Magyar Katolikus Lexikon > K > Kolozsvári Egyetem


Kolozsvári Egyetem, 1581. máj. 12.-: A kolozsvári ogy. 1581. V. 1: megengedte Báthori Kristófnak, hogy Monostorra (Kolozs vm.), Kolozsvárra és Fehérvárra (Fehér vm.) jezsuitákat telepítsen. Antonio Possevino SJ ösztönzésére Báthori István erdélyi fejed. (ur. 1571-86) megalapította a ~et. Fönntartására a JT-nak adta a v. ferences rházat, a Farkas u. tp-ot, 3 falu teljes birtokát. A fejed. az alapítás megerősítését kérte XIII. Gergely p-tól (ur. 1572-85). Az okt-t egyelőre hittud. és bölcs. karral Kolozsmonostoron kezdték, nyomdát is létesítettek. A vallásbéke megőrzése érdekében Báthori Possevino kérésére sem adta át szem. céljára az egykori domonkos rházat, ahol az unit-ok isk-ja volt, s környezetében is meghagyta a más vallásúakat. 1584: a ~en 6 tanár kb. 150 diákot oktatott. Possevino följegyzése szerint Erdélyben ekkor 10 r.k. pap volt (4 a Báthoriak birtokán) kb. 500 prot. prédikátorral (200 ref., 200 ev., 100 unit.) szemben. 1603: a jezsuiták elűzésekor megszűnt. Intézményi utóda 1622-62: a gyulafehérvári →Collegium Academicum.

- 1698-1786: ismét a jezsuiták kezdeményezésére és igazgatása alatt indult. Az 1692: tartott szebeni ogy. a kat-oknak adta Kolozsvárott a ref-ok nagytp-át és az unit-ok koll-át. I. Lipót 1693: a jezsuitáknak adta az unit-ok isk-ját. 1698. XI. 17: újra megnyitották akad. rangú, bölcs-teol. főisk-jukat. A rház 1712: lett koll-má. 1732: építkezni kezdtek, 1765: elkészült a 2 emeletes épület a csillagvizsgálóval. 1753: Mária Terézia újra egyetemi kiváltságokkal ruházta fel az int-t. - 1773. IX. 21. a r. föloszlatása után a piar-k vették át és fejlesztették tovább: a fil. és jogi karon 4-4, az orvosin 2 majd 3, a teológiain 4 tanszéken okt. A fil. karon a reáliákat (csillagászat, mat., természettan) is előadták. Tanára volt →Hell Miksa SJ, →Mártonfi József SJ, →Fridvalszky János SJ, Gegő József Adolf Piar. A mat. tanárai, a csillagda őrei földmérést és térképezést is tanítottak. Hallgatói között voltak Erdély nemzetiségeiből is. - II. József 1786: rangjától megfosztva líceummá fokozta le, s az addigi lat. helyébe a ném. tannyelvet rendelte. A jogi és fil. kart meghagyta a líceum keretében, az orvos-sebészeti karból önálló int. lett. 88-M.I.

Szilágyi I:414. - Mo. tört. 1526-1686. I:649. - Veress Endre: A kolozsvári Báthory-egyetem tört. lerombolásáig, 1603-ig. Kolozsvár, 1906. - Velics III:13. - MTK II:403.

Csapodi-Tóth-Vértesy 1987:127.