Magyar Katolikus Lexikon > K > Klamarik


Klamarik János (Losonc, Nógrád vm., 1832. febr. 7.-Besztercebánya, 1898. okt. 8.): gimnáziumi igazgató. - A gimn. 1-4. o-át Félegyházán, az 5-6. o-t 1847: Pesten végezte, ahol 1 é. joghallg., a bécsi egy-en is tanult, ahol 1858: mennyiségtan-természettan tanári vizsgát tett. 1852-54: Félegyházán h. tanár, közben 1 é. Bécsben egy. hallg. 1855: a pécsi, 1856: a bajai, 1860: a székelyudvarhelyi gimn., 1861. X. 18: a besztercebányai kir. kat. főgimn. mennyiségtan-termtan-fil. tanára, mely ekkor a pánszláv izgatás fő fészke volt. A mozg-at Grünwald Béla zólyomi alispánnal, Ipolyi Arnold pp-kel (1871-86) semlegesítették. 1867. VII. 27: gimn. ig., helyreállította a gimn. m. jellegét, fölépíttette új épületét. Elérte felsőbb leányisk. létesítését, mely hozzájárult a polg. isk. fölállításához. 1876: a besztercebányai tanker. megszervezésekor e tanker. főig-ja. 1883: a VKM osztálytanácsosa, 1889-97: nyugdíjazásáig min. tan., a hazai középisk-k újjászervezője, egységes tanterveinek elkészítője. - M: A besztercebányai kath. kir. államfőgymn. értesítvénye 1867/68. (váltakozva m-ul, ném-ül és tótul) Besztercebánya, 1868. - Számtan és algebra. Pest, 1867. (6. kiad. 1888) - Geometria a középisk. felső osztályai sz. Uo., 1873. (A 3-5. kiadást átd. Wagner Alajos. Uo., 1884-88) - Logika, vagyis gondolkodástan. Írta Lindner G. A. Ford. Uo., 1874. (3. kiad. 1891) - Psychológia, vagyis lélektan. Írta uő. Ford. Uo., 1876. (3. kiad. 1892) - A mo-i középisk. szervezete és eljárása. Összeáll. Uo., 1881. - A mo-i középisk. újabb szervezete tört. megvilágítással. 1. r. Uo., 1893. 88

Szinnyei VI:451. - Kath. Egyh. Közl. 1898:668. - Gulyás XVI:707. - Értesítők 1:2926.