🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Klobusiczky
következő 🡲

Klobusiczky Ferenc József János, zethényi, 1741-től br. (Eperjes, Sáros vm., 1707. nov. 29.-Pest, 1760. ápr. 5.): érsek. - A gimn-ot Eperjesen, a fil-t Bécsben végezte, s már ekkor Szt Jakabról nev. veszprémi apát. 1726. X. 21: a CGH növ-e lett. Teol. dr. 1730. V. 1: mint lateráni knk., ap. protonot. és pap tért haza. VIII. 14: Nagyfödémes és Jóka plnosa. 1731. VII. 27: szepesi, 1732. VIII. 17: esztergomi knk., 1733. XI. 30: gömöri, XII. 20: sasvári főesp. 1734. III. 12: érs. helynök, p. prel., XII. 22: kápt. nagyprép., 1736: nemesiai fszt. pp. 1741. IV. 21: erdélyi mpp., mivel esztergomi javadalmait is megtartotta, a Sztszék megrótta, ppségét csak 1743. I. 20: ismerte el. 1748. V. 13: zágrábi mpp., 1751. VII. 30: kalocsai érs., ahol papnev. int-et alapított, 1750: canonica visitatiót végzett. 1754: befejeztette a szegyh. építését. Az újonnan telepített községekben pléb-t alapított. A hétszemélyes tábla ülnökeként (1751-től) élete végén Pesten élt. - M: Systema mundi coelestis. Kassa, 1726. - De communione suffragiorum. Nagyszombat, 1734. - Epistola paraenetica ad clerum Zagrabiensem. Zágráb, 1751. - Epistola pastoralis ad archiepiscopatus Colocensis et Bacsiensis ecclesiarum canonice unitarum clerum. Buda, 1756. - Utóda az erdélyi széken 1749. IV. 25: Sztojka Zsigmond, a zágrábin 1751. VII. 30: Tauszy Ferenc, a kalocsain 1760. XII. 15: Batthyány József gr. 88

Mendlik 1864:89. (1741-48: erdélyi pp.), 117. (1748-60: zágrábi pp.), 79. (s.v. Zetthényi Gróf Klobusitzky; 1751-60: kalocsai érs.) - Gams 1873:382. (1743. I. 20-1748. V. 13: erdélyi pp.), 388. (1748. V. 13-1751. XII. 20: zágrábi pp.), 372. (1751. XII. 20-†1760. IV. 6: kalocsai érs.) - M. Sion 1886:464. - Schem. Zagr. 1870:XII. (71.); 1917:XXXII. (62.) - Szinnyei VI:570. - Pallas X:635. - Zelliger 1893:244. (†ápr. 5.) - Némethy 1894:689. - Fraknói 1895:457. - Kollányi 1900:343. - Veress II:143. (†ápr. 6.) - Winkler 1926:37; 1929:68. - Temesváry 1931:18; 1932:13. - Galla 1945:41. (processusa a nemesiai c-re Rómában 1736. IV.), 42. (erdélyi processusa 1741. IV.) - Kolarić 1995:399. (Arck., címer)

Klobusiczky József, klobusiczi és zétényi (Fehérgyarmat, Szatmár vm., 1756. ápr. 5.-Pozsony, 1826. febr. 8.): fiumei és tengermelléki kormányzó. - Péter kalocsai érs. öccse. A fiumei kormányszék titkára, a m. kir. helytartótanács titkára, majd tanácsosa. 1801. II-1809. X: a fiumei szabadkikötő és tengermellék kormányzója; 1803: a Fiuméban bejegyzett m. keresk. flotta 38 hajóból állt. 1805: a fr. csapatok rövid időre megszállták Fiumét. 1807: ~ kormányzósága idején szentesítette I. Ferenc kir. (u. 1792-1835) a Fiumét bekebelező törv-t. 1809. X. 14: a schönbrunni béke szerint ~ adta át Fiumét a fr. hódítóknak. 1810. I. 2-1826. II. 8: Borsod vm. főispánja. - M: Borsod vm. főispányi méltóságába lőtt beigtatásakor mondott beszéde. Miskolc, 1810. - Miskolcon tartott restaurationalis közgyűlés alkalmatosságával elmondott oratioi. Uo., 1815. - Beszéde... Uo., 1825. 88

Szinnyei VI:571. - Bölöny 1992:480. - Fallenbüchl 1994:72.

Klobusiczky Péter, klobusici (Fehérgyarmat, Szatmár vm., 1752. jún. 26.-Kalocsa, 1843. júl. 2.): érsek. - A gimn-ot Nagykárolyban, Kassán és Nagyszombatban végezte. 1769. X. 17: Trencsénben a JT-ba lépett, Győrben, majd Nagyszombatban tanult tovább. 1771. IX. 15: szerz. fog-at tett. A r. eltörlésekor, 1773: nagyváradi egyhm-s lett. 1774. IX. 25: pappá szent. 1776: a kápt. helynök titkára. 1780: Váradolaszi plnosa. 1787: Kollonich László magával vitte Kalocsára érs. titkárnak. Itt 1790: plnos és szegyh. főesp., 1794. VI. 9: bácsi kisprép., 1799. X. 4: őr-, 1802. V. 11: olvasóknk. 1807. VII. 16: nevezte ki a kir. szatmári mpp-ké és szentjobbi apáttá, VII. Pius p. 1808. I. 12: megerősítette. II. 21: Egerben pp-ké szent. 1812-36: a pozsonyi ogy. résztvevője, 1821: egyhm. zsin-ot tartott. 1816-17: az éhínség idején anyagi áldozatokat vállalt a nép élelmezéséért. 1821. XII. 18: kalocsai érs. 1822. IX. 23: v. b. t. t. 1825. I. 22: a hétszemélyes tábla tagja. 1827: megkapta a Lipót-rend nagykeresztjét. 1832-36: az ogy. felső tábláján képviselte a kat. ügyet. Az uradalom jobbágyainak gyógyszerellátására 77 ezer Ft-ot (főként 1831: a nagy kolerajárvány idején), a szegények támogatására 21 évi érssége idején kb. fél millió Ft-ot áldozott. 90 é. korában is prédikált, sztség hírében halt meg. Kiadta egyh. beszédeit. - M: Halottas prédikáczió, melyet mélt. báró Perényi Francziska asszony... Beőthy Mihály úrnak... elmaradott özvegye temetése alkalmatosságának 1779. eszt. Szt András havának 6. napján... mondott. Nagyvárad, é.n. - Prédikáczió, melyet... Bihar vármegyebéli Tamásda helységben... Baranyi Mihály úr által megújjéttatott régi templomnak meg szentelése alkalmatosságával... 1780. eszt. mondott. Uo., é.n. - Prédikáczió, melyet Bihar vármegyebéli Marczi-háza helységben... Kazsui Súghó György által fel-állíttatott templomnak meg szentelése alkalmatosságával mondott... 1782. eszt. Uo., é.n. - Halottas prédikáczió, melyet mélt. gróf Hallerkői Haller Péter úr Kraszna vm. főispánjának temetése alkalmatosságával Mező-Telegden 1784. Boldogasszonyhavának 17. napján mondott. Uo., é.n. - Prédikáczió, melyet... Szentivány József consiliarius úrnak temettetése alkalmatosságával... 1787. Boldogasszony havának 13. napján mondott. Uo., é.n. - Kempis Tamás Krisztus követéséről írt könyvének az esztendő minden napjára válogatott tanításai. Pozsony, 1787. - Halottas beszéd, ..., midőn néh. mélt. Nagykárolyi gróf Károlyi József úr ő nagysága ns. Szathmár vm. Kaplony nevezetű helységben 1803. eszt. Pünkösd havának 23. napján gyászos egyh. szertartással eltemettetett, ... Bécs, 1803. - Egyh. beszéd, melyet a kalocsai ájtatos iskolák szerzete tp-ának felszentelése alkalmatosságával 1804. eszt. Kisasszony havának 27. napján mondott. Kalocsa, é.n. - Egyh. beszéd, melyet... Klobusiczky Péter szatmári megyés pp. ... a midőn ő herczegsége Hessen-Homburg magyar lovas ezredjének négy új zászlóit szentelné, ... mondott. Debrecen, 1819. - Sermo per archiepiscopum Colocensem occasione installationis suae clerum et populum suae archidioecesis, die 6. Augusztus 1822. dictus. Pest, 1822. - Sermo, ... ad synodum in ecclesia S. S. Salvatori Posonii die 16. Octobris 1822. Pozsony, 1822. - Sermo suae excell. dni Archi episc. Colocensis... post publicationem sanctionatorum Articulorum in mixta statuum et ordinum regni die 18. Augustus 1827. celebrata comitiali sessione habitus. H.é.n. - Reggeli és estéli imádság. Kalocsa, 1891. (Életrajzával) - Utóda Szatmárnémetiben 1821. XII. 18: Kováts Flórián, Kalocsán széke 1844: üres, utóda 1845. XI. 24: Nádasdy Ferenc. T.E.-La.A.

Bedcsula, Thomas: Vita Petri K. Kalocsa, 1859. - Mendlik 1864:115. (1808-22: szatmári pp.), 79. (s.v. Klobusitzky; 1822-43: kalocsai érs.) - Wurzbach XII:110. - Gams 1873:381. (1807. VII. 10-1822. IV. 19: szatmári pp.), 372. (1822. IV. 19-†1843. VII. 2: kalocsai érs.) - Komárik István SJ: ~ élete. Kalocsa, 1891. - Pallas X:635. - Szinnyei VI:753. (VII. 10: nevezték ki pp-ké!) - Sommervogel IV:1118; IX:551. - Schem. Szat. 1904:16. (VII. 16: nevezték ki pp-ké!) - AHSI VI:205. (Kratz: Exjesuiten) - MÉL I:938. - Schem. Col. 1975:29. - Lakatos 1998:136.