🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kelemen
következő 🡲

Kelemen (lat. Clemens, 'szelíd'): a Szentírásban Szt Pál apostol munkatársa, aki segítségére volt az evangélium hirdetésében (Fil 4,3). Sok egyh. író azonosította Róma pp-ével, de nem meggyőző érvekkel. **

BL:941.

Kelemen, Alexandriai   →Alexandriai Kelemen

Kelemen, Hofbauer, Mária, Szt, CSSR (Tasswitz, Morvao., 1751. dec. 26.-Bécs, 1820. márc. 15.): pap, Varsó és Bécs apostola. - Paraszti származású, apja cseh, anyja német. A szomszédos Znaimban elsajátította a pékmesterséget. 1772-77: a klosterbrucki prem. isk. növendéke, szegénysége miatt nem mehetett egyetemre. Tivoli mellett, később szülőföldjén remete. 1780: anyagi segítséghez jutott, teol. hallg. Bécsben, 1784: Rómában, ahol Hübl Tádéval a németek közül elsőkként léptek be a redemptoristákhoz. 1785. III. 19: tettek fogadalmat, III. 29: Alatriban pappá szentelték őket. X. végén visszatértek Bécsbe, de a rendet nem tudták meghonosítani. 1786: Varsóban a Szt Benno-tp. és a varsói németek lelki gondozói. ~ szegények isk-ját, a tehetségesebbek számára latin isk-t, majd leányisk-t alapított. Összegyűjtötte a város árváit, maga is koldult nekik. A Szt Benno-tp-ban „állandó missziót” szervezett: minden vasár- és ünnepnapon reggel öttől egész nap miséztek és prédikáltak. Az erkölcstelenség és hitetlenség ellensúlyozására laikus apostoli vallási egyes-et alapított. 1788: általános rendi helynök, ami alapításokra is feljogosította az Alpoktól É-ra. Lengyo-i, no-i, svájci és fro-i alapításai nem bizonyultak tartósnak. 1808: négyhónapi francia fogság után a varsói Szt Benno közössége is föloszlott. ~ Bécsben az orsolyiták gyóntatója és templomig-ja, keresett gyóntató és hitszónok. Betegeket és családokat látogatott. Művészek, írók és tudósok szellemi vezetője, az Ölzweige c. folyóirat ösztönzője, gr. Széchenyi Ferenc gyakori vendége. Egyetemi hallgatóknak vallásos esteket rendezett a szobájában. Pápai követek és Bajor Lajos koronaherceg tanácsadójaként közvetlen befolyást gyakorolt a →bécsi kongresszusra, szerepe volt a német nemzeti egyház létrejöttének megakadályozásában. Élete utolsó éveiben állandóan figyelték, olykor nem prédikálhatott, száműzetését II. Ferenc cs. akadályozta meg. A redemptorista rend 1820. IV. 19-i ausztriai engedélyezését nem érte meg, bár az előkészítésben részt vett. - 1888: b-gá, 1909. V. 20: sztté avatták. Ü: márc. 15. **

Breznay Béla: Hofbauer Szt K. atya élete. Bp., 1912. - BS IV:49. - SzÉ 1988:151.

Kelemen, Ohridai, Szt (vsz. Macedónia-Ohrida, 916. júl. 27.): püspök. - A szláv papok Szt Metód halálát (885) követő üldözése során K-i frank ter-ről (Szt) I. Borisz bolgár fejed. preszlavi udvarába menekült, aki az Ohridai-tó környékének (Kutmicsevica) misszionálásával bízta meg, Devol (1998: Albánia) közp-tal. Hű maradt Cirill és Metód örökségéhez, megtartotta a glagolita írást. Sikeresen térített, számos papot és hithirdetőt nevelt. Borisz utóda, Szimeon Velica pp-évé tette. Késő öregségéig gör-ből fordított. Utolsó munkája a →pentekosztárion énekeinek szláv fordítása. Teste az ohridai Pantaleimon ktorban nyugszik. - Ü: júl. 27. és nov. 22. **

BS IV:29. - SzÉ 1988:409.

Kelemen (11. sz.): megyéspüspök. - A tihanyi apátság alapítólevelében (1055) említett 3 pp. (~, Mór, Miklós) egyike, de székhelyük nincs megnevezve. Szörényi Ferenc SJ nyomán váci mpp-nek tartják. - Utóda 1075: Áron. T.E.

Mendlik 1864:73. (é.n.) - Gams 1873:383. (s.v. Clemens; 1052-55: pp.) - Chobot II:455.

Kelemen (12-13. sz.): megyéspüspök. - 1204: már széken levő bodonyi pp. - Utóda é.n.: Olivér.

Eubel I:135. (1.)

Kelemen, OFMConv (14. sz.): tartományfőnök. - 1363: Erzsébet kirné kp-ja, 1363-67: a magyar rtart. főnöke, a bolgárok megtérítésében jeleskedett.

Schem. OFMConv 1882:99.

Kelemen (†1520 k.): püspök. - 1505-20: csanádi éneklőknk., 1508. V. 12: szörényi pp., az utolsó, aki e címet viselte. T.E.

Schem. Csan. 1900:66. (utóda az éneklőkanonokságban 1522: Szécsi Mátyás) - Eubel III:316. - Sánta 1914:60. (11.)

Kelemen, István fia, OSPPE (†Róma, 1495. aug. 26.): apostoli gyóntató. - 1473. XI. 13: nevezték ki. Korábban a róm. pálos Szt István ktor priorja, s pápai kp. Mátyás kir. 1488: erkölcsi okokra hivatkozva kérte a p-tól ~ fölmentését. Ez nem történt meg, de 1495-96: ~ mellé kinev. a domonkos Dénes fia Vincét második m. gyóntatónak. ~ sírja a S. Stefano Rotondo szentségi kpnájában. **

Fraknói 1901:390. - Monay 1956:46.

Kelemen Ágoston Péter, OFM (Csíkcsomortán, Csík vm., 1884. okt. 14.-Medgyes, 1933. ápr. 16.): házfőnök. - A teol-t Vajdahunyadon végezte, miután 1901. IX. 21: belépett a r-be. 1907. IX. 8: ünn. fog-at tett, 1908. VI. 27: pappá szent. Vajdahunyadon kp. és tanító, 1912/13: Székelyudvarhelyt házfőn., tanító és isk. ig., 1915-23: Kolozsvárt házfőn., 1917-22: és 1924-27: definitor, 1924-29: Marosvásárhelyt házfőn. és isk. ig., 1930: Medgyesen házfőn. és plnos. A Mária Kongr. és Szt Ferenc III. r-jének vez-je. - Medgyesen 1930. VIII-XII: szerk. és kiad. a m-ném. nyelvű Plébánia c. lapot. 88

György 1930:607. - Ki kicsoda? 1931:510. Arck. (*Csíkszentmárton) - Monoki 1941:134. - Schem. Trans. OFM 1947:92.

Kelemen Alán Gábor, OFM (Nagykáta, Pest vm., 1909. szept. 26.-Andocs, 1986. nov. 6.): szerzetes. - 1928. VIII. 16: lépett a Szűz Máriáról nev. ferences r-be, 1932. VIII. 18: ünn. fog-at tett, 1936. VII. 12: pappá szent. Andocson, 1942: Esztergomban élt, 1945-50: Felsősegesden plnosh. - M: Szűz Mária koronája. Színmű. Andocs, 1938. 88

Pilinyi 1943:250. - Tóth 1948:57. - Schem. SM 1949:77.

Kelemen Andor (Zágráb, Zágráb vm., 1891. dec. 24.-Pécs, 1967. okt. 14.): kanonok. - Kaposvárt éretts., a teol-t Innsbruckban végezte, 1914: pappá szent, 1916: teol-ból drált. Koppányszántón, majd Pakson kp., 1919: Pécs-Belvárosban adm., 1921-67: plnos. 1924: Amerikában töltött 7 hónapot, 1925: Egyiptomot s a Sztföldet járta be, No-ban, Belgiumban és Holl-ban a harangjátékokat tanulmányozta. 1931: a Kat. Karitász egyhm. biztosa. 1935: siklósi c. apát, 1950 u. szegyh. knk. - M: A máriagyüdi zarándokok énekes kv-e. Imákkal és a legújabb Mária-énekekkel bővítve. Összeáll. Oberten Odilóval. Pécs, 1921. - 1922. I/II-VIII: Gergye Győzővel a Pécsi Katolikus Tudósító fel. szerk-je, 1929. XI. 1-1931. XII: a Pécs-belvárosi Egyházközségi Értesítő szerk-je, 1940. IX-X: a pécs-belvárosi pléb. Várostemplom c. lapjának kiadója. 88

Kalotai 1934:391. - Schem. Qu. 1934:175. (*dec. 25) - 1943:184. (*dec. 24); 1972:159. - Pilinyi 1943:68. (s.v. K. András!) - Gulyás XVII:36. (*dec. 25.)

Kelemen Atanáz József, OSB (Hegyfalu, Vas vm., 1907. máj. 6.-Pannonhalma, 1987. nov. 4.): tanár. - 1924. VIII. 6: lépett a r-be, 1929. IX. 12: ünn. fog-at tett, 1932. VI. 19: pappá szent és tört-földr. szakos tanári okl-et szerzett és drált. 1932-48: Győrött gimn. tanár, 1939: Kismegyeren miséző és hitokt. is, 1948-50: Kónyban kp., 1950-76: Győrött gimn. tanár, ig-h., közben házfőn. is. 1976: Pannonhalmán nyugdíjas. - M: Keresztély Ágost hg. kat. restaurációs tevékenysége a győri egyhm-ben. Pannonhalma, 1931. (Pannonhalmi füz-ek 11.) T.E.

Jámbor 1942:168. - PN 1987:190. (1444.)

Kelemen Didák Sámuel, Tm., OFMConv (Baksafalva, Kézdi szék, 1683. aug.-Miskolc, 1744. ápr. 28.): tartományfőnök. - A gimn-ot Kézdivásárhely-Kántán végezte. Eperjesen lépett a r-be, itt 1708: pappá szent., teol-ból drált. A növ-ek felügy-je, 1710: Nagybányán házfőn. Az éhínségtől és járványtól sújtott vidéken misszionált. Károlyi Sándor gr-tól megkapta a nyírbátori ktor romjait és újjáépíttette. 1717: tartfőn-ké választották. 1720: Nyírbátorban isk-t és fiúnev. int-et nyitott. A Nyírségben mindenütt prédikált. 1723: ismét tartfőn. Kolozsvárt, 1727: Szegeden is megtelepíttette a r-et. III. Károly 1728. XII. 29: rendeletet adott ki a r. miskolci letelepedéséről. ~ újjáépíttette a Mária-tp-ot, rházat, isk-t létesített. 1739-40: a pestis idején bejárta a Tisza vidékét s az Alföldet. - B-gá avatási eljárását 1774: a m. rtart. elindította az egri ppségen. 1794: Batthyány Ignác erdélyi pp. is elkezdte a kánoni vizsgálatot. A félbeszakadt eljárást 1934: újra megkezdték. - M: Búza fejek. Advent első vasárnapjától húsvétig való vasárnapokra prédikációk. Kassa, 1729. - Katekizmus. Uo., 1734. - Dicsértessék az Ur és a Jesus Krisztus. A ker. embernek 'sidóval az idvesség dolgában való beszélgetése. Uo., 1736. - A Szent Mise. Uo., 1737. - Dicsirtessék az Ur Jesus Krisztus. A dicsőült szentek tiszteletiről, segélségül hivásáról való beszélgetés. Uo., 1741. - ~ levelei. Összeáll. Rákos Raymund. Róma, 1978. T.E.

Pallas X:324. - Szinnyei V:1360. - Takáts Sándor: Régi m. assz-ok. Bp., 1914:208. - Csák Alajos Cirjék: ~ csodálatos élete és működése. Miskolc, 1927. - M. Nyelv 1930:126. (Timár Kálmán: ~ mint nyelvújító) - KL III:12. - Vasárnap 1939:32. (Kulcsár M. László: ~ irod. munkássága) - Egyh. Lapok 1942:100. (Meszlényi Antal: ~) - Nagy Miklós: A tiszai vándor (~). Bp., 1943. - Kat. Szle (Róma) 1950:66. (Monay Ferenc: K. Diák!) - Monay 1953:49. - Rákos Rajmund: Ugye atyafiak... ~ élete. Róma, 1976. - Puskely 1994:337. - EH III:621 (s.v. tiszteletreméltó Kelemen [Sámuel] Didák.

Kelemen Erzsébet M. Eulália, ASzFL (Borsodszemere, Borsod vm., 1920. febr. 29.-Diósgyőr, 1981. jan. 16.): szerzetesnő. - A polg. isk. elvégzése után Bpen 1935. VI. 9: lépett a kongr-ba. 1938. VIII. 15: első, 1941. VIII. 15: örök fog-át uo. tette. Ápolónői okl-et szerzett. A diósgyőri vasgyári kórházban diétás nővér. r.k.

Kelemen Imre, 1791-től szentkatolnai, SJ (Tárnok, Zala vm., 1745. febr. 26.-Pest, 1819. márc. 26.): egyetemi tanár. - 1763. X. 17: Győrött lépett a JT-ba. 1773: világi papként dolgozott, 1777: a győri akad-n a magánjog rk., hamarosan a róm. jog és a m. törv. r. tanára és ig-ja. Az akad-val együtt Pécsre költözött. 1793: Pesten egy. tanár, 1795-97: és 1806/07: az egy. jogi karának dékánja, 1798/99: és 1808/09: az egy. rektora. Zala, Baranya és Zágráb vm. táblabírája és a keszthelyi Georgicon tb. ülnöke volt. - Fm: Institutiones juris Hungarici privati. 1-3. köt. Pest, 1814; m-ul: M. hazai polgári magános törvényről írt tanítások. 1-3. köt. Ford. Czövek István. Uo., 1822; ném-ül: 1-5. köt. Ford. Jung János. Bécs, 1818. - Historia juris Hungarici privati. Buda, 1818; m-ul: A m. törv. historiája. Ford: Jeszenszky Miklós. Pest, 1820. T.E.

Pallas X:324. (*Tárnok, Zala vm., 1744!) - Szinnyei V:1363. (*Kozmadombja, 1746) - Eckhart 1936:665. - JTÉ 1942:452. (*Tardok [bizonyára Tárnok!] 1745. febr. 26.) - MÉL I:887. (*Zalatárnok, 1744!)

Kelemen Krizosztom Ferenc, OSB (Hahót, Zala vm., 1884. jan. 10.-Pittsburgh, Pa., USA, 1950. nov. 7.): főapát. - 1903. VIII. 6: lépett a r-be, 1910. VI. 5: ünn. fog-at tett, VII. 1: pappá szent. és lat. szakos tanári okl-et szerzett. Pápán gimn. tanár, 1916: Nyalkán lelkész, 1926: Bpen gimn. tanár, 1928: Győrött házfőn. s a Czuczor Gergely Gimn. ig-ja, 1929: főapáti koadjutor, 1933-50: Pannonhalmán főapát. 1947-től Brazíliában, 1949-től az USA-ban élt. Tagja volt a m. emigrációt képviselő, 1949. VII. 21: alakított M. Nemz. Bizottmánynak. - ~ kormányzata idején szerezte vissza a rend az 1919: csehszl. uralom alá került komáromi gimn-ot s a deáki birtokot, ekkor vette saját kezelésébe a balatonfüredi fürdőt, Pannonhalmán ~ kezdeményezésére szervezték meg az 1939. IX: megnyitott ol. gimn-ot. - M: Pázmány Péter élete és működése. Bp., 1937. (AC 40.) 88

Barthos-Csetri-Luttor 1928/29:85. - Sziklay 1941:474. - PN 1986:152. (1167.) - Borbándi 1992:92.

Kelemen Lajos (Maklár, Heves és Külső-Szolnok vm., 1865-1936 u.): tanító. - Az egri tanítóképzőben tanult, önképzőkört alakított, melynek Gárdonyi Géza is tagja volt. 1884: tanító okl-et szerzett, Kisterenyén, Nagykállón, Makláron s-tanító. 1887: Egerben a Mária u. el. isk. tanítója. 1890-1930: nyugdíjazásáig az Érs. Líceumban működő el. isk. tanítója, majd ig-tanítója. - Az Egri Főegyhm. Tanító Egyes. 1905: aleln., majd világi eln., az Egri Dalkörnek 1897: titkára, 1902: alkarnagya, 1922: örökös tb. karnagya. - 1892. VII. 23-1894. XII. 29: egyedül, 1898-1899. XII: Breznay Imrével a Népiskolai Tanügy szerk-je, az Egri Híradó (1893-1910) b. munk. 88

Szinnyei V:1369. - Ladányi 1936:527. (élőként) - Kiss 1993:54.- Gulyás XVII:49. - Viczián 1995:106.

Kelemen Lajos (Marosvásárhely, 1877. szept. 30.-Kolozsvár, 1963. július 29.): történettudós, levéltáros. - Unit. A kolozsvári egy-en 1901: tört-földr. szakos okl-et szerzett. Az Erdélyi Nemz. Múz. kvtárosa, 1907: a kolozsvári unit. gimn. tanára, 1918-36: az Erdélyi Múzeum Egylet levtárosa. Munkásságát a kallódó családi és egyéb levtári anyagok megmentésének és közgyűjt-be helyezésének szentelte: a kolozsvári levtár fejlesztésével és rendezésével az alig 40 ezer db-os gyűjt-ből milliós nagyságrendű, páratlan értékű levtár lett. 1940-44: múz. és levtári főig-ként történetírói tevékenysége Erdély egész tört-ére, művelődés- és művészettört-ére kiterjedt. 1938: az MTA tb., 1962: r. tagja. - Kz-ban maradt 16 jelentős munkája közül kiemelkedik 16-17. sz. adatgyűjtése a Székely Oklevéltár 9. köt-éhez, az Erdélyi Múz. kz-tárának rövid ismertetése, családtört. adatgyűjtemény és leszármazási táblák, Kolozsvár legrégibb polgárkv-ének (1589-1614) teljes másolata. - Nevét viseli a műemlékpártolók szakmai egyes-e, a Kolozsváron 1990: megalakult Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság (KLMT), melynek célja a kegyeleti, építészeti, egyh., régészeti, tört., képzőműv. v. néprajzi jelentőségű romániai magyar v. közös érdekű műemlékek szellemi és jogi védelmének elősegítése. - Fm: Marosszéki határnevek a XVI. és XVII. sz-ból. Székely Oklevéltár VI. 1897. - Az Erdélyi Múzeum Egyes. múltja és jelene. Kolozsvár, 1909. - Újabb adattár a vargyasi Daniel-család tört-éhez. Uo., 1913. - Műv-tört. tanulm-ok. S.a.r. B. Nagy Margit. A bevezető tanulmányt írta Szabó T. Attila. Bukarest, 1977. D.Má.
Erdélyi Múz. 1938:143. (Szabó T. Attila: ~ tudományos munkásságának negyven éve [1897-1937]) - Emlékkv. ~ hetvenedik szül-napjára. Szerk. Szabó T. Attila. Kolozsvár, 1947. - Emlékkv. ~ szül-ének 80. évford-jára (műveinek jegyzékével). Szerk. Bodor András, Cselényi Béla, Jancsó Elemér, Jakó Zsigmond és Szabó T. Attila. Uo., 1957. - Századok 1964:1164. (Benda Kálmán: ~) - Levtári Szle 1975. (Kálnoki Kiss Tamás: ~) - Társad., egyh., művelődés. Bp., 1997:417. (Jakó Zsigmond: ~ [1877-1963])

Kelemen Pál, Paul (Bp., 1894. ápr. 24.-La Jolla, Calif., USA, 1993. febr.): régész, művészettörténész. - Egy. hallg. Bpen, Münchenben és Párizsban. 1932: az USA-ban telepedett le. Amerikai egy-eken régészetet és művészettört-et tanított, Közép- és D-Amerikában régi kultúrák színhelyein kutatott, a washingtoni külügymin-ban is volt előadó. Visszavonulása után Kaliforniában élt. - M: Battlefield of the Gods. Essays on Mexican Art, History and Exploration. London, 1937. (ném-ül 1939, m-ul: Istenek csatatere. Bp., 1940) - Medieval American Art. Vol. 1-2. New York, 1943-44. - Baroque and Rococo in Latin America. Uo., 1951. (és 1967) - Medieval American Art. Masterpieces of the New World before Columbus. Uo., 1956. - Brasil, para principiantes. H.n., 1961. - Ancient and Colonial Art of America. H.n., 1962. - El Greco Revisited: His Byzantine Heritage. New York, 1962. - El Greco Revisited: Candia, Venice, Toledo. Buenos Aires, 1968. - Art of the Americas: Ancient and Hispanic. New York, 1969. - Peruvian Colonial Painting. Uo., 1971. - Hussar's Picture Book. From the Diary of a Hungarian Cavalry Officer in World War I. Bloomington, 1972. - Folk Baroque in Mexico. Washington, 1974. - The Painter in Europe and in Viceregal Spanish America. Düsseldorf, 1975. - Vanishing Art of the Americas. New York, 1977. - Stepchild of the Humanities. Art of the Americas Observed. Tucson, 1979. - Colonial Organs of Latin America. H.n., 1981. - Ősi amerikai művészet. Bp., 1981. - Is Maya Art Primitive? H.n., 1982. - Icon and Santo. H.n, 1983. Bo.Gy.

Borbándi 1992:183. - Nagy 2000:490.

Kelemen Szulpic János, OSB (Hegyfalu, Vas vm., 1909. dec. 19.-Pannonhalma, 2002. okt. 27.): tanár. - 1926. VIII. 6: lépett a r-be, 1931. IX. 11: ünn. fog-at tett, 1934. VI. 24: pappá szent. 1934/35: egy. hallg., 1935/36: Bpen gimn. tanár, 1936: drált, 1936: Pannonhalmán főisk. tanár, 1945: Sopronban gimn. tanár, 1947: Pannonhalmán főisk. tanár, 1950: gimn. tanár, 1970-76: nyugdíjasként óraadó tanár. - M: Újabb vizsgálatok a szénmonoxid molekula IV. pozitív sávrendszeréről. Pannonhalma, 1936. (Pannonhalmi füz-ek 18.) 88

PN 1987:193. (1471.)

új

Kelemen Vendel (Gyulaj, Tolna vm., 1929. okt. 19.-Pécs, 1991. máj. 20.): plébános. - 1953: szent. pappá, Bpen teol. dr. Keszün, 1955. Mágocson, 1959: Szekszárd-Belvárosban, 1961: Zombán, 1962: Mohács-Belvárosban, 1963. Dombóváron, 1967: Dunaföldvár-Belvárosban kp. 1975. IX-1976. VI: a róm. PMI-ben tanult. Hazatérve Pécs-Jézus Szíve pléb-n kp. Hol volt plnos?

M: A Szentlélek. Taksonyi Józseffel. Bp., 1972. - Az isteni szó teol-ja. Uazzal. Uo., 1973. **

Schem. Qu. 1981:275.


Kelemen Ágoston Péter OFM (Csíkcsomortán, Csík vm., 1884. okt. 14.–Medgyes, 1933. ápr. 16.): házfőnök. – 1901. IX. 21: lépett a Szt István kir-ról nev. erdélyi ferences rtart-ba, 1907. IX. 8: szerz. fog. tett, 1908. VI. 27: pappá szent. – Medgyesen házfőn. és a Plébánia m-ném. hitközs. ért. 1930: 8. sz. fel. szerk. 88

György 1930:607. – Monoki 1941:134. – Schem. St Stephani OFM 1947:92.

Kelemen József (Polány, Somogy vm., 1910. febr. 12.–Bp., 1982. nov. 9.): tanítóképzői tanár, nyelvész. – Szegeden 1936: az Orsz. Tanítóképző-int. Tanárvizsgáló Biz-a m. nyelv és irod. tanárrá képesítette, 1937: a Ferenc József Tudegy-en drált. 1934: a szegedi II. ker. áll. polg. isk., 1941: a bpi tanítóképző tanára. 1951–70: a Nyelvtud. Int-ben az Értelmező Szótár Oszt. munk. (a M. nyelv értelmező szótára 1–7. köt. nyelvtani címszavainak kidolgozója). 1962: a nyelvtud. kandidátusa. – M: Újabb ném. nyelvjáráskutatás eredményei. Szeged, 1937. (Szegedi Alföldkutató Biz. Kvtára IV:32.) – Egyedem-begyedem. Uo., 1938. (uaz IV:34. és Nyelvészeti Tanulm. a Ferenc József Tudegy. M. és Finnugor Nyelv tanszékéről 8. sz.) – M. irod. olvasókv. A líc. és leánylíc. 1. o. sz. Szerk. Németh Sándorral és Somos Lajossal. Bp., 1939. (A SZIT líc. tankv-ei) – M. nyelvkv. A líc. és leánylíc. 1–2. o. sz. Uo., 1939. (uaz) – M. irod. olvasókv. A líc. és leánylíc. 2. o. sz. Szerk. uazokkal. Uo., 1939. (uaz) – Szempontok az ikerszók vizsgálatához. Uo., 1939. – M. irod. olvasókv. és a m. irod. tört. Petőfi föllépéséig. A líc. és leánylíc. 3. o. sz. Írta és szerk. Németh Sándorral. Uo., 1940. (A SZIT líc. tankv-ei) – M. nyelvkv. A líc. és leánylíc. 3–4. o. sz. Írta Németh Sándorral. Uo., 1940. (uaz) – M. irod. olvasókv. és a m. irod. tört. Petőfi föllépésétől napjainkig. A líc. és leánylíc. 4. o. sz. Írta és szerk. Németh Sándorral. Uo., 1941. (uaz) – Lyukkártyarendszerű adatgyűjtés és feldolgozás a nyelvtudományban. Uo., 1966. – Mondatszók a m. nyelvben. Uo., 1970. 88

M. Nyelvőr 1982: 4. sz. (Elekfi László: ~) – MÉL IV: 457. – Gulyás XVII:46.

Kelemen Margit Zsófia SZLT (Kéthely, Somogy vm., 1925. aug. 12.–): szerzetesnő. – Apja földműves, anyja htb. ~ 1946. IX. 1: Bpen lépett a vincés nővérek r-jébe. Székesfehérváron a gazdaságban dolg. Fog-t 1952. III. 25: Bakonybélben tette. 1951. I. 1: Nagyvázsonyban, 1954. I. 1: Pannonhalmán, 1958. III: Jászberényben, 1960: Vácott, 1964: Kéthelyen otthonok házt-ában dolg. 1980. VII. 12: nyugdíjazták. 1993: visszatért a közp. házba és a házt-ban dolg. s. k.

Kelemen Péter Ágoston →Kelemen Ágoston Péter

Kelemen Vendel (Gyulaj, Tolna vm., 1929. okt. 19.–Pécs, 1991. máj. 20.): plébános. – 1953: szent. pappá, Bpen teol. dr. Keszün, 1955. Mágocson, 1959: Szekszárd-Belvárosban, 1961: Zombán, 1962: Mohács-Belvárosban, 1963. Dombóváron, 1967: Dunaföldvár-Belvárosban kp. 1975. IX–1976. VI: a róm. PMI-ben tanult. Hazatérve Pécs-Jézus Szíve pléb-n kp.

M: A Szentlélek. Taksonyi Józseffel. Bp., 1972. – Az isteni szó teológiája. Uazzal. Uo., 1973. **

Schem. Qu. 1981:275.