🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jánosi
következő 🡲

Jánosi, v. Gömör-Kishont vm. (Rimavské Janovce, Szl.): 1. egykori bencés apátság az esztergomi, majd rozsnyói egyhm-ben. - Keletkezését homály fedi. Késői adatok szerint Szt János tiszt-ére volt sztelve. Az apátnak 1427: 33, 1431: 30 jobbágyportája volt. 1500: apátja, György édesanyjával együtt Rómában felvétette magát a Szentlélek Társ-ba. A kk-ból az apátságról más adat nem maradt. - 1723: →Sajgó Benedek a bencések nevében tiltakozott az apáti c. adományozása ellen. →Rómer Flóris, ~ c. apátja 1876: Storno Ferenccel restauráltatta a romos román tp-ot. Az egyhajós tp. félkörös szentéllyel záródik, a hajó kazettás, lapos mennyezetű, a Ny-i toronypár oldalt kívülálló. - Címét viselte: 1723: Hörnigh Ferdinánd, 1795: Apor József, 1851: Schevovics Ferenc egri knk., 1866: Hegedűs József, 1874: Rómer Flóris, 1889: Agócs János félegyházi, 1901: Pruzsinszky József gödöllői plnos, 1910: Matzenauer Oszkár váci knk. - 2. KALOT népfőiskola, 1941-44. Ig-ja Gergely József, egyik vez-je →Benárd Géza. Az alapelgondolás szerint 30 földműves legényt képeztek 1 é. elméletben és gyakorlatban, közösen hozott döntésekkel begyakorolva a korszerű gazdálkodást. 1 é. után a legények megnősültek, az addig közösen művelt földből 15-15 holdat kaptak, s kertet és házat építve kezdték az egyéni gazdálkodást, ill. a beszerzési és értékesítési szövetkezést. Az első 10 hónapos telepesképző tanfolyam 20 hallg-ja 1942: Egeg (Hont vm.) határában a besztercebányai ppség tulajdonát képező 418 hold ter-en új települést alapított. Eredményei láttán 1944: Péteri József váci pp. 10 ezer holdat, Serédi Jusztinián nagyobb birtoktestet ajánlott föl további telepítések számára. A háború miatt azonban a férfiakat behívták katonának, az assz-ok hazatértek szüleikhez és a kezdeményezés félbeszakadt. H.F.-Békés Géza

PanRt XII/B:197. - SPS III:37; IV:210.

Jánosi Gusztáv (Veszprém, Veszprém vm., 1841. szept. 15.-Veszprém, 1911. aug. 15.): választott püspök. - A középisk-t Veszprémben és Székesfehérváron, a teol-t Veszprémben végezte, 1863: Tallián Lajos családjánál nev., VIII. 1: pappá szent. Hittanár Kaposváron, 1865. VII. 31: ppi iktató és levtáros, 1867: p. titkos kamarás, 1873: ppi titkár, 1883: Kovács Zsigmond pp. oldalknk-ja és 1883-87: az Egyhm. Hiv. ig-ja. 1886: borchi c. apát, 1899: dulmi vál. pp., 1906: nagyprép., 1909: ált. ppi helynök. 1899: a Kisfaludy Társ. tagja, 1906: a Veszprémi Múz. Egyes. elnöke. - Kétszer hárította el a pécsi ppséget. Ranolder János pp. kísérője az I. Vat. Zsin-on. - M: Angela. Reg. Bolanden Konrád után. Veszprém, 1866. - Nyugat költőiből. Ford. Uo., 1867. - Népszerű feleletek a Religio ellen intézett megtámadásokra. 1-2. köt. Ném-ből ford. Uo., 1869. - Arden Enoch. Ang-ból ford. Uo., 1870. - Az arany legenda. Írta W. H. Longfellow. Ford. Bp., 1886. - Az elveszett paradicsom. Írta J. Milton. Ford. Uo., 1890. - A megszabadított Jeruzsálem. Írta T. Tasso. Ford. 1-2. köt. Uo., 1893. - Ang., fr. és ol. költőkből. Ford. Uo., 1899. - Álnevei és betűjelei: D.A.; Fra Ginepro; Fr.G.; J.G.; Szitakötő dr.; Sz-ő; sz.t. - Utóda a dulmi c-en 1914: Kleiner Lajos. T.E.

LBE:183. (1899: dulmi vál. pp.) - Schem. Vesp. 1896:162. - M. Sion 1869:467. - Szinnyei V:402. - Perényi József: ~. Veszprém, 1912. - Bp. Szle 1913. (Voinovich Géza) - Strausz 1930:48. (XXVIII.) - ~ 1849-1911. Emlékfüz. szül. 100., halálának 30. évford-jára. Írta és szerk. Horváth János. Balatonfüred, 1943. - Gulyás 1956:573. - MIL I:520. - MÉL I:800. (*szept. 14!) - Pfeiffer 1987:120.

Jánosi Gyula Sándor, OSB (Nagykónyi, Tolna vm., 1910. dec. 13.-Győr, 1978. dec. 26.): gimnáziumi tanár. - 1930. VIII. 6: lépett a r-be. 1936. VI. 21: pappá szent. Győrben kezdett tanítani lat-tört. szakon. 1937: Bakonybélen plnos. 1939: Sopronban gimn. tanár és 1940: h. házgondnok. 1948: Bakonybélen, majd Esztergomban lpászt., 1951: Győrben gimn. tanár, haláláig tanított s vezette az isk. alsóörsi üdülőjét. Tört. kutatásainak fő témája a kerség és a szoc. egymáshoz való viszonya volt. - Cikkei a Pannonhalmi Szemlében és a Vigíliában. A Ped. lex. munk. volt. - M: Barokk hitélet Mo-on a 18. sz. közepén a jezsuiták működése nyomán. Pannonhalma, 1935. (A Pannonhalmi Szle kvtára 17.) - Barokk búcsújáróhelyeink táji vonásai. Uo., 1939. (uaz 28.) - A nagy nemzedék kora. Veszprém, 1948. - 350 é. a győri bencés gimn. Győr, 1977. - Új idők küszöbén. Kz.

Schermann 1940:137. - Szolg. 1980. 45:98. - Nádasi Alfonz közlése

Jánosi József, SJ (Zólyom, 1898. ápr. 22.-Friesenheim, NSZK, 1965. máj. 6.): filozófus, egyetemi tanár. - 1913. VIII. 8: lépett a JT-ba. Innsbruckban és Valkenburgban bölcs-et tanult, majd Feldkirchben és a pécsi Pius Koll-ban pref. A róm. Gregoriana Egy-en teol-t végzett. Néhány évi amerikai tartózkodás után 1935: a logika és metafiz. mtanára a bpi egy-en, s az AC által szervezett Kat. Tanárképző Tanf. s a jezsuita szervezésű Kat. Főisk. Tanf. üv. alelnöke, a fil. és dogmatika tanára. 1936. II. 2: teol. dr. 1942: c. ny. rk. tanár, az első jezsuita tanár az egy-en 150 é. után, s a Szentkereszt Egyes. elnöke. 1944: a ném. megszállás idején részt vett a bpi pápai nunciatúra zsidómentésében. 1945-49: a fil. és vallásbölcselet tanára a JT szegedi főisk-ján. 1949. II. 2: Barankovics Istvánnal és Blaskó Máriával Ausztriába távozott. Mindszenty bíb-prím. pol-jával való ellentétei miatt a ker. emigráns pol-ban nem lett jelentős szerepe. Egy. előadó és 1951. X-1954. IV: a Szabad Európa Rádió munk., →Fekete Géza OFM helyett. Utána ném. egyh. szolgálatban állt. Utazás közben rejtélyesen kizuhant a vonatból, és meghalt. - Tagja volt a M. Fil. Társ-nak, az ASzTT-nak és 1935: a SZIA I. o-ának. - M: Világnézeti típuskutatás fil. megalapozása. Bp., 1934. - Bölcselet. Egy. jegyzet. ~ előad. alapján jegyezte Bozzay Imre. Uo., 1935. (Az AC Kat. Tanárképző Tanf-a) - Dogmatika. Egy. jegyzet. ~ előad. alapján jegyezte uő. Uo., 1935. (uaz 1934/35) - Metafiz. világproblémák. Noszlopi Lászlóval és Brandenstein Bélával. Uo., 1935. (Klny. Athenaeum) - A szellem. A szellemi lét főbb jelenségei és metafizikája. Uo., 1935. - Mária. Mária tiszt. dogmatikája és lélektana. Molnár-C. Pál 22 fametszetével. Uo., 1935. (2. bőv. kiad. 1941) - A bölcs. megismerés határainak kérdése. Uo., 1936. - A teremtés tanának ismeretelméleti jelentősége. Uo., 1936. (Klny. Theologia) - A világegyetem bölcselete. Többekkel. Uo., 1938. (Szt Tamás kvtár 3.) - Isten bölcs. megismerése. ~, Petz Ádám stb. előadásai. Uo., 1939. (Szt Tamás kvtár 5.) - Bölcs. és valóság. A fil. és a válságmegismerés természetének vizsgálata. Uo., 1940. - A ker. házasság egy ffi és egy nő életszövetsége. Mag Bélával. Uo., 1942. (Actio Catholica 93.) - Az erkölcs metafiz. gyökerei. Az önkifejlődés és a cél-érték problémája. Uo., 1943. - XII. Pius karácsonyi beszéde. Uo., 1942. (Klny. M. Szle) - Demokrácia. Többekkel. Cikkgyűjt. Uo., 1945. 88

SZIA tagajánl. 1935:4. - JTÉ 1940:330. - Pilinyi 1943:259. - Cat. SJ 1944:55. - MÉL III:341. - Borbándi 1985:482.

Jánosi (eredetileg Schneider) Mária Mónika, KN (Kis-Kassa, Baranya vm., 1905. jún. 6.-Székesfehérvár, 1975. nov. 25.): szerzetesnő. - Zsámbékon 1926. I. 16: lépett a kongr-ba, fog-át uitt 1928. VII. 28: tette. Zsámbékon dolgozott. - A szétszóratás után 1950. őszétől Palotabozsokon egyhközs. nővér. r.k.

Jánosi Miklós, SJ (Mindszent, Csík szék, 1700. szept. 27.-Nagyszeben, 1741. márc. 19.): tanár. - 1718. X. 14: Kolozsvárt lépett a JT-ba, 1734: tanár a kolozsvári akad-n. 1739: az erdélyi pp. tanácsosa. Trigonometria-tankv-e az egyik első hazánkban. Egyhtört. műve figyelemre méltó, verses műveinek egyikében Nagyszombat városát írta le. - Fm: Natales liberae regiaeque civitatis Tyrnaviensis calamo poetico descripti. Nagyszombat, 1727. - Doctrinae Ecclesiae primorum quinque saeculorum. Kolozsvár, 1737. - Trigonometria plana et sphaerica cum selectis ex geometria et astronomia problematibus. Uo., 1737. - Silvae seu varia elegiarum artificia. Uo., 1737. - Consultatio, quae fides et religio sit capessenda. Uo., 1738. - Saeculum Marianum. Uo., 1738. M.I.

Szinnyei V:405. (*Erdély) - JTÉ 1942:351. (707.)