Az ipari szennyvizek és azok hatása a halakra. Bp., 1912. K.D.

Halászat 1939:1. sz. (Unger Emil: ~ dr.)