Magyar Katolikus Lexikon > K > Keresztény


keresztény (gör. khrisztianosz, a khrisztosz, 'fölkent' szóból; lat. Christianus): 1. jelző, mely személy, gondolkodás, erkölcs, irodalom, művészet stb. →kereszténység iránti elkötelezettségét jelzi. - 2. megkeresztelt személy (→keresztség), aki →Jézus Krisztust valóságos Istennek és valóság embernek vallja, s az Ő Szentírásban megőrzött tanítását követi. - A ~ név nem az Egyházon belül keletkezett, mert a ~ek egymást testvéreknek, híveknek, választottaknak, szenteknek nevezték (vö. 1Kor 16,15); nem is a zsidóktól származott, akik názáretieknek gúnyolták a ~eket (vö. ApCsel 24,5), s nemcsak nem fogadták el Krisztust a Messiásnak, de nevének kiejtését is kerülték. - Krisztus halála után kb. 7 évvel, Antiochiában nevezték először khrisztianoinak a föltámadott Krisztus követőit, így különböztetve meg őket a zsidóktól (ApCsel 11,26; 26,28; 1Pt 4,16). A pogányok latinos szóképzéssel és a →Krisztus nevet személynévnek véve (a Caesariani, 'Cézár-pártiak', Pompeiani, 'Pompejus-pártiak' analógiájára) alkották a szót 'Krisztushoz tartozók' jelentéssel, latinos változatban: Christiani. A hívek vállalták és megkedvelték a ~ elnevezést (1Pt 4,16), bár olykor még jesszéseknek (Jézus →Jessze sarja), christi, 'fölkentek', pisciculi, 'halacskák'-nak (→hal) is nevezték magukat. - A magyar szót nyelvtani alapon egyesek (Horger, Gombocz) a keresztyén szóalakban tartják helyesnek, a prot. egyházak ma is ezt őrzik. Arra hivatkoznak, hogy a veláris ty hang sohasem lesz palatális t hanggá, s így a ~ szóalak mesterséges szóalkotás eredménye, továbbá, hogy a keresztyén a régibb alak, Pázmánynál is előfordul, aki azt a Kalauzban „a Krisztus keresztitől” eredezteti, míg a keresztény azon tévedésen alapul, hogy a szó a kereszt szóból ered. Mások viszont (Czuczor, Fogarasi, Pezenhoffer) nyelvtört. érvekkel bizonyítják, hogy bár a szónak a kereszt szóból való eredeztetése nyilván téves, mégis a ~ szóalakzat a helyesebb, mert nem mesterséges szóalkotásnak, hanem természetes szófejlődésnek eredménye, amennyiben a lat. christianus szó szláv közvetítéssel (krstyan, krsztyán) jött nyelvünkbe és ott a mássalhangzó-torlódás kiküszöbölésével (keresztyán), valamint a hangzóilleszkedés törvénye által (keresztyén) érte el mai ~ alakját. - Más szempontok szerint a kat. ~ek nem tartják zavarónak, sem tudománytalannak, ha a szó a keresztre emlékeztet, hiszen a ~ embert a Szentírás szavaival úgy is meg lehet határozni, mint aki nap mint nap magára veszi a keresztet, és a kereszthordozó Jézust követi (vö. Mt 16,24; Lk 9,23). Bíró Bertalan

KL III:32. - BL:954.

Keresztény Piroska (Nagybocskó, Máramaros vm., 1908. dec. 28.-): szobrász, éremművész. - 1927-29: a bpi Iparműv. Isk-n kisplasztikát tanult. ~ készítette a Szt Imre-érmet, a Salgótarjáni Kőszénbánya megnyitásának emlékérmét, Nagy Pál József plakettjét. T.E.

Iparműv. Isk. évkv-e 1880-1930:84. (s.v. Keresztényi) - ML 1935. I:543. (s.v. Keresztény)

Keresztény Alkalmazott, Bp., 1922:1. sz.-1923:4. sz.: a keresztényszocialista kereskedők és tisztviselők lapja. - Megj. össz. 13 sz. - Utóbb: Kereskedelmi Alkalmazottak Lapja (1923-26), Keresztény Alkamazottak, Kereskedők és Tisztviselők Országos Szövetsége Közlönye (1930), KAKTOSZ (1940-42). 88

Keresztény Alkalmazott Kereskedők és Tisztviselők Országos Szövetsége, KAKTOSZ, Bp., 1919-1946?: érdekvédelmi szervezet. - Taglétszáma 1936: 532 fő, székháza Bp., IV. Semmelweis u. 4. - Lapja: Keresztény Alkalmazott (1922-23), Kereskedelmi Alkalmazottak Lapja (1923-26), Keresztény Alkalmazott Kereskedők és Tisztviselők Országos Szövetsége Közlönye (1930), KAKTOSZ (1940-42). 88

Dobrovits 1936:156.

Keresztény Alkalmazott Kereskedők és Tisztviselők Országos Szövetsége Közlönye, Bp., 1930. febr. 1.-dec.: szövetségi értesítő. - Megj. 3(?) sz. Ny: Budai ny. - Előbb: Keresztény Alkalmazott (1922-23), Kereskedelmi Alkalmazottak Lapja (1923-26). - Utóbb: KAKTOSZ (1940-42). 88

Keresztény Alkalmazottak Nemzeti Szövetsége, KANSZ, Bp., 1920-1946?: világi alapon szervezett érdekvédelmi szervezet. - Elsősorban a hivatalnokokat és altiszteket szervezte, a munkások szervezését átengedte a kerszoc. mozgalomnak. Eln. Kelety Dezső (MÁV eln.). 88