Magyar Katolikus Lexikon > K > Kőszegi


Kőszegi Ákos   →Bogyay Tamás   új

Kőszegi Péter, Héder nb. (†1288. dec. 12. után): megyéspüspök. - K. Henrik bán 3. fia. A MA szerint 1275. IV. 3-V. 30: választották meg veszprémi pp-ké, X. 27-XII. 4: vál. és megerősített, 1276. VIII. 9-1288. VIII. 20: tényl. mpp. 1276. XI. 18. után az esztergomi kápt. érs-ké vál., amit III. Miklós p. (ur. 1277-80) 1278. VI. 1: érvénytelenített. 1284-85: kirnői kancellár. 1276: a Csákok vezetése alatt álló csop. elfoglalta Veszprémet, földúlta, súlyos károkat okozott a ppségnek és a kápt-nak. ~ 1284: testvéreivel megkísérelte Pécs várának elfoglalását, akikkel közösen 1285. VI: Borostyán vára közelében megfutamították I. Albert stájer hg-nek a m. határvidék földúlására küldött seregét, majd a Borsa nb. Loránd fegyvereseivel a Zsitva folyó menti csatában 1287 tavaszán legyőzték a kir. csapatait. Önkényeskedő volt, mint fivérei; meggyilkolták. Pecsétje 1277-ből maradt fenn. - Utóda a kirnői kancellárságban (1286-87: betöltetlen?) 1288: László váci prép., a veszprémi széken 1289: Rád nb. Benedek. T.E.

Mendlik 1864:49. (24.) (1275: veszprémi pp.) - Gams 1873:386. (1275. X. 28-1285: pp.) - Pauler II:673. - Lukcsics 1907:7. (19.) - Eubel I:523. - Schem. Vesp. 1916:X. (19.) - MTK I:170. - Bodor 1984:40. (15.)

Kőszegi (1881-ig Pfeiffer) Sándor (Veszprém, Veszprém vm., 1859. febr. 16.-Bp., 1912 u.): vármegyei főlevéltárnok. - A gimn-ot Veszprémben kezdte, Bpen végezte. Veszprémi egyhm-s kispapként a KPI növendéke. 1883. VI. 2: pappá szent., Városlődön kp. 1885. II: a veszprémi szem. pref-a és a szentírástud., 1886: az egyhjog és egyhtört. tanára. 1889. I. 20: Keszthelyen kp. Elhagyta az egyh. r-et, 1891: kinevezték az Orsz. Levtárhoz. Ez időben hozta létre gr. Almássy Györgynével Sopronban a Mária-Josefinumot, a nyomorék gyermekek menedékházát. 1896. I. 20: Pest vm. főlevtárnoka. - Cikkei: Hadtört. Közlem. (1891: Montekukkoli pasquillja; Mátyás kir-nak egy fontos hadászati levele, 1892: Zsigmond kir-nak 1427-iki honvédelmi szabályzata); Bács-Bodrogvm. Tört. Évkv. (1892: Bajok az újjászületett Bodrogh vm-ben, 1893: Imreffy Mihály följegyzései); Századok (1893: Szabadka ismertetése); M. Kv-Szle (1894: XVI-ik sz. kvtárának tört-éhez); M. Gazd-tört. Szle (1892-94: Erdély összeírása 1721-22-ben, Róm. és gör. kat. főpapságok átlagos évi jövedelme a mult sz. végén; Mo. áruforgalma 1733-1795-ig; Kapy Zsigmond gazdasági utasítása; Méhészeti tanácsadó 1661-ből; Az 1735. székesfehérvári árszabás) - M: Nemes családok Pestmegyében. Bp., 1899. - Ezer ősfa. Uo., 1911. - Álnevei: Judits, Frater Emericus, Sorbonnai (mind Veszprémi Közl., 1885-86). 88

Szinnyei VII:133. (s.v. Kőszeghi!) - Gulyás 1956:585. - Pfeiffer 1987:644. - Gulyás XVII:523. (s.v. Kőszeghy!)