🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kálmáncsehi Sánta
következő 🡲

Kálmáncsehi Sánta Márton (Kálmáncsa, Somogy vm., 1500 k.-Debrecen, 1557. dec.): reformátor, énekszerző. - Jobbágycsaládból származott, 1523: a krakkói egy-en tanult, uo. 1525: a magyar bursa →seniora. Az 1530-as években gyulafehérvári knk., a kápt. isk. rektora. 1538. XI: részt vett a segesvári hitvitán, melyet Szántai István kassai prot. pap ellen folytattak. Pártfogásának is köszönhetően Szántait fölmentették. - 1538/40: már prot. 1547-48: lelkész Sátoraljaújhelyen, vsz. még lutheri elveket követett, uo. megnősült, majd Mezőtúrra távozott. 1551-től debreceni pap, Zwingli követője. Az oltárokat, képeket, szobrokat eltávolította, faasztalt állított, az úrvacsorai kenyeret-bort csak jelképnek tekintette, a mise lit-ját, az →ubiquitas tanát elvetette. 1552: a lutheránusok kőrösladányi zsinatukon kiközösítették, Debrecenből távozni kényszerült. - Petrovics Péter segítségével Munkácsra került, akinek támogatásával a helvét reformációt terjesztette. 1552. XII. 1: a beregszászi zsinaton szakramentárius elveit fogadták el. 1556-57: legerősebb ellenfeleivel, a lutheránusokkal többször nyilvánosan hitvitázott Kolozsvárt, Szászsebesen (Heltai Gáspár, Dávid Ferenc, Károlyi Boldi Sebestyén). Bár elveit írásban is kifejtette, azok elkallódtak, csak ellenfelei idézetéből ismerjük őket. Petrovics segítségével 1556: visszakerült Debrecenbe. Zaberdi Mátyás váradi pp. halála után szakramentárius szellemű szuperintendenciát szervezett a ppség ter-én. ~ a Nagyvárad-Debrecen vidéki első ref. egyhker-nek és a beregi egyhm-nek is pp-e. Lit-ellenes magatartásának megfelelően átalakította a kat. énekhagyományokat is. A Reggeli éneklések c. kötet 56 énekéből 12 biztosan ~ zsoltárátköltése. - M: A Keresztyeni Gyülekezetben valo reggeli éneklesec, mellyeket Primaknak hijnac, az Kalmanczehi Marton Mestertöl Magyarrá forditatot Psalmusockal egyetembe. Debrecen, 1561. (Huszár Gál énekeskv-e, 1560-61. Kísérő tanulmány: Borsa Gedeon, szövegét gondozta: Varjas Béla. Bp., 1983. Bibliotheca Hungarica Antiqua XII.) I. M.

M. Prot. Egyh. Isk. Figyelő 1872:47. (Révész Imre: Márton sátoraljaújhelyi prédikátor levele Kapi Miklós főúrhoz... 1547. IX. 1.) - Tört. Tár 1890:174. (Kemény Lajos: K. M. életéhez) - Papp Gusztáv: K. M. Bp., 1935. - Horváth János: A reformáció jegyében. Bp., 1957. - Ref. Szle 1958 (Péterffy László: ~), 1959:276. (Nagy Géza: ~ úrvacsorai vitái) - ItK 1970:346. (Schulek Tibor: K. M. Reggeli éneklésének kv-e), 566. (Esze Tamás: ~ Sátoraljaújhelyen)