🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Konrád
következő 🡲

Konrád, Konstanzi, Szt, Kunó (900 k.-Konstanz, 975. nov. 26.): püspök. - A Welf arisztokrata család leszármazottja, apja, Henrik gr. alapította →Weingarten (Württemberg) apátságát. ~ St. Gallenban és a konstanzi dóm isk-jában tanult. Nothing pp. pappá szentelte, prép. (Szt) Ulrik augsburgi pp. támogatásával, aki később is barátja maradt. 934: Konstanz pp-e. Kapcsolatot tartott I. Ottó cs-ral (ur. 936-73), 961-62: részt vett itáliai hadjáratán, de pol. szerepet nem vállalt. II. Ottó cs. (ur. 973-83) megbízásából 973: a →clunyi reformmal kapcsolatos vizsgálóbiz. tagja St. Gallenban. A hagyomány szerint ~ alapította Einsiedeln (948; maga Krisztus sztelte fel Szűz Mária tiszteletére, s ezt álmában jelezte is ~nak, aki a felszteléstől ezért eltekintett), Rheingau és St. Trudpert tp-át, ill. a konstanzi Szt Pál-, Szt János- és Szt Mór-tp-okat és a kórházat. 12. sz. eleji életrajza beszámol 3 jeruzsálemi zarándoklatáról, ereklyegyűjteményéről és csodáiról is. Konstanzi tp-ában elkészíttette a jeruzsálemi Szt Sír mását. - Ikgr. Attrib-a: pók (egyszer a konszekráció közben mérges pók esett a kelyhébe; ~ a pókkal együtt vette magához a szt vért, nehogy egy cseppje is veszendőbe menjen, de nem lett baja). - Kívánságára a Szt Mór-tp. mellett a szabad ég alá temették, sírjánál számos csoda történt. 1089: a dóm főoltára alá helyezték. II. Callistus p. 1123: a lateráni zsinaton avatta sztté. Ereklyéit (a feje kivételével, melyet sikerült a reformáció elől megmenteni és a dóm kincstárába került) 1526: a Bodeni-tóba szórták. Ü: nov. 26. **

BS VI:201. - Schütz IV:261. - LThK VI:467. - NCE IV:188.

Konrád, Parzhami, Szt, Johannes Birndorfer, OFMCap (Parzham, 1818. dec. 22.-Altötting, 1894. ápr. 21.): szerzetes testvér. - Gazdag parasztcsaládból származott. Többszöri elutasítás után lelkivezetője, Dullinger Beneficiat közbenjárására 1848: Altöttingben vették föl a →kapucinusok r-jébe. 40 é. volt a Szt Anna kolostor kapusa. Lelkiségének középpontja és forrása az Eucharisztia volt. - 1930: b-gá, 1934. V. 20: sztté avatták. Ü: ápr. 21. - Mo-on →Gödöllő-Máriabesnyő kegytp-ában van képe. **

Bartal Ince: Imafüzér Boldog Konrád testvér tiszt-ére. Máriabesnyő, 1933. - Uő: ~ kapuc. testvér élete (1818-1894). P. Joseph Anton kapuc. atya Im Dienste Gottes und der Menschen. Ein Lebensbild des Dieners Gottes, Konrad Birndorfer von Parzham... c. műve nyomán. Uo., 1934. - Zigány Miklós: ~. Bp., 1938. - SzÉ 1988:228.

Konrád, Szász, B., OFM (†1288 k.): misszionárius, vértanú. - A Fekete-tenger K-i partján, a Kaukázustól D-re fekvő ter-re küldték B. Magyar Istvánnal az iszlám és a →keleti egyházszakadás miatt elszakadt emberek közé. Prédikálás közben ölték meg őket. - Ü: a r-ben ápr. 5. **

BS IV:280. - SzÉ 1984:873.

Konrád (14-15. sz.): püspök. - Vsz. p. kinevezéssel lett kb. 1426/27: zenggi pp., akkor, amikor e tisztséget Zsigmond kir. kinevezettje, Winter Tamás már viselte. A kir. nem ismerhette el, mert a m. okl-ek nem említik. - →György (1419), →Henrik OSB (1428). T.E.

Mendlik 1864:120. (1427-28: pp.) - Gams 1873:389. (20.) - Eubel I:451.

Konrád, OCarth (13-14. sz.): miniátor. - →Menedékszirt (Szepes vm.) konventjének priorja. 1307-10: 2 misszálét, 1-1 graduálét, breviáriumot, collectariumot és liber defunctorumot díszített. Ezután lemondott tisztségéről, hogy életét egészen a könyvek másolásának szentelhesse. Egy 16. sz. följegyzés szerint e könyveket még használták. T.E.

ML 1966. II:674. - Csapodi-Tóth-Vértesy 1987:40.

Konrád, Conradus Lapicida, Conrad von Kronstadt (15. sz.): kőfaragó. - Vsz. ~ kezdte a brassói Fekete tp. építését. ~ építette a tövisi és a bojtori (Hunyad vm.) ágostonr. ktort Hunyadi János megbízásából, akitől ezért 1454: Sárkány jobbágyfalu felét és két szászhermányi malom jövedelmének egy részét kapta adományul. T.E.-V.S.

ML 1966. II:674. - Philippi 1986:184.

Konrád Ferenc (Gyertyánliget, Máramaros vm., 1874. jan. 23.-): gimnáziumi tanár. - A középisk-t Máramarosszigeten, Sátoraljaújhelyt és Kassán, a teol-t Kassán kezdte, majd Szatmárnémetin és Bpen tanult. A KPI-ben a M. Egyházirod. Isk. eln. volt. Végül nem szentelték pappá, 1903: gör-lat. szakos tanári okl-et szerzett. 1918: Nyitrán gimn. tanár és hírlapíró, 1914-18: katona, 1919: a bpi VI. ker. Mária Terézia Leánygimn. tanára. - M: A takarékosságról. Bp., 1906. - A vadász. Részlet Dio Chrysostomus 7. beszédéből. Ford. Nyitra, 1911. - Ókori irod. olvasókv. Bp., 1921. (utóbb: A leányközépisk. 3-4. és 5. o. sz. Szerk. Incze Józseffel. Bp., 1924-25) 88

Kalmár 1907:141. - Gulyás XVI:975.

Konrád Ignác (Németújfalu, Somogy vm., 1894. jan. 31.-Párizs, 1969.): festőművész. - Szigetváron Muszely Ágoston festőművész, a polg. isk. rajztanára mellett, 1909-11: a bpi Iparműv. Isk. festő szakán Gróh István, Pap Henrik, Simay Imre, 1912: a Képzőműv. Főisk-n Ferenczy Károly növendéke, akinek felfogásával ~ akadémikus szemlélete éles ellentétben állt, s hamarosan szét is váltak. Az I. vh-ban katona, 1919?: tért haza az orosz fogságból. Óraadó tanár az Iparműv. Isk-ban, 1920-44: Alagon telepedett le, híres versenylovakat festett meg tulajdonosaiknak. 1926: az egyhműv. kiáll-on Assisi Szt Ferenc látomása c. olajképével vett részt. 1927-29: Ralph Strassburger neves tenyésztő lovainak megfestésére Párizsba, 1932: hasonló megbízással az USA-ba utazott. A 30-as években Zrínyi Miklós és a szigetvári hősök emlékére festett sorozatot. 1948-tól haláláig Párizsban élt, lovak „portréit” festette. 1951: Deauville-ben, 1953: Párizsban díjazták. Mecénása, Strassburger Deauville-ben múz-ot rendezett be ~ munkáiból. 1991: Szigetváron, 1994: Bpen, a Hadtört. Múz-ban rendezték meg önálló kiáll-át. Sz.G.-T.E.

ML 1935. I:578. - Turok Margít: ~ kiáll. katalógus bevezető. 1994. - Száraz György: Százéves az alagi lóversenypálya. Bp., 1996. - Soós Zoltán közlése