🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > hitvallás letétele
következő 🡲

hitvallás letétele, hitvallási kötelezettség: Az egyházjog különösen is biztosítani kívánja, hogy bizonyos tisztségeket, feladatokat olyan személyek töltsenek be, akiknek hite megegyezik a kat. egyh. hitével. Ezért egyes tisztségek, feladatok gyakorlásának megkezdése előtt a ~ kötelező. Szövegét a Sztszék határozza meg. A trentói →hitvallás és az →antimodernista eskü helyett 1967: bevezetett formulát 1989: újabb szöveggel váltották fel, melyhez hűségeskü is járul. - A ~re kötelesek (833.k.): 1. Mindazok, akik →egyetemes zsinaton v. részleges zsin-on, →püspöki szinoduson v. →egyházmegyei zsinaton akár döntési, akár tanácsadói szavazati joggal részt vesznek. A ~ az elnök v. megbízottja előtt történik; az elnök a zsinat v. a szinodus előtt tesz hitvallást. Megfigyelők, vendégek nem kötelesek a ~re. - 2. A →bíborosi méltóságra emeltek, kiknek a ~t a →bíborosi kollégium külön törv-ei szabályozzák. - 3. A →püspökségre v. a →megyéspüspökséggel egyenlő elbírálás alá eső hivatalra kinevezettek, kik az Ap. Sztszék megbízottja előtt teszik le a hitvallást (vö. 381.k. 2.§). - 4. Az →egyházmegyei kormányzó (vö. 421. és 427.k.), akinek az egyetemes egyhjog szerint a tanácsosok testülete előtt kell hitvallást tennie. Mivel a MPpK 1983. XII. 14: a tanácsosok testületének feladatait a kápt-okra bízta, nálunk az egyhm. kormányzó a kápt. előtt teszi le (502.k. 3.§). - 5. Az →általános helynökök, a püspöki helynökök és a →bírósági helynökök a mpp-ök v. megbízottjaik előtt. - 6. A plébánosok, a szemináriumi rektorok, a szem. teol- v. fil-tanárok (a kánonjog tanárai is teol. tanárnak számítanak), valamint azok, akik a diakonátus felvétele előtt állnak, a →helyi ordinárius v. megbízottja előtt. - 7. Az egyh. v. kat. egyetemek rektorai az egy. nagykancellárja v. ennek hiányában a helyi ordinárius, ill. ezek megbízottja előtt. - 8. Akik bármilyen egyetemen hittel v. erkölccsel kapcsolatos tárgyat adnak elő, az egy. rektora előtt, ha a rektor pap, egyébként a helyi ordinárius, ill. megbízottjuk előtt. - 9. A klerikusi szerz. intézmények, valamint az ap. élet klerikusi társaságai elöljárói esetében a ~ az illető intézmény szabályzata szerint történik. - Hűségesküt az 5-9. pontban szereplő személyek kötelesek tenni. A pp-ök hűségesküjéről a jog külön intézkedik (vö. 380.k.). E.P.

Erdő 1991:331.