Magyar Katolikus Lexikon > K > Központi Statisztikai Hivatal


Központi Statisztikai Hivatal, KSH: A modern államok közigazgatási rendszerének kiépülése és a gazd-társad. élet fokozódó adatigénye szükségessé tette mind több országban az önálló stat. intézmények létrehozását: Poroszország (1805), Au. (1829), Belgium (1830), Fro. (1834) Anglia (1836), Skócia (1854), Íro. (1864), stb. - Mo-on 1848: a belügymin-ban alakult meg a m. stat. szolg. Az 1850-es években az osztr. stat. szervezet kiadványaiban jelentek meg a Mo-ra vonatkozó adatok. 1860: Csengery Antal kezdeményezésére létre jött a Stat. Biz. 1861: kezdték kiadni a Stat. (és Nemzetgazd.) Közleményeket. 1867: Keleti Károly indítványára megalakult a Stat. Tanács, majd a Földművelés, Ipar- és Keresk-ügyi Min-ban felállították a Stat. Osztályt. Ez 1871: Orsz. M. Kir. Stat. Hivatal névvel önálló intézmény lett, 1889: a Keresk. Min. felügyelete alá került, de az adatgyűjtés megindítása a különböző min-ok feladata volt. - Az 1874:25. tc. (az 1. stat. törv.) szerint a min-ok stat. anyagukat közp. feldolgozás céljaira átadták a Stat. Hivatalnak. 1872-től, majd 1893-tól új szerkezetben megjelent a M. Stat. Évkv. A Hivatal saját anyaga mellett közzétette a szakmin-ok önálló gyűjtésén alapult adatokat is. - Az 1897:35. tc. szerint a Hivatal ig-ja önállóságot élvezett az elfogadott adatgyűjtések végrehajtásában, a Keresk. Min. csak szolg. és fegyelmi ügyekben maradt fölöttes hatósága. A törv. kiterjesztette az adatszolgáltatási kötelezettséget a hatóságokon kívül társulatokra, egyletekre, sőt a magánszemélyekre is. Így egyre több államigazg. adatgyűjtés ellenőrzésébe, ill. feldolgozásába kapcsolódott be a Hivatal. E törv-nyel vezette be az ogy. a kormányjelentés intézményét, melynek elkészítésével a Stat. Hivatalt bízta meg, ami növelte a hivatal súlyát. - Az 1929:19. tc. már valamennyi állami önkormányzati hatóság, hivatal, testület és int. nem belső használatra szolgáló stat. tevékenységét közp. irányítás és felügyelet alá helyezte, és a ~ közvetlenül a miniszterelnök felügyelete alá került, kvtára az orsz. 2. →kötelespéldány-joggal felruházott nyilvános kvtára lett. Minden hatóság v. hivatal, ahol stat. tevékenység folyt, csak  szakvizsgát tett személyt alkalmazhatott. - 1922: megalakult a M. Stat. Társaság. Kiad. a Revue de la Société Hongroise de Statistique tud. folyóiratot. 1923: megindult a ~ folyóirata, a M. Stat. Szle, 1948: Stat. Szle. - A II. vh. után a népgazd. tervek a ~ által kimunkált „bázisadatokból” indultak ki, s az 1947: fölállított Orsz. Tervhivatallal, a Pénzügymin-mal és a jegybankkal (MNB) együtt alakították ki a tervezés módszerét, szerves kapcsolatban a stat. beszámolás rendszerével. - Az 1952:6. tc. szerint a ~ első feladata a Minisztertanács tájékoztatása, a tervek végrehajtásának ellenőrzése, az 1950: megalakult főv., megyei igazgatóságok, ill. járási és városi felügyelőségek, valamint a stat. szakképzés irányítása. - Az 1973:6. tc. szerint a ~ a kormány közvetlen felügyelete alá tartozó, orsz-os hatáskörű, szakmailag önálló szerv, az ogy. által jóváhagyott önálló költségvetéssel. Hozzá tartozott a stat. és számítástechnika (beleértve orsz. szintű alkalmazásait) kormányzati és szakmai irányítása, a vezető párt- és áll. szervek tájékoztatása a döntések előkészítéséhez, az irányításhoz és a közvélemény tájékoztatása. A törv. előírta a stat. rendszer összehangolását, s ennek érdekében tanácsadó és véleményező szervként Stat. Koordinációs Biz-ot rendelt a ~ mellé. A ~ államtitkári rangú elnöke rendszeresen részt vett tanácskozási joggal a Minisztertanács ülésein. - Az 1970-es évek elején kb. 800 engedélyezett adatgyűjtés (2/3-1/3 arányban gazdaság- és társadalomstat.) volt. 1974: kezdődött az elektronikus adatfeldolgozó géppark beszerzése. - A ~ jelentései hívták föl a figyelmet a gazd-társad. válságjelenségekre, a ~ felügyelete alatt működő Gazdaságkutató Int. rendszeres gazd. előrejelzéseket készített. - Az 1993:46. tc. szerint a ~ célja: „valósághű, tárgyilagos képet adjon a társad., a gazdaság, a tulajdonviszonyok, a környezet állapotáról és változásairól, az államhatalmi és közigazg. szervek, valamint a társad. szervezetei és tagjai számára”. Stat. célú adatgyűjtést a személyes adatok körében csak törv. v. kormányrendelet tehet kötelezővé. Az 1990-es években fokozatosan átalakult a mutatószámok rendszere. - Igazgatói: 1867: Keleti Károly, 1892: Jekelfalussy József, 1901: Vargha Gyula, 1914: Hajdú Lajos, majd Buday László, 1920: Szabóky Alajos, 1924: Kovács Alajos, 1936: Konkoly Thege Gyula, 1939: Dobrovits Sándor, 1945: Zentay Dezső, 1946: Elekes Dezső, 1948: Péter (Pikler) György, aki eltávolította a régi szakembereket, átszervezte a ~t; 1969: Huszár István, 1973: Bálint József, 1979: Nyitrai Ferencné, 1990: Vukovich György, 1995: →Katona Tamás, 1998: Mellár Tamás. - A ~ felügyelete alá tartozik: a Népességtud. Kutató Int., a Gazd-elemzési és Informatikai Int., a Kvtár és Dokumentációs Szolgálat, a Levéltár. Jeney Andrásné

Bokor Gusztáv: A m. hivatalos stat. fejlődése és szervezete. Bp. 1896. - Tanulm-ok a m. stat. szolgálat tört-éből. Uo. 1998. Szerk. Dányi Dezső-Nyitrai Ferencné.