Magyar Katolikus Lexikon > K > Kalmár


kalmár   →kereskedő

Kalmár Endre, Szt Teréziáról nev. András, Piar (Szabadka, Bács vm., 1823. nov. 29.-Bp., 1910. ápr. 13.): költő, tanár, tartományfőnök. - Szabadkán és Szegeden tanult, 1841. IX. 16: Trencsénben lépett a r-be, próbaéveit uo. töltötte. 1844: Kisszebenben a grammatika tanára. 1846: Nyitrán, 1847: Szentgyörgyön teol-t tanult. 1848. IV. 29: ünn. örök fog-at tett, 1849. VI. 28: pappá sztelték. 1850: Tatán, 1852: Veszprémben, 1854: Pesten, 1859: Tatán, 1862: Pesten a tört., földr., fiz., mat., lat. és m. nyelv tanára. 1877: tartfőn. titkár, 1879: tartfőn., 1892: lemondása után haláláig tb. rfőn. Rendfőnöksége a mo-i piar. nev. virágkora: számos gimn. épülete ekkor újult meg, ill. épült. 1910: kir. tanácsos. - M: Örömdal... Pest, 1848. - Főtiszt. Purgstaller József úrnak... Uo., 1864. - Emlék a tatai kegyes tanítór. ház és gimn. alapításának évszázados örömünnepére. Uo., 1865. - Emlékkoszorú I. Ferencz József és Erzsébet koronázási ünnepélyére a kegyes tanító rendtől. Uo., 1867. **

Szinnyei V:874. - Egyh. Közl. 1910:243. Arck. - Koltai 1998:179.

Kalmár Endre János Péter (Leibickénfürdő, Szepes vm., 1891. aug. 1.-Bp., 1952. aug. 23.): mérnök, gyorsíró, gép- és gyorsíróiskola-tulajdonos és igazgató. - Lőcsén éretts., 1917: a József Műegy-en gépészmérnöki okl-et szerzett. Negyedikes gimnazista korában gyorsírói pályázatos díjat nyert, rendszeresen foglalkozott gyorsírással. Egy. hallg. korában tanárai gyorsírással jegyzetelt előadásaiból néhányat sokszorosítva kiadott. 1929: a m. orsz. gyorsíró verseny szabatossági díjának győztese, gyorsírástanári vizsgát tett. Bejárt a parlamenti gyorsirodába önkéntes, díjtalan gyakornokként dolgozni. 1930-48(?): Pestszenterzsébeten gyors- és gépíró isk-t nyitott. A Gyorsírástudomány szaklap által meghirdetett 300 szótagos versenyeken 1933: ezüst-, 1936: aranyérmet nyert. - A M. Gyorsírók Egyes., a Gyorsírás Budai Barátainak Egyes. aleln., a Gyakorló Gyorsírók Társaságának 1938: titkára, 1939: főtitkára. - M: Kapisztrán János gyorsírói. Bp., 1933. - A gépírástanítás új módszere. Uo., 1935. (A M. Gyorsíró Szle Kvtára 5.) - Gépírási példagyűjt. a tízujjas vakírás begyakorlására. Uo., 1938. (7. átd. kiad. 1947.) - Módszeres szövegek az irodai gépírói vizsgálatokhoz. Uo., 1938, 1940. - Szövegek a tízuijjas vakírásban való biztonság megszerzésére az írógépen. Uo., 1941. (Bőv. 1942.) - Korszerű szövegek a gépírás és gyorsírás gyakorlásához. Uo., 1948. (Az irodai írásismeretek módszeres kv-ei 3.) - 1929-től Az Írás c. gyorsírás-lap autografálója. 88-Kalotai Kálmán

Műegy. névjegyzék 1929:133. - Ker. m. közél alm. I:466. - Gyorsírók Lapja 1952. II. 9:12. (Meghalt ~. Nekrológ.) - Gulyás XVI:127. (s.v. Kalmár Endre)

Kalmár Gusztáv József, OSB (Jánosháza, Vas vm., 1892. febr. 25.-Pápa, 1949. jan. 1.): tanár. - 1911. VIII. 6: lépett a r-be, 1918. V. 26: ünn. fog-at tett, VI. 29: pappá szent. Tört-földr. szakos tanári okl-et szerzett, drált. 1918: Győrött gimn. tanár, 1922: Tárkányban lelkész, 1926: Pannonhalmán főisk. tanár, 1930: Csanakfaluban lelkész, 1933: Győrött házgondnok, 1936: Zalaváron, 1937: Veszprémvarsányban lelkész, 1939-48: Pápán gimn. tanár. - M: Mo. földrajza. A középisk. 4. o. sz. Bp., 1922. - Földr. A Kárpát- v. Magyar-medence leírása. A kat. polg. isk. 1. o. sz. Varga Sebestyénnel. Uo., 1926. (2. kiad. Vezényi Elemérrel. Uo., 1928.; 4. kiad. 1936, új lenyom. 1940-44) - Ált. földr. A gimn., reálgimn. és reálisk. 4. o. sz. Varga Sebestyénnel. Uo., 1927. (A SZIT középisk. tankvkiadv.) (új lenyom. 1928, u.az a leánygimn. 4. o. sz. 1930) - Földr. Eu. és Ázsia leírása. A kat. p. isk. 2. o. sz. Varga Sebestyénnel. Uo., 1927. (új lenyom. 1934-43) - Földr. Afrika, Amerika, Ausztrália és a sarkvidékek leírása, Mo. földr-ának áttekintése. A kat. polg. isk. 3. o. sz. Varga Sebestyénnel. Uo., 1927. - Földr. Eu. leírása. A kat. p. isk. 2. o. sz. Varga Sebestyénnel. Uo., 1928. (új leny. 1942) - Földr. Afrika, Amerika, Ausztrália és a sarkvidékek leírása. Math. és csillagászati földr. Varga Sebestyénnel. Uo., 1928. (új lenyom. 1942, 1944) - Földr. Ált. földr. Mo. A térképek használata. A kat. polg. fiúisk. 4. o. sz. Varga Sebestyénnel. Uo., 1929. (új lenyom. 1943, 1944) - Földr. A reálgimn. 6. és a reálisk. 7. o. sz. A föld terményei és az ember munkálkodása. Varga Sebestyénnel. Uo., 1929. - Földr. Hazánk és a Föld. országai. A reálgimn. 7., valamint a reálisk., leánygimn. és leánylíc. 8. o. sz. A föld terményei és az ember munkálkodása. Varga Sebestyénnel. Uo., 1930. (A SZIT középisk. tankv-kiadv.) - Földr. Az ókori művelődés színhelyei. A gimn. 7. o. sz. Varga Sebestyénnel. Uo., 1930. (uaz) - Eu. földje és népei. Uo., 1930. (Szt István kv-ek 86-87.) - M. hazánk és népei. Mo. leírása. Uo., 1932. (Uaz 103.) - Négy világrész földje és népei. Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrália. Uo., 1935. (Uaz 116.) - A népek és fajok harca. Uo., 1937. (Uaz 127.) - Mo. föld- és néprajza. A gimn. és leánygimn. 1. o. számára. Bodnár Lajossal. Uo., 1938. (A SZIT Gimn. Tankv-ei) - Ált. földr. A gimn. és leánygimn. 3. o. sz. Bodnár Lajossal. Uo., 1939. (Uaz) - A világrészek föld- és néprajza. A gimn. és leánygimn. 2. o. sz. Uo., 1939. - Mo. helyzete, népessége és gazd. élete. Térképismerettel és a fontosabb államok ismertetésével. Földr. a gimn. és leánygimn. 7. o. sz. Bodnár Lajossal. Uo., 1941. (uaz) - Ált. földr. A gimn. és leánygimn. 3. o. sz. Bodnár Lajossal. Uo., 1945. (újból 1946) - Földr. A kat. polg. fiúisk. 4. o. sz. Varga Sebestyénnel. Uo., 1945. (újból 1946) - A kárpáti medence és Mo. földrajza. A kat. ált. isk. 5. o. sz. Uo., 1947. - M. geopolitika. Uo., é.n. T.E.

Jámbor 1942:252. - PN 1987:164. (1256.) - Gulyás XVI:128.

Kalmár Júlia Mária Alíz, MSZI (Csongrád, Csongrád vm., 1913. febr. 2.-Bp., 1967. jún. 16.): tanár. - 1941: a debreceni →Svetits Leánynevelő Intézet tanítónőképzőjében és ipari középisk-jában kezdett tanítani. Diákotthoni nev. is volt. 1952: Bpen a →Patrona Hungariae Leánygimnázium művészettört-rajz tanára, gyakorlati foglalkozásokat vezetett és diákotthoni nevelő. 88

Gimn. Évkv-ek 1967-68.

Kalmár Ödön Jenő, OCist (Dombóvár, Tolna vm., 1914. febr. 21.-Bp., 1986. febr. 23.): tanár, plébános. - 1932. VIII. 29: lépett a r-be, 1939. VI. 23: ünn. fog-at tett, VI. 29: pappá szent. 1939-40: Bpen gyakorló tanár és kp. Bp-Sztimrevárosban, 1945: uo. plnos. A r. szétszórása után 1951: Szentendre-Izbégen sekrestyés. 1963: Bpen a bazilikában kisegítő lelkész, 1969: a Jézus Szíve-tp. ig-ja. - M: Bártfay László. Bp., 1942. (Ciszt. dri ért-ek 82.) - Bpen 1942. IX-1944. (1. sz.): a Kópék cserkészlap szerk-je. 88

Schem. Cist. 1942:260. (143.) - Tóth 1948:124. - Schem. Strig. 1982:355. - Viczián 1995:81. (1002.)

Kalmár Özséb Vince, OFM (Zenta, Bács-Bodrog vm., 1893. júl. 5.-Esztergom, 1982. jún. 27.): szerzetes. - 1908. IX. 5: lépett a kapisztránus rt-ba, 1914. X. 2: ünn. fog-at tett, 1916. VI. 25: pappá szent., teol-ból drált, Gyöngyösön tanár. 1922: New Yorkba küldték káplánnak, 6 hónap múlva a New Brunswick-i (N.J., USA) Szt László-tp. plnosa. Buzgólkodására 1925. IX: m. isk-ba 529 gyermek járt. 1928: visszatért Gyöngyösre, teol. tanár, 1931: házfőnök és plnos. 1933: Szécsényben hitoktató, 1934: Gyöngyösön teol. tanár. 1937. XI: Bécsben gyóntató, 1938. II: Berlinben a m. kolónia lelkésze. 1941: a berlini m. követ utasítására hazarendelték Nyíregyházára. VII: ismét Gyöngyösön teol. tanár. 1950. VI: hogy elkerülje az elhurcolást, Budatétényben egy ismerősnél keresett menedéket. Följelentés alapján 1952. IV. 25: letartóztatták, X. 10: izgatás vádjával 7 é. ítélték, XI. 5: büntetését 4 é. mérsékelték. - M: Szeretetünk életútja Istenhez. Gyöngyös, 1947. H.V.K.

Pilinyi 1943:252. - Tóth 1948:127. - Schem. Cap. 1948:70. - Török 1978:219. - Gulyás XVI:134. - Hetényi Varga 1999:469.

Kalmár Sándor (Szabadka, Bács-Bodrog vm., 1860. aug. 26.-Kalocsa, 1941. jan. 13.): teológiai tanár. - A gimn-ot Szabadkán és Kalocsán végezte. 1879. X: 26: a CGH növ-e lett, teol. dr. 1885. X. 28: Rómában pappá szent. 1886: tért haza. Regőcén kp., 1888: a kalocsai líceumban az erkölcstan és a lelkipásztorkodástan tanára. 1889: az Isteni Szeretet Leányainak gyóntatója, 1890: a Kalocsai Szegény Isk-nővérek el. isk-jában hitokt. 1893: zsinati vizsgáló, a kisszem. h. ig-ja. 1909: főszentszéki ülnök. 1917: c., 1922: kalocsai mesterknk., 1924: a magdolini Szűz Máriáról nev. prép., 1925: provikárius, 1928: a szem. rektora, 1931: szegyh. főesp., 1934: őrknk., 1935: prel.  88

Veress II:262. - Schem. Col. 1936:94; 1942:305. - CGH Kat. 1947. - Lakatos 1998:131.