Magyar Katolikus Lexikon > K > Kogutowicz


Kogutowicz Emanuel Manó (Seelowitz, Morvao., 1851. dec. 21.-Bp., 1908. dec. 22.): térképész. - 1859. IX: a preraui, 1863. IX: a kuttenbergi katonai nev. int-ben, 1867: az alamóci gyalogos isk. században, 1868: a tullni utász században nevelkedett. 1869. IX: a bécsi katonai műszaki főisk. növendéke, melyet 1873: 7.-nek rangsorolva végzett el. IX. 1: Alamócon az I. hadmérnök ezred hadnagya. Adósságai miatt 1874. IX. 6: elhagyta ezredét, amiért 18 hónap börtönre ítélték, Möllersdorfban raboskodott. 1877. I. 11-X. 16: a 6. dragonyos ezred közkatonája. 1881. IX-1883: a soproni Lähne Int. bentlakó nevelőtanára. Jausz Györggyel (1842-88) 1882: Vas vm., 1883: Sopron vm. térképét készítette el. Bpen telepedett le. Posner Károly (1822-87) irod. műint-ét térképek készítésére alkalmassá tették, majd a térképszerk. Gönczy Pál (1817-92) államtitkárral együtt elindította a vm-térképek sorozatát. 1884-90: 30 vm. falitérképét készítette el, 1:63.000, ill. 1:75.000 méretarányban 4, 5, 6 színben (Sopron vm-ét 9 színben). 1890-ig mind a 72 vm-t megrajzolta, és 5-5 térképes füz-ekben kiadta. ~ rajzolta a Pallas nagy lex. (1-16. köt. Bp., 1893-97) vm. térképeit. - 1890: megalapította a Hölzel és Tsa Magyar Földr. Int-et, XI. 1: megkezdte a munkát, a cég nevét Kogutowicz és Társa névre változtatta, 1901. XI: Magyar Földrajzi Intézet Rt-vé alakították. 16 év alatt 23 isk. földr. falitérképet, 12 egyetemes tört. és 7 m. tört. térképet, 1897: a tört. isk. atlaszt (3 füzetben 24 térképpel) 3 térképpel bővítve a Teljes földr. és tört. atlasz követte. 1897: kiadta az 51 cm átmérőjű, 1:25.000.000 léptékű földgömbjét, 1902: a Teljes földrajzi atlasz a nagy közönség számára c. művét 68 páros térképoldalon 98 fő- és 63 melléktérképpel és 12 térképvetülettel (1902-12: 5 kiadást ért). - Fm: Mo. megyéinek kézi atlasza. Tervezte Gönczy Pál. Rajzolta. 68 lap, 73 térkép, 20 város tervrajza. Bp., 1886-90. - A M. Korona Országainak hegy- és vízrajzi térképe. Az eredeti adatokkal összehasonlította Lóczy Lajos. 1:600.000. Uo., 1891. - Mo vm-inek kézi atlasza. Tervezte és rajzolta. Uo., 1905. - Térképfüzet. 1. r. Bpi el. népisk. 3. o. sz. Szerk. Ágai Bélával. Uo., 1906. - Uaz a 4-6. o. sz. Szerk. Ágai Bélával. Uo., 1906. - Kogutovicz teljes atlasza. 5. bőv. és átd. kiad. S.a.r. Kogutowicz Károly (130 fő- és 80 melléktérképpel). Uo., 1912. 88

Stegena Lajos: Térképtört. Bp., 1981. - Gulyás XVI:835. - Kisari Balla György: ~ térképei. Bp., 1995. (bibliogr. 542 tétellel!)

Kogutowicz Károly (Bp., 1886. febr. 14.-Ludwigsburg, Württemberg, No., 1948. szept. 6.): térképész, egyetemi tanár. - Apja, K. Manó a hazai magántérképészet megteremtője. ~ a bpi piar. gimn-ban éretts., a bpi tudegy-en végzett és drált. 1911-14: a M. Földr. Int. ig-ja, 1914-18: katona, 1919-23: az Erzsébet Nőisk. földr. tanára, 1923. V. 14-1944. X: a Ferenc József (1940-44: Horthy Miklós) Tudegy. ny. r. tanszékvez. tanára, 1929/30: a bölcs. kar dékánja, 1930/31: prodékánja, 1941/42: rektora, 1942/43: prorektora. - A szegedi Alföldkutató Biz. alapítója és üv. eln., Szeged város tvhat. biz-ának tagja. Ismeretlen helyen tartózkodott, ezért 1946. VIII. 31: a közszolgálatból elbocsátották. - M: A dr. Fialowszki Lajos főgimn. tanár által szerk. világóra használatának módja. Bp., 1905. - A kerekedi öböl partalakulatai. Uo., 1907. - A fizikai földr. alapvonalai. Írta Alexander Supen. Ford. többekkel. Uo., 1910. - Au. pol. térképe. 1:1.200.000. Uo., 1912. - Máramaros vm. isk. térképe. Bökényi Dániellel. Uo., 1912. - Atlasz a m. tört. tanításához. Közrem. többen. Uo., 1913. - Atlasz a világtört. tanításához. Uo., 1913. - Bp. kis közlekedési térképe a legújabb villamos jelzésekkel. Uo., 1913. - Karte des albanisch-montenegrinischen Kriegsschauplatzes. Uo., 1913. - Mo. hegy- és vízrajzi térképe. 1:2.400.000. Uo., 1913. - Keresk. isk. atlasz. Márton Bélával. Uo., 1913. - Torontál vm. isk. és közigazg. fali térképe. Grézló Jánossal. 1:75.000. Uo., 1913. - Baranya vm. Térkép, 1:100.000. Uo., 1914. - Mo. Térkép, 1:1.000.000. Uo., 1914. (Uaz 1920) - Magas Tátra. Térkép, 1:75.000. Vigyázó Jánossal. Uo., 1914. - Népisk. atlasz a 3. o. sz. Tervezte Bátky Zsigmonddal és Littke Auréllal. Uo., 1914. - Bp. 22 új választóker-ének térképe. Szundy Károllyal. Uo., 1917. - Mo. közigazg. térképe. Uo., 1917. - Politiceska karta na Ungaria. Uo., [1918] - Ethnographical Map of Hungary. Based upon the Map of density by M. Móricz. 1:1.000.000. Uo., 1919. - Mo. közigazg. térképe az új határ föltüntetésével. 1:900.000. Uo., 1919. - Mo. térképe. 1:1.500.000. Uo., 1919. - Mo. választókerületeinek térképe a megszállt ter. föltüntetésével. Uo., 1919. - Mo. térképe. A m. szt korona országai és az entente megállapította ideigl. határvonal. 1:1.500.000. Uo., 1920. - A m. szt korona országainak pol. térképe. 1:2.400.000. Uo., 1920. - Mo. néprajzi térképe. Az 1910. é. népszámlálás alapján. Nemzetiségi többségek, kisebbségek, népsűrűség. Móricz Miklós tervezte népsűrűségi térkép alapján. 1:1.000.000. Uo., 1920. - A Pesti Hírlap térképalbuma. A Párizsban megcsonkított kis Mo. és az új Eu. Jákó Jánossal. (Magyarázó stat. adatokkal). Uo., 1920. - A szétdarabolt Mo. Az entente békeföltételei alapján tervezte. Uo., 1920. - Földr. isk. atlasz. Szerk. Uo., 1922. - ~ isk. atlasza (középfokú isk. sz.). Szerk. Gergely Endrével és Hézser Auréllal. Uo., 1923. (8. kiad. 1931) - Zsebatlasz. Uo., 1923. - Térképfüzet. Bp. szfőv. el. isk. 4. o. sz. Közrem. többen. Uo., [1924] - Uaz a Bp. szfőv. 5. és 6. o. sz. Szerk. közreműködőkkel. Uo., 1925. - Uaz az 5. és 6. o. sz. Szerk. közreműködőkkel. Uo., 1932. - Mo. néprajzi térképe. 3. kiad. Uo., 1927. - ~ isk. atlasza. 2. A középisk. felsőo., tanítóképzők és keresk. isk. sz. Szerk. Gergely Endrével és Hézser Auréllal. Bp., 1929. (2. kiad. 1934) - Térkép. Szfőv. el. isk. 3. o. sz. Bardócz Pállal és Erődi Kálmánnal. Uo., 1929. - Dunántúl és Kis-Alföld írásban és képben. 1-2. köt. Szeged, 1930-36. - ~ polg. isk. atlasza. Szerk. Közrem. Gergely Endre. Bp., 1930. - ~ isk. atlasza. Szerk. közreműködőkkel. Bp., [1931] - Az Alföld problémái. Szeged, 1932. (Rotary Club előadássorozat) - Klebelsberg emlékezete. Többekkel. Szeged, 1933. (Széphalom kvtár 30.) - A szántóföld okszerű művelése. Többekkel. Uo., 1938. („Falu” M. Gazda és Földművesszöv. kiadv.) - Mo. és Eu. országainak térképe. A népisk. 4. o. sz. Szerk. közreműködőkkel. Uo., [1939] - A világrészek térképe. A népisk. 5-8. o. sz. [1939?] - Ethnographische Karte Siebenbürgens. Szerk. Bátky Zsigmonddal és Teleki Pállal. Bp., 1940. - Világrészek térképe. A népisk. 5-6. o. sz. Szerk. közreműködőkkel. Uo., 1941. - Bevezetés a földrajztud-ba. Bp., 1943. - Környezetmegfigyelés. Szeged, 1943. (Ért-ek a Horthy Miklós Tudegy. Földr. Int-éből 6.) - 1907-08: A Kor tud-os képes folyóir. fel. szerk-je, 1921-30: a Föld és Ember szerk-je. 88

~ emlékkv. Szeged, 1939. - Ker. m. közél. alm. I:527. - Szegedi egy. alm. 1921-1970. 1971:179. Arck. - Gulyás XVI:834. - Kisari Balla György: K. Manó térképei. Bp., 1995.

Kogutowicz Lajos (Bp., 1890-Bp.?, 1941): térképész. - A bpi piar. gimn-ban éretts., a Honvéd Térképészeti Int. tisztje, 1939: alezr. - M: A térkép írás olvasás ABC-je. Összeáll. 1-2. r. Bp., 1926-31. (5. átd. kiad. [1940]) - Térképjelek gyakorló füzete a m. kir. honvédség, folyamőrség és vámőrség részére. (Kezdők füzete) (Uaz [Középisk. használatra]) Összeáll. Uo., 1926. - A m. térképészet múltja, jelene, jövője. Uo., 1929. - Elemi térképolvasás. Uo., [1940] 88

Kisari Balla György: K. Manó térképei. Bp., 1995.