Magyar Katolikus Lexikon > K > Kós


Kós, v. Nyitra vm. (Koš, Szl.): plébánia a v. esztergomi, majd besztercebányai egyhm. bajmóci esp. ker-ében. - 1332: már létezett. Szt András-tp-a 1409: épült. 1560: a Thurzó család ev-sá tette. 1670: alapították újra. Anyakönyvei 1698-tól. Kegyura 1880: Pálffy János gr. Anyanyelve 1880: szl. **

Némethy 1894:364. - Gerecze II:560. - Schem. Neosol. 1912:81.

Kós (1916?-ig Kósch, azután Koós) Károly (Temesvár, Temes vm., 1883. dec. 16.-Kolozsvár, 1977. aug. 24.): építész, író. - Ref. A gimn-ot Nagyszebenben és Kolozsvárt végezte, ahol 1901: a Ref. Koll-ban éretts., a bpi József Műegy-en 1907: építészmérnöki okl-et szerzett. Pogány Móric építész, majd Maróti Géza szobrász és építész irodájában dolgozott, 1 é. a József Műegy. tanárs-e. 1911: Sztánára (Kolozs vm.) költözött, 1914: fölépítette családi házát, a Varjúvárat. IV. Károly kir. 1916. XII-i koronázásán az ünnepi díszítés készítője. 1917-18: Isztambulban áll. ösztöndíjasként a város építészeti emlékeit tanulmányozta. 1918: a bpi Iparműv. Isk. építészet tanára. - A m. népi építkezés forma- és díszítő elemeit fölhasználva alakította ki egyéni kifejezésmódját. 1908-tól részt vett az 1912: megnyitott bpi Állatkert épületeinek tervezésében (Zrumeczky Dezsővel). ~ műve 1908: a zebegényi r.k. tp. (Jánszky Bélával), 1911: a sepsiszentgyörgyi Székely Nemz. Múz. palotája, a vm. közkórház, a belényesi kultúrház és kaszinó, 1912: a bpi Városmajor u. isk. (Györgyi Dénessel), az óbudai ref. parókia és a kolozsvári Monostori úti ref. tp., isk. és parókia, 1926: a Ref. Leánygimn. 1919: Erdélyben maradt, ahol kv-tervező grafikus, szépíró és lapszerk. 1921: (a bánffyhunyadi népgyűlésen) és 1927: sikertelenül próbálkozott egy Magyar Néppárt alakításával. 1924: az Erdélyi Szépmíves Céh kv-kiadó váll. egyik alapítója, ig. s a kiadott művek többségének illusztrátora, 1931: a Barabás Miklós Céh egyik alapítója. 1936: helyreállította a bonchidai Bánffy-kastélyt (elpusztult), 1944: Hunyadi Mátyás kir. (ur. 1458-90) kolozsvári szülőházát, tervezte 1943: a kolozsvári Műcsarnokot. 1944-46?: a kolozsvári Mezőgazd. Főisk-n a falusi építészet előadó tanára, 1946-48?: az Erdélyi M. Gazd. Egyes. (EMGE) eln. ~ tervezte Györgyfalva (v. Kolozs vm.) művelődési házát, részt vett a 13. sz. széki ref. tp. helyreállításában, juhistállókat és sertésfiaztatókat is épített. 1948. IV: Bukarestben az alkotmányozó nemzgyűl. tagja, azután visszavonult a közélettől. - Álneve (a RMIL szerint évszám nélkül!): Sebesi Kis Ádám (Kalotaszeg, 1916?) - M: Átila Királról ének. [Sztána, 1909?] (hasonmás kiad. Bp., 1989) - Régi Kalotaszeg. Bp., 1911. (Uo., 1988) - Sztambul. Várostört. és architektúra. Bp-Konstantinápoly, 1918. (Konstantinápolyi M. Tud. Int. Közlem. 4/6.) - Kiáltó szó. A magyarság útja. A pol. aktivitás rendszere. Zágoni Istvánnal és Paál Árpáddal. Kolozsvár, 1921. (hasonmás kiad. Utószó: Csatári Dániel. Bp., [1988] Kapu kv-ek) - Erdély kövei 1922. Sztána, [1923] (ném-ül: Transylvania. Auch Siebenbürgens... Kolozsvár, 1927) - Kaláka Kalendárium 1925. esztendőre. Összeáll. Szentimrei Jenővel. Sztána, 1924. - Varjú nemzetség. Krónika. Kolozsvár, 1925. (Erdélyi Szépmíves Céh I. sor. 3. sz.) - A lakóház művészete. Kolozsvár, 1928. - Erdély. Kultúrtörténeti vázlat. Uo., 1929. (Erdélyi Szépmíves Céh 38. kiadv., IV. sor. 2-3. sz.) (az 1934-es kiad. hasonmása Bp., 1988) - A székely ház. Uo., 1929. (Klny. Székely Nemz. Múz. 50 é. jubileumára) - A Gálok. Kisreg és elb-ek. Kolozsvár, 1930. (Pásztortűz kvtár 15.) - A havas. Emlékezés. Uo., 1930. - Kalotaszeg. Uo., 1932. (Erdélyi Szépmíves Céh 64. kiadv., VI. sor. 1-2. sz.) - Corona. Írta Adolf Meschendörfer. Reg. 1-2. köt. Ford. Kolozsvár, 1933. (Erdélyi Szépmíves Céh 73-74. kiadv., VI. sor. 17-20. sz.) (új kiad. Bukarest, 1983) - Az országépítő. Tört. reg. 1-2. köt. Uo., 1934. (Erdélyi Szépmíves Céh 83-84. kiadv., VII. sor. 12-15. sz.) (Bp., 1936. és 1983, Kolozsvár, 1992) - Budai Nagy Antal. Színjáték. Kolozsvár, 1936. (Erdélyi Szépmíves Céh 105. kiadv., IX. sor. 13-14. sz.) (4. kiad. Bukarest, 1957) - Erdély népi gazd. építészete. Uo., 1944. - A székely nép építészete. Bp., 1944. - Budai Nagy Antal históriája. Kisreg. Kolozsvár, 1945. - Falusi építészet. Uo., 1946. - Mezőgazd. építészet. Uo., 1957. - Hármaskönyv. Írásgyűjt. Uo., 1969. - Kalotaszegi krónika. Hét írás. Uo., 1973. - Székely balladák. Uo., 1973. (az 1907-es kéziratos mű hasonmás kiadása, Bp., 1988) - „Nem spekuláltam, éltem…” Vál. írások. Bp., 1983. - Életrajz. Közzétette Benkő Samu. Bp-Bukarest, 1991. - Erdélyország népének építése. Bp-Kolozsvár, 1996. (az 1908-as kéziratos kv. hasonmás kiadása) - Testamentum és agrikultúra. Vál. életművéből. Kolozsvár, 1997. -- Kolozsvárt 1920. IX. 1-1922. IX. 1: a Napkelet folyóir. főmunk., 1921. IX. 13-1922. III. 21: a Vasárnap képes hetilap fel. szerk-je, 1923. V. 6-1925. III. 29: műv. munk., 1927. XI-1928. VII: a Mai Nap c. napilap főmunk., 1932. I-1944. IX: az Erdélyi Helikon fel. szerk-je és 1940. VII-ig szerk-je is, 1943. XI/XII-1944. VII/VIII: a Mezőgazd. Szle szerk. biz. tagja, 1946. II. 27-1947. VI. 15: a Világosság szerk. biz. tagja. - Álneve [a RMIL szerint]: Sebesi Kis Ádám (Kalotaszeg). 88

Erdélyi lex. 1928:155. (önarcképpel) - Műegy. névjegyzék 1929:11. - Az Orsz. M. Kir. Iparműv. Isk. évkv-e 1880-1930. Bp., 1930:78. (s.v. Koós!) - Monoki 1941:234. (s.v. Koós!) - ML 1935. I:586.; 1966. II:691. - Pál Balázs: ~. Bp., 1971. - Varró János: ~, a szépíró. Kolozsvár, 1973. - Benkő Samu: „A legszebb élet, amit magamnak el tudtam képzelni.” B. S. beszélgetései ~lyal. Bukarest, 1978. - „Kőből, fából házat... igékből várat.” In memoriam ~. Szerk. Sas Péter. Bp., 1983. - ~ emlékezete. Születésének 100. évford-jára. Szerk., utószó: Sas Péter. Szentendre, 1984. - ~ képeskönyv. Bp., 1985. - ~. Bp-Bukarest, 1991. - ~ válogatott bibliogr. Összeáll. Vajk Ilona. Bp., 1994. - RMIL III:128. (az 1. és 2. művét Petrik ill. Kozocsa, a Kalotaszeg c. folyóiratát Monoki könyvészete nem említi! Mezőgazd. főisk. tanársága az MTC 1943. és 1944. köt-eiben nincs!) - ~ egyetemessége felé. Összeáll. Finna Géza. Marosvásárhely, 1995. - Nagy Elemér: Az építő ~. Bp-Kolozsvár, 1995. - ~ egyetemessége. Tanulm-ok, emlékezések, levelek és dokumentumok. Szerk., előszó: Mészáros József. Kolozsvár, 1996. - Gulyás XVI:1070. - ÚMIL 1994. (†aug. 25.) - Kuszálik 1996:245.