🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Klebelsberg
következő 🡲

Klebelsberg Kunó Imre Aurél Ferenc, thumburgi, gr. (Magyarpécska, Arad vm., 1875. nov. 13.-Bp., 1932. okt. 12.): miniszter, művelődéspolitikus. - A székesfehérvári ciszt. gimn-ban éretts., Bpen, Berlinben, Münchenben és Párizsban jogot tanult, Bpen 1898: államtud-ból drált. Bánffy Dezső gr. meghívására a min-elnökségen s-fogalmazó, végül osztálytanácsos. 1910: közig. bíró, 1913: a hatásköri bíróság tagja. 1914. I. 2-1917. III. 19: a VKM adminisztratív államtitkára, 1915. VIII. 31: a Rokkantügyi Hiv. és 1917. III. 10: az Orsz. Hadigondozó Hiv. üv. alelnöke, egyúttal 1917. III. 19-VI. 10: min-elnökségi államtitkár, s 1917. IV. 5-1918. XI. 1: a kolozsvári II. ker. ogy. képviselője a Nemz. Munkapárt programjával. Az őszirózsás forr. után Bethlen István gr. mellé állt, a proletárdiktatúra idején vidéken rejtőzködött. 1920-22: a Ker. Nemz. Párt programjával Sopron nemzgyűl. képviselője, e pártból tizenhatodmagával kilépett, a „disszidens csoport” vez-je. Részt vett 1922. II: az Egységes Párt megalakításában, 1921. XII. 3-1922. VI. 16: belügymin., 1922. VI. 16-1931. VIII. 24: vallás- és közokt-ügyi min., 1930. IX. 16-IX. 27: népjóléti és munkaügyi min. 1923. III. 26: egységespárti programmal Komárom nemzgyűl., 1926. XII: és 1931. VI: a választásokon Szeged ogy. képviselője. - 1904-18: mint a →Julián Egyesület ig-ja kezdett foglalkozni a népműveléssel, a szlavóniai m. szórvány részére államsegéllyel mintaszerű népisk. hálózatot szervezett. A nemzetiségi ügyek mellett ~ vez. a Sztszékkel folytatott tárgyalásokat. A VKM adm. államtitkáraként újjászervezte a népoktatási közig. külső szerveit, része volt a →hajdúdorogi görögkatolikus püspökség létrehozásában. 1922. II: ~ készítette elő a választójogi reformot, létrehozta az Orsz. M. Gyűjteményegyetemet, elindította a menekült egy-ek szegedi és pécsi megtelepedését. Államsegélyekkel és kölcsönökkel 1926-30: 50 millió P-ért 5 ezer tantermet és tanítói lakást építtetett, főleg a tanyavilágban, 1927: szervezetében és tantervében megreformálta a polg. isk-kat melyekhez újakat építtetett. Kevéssé sikerült a 3 o-os fiú reálgimn. és a leánylíceum létrehozása, mely 1924-34: létezett. Megteremtette a felső mezőgazd. középisk-t. 1924: Bécsben, Berlinben és Rómában Collegium Hungaricumokat létesített, ahová 1 é. ösztöndíjjal küldték a jelölteket. A bpi Paedagogium és Erzsébet Nőisk. egyesítésével alapított Áll. Polg. Isk. Tanárképző Főisk-t 1928: Szegedre telepíttette, kötelezte a hallg-kat, hogy rk. hallg-ként szakjuk szerinti egy. előadásokat is látogassanak. A Paedagogium átalakított épületében helyeztette el a Testnev. Főisk-t. Szorgalmazására építették 1921-26: a svábhegyi Csillagvizsgálót, a tihanyi Élettani Kutatóint-et. - 1917-32: a M. Tört. Társulat elnöke, megindíttatta a Mo. újabbkori történetének forrásai sorozatot, 1922. V. 11: az MTA tb., 1924. V. 8: ig. tagja. 1925: a pécsi, 1926: a szegedi, 1927: a debreceni és római egy. tb. dr-a, 1927-32: az Orsz. M. Gyűjteményegyetem tanácsának eln. ~ létesítette a szegedi Dóm téren a Nemz. Emlékcsarnokot, a gödöllői fr., a sárospataki ang. tagozatú és a bpi ciszt. gimn. számára jelentős összegeket adott, egy áll. gimn. kitelepítésével gondoskodott a Néprajzi Múz. elhelyezéséről. - M: A m. rokkantügy szervezete. Bp., 1916. (Klny. Orvosképzés) - Über die Organisation des ung. Invalidenwesens. Uo., 1916. - Elnöki megnyitó beszéd a M. Tört. Társulat 1917. é. közgyűlésén. Uo., 1917. (Klny. Századok) Uo., 1920. - 1922. ápr. 30-án tartott programbeszéde (Sopron felsegítéséről). Sopron, 1922. - Über die Hilfe für Oedenburg. Uo., 1922. - Ung. Kulturpolitik nach dem Kriege. Uo., 1925. - ~ gr. beszédei, cikkei, törv-javaslatai 1916-1926. Bp., 1927. - Neonacionalizmus. Uo., 1928. - Küzdelmek kv-e. Újságcikkek. Uo., 1929. - Organisationsprobleme auf dem Gebiete der hohen Kultur. Uo., 1930. - Ungarns weltgeschichtliche Sendung und seine Kultur. Uo., 1930. - Jöjjetek harmincas évek! Tanulm-ok. Uo., 1930. - Les fondaments de la cooperation intellectuelle polono-hongroise. Discours prononcé le 12 mai 1930 á Varsovie. Uo., 1930. - Világválságban. Tanulm-ok. Uo., 1931. - Utolsó akkordok. Bev. Bethlen István gr. Uo., 1932. - ~ gr. pol. hitvallása. Idézetek műveiből. Uo., 1935. - Betűjegyei: Klblsb. (Bp. Hírl., 1899), K.K.gr. (Bp. Hírl., 1900). 88

Emlékkv. gr. ~ negyedsz-os kultúrpol. működésének emlékére szül-ének 50. évford-ján. Szerk. Lukinich Imre. Bp., 1925. - Halasy-Nagy József: Gr. ~ mint publicista. Uo., 1930. - Kornis Gyula: Gr. ~. Emlékbeszéd. Uo., 1932. - A gr. ~-emlékkiállítás tárgymutatója. Uo., 1933. - Gr. ~ emlékezete. Szeged, 1933. - K. emlékezete. Uo., 1933. - A M. Kir. Ferenc József Tudegy. tanácsa által néhai dr. gr. ~ elhúnyta alk. 1933. é. nov. hó 19-én elmondott 2 beszéd (Széki Tibor, Kovács Ferenc). Uo., 1933. - Szalay József: Gr. ~ emlékezete. Uo., 1933. - József Ágost kir. hg.: Emlékbeszéd gr. ~ról. Uo., 1935. - Korányi Sándor: Megemlékezés néhai gr. ~ vallás- és közokt. min. úrról. Uo., 1936. - Gr. ~ emlékezete. A gr. ~ról szóló emlékbeszédek és megemlékezések 1932-1938. Bp., 1938. - Pálffy József: Emlékezés ~ gr-ra. Szeged, 1940. - Huszti József: Gr. ~ életműve. Bp., 1942. - Baranyay Lipót: Gr. ~. Emlékbeszéd. Uo., 1943. - Szily Kálmán, ifj.: Gr. ~ ig. és tb. tag emlékezete. Uo., 1943. - Acta Paed. Debrecina 1963. IX/1. (Tar Károly: ~ neonacionalista neveléspol-ja) - MÉL I:934. - Bölöny 1987:320. (1920/21: egy. tanár) - Századok repertoriuma 1867-1975. Bp., 1987:666.