🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kereszty
következő 🡲

Kereszty Géza Viktor (Pest, 1855. ápr. 7.-Pozsony, 1926. márc. 15.): kanonok. - Pesti gimn. évei után 1870: Pozsonyban az esztergomi egyhm. növendékpapja lett, Esztergomban és a Pázmáneumban tanult, Bécsben 1881: teol-ból drált. 1876: tanítóképzői tanár Esztergomban, ahol 1877. XII. 22: pappá szent. 1878: kp. Bpen, 1879: karpap az esztergomi szegyh-ban, 1882: az esztergomi papnev. int. tanára. 1906: pozsonyi knk., 1916: jóthi c. prép. 1915: a SZIA I. o-ának alapító tagja. - M: Egy koldus (Labre Benedek) életrajza. Bp., 1876. - Haladás és kerség. Esztergom, 1885. - A szentírásban előforduló közmondások. Uo., 1887. - Az ósz-i szt kv-ek kánoni tört-e. Uo., 1888. - Mit olvasnak műveltjeink? Bp., 1888. - Az orleansi szűz emléke a theol. és lélektan szempontjából. Esztergom, 1889. - Az idő teljessége. ÚSz-i kortört. adatok. Uo., 1891. - Exegesis pericoparum Evangelii pro omnibus dominicis et festis fori in anno eccl. praescriptarum... Uo., 1892. - A M. Sion repertóriuma 1863-1893. Uo., 1893. - Az aklon kívül. A theol. mai állása a prot-oknál és a schismatikusoknál. Uo., 1896. - A M. Sion monográfiája. H.n., 1896. - Egy fejezet a ker. ikgr-ból. Krisztus ábrázolása hajdan és most. Bp., 1897. - Vaticinia Messiana in libris Antiqui Testamenti dispersa ad mentem ss. Patrum et cath. interpretum juxta textum Vulgatae illustrata. Esztergom, 1897. - Gyakorlati észrevételek a Szentírás helyes értelmezéséről. Uo., 1897. - Die ersten Lónyay. Írta Karácsonyi János. Ném-re ford. Pozsony, 1912. - A pozsonyi Szt Mártonról c. egyh. zenei egyes. 80 é. múltjának rövid tört. Uo., 1913. (Ném-ül is). - Betűjele: K.V.dr. (M. Sion). - 1890-ig Kereszty Géza néven írt. - 1887-1903: a M. Sion társ- ill. főszerk-je. 88

Zelliger 1893:229. - Pallas X:443; XVIII:41. - Szinnyei VI:95. - Kiss-Sziklay 1902:499. Arck. - Révai XI:526; XXI:502. - Schem. Strig. 1918:XXXVIII. - 8 órai Újs. 1926. III. 17. - Gulyás XVII:225.

Kereszty Jenő (Bp., 1887.-Bp., 1949. jún. 13.): karnagy, gimnáziumi énektanár. - 1911: a bpi Zeneakad-n végzett. Az I. vh-ban katona, 1918: a Budai Zeneakad. tanára, 1919: a belvárosi plébtp. főorgonistája és másodkarnagya, 1920-29: az Egyetemi Énekkarok karnagya (1929: örökös tb. karnagya), hangversenyeztek Rómában, Assisiben, Münchenben, Lipcsében, Halléban, Bécsben, Ravalban, Dorpatban, Helsingforsban. 1926: a MÁV Gépgyár zeneisk-jának vez-je, 1939: a bpi Vörösmarty Gimn. tanára. - Zeneművei: 2 mise, 2 zenekari szvit, az Esti harangok, a Tátrában 4 tételes zenei képek, passacaglia és fúga orgonára, az Ah! hol vagy magyarok ... c. egyh. ének dallamára, kórusok, dalok stb. 88

Kerkápoly 1930:743. - Strazimir 1933:683. Arck. - Molnár 1936:416. - ZL 1965. II:315. - Gulyás XVII:223. - Gyászjelentés

Kereszty Rókus András, Roch Andrew Kereszty, OCist (Bp., 1933. febr. 6.-): egyetemi tanár, novíciusmester. - A bpi Ciszt.-József Attila Gimn-ban 1951: éretts., 1956: az ELTE-n kvtáros okl-et szerzett, a forr. leverése után Rómába menekült, ahol belépett a ciszt. r-be. 1960: a Szt Anzelm Egy-en teol. licenciátust szerzett, pappá szent., 1962: drált. Az USA-ban telepedett le, 1963: Dallasban (Texas) a kat. egy. teol. tanára, 1969: egyidejűleg gimn. hittanár, 1975: a dallasi apátság novícmestere. - M: Die Weisheit in der Mystischen Erfahrung beim Heiligen Bernhard von Clairvaux. Westmalle, 1963. - Radical Theology Today. H.n., 1967. (Klny.) - God Seekers for a New Age. H.n., 1970. - The Pre-Existence and Oneness of Christ. H.n., 1973. (Klny.) - Reflection of the Foundations of Christology. H. n., 1974. (Klny.) - Krisztus. Róma, 1977. (Teol. kiskvtár II:4/5.) - Peter and Paul in the Church of Rome. New York-Mahwak, 1990. - Jesus Christ. Fundamental of Christology. New York, 1991. - Írói neve: Roch Andrew Kereszty. 88

Bölöny 1983:188. - Nagy II:127.


Kereszty István (Pest, 1860. máj. 22.–Bp., 1944. febr. 8.): múzeumi osztályigazgató. – A középisk-t Bpen végezte. A bpi tudegy-en 1883: m–ném. szakos tanári és tornatanítói okl-et szerzett, 1885. V: fr. szakon is alapvizsgázott. Bpen 1884: a VII. ker. áll. gimn. ének-, 1885–97: polg. és keresk. isk-k fr. és ném. nyelvtanára. 1884. X. 4: a M. Nemz. Múz. szolgálatában napidíjas, 1888. III. 7: gyakornok, 1894. VII. 13: segédőr, 1922: osztályig-ként nyugdíjazták. 1904–20: a Fodor Zeneisk. tanára is. 1887–89: a M. Tornatanítók Egyes., 1889–91: és 1901–16: a Zenetanárok Orsz. Egyes., 1892–94: a Bpi Zeneművész Kör titkára, 1897. VI–: a M. Zeneszerzők Társ. jegyzője. 1890–1922: a P. Hírl., Hazánk, Az Újs., Nemz. Lapok zenekritikusa, a Pallas nagy lex., a Franklin lex., a Révai nagy lex. és a Zenei lex. (1–2. köt. Bp., 1931) munk. – M: Az ellenpont tana. Dehn Siegfried Vilmos hátrahagyott műve Scholz Bernát átd. Ford. Bp., 1893. – Ált. zenetört. ábrákkal, hangjegyekkel és 4 függelékkel. Írta id. Ábrányi Kornél. 2. bőv. kiad. S.a.r. Uo., 1905. – Rousseau. Uo., 1911. (Zenetud. kvtár 8.) – Parsifal. Írta Richard Wagner. Ford. Uo., 1913. (Főv. Szính. Műsora 318.) – A m. és a mo-i időszaki sajtó időrendi áttekintése 1705–1867. Uo., 1916. (A M. nemz. Múz. Kvtár címjegyz. 5.) – 1898: a Művészeti Tudósító napilap, 1899: A M. Zenerajongók Társaságának Hivatalos Értesítője, 1900?–06: a M. Lant (1905–06: Lányi Ernővel) szerk-je. – Betűjegyei: (k.i.) (M. Kv-szle, 1912); K. I. (Vasárnapi Újs., 1908); K-y (M. Kv-szle, 1908). 88

Szinnyei VI:97. – Molnár 1936:416. – ZL 1965. II:315. – Ker. m. közél. alm. I:500. – Gulyás XVII:223. – Gyászjelentés

Kereszty Zoltán (Szolnok, 1937. aug. 20. – ) botanikus, hittanár. – 1944. a háború után apa nélkül nevelkedett Bpen igen szegény, de a nehéz időkben is hívő katolikus rokonainál, akik az üldöztetések idején több jezsuita szerzetesnek évekig átmeneti otthont nyújtottak. Segítségükkel magánúton hittani, filozófiai és latin nyelvi tanulmányokat végez, s életének meghatározó tényezőjévé vált a jezsuita lelkiség. 1961: Bpen ELTE TTK biológia-kémia szakon középisk. tanári oklevelet szerzett; uott a Növényrendszertani tsz. külső munkatársa. – 1961–75: Válban tanár, felesége tanítónő, 4 leány gyermeket neveltek. Közben nyelvvizsgákat tett, florisztikai, fenológiai, mikológiai megfigyeléseket végzett É-Mezőföldön. E vizsgálatok eredményeiből 1973: egyetemi dri okl-et szerzett. 1976: a MTA Botanikai Kutatóint. botanikus kertjében a rendszertani gyűjtemény kurátora. 1978: hazai génalap-tartalékokat mérte fel és gyűjtötte, s rendszertanilag újra értelte a hazai Scilla fajokat élő növénymintákon; Közép-Eu flóra-térképén dolg., Bécsben cytológiai vizsgálatokat folytatott. 1980: a MBT Botanikai Szakosztályának jegyzője. 1982: a hazai flóra védett és veszélyeztetett fajainak állományát térképezte és optimális mesterséges szaporításmódjukat dolgozta ki. 1985: a Verbenaceae (vasfűfélék) család nemzetségeinek felülvizsgálatával bekapcsolódott az Új Kubai Flóra nemzetközi előkészítő munkálataiba. Ennek keretében az ó és újvilág számos herbáriumában kutatott. – 1988: a biol. tud. kandidátusa. 1990. tud. főmunk. 1991-től nyugdíjazásáig a MTA Botanikus kerti Osztály tud. oszt.vezetője. 1993. a MTA Természetvéd. Biz. titkára; a botanikus kert fenntartását és fejlesztését szolgáló Vigyázó Sándor Alapítvány elnöke. A MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetének főmunkatársa; az intézet vácrátóti botanikuskertjének vezetője. Tudományterülete: botanikus kert, növénytaxonómia, konzervációbiológia, bibliai növény és állatvilág. 1995. hittanári diplomát szerzett a bp-i hittud. kar lev. tagozatán. 1985–: a Jeruzsálemi Botanikus Kerttel kialakított szakmai együttműködés segítségével kezdte a Biblia növényeinek rendszeres feldolgozását. 1995–: a vácrátóti botanikus kertben látható az első közép-eu-i állandó bemutató a Biblia növényeiről. A bibliai növényeket sokoldalúan és részletesen tárgyaló tudományos-ismeretterjesztő könyve után a világ Verbena fajainak rendszertani újraértékelését, mellette a bibliai állatvilág kézikönyv szintű feldolgozását végzi. – Kezdettől bekapcsolódik a lakóhelyi plébánia egyházközségi munkájába, sok évig karizmatikus közösség tagja, kisközösség-vezető; 1995-től egyházközségi alapítvány elnöke, a jezsuita szervezésű szemlélődő szentignáci lelkigyakorlatok csoportvezető munkatársa. – Bot. Közl. 1974 (Ploidiafok, virágzásidő és flóraelem jelleg összefüggései a magyar flórában); 1977 (Florisztikai és cönológiai adatok É-Mezőföldről); 1986 (Adatok a Váli erdő nagygomba flórájához); 1988 (A magyarországi Scilla bifolia fajcsoport taxonomiai értékelése); 1994 (Hazai védett növény fajok ex-situ konzervációja); 1998 (A kubai Citharexylum nemzetség levélmorfológiai vizsgálata.) – Stapfia 1985 (Védett és veszélyeztetett növények állománytérképezése Magyarországon. ném.)– Acta Univ. Ups. Symb. Bot. 27 (A Scilla bifolia komplex rendszertani vizsgálata Magyarországon. ang.). – A hazai Scilla bifolia fajcsoport taxonómiai felülvizsgálata. Bp. 1987 (kand. dissz.) – Acta Bot. Hung. 1988 (A Scilla bifolia fajcsoport kromoszómáinak alakja és DNS tartalma. ang.); 1990 (Új vadon élő fajok a Clerodendrum nemzetségben. ang.) 1998 (Kubai Stachytarpheta fajok levélmorfológiai vizsgálata. ang.) ; 2001 (A kubai Stachytarpheta nemzetség taxonómiai újraértékelése. –Taxonómiai vizsgálatok Verbena officinalis és V. supina fajokon. ang.) – Magy. Tud. 1993: (A botanikus kertek szerepe a biodiverzitás megőrzésében). – M: Fenológiai vizsgálatok a magyar flórában. Bp., 1973. (dissz.) – 1995. A nemiség intimszférájának teológiai értelmezése a keresztény házasságban. (hittanári szakdolg.) Bp., 1995. – Nézzétek a mező liliomait... Bibliai növények a hit és a tudomány fényében. Vácrátót, 1998. s.k.