🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kapossy
következő 🡲

Kapossy Endre Ignác, OCist (Diszel, Zala vm., 1865. nov. 7.-Zirc, 1949. jún. 23.): gimnáziumi tanár. - A gimn-ot Nagykanizsán és Egerben végezte. 1883. VIII. 27: lépett a r-be. A teol-t Zircen és a bpi tudegy-en végezte, ahol 1891: bölcs. dri, 1892: gör-lat. szakos tanári okl-et szerzett. 1890. VII. 30: ünn. fog-at tett, VIII. 3: pappá szent. 1890: Baján, 1895: Székesfehérvárt gimn. tanár, 1928: a Ferenc József Nőnev. Int. ig-ja is, 1935: Zircen nyugdíjas, 1936: Szentgotthárdon prior. - M: Pausanias és útleírása, különösen mint mű-tört. forrás. Baja, 1890. (Klny. bajai ciszt. főgimn. értes.) - Útirajzok. Székesfehérvár, 1896. - Skandináviai útiképek. Uo., 1898. - Röptében. Útirajz. Uo., é.n. - Aranyfalva. Írta Zoobke. Ném-ből ford. Uo., 1901. - A Balkán. Uo., 1902. - A gör. irod. tört. A gimn. felsőbb o. számára. Uo., 1907. 88

Szinnyei V:971. - Lakatos 1914:191. - Sziklay 1941:474. - Schem. Cist. 1942:235. - Gulyás XVI:187.

Kapossy György, Kaposy (Szántó, Tolna vm., 1836. júl. 17.-Nak[?], Tolna vm., 1912. ápr. 10.): kántortanító. - Esztergomban kezdett tanulni. 1852: Pécs-Szigeti külvárosban a ferences tp. s-orgonistája. 1853: Felsőiregen, 1854: Perkátán s-tanító. A tanítóképző első évét Esztergomban, a másodikat 1857: Nagyváradon járta, ekkor a kormány megbízásából a bukovinai Andrásfalván tanított 1 é., s a greg. éneket tanulmányozta. Nagyváradon tanítói okl-et szerzett. 1858: Újkigyóson (Békés vm.), Döbröközben, Ozorán, Tamásiban, majd Nakon kántortanító és orgonista. - ~ dallamaival énekeljük a →Hozsanna 23, 120, 131, 242. sz. énekét. - M: Im arcunkra borulunk. Mise 4 szólamú ffikarra és orgonára. H.n., 1867. - Egyetemes szerkv. kántorok számára. Szemenyei Mihállyal és Vetzkó Antallal. Eger, 1870. - Róm. kat. egyh. énekek. Szemenyei Mihállyal. 1871-től füzetekben. - Gyászmiseénekek. H.n., 1876. 88

Szinnyei V:971. - Pallas X:131. - Vaday 1896:54. - Sziklay 1941:319. - ZL 1965. II:301. - Brockhaus II:270.

Kapossy Gyula   →Kaposi Gyula

Kapossy János (Szombathely, Vas vm., 1894. okt. 4.-Bp., 1952. dec. 14.): levéltáros, művészettörténész. - Az I. vh-ban katona, 1920: tért haza a hadifogságból. Bölcs. tanulm-ait Bpen 1922: végezte, mely után az OL munk. 1929: a bpi egy. „A mo-i barokk műv. tört. és forrásai” mtanárává képesítette. 1946. III. 20: az OL ig-ja, 1950. XII: a feudális kori kormányhatóságok osztályvez-jeként nyugdíjazták. Levtári kutatásai alapján a m. barokk műv. kérdéseivel foglalkozott. - M: A szombathelyi szegyh. és mennyezetképei. Bp., 1922. - F. A. Hillebrandt. 1719-1797. (Vázlat) Uo., 1924. - A M. kir. udvari kamara építészei Mária Terézia és II. József korában. Uo., 1924. - Maulbertsch sümegi freskóműve. Uo., 1930. (Klny. Archeol. Ért.) - A mo-i barokk eu. helyzete. Uo., 1931. - Mo-i ötvösök a 18-19. sz-ban. Uo., 1934. (Klny. Levtári Közlem. 1933.) - Eger műv-éről. Írta Szmrecsányi Miklós. S.a.r. Radisics Elemérrel. Uo., 1937. - Maulbertsch a szombathelyi ppi palotában. Szombathely, 1943. (Acta Savariensia 3.) L.P.

Levtári Közlem. 1954. (Vörös Károly: ~) - MÉL I:854.

Kapossy Júlia Juszticia, KN (Kastélyosdombó, Somogy vm., 1904. febr. 16.-Pécs, 1978. febr. 18.): szerzetesnő. - A tanítóképző elvégzése után 1925. IV. 26: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1932. I. 6: tette. Somogyvárt tanítónő. - A szétszóratás után 1950 őszén rokonok fogadták be. Utolsó éveiben a pécsi szoc. otthonban élt. r.k.

Kapossy Lucián Ignác, kaposi (Lovasberény, Fejér vm., 1849. okt. 19.-Pápa, 1927. okt. 9.): egyetemi tanár. - A gimn-ot Székesfehérvárt végezte, 1867. IX. 8: belépett a bencés r-be, Pannonhalmán teol. 1873. VIII. 10: ünn. fog-at tett, 1874. VII. 30: pappá szent. Sopronban, 1876: Esztergomban, 1879-81: Győrött gimn. tanár. 1878. VI: a bpi tudegy. bölcs dr-rá avatta, 1879. XII. 11: a bölcsészet történelme tárgykör mtanárává képesítette. 1880: a győri kir. jogakad. művelődéstört. előadója is. 1881. VII. 15: elhagyta a r-et. 1881. X-1923(is): Pápán a ref. koll. tanára. 1888. V: a kolozsvári tudegy-en klasszika filol. tanári vizsgát tett, 1890. I. 16: volapük nyelvből tanári okl-et szerzett. A pápai Jókai Kör főtitkára. 1895: megválasztották a mezőtúri ref. gimn. ig-jának, de visszautasította. 1897: a Pápai Tanári Kör alapító elnöke. Az Orsz. Középisk. Tanáregyes. választmányi tagjaként ~ javasolta, hogy az áll. a felekezeti és közs. tanárok fizetését egészítse ki, részt vett annak eredményesen befejezett tárgyalásán. 1902. XII. 18: a pápai Népszerű Főiskola Tanf. és Pápai Ref. Főisk. Képzőtársulat elnöke. 1910: a pápai munkásgimn. egyik szervezője, majd ig-ja. 1913: részt vett a női keresk. szaktanf. létrehozásában. A 1914 őszén megszervezett polgárőrség parancsnoka. Az MTA nagyszótárának adatgyűjtője. - M: Hortmann pessimismusa. A pessimismus fejlődésének vázlatával. Dri ért. Esztergom, 1878. - Ne lopj! Hoffmann Ferenc után ném-ből ford. Győr, 1880. (M. Ifj. Kvtár 9.) - Emlékbeszéd Kisfaludy Károly felett. Uo., 1880. - A bányarém. Vj. 1 fv. Aurélie után ném-ből ford. Uo., 1881. (M. Ifj. Kvtár II:3.) - Költészettan és olvasókv. Sárospatak, 1887. (2. jav. kiad. Uo., 1896. Gymn. Kvtár XI.) - P. Ovidius Naso műveiből szemelvények. Ford. Pozsony, 1887. (Tanulók Kvtára 44., 49., 53.) - Sallustius. Uo., 1887. (Uaz 48., 51.) - Sallustius Bellum Jugurthum. Bp., 1891. (és 1896) - Sallustius: De Catilinae conjuratione 1-2. füz. Uo., 1896-97. (Lat. Isk. Class. Való Praeparatiók 26.) (1. füz. 2. kiad. Uo., 1902) - M. T. Ciceronis pro A. Licinio Archia poeta oratio ad indices. Magyarázta. Bp., 1899. (3. jav. kiad. Uo., 1928.) - Pápa város egyetemes leírása. Összeáll. Pápa, 1905. (utánnyomata Uo., 1989.) - Tacitus tört-könyvei. Ford. és magyarázta. 1. füz. Pozsony, 1902. 2. füz. Bp., 1905. (Tanulók Kvtára 81., 96.) - Győrött 1880: a Magyar Ifjúság és Népkönyvtár sor. 23-46. füzete, Pápán 1896-1910: a Jókai Kör évkönyve 1-16. köt-e szerk-je. 88

Szinnyei V:974. - Kalmár 1907:145; 1910:169. (tanár) - Barthos-Csetri 1922/23:164. (tanár) - Balogh 1940:61. - PN 1987:108. (838.) - Gulyás XVI:191. (1902. II. 1: ref. főgimn. ig. - csak itt!)