🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Huszár
következő 🡲

Huszár Dezső, OFMCap (Bácsa, Győr vm., 1913. szept. 12.-): tartományfőnök. - A gimn-ot 1925: a győri, 1929: kispapként az esztergomi bencéseknél végezte. 1933: éretts. A teol-t Esztergomban, 1934-től a Pázmáneumban végezte. 1938. VII. 10: Bécsben szent. pappá. Teol. dr. Rómában egyh. zenét tanult. 1939. IX. 1: Ipolyságon gimn. hittanár, a Mária-kongr. és a Szívgárda vez-je, cserkészparancsnok. 1943: Bp-Vizafogón, 1947. X: Felsőkrisztinavárosban kp., hitokt. Belépett a r-be. 1949: Gödöllő-Máriabesnyőn kp. A föloszlatás u. 1951: Hódmezővásárhelyen kp., 1954. V: Kiskunmajsán, 1955. X. 1: Vácott karnagy. 1985. II. 11: tartfőn-ké választották. - Minden működési helyén énekkart szervezett. Váci kórusával a környező országokban is szerepelt. 4 egyhm. kántorképző okt-ja. - M: Pázmány's Bedeutung in der ungarischen Priestererziehung. Bécs, 1938. Be.Ma.

Huszár (1882-ig Held) Elemér (Bp., 1872. máj. 7.-Bp., 1960. júl. 1.): pap. - Zsidó családban született. A bpi ev. gimn-ban éretts., 1894: a bpi tudegy-en jogból drált, áttért a r.k. hitre, a teol-t a Pázmáneumban végezte, 1897. X. 10: pappá szent. Rómában az Accademia dei Nobilin diplomáciát, a Gregorianán egyhjogot hallg., a Studio Conciliiben a házassági perek előadója. 1900: Esztergomban, 1904: Bp-Felsővízivárosban, 1911: Bp-Terézvárosban kp., 1925. VII-VIII: párizsi magyar lelkész, 1928-44: Bp-Zugliget lelkésze. - Kiváló szónok volt, csaknem minden eu. nyelven beszélt, a II. vh. alatt saját nyelvükön prédikált az internált lengy. foglyoknak, a menekült fr. tiszteknek, a délszlávoknak. 1942-től a menetszázadba beosztott zsidó munkaszolgálatosokat halálos veszélyben lévőknek tekintette, és soron kívül, előkészítés nélkül megkeresztelte. Egy 1944. IX. 3: Esztergomnak küldött bizalmas jelentés szerint VII. 5-15: Árvai Nagy Bálint és Kis György plnos közreműködésével összesen 1600 zsidót keresztelt így meg. Az egyh. előírásokat figyelmen kívül hagyó eljárása, valamint a fajüldöző kormányrendeleteket bíráló prédikációi miatt többször följelentették. 1944. XII: a nyilas számonkérő szék rövid időre letartóztatta. A háború után hivatalos beosztás nélkül Csóton élt. Egy motoros gázolta el. - M: A házassági jogról szóló törv-javaslat. Bp., 1893. - Az egyh. házasság vonatkozása a polg. házassághoz. Uo., 1895. - De potestate Ecclesiae circa matrimonium. Róma, 1900. - Jus matrimoniale hodiernum. Uo., 1905. - Egyhjogi dolgozatok. Bp., 1906. - Az Oltáriszentség az egyhjogban. Uo., 1906. - Kat. kerség és modern kultúra. Írta Albert Erhard. Ford. Uo., 1907. (Klny. Egyh. Közl.) - A sztté avatás. Uo., 1911. - Lpászt-ok jegyzőkv-e. Uo., 1912. - Egyhjog. 1-2. köt. Uo., 1913-14. - Áttérők katekizmusa. Uo., 1917. - Savonarola elmélkedései a börtönben a Miserere zsoltárról. Ford. Uo., 1921. - A bölcsőtől a sírig. Ima- és szert-kv. m. kath-ok számára. Szerk. Uo., 1923. - A kat. házasságjog rendszere a Codex Juris Canonici szerint. Kalocsa, 1927. - A házassági per a Codex Juris Canonici szerint. Uo., 1927. - A kath. házasságjog rendszere az új egyh. törv-kv. szerint. Bp., 1928. (Szt István kv-ek 62.) - Az Egyh. és az állam közti viszony tört. Uo., 1929. - Házassági kis káté. Uo., 1929. (Ker. kis kvtár 26.) - Zugligeti prédikációk. 1. köt. 1928-29. Uo., 1932. - És az Ige testté lőn. Nagyböjti sztbeszédek. Uo., 1934. - Hegytetőkön. Uaz. Uo., 1934. - Kat. hittan a művelt közönség számára. Uo., 1936. - Vir dolorum. Nagyböjti sztbeszédek. Uo., 1937. - Loyolai Szt Ignác. Uo., 1940. - Jahvétól - Krisztushoz. Hitokt. a keresztség sztségére készülő izr-k számára. Uo., 1940. - Alkalmi és egyéb beszédek. Uo., 1941. - Isten, Krisztus, Egyh. Uo., 1941. - Álneve és betűjele: Spectator (Az Újs., Bpi Hírl.); H.E. (Egyh. Közl., 1908) 88-H.V.K.

MZSL 1929. - Schem. Strig. 1947:295; 1982:402. - Gulyás XIV:771. - Hetényi Varga II:116. - Borovi II:243.

Huszár Erzsébet Mansueta, IML (Győr, Győr vm., 1904. jan. 9.-Vác, 1994. aug. 1.): szerzetesnő. - H. Lujza nővére. Sopronban 1928. X. 31: lépett a kongr-ba. 1930. V. 4: első, 1936. V. 5: örök fog-át uitt tette. - A szétszóratáskor 1950: a fóti szerzetes táborba került mintegy 50 nővérrel együtt; VIII. végén szabadult, majd idős édesapját gondozta, kinek halála után Bp-re költözött és Lujza nővérével élt együtt haláláig. Betegsége miatt állami munkát nem tudott vállalni; családokhoz járt, hittant tanított és idős embereket segített, családoknak karitász csomagokat küldött. r.k.

Huszár Ferenc (18. sz.): festő. - A bécsi képzőműv. akad-n tanult, Eszterházy Károly egri pp. (1761-99) megbízásából 1780-90: a besenyőszegi, szücsi, kömlői, felsőtárkányi r.k. tp. és az egri líceum kpnája (Szt István-)oltárképét festette. T.E.

ML 1966. II:426.

Huszár Gál, Gál pap (†Pápa, 1575. okt. 23.): reformátor, nyomdász. - R.k. pap volt, református lett. 1554: Magyaróvárra ment, Mosonban és Kálnokon ref. lelkész. 1557: Bécsben nyomdászatot tanult, majd Magyaróváron nyomdát állított. Prédikációi és nyomtatványai miatt 1558. IV. 18: a győri szentszék elé idézték. A kápt. bevádolta Ferdinánd kir-nál mint tévtanítót. A kassai városi tanács meghívta lelkésznek. Veranchich Antal pp. 1560. X: elfogatta, Egerbe akarta vitetni. A nép feltörte a börtönt, ~t Debrecenbe menekítették, ahol Melius Péter befogadta. ~ fölállította nyomdáját, s kiadta Melius első munkáit. 1562 őszén Révkomáromban, 1565: Nagyszombatban, 1568 k. Komjátban (Nyitra vm.) lelkész. 1574. X: Pápára hívták meg, ahol pestis ragadta el. - A keresztényi gyülekezetben való Isteni dicséretek és imádságok (Debrecen, 1560) c. kv. 107 m. prot. éneket, 49 dallamot tartalmaz, amelyhez függelékül csatlakozik Kálmáncsehi Márton: A keresztyéni gyülekezetben való reggeli éneklések c. szert. énekeskv-e. (~ énekeskv-ének azonos c. újabb kiadása: Komjáti, 1574.) A kv. első része →graduál jellegű; greg. szert. dallamok mellett 15 m. dicséretdallamot is tartalmaz; a 2. részben hangjegyek nélküli énekek vannak. - ~ dallamával énekeljük az →Éneklő Egyház 272. sz. énekét (Üdvözlégy, kegyes szent László király). H.B.

Pallas IX:501. - RMDT I. - ZL 1965. II:234. - M. Zene 1976. (Borsa Gedeon: Huszár Gál 1560. évi énekeskv-e mint zenetört. emlék); 1981. (Csomasz Tóth Kálmán: Huszár Gál énekeskv-e [1560] és zenei jelentősége [az idáig ismeretlen dallamok közzétételével]) - Brockhaus II:205.

Huszár Gáspár, B., OSPPE (†Budaszentlőrinc, 1521): szerzetes. - Katonaként részt vett a török elleni harcokban. Megtért, belépett a r-be, majd pappá szent. Szigorúan vezekelt: hústól, bortól tartózkodott, ostorozta magát, vasövet hordott. Halála előtt egy évet Rómában is töltött. **

Puskely 1994:302.

Huszár György (Sopron, Sopron vm., 1912. nov. 7.-Sopron, 1961. okt. 5.): plébános. - 1936. VI. 21: pappá szent., Süttörön, Rábapatonán, 1937: Tatabányán kp., 1943: a Pesti Főisk. Szt Imre Koll. lelki ig-ja, 1946-48: alig-ja. - M: Félóra az Isten házában. Tata, 1940. T.E.

Schem. Jaur. 1947:133; 1968:215. (halálakor ppi tanácsos) - Gulyás XIV:779.

Huszár Ilona Lujza, IML (Celldömölk, Vas vm., 1906. jan. 3.-Bp., 1994. ápr. 10.): tartományfőnöknő. - H. Mansueta húga. Kereskedelmit végzett. Sopronban 1924. V. 28: lépett a kongr-ba. 1926. I. 8: első, 1932. I. 8: örök fog-át uitt tette. Fiatalon a tartományi irodába került, itt dolgozott 1950-ig. Ált. titkárnő a szétszóratás alatti időben is. Az ÁVH több ízben berendelte kihallgatásra, megfenyítette. A szétszóratás után a Bpi Konzervgyárban fizikai munkás. 1984-90: a magyar tartomány főnöknője. r.k.

Huszár Imre Jeromos, OFM (Egyházasrádóc, Vas vm., 1915. dec. 2.-): tanár. - Gimn. tanulm-ait 1928: az esztergomi bencés gimn-ban kezdte meg. 1932. VIII. 26: belépett a mariánus ferences r-be. 1933-37: Pápán fejezte be a gimn-ot. 1937. VII. 13: ünn. fog-at tett, 1937-39: Salzburgban, 1939-41: Bpen hallgatta a teol-t. 1941. VI. 8: pappá szent. 1944: Szegeden tört-földr. tanári okl-et szerzett, tört-ből drált. 1944: az esztergomi →Páduai Szent Antal Gimnázium tanára. 1948. VI-1950. VIII: felsősegesdi lelkész. 1950. IX: az esztergomi →Temesvári Pelbárt Gimnázium tanára, 1965. IX: ig-ja. - M: P. Albach J. Szaniszló OFM (1795-1853). Szeged, 1944. (Ért-ek a M. Kir. Horthy Miklós Tudegy. M. Tört. Int-éből 5.) - A szegedi alsóvárosi ktor az árvíz idején. Szeged, 1942. 88

Schem. SM 1949:108. (*Kissároslak) - Gimn. Évkv-ek 1965/66. (*Egyházasrádóc)

Huszár János, SJ (Tőkésújfalu, Nyitra vm., 1680. jan. 19.-Kassa, 1738. szept. 2.): tanár. - 1698: lépett a JT-ba. Tanulm-ai befejeztével 1718: a vitatkozás, 1720/21: az erkölcstan tanára a nagyszombati egy. hittud. karán, utóbb Kassán, ahol 1731-38: rektor. - M: Caeleste prodigium, seu Virgo Deipara exercitationibus oratoriis exhibita... Kassa, 1718. Cz.K.

Sommervogel IV:536. - Hermann-Artner 1938:267.

Huszár Károly (Kethely, Vas vm., 1824. ápr. 23.-Székesfehérvár, 1901. júl. 19.): prépost-kanonok. - A középisk-t Szombathelyen és Tatán, a teol-t Székesfehérvárt végezte. 1847. VII. 16: pappá szent., Kálozon, Gyúrón, Pázmándon, Válon, Székesfehérváron kp., 1854: uo. hitelemző és a m. nyelv tanára, 1855: ppi széktartó és sztszéki jegyző, 1858: ppi titkár, 1868: papnev. int. hittanár, 1872: zsámbéki plnos, ker. esp. és tanfelügy., 1888: knk., 1891-97: egyhm. főtanfelügy., 1892: prép. - Székesfehérváron megalakította a Kat. Legényegyletet, a Szt László Társulatot, Zsámbékon megújította a tp-ot. - M: Történetekkel felvilágosított egyh. beszédek minden vasár- és ünnepnap- s több alkalmakra. 1-6. füz. Székesfehérvár, 1854-81. (1-2. füz. 2. kiad. 1880, 3. füz. 2. kiad. 1881) - Egyh. énekek a kath. hívek használatára. Buda, 1855. - Emléknapok kath. gyermekek számára. Székesfehérvár, 1856. - Szt beszédek a nagyböjt minden napjára. 1-2. köt. Uo., 1857. - Júlia és Mária. Levelek a kath. isteni tiszteletről. Cordelia után. Uo., 1858. - Üdvözlégy Mária m-ok nagyasszonya! Ének- és imakv. Uo., 1859. - Őrangyal. Énekes imakv. az ifj. használatára. Uo., 1859. (4. kiad. 1868, 8. jav. kiad. 1895) - Temetési szert-ok rendje és halotti énekek. Uo., 1859. (2. kiad. 1884) - Az úr Jézus szenvedése és halála. Nagyböjti beszédek. Uo., 1860. - Vezérkv. az élő szt olvasóról nev. Mária-társulat számára. Uo., 1860. - Egyh. beszéd... 1860. VIII. 20... Uo., 1860. - A forr. és annak megtestesülése a divatos államban. Uo., 1962. - A trappista. Uo., 1862. - Szt olvasó kirnéja könyörögj érettünk. Uo., 1864. (5. bőv. kiad. 1885) - Készület az élet legszebb napjára... az elsőáldozók számára. Uo., 1867. - Vezérkv. a búcsújárók számára, a bold. szűz Mária bodajki, andocsi és kiscelli kegyelemképe s tört-vel. Uo., 1869. - Bibliai tört-ek... Schmidt Kristóf nyomán. 1-2. köt. Uo., 1869. (2. kiad. 1879) - Mo. tört. kérdések és feleletekben a kat. el., felsőbb népisk. és polg. isk. számára. 1-3. köt. Uo., 1869-72. - Uaz a kat. el. isk. számára. 1-3. köt. Uo., 1869-72. - Történetekkel felvilágosított egyh. beszédek M-Erdélyorsz. minden búcsúnapjára. 1-3. köt. 1. köt. Uo., 1873; 2. köt. Vác, 1874; 3. köt. Bp., 1875. - Történetekkel felvilágosított egyh. beszédek minden lpászt. alkalomra. 1-4. köt. Székesfehérvár, 1873-75. - Történetekkel és m. közmondásokkal felvilágosított egyh. beszédek a nagyböjtre. 7. évf. Uo., 1879. - Vasár- és ünnepnapi szt olvasmányok magyarázata... Uo., 1883. - Osvald atya, vagyis a protestantizmus saját feloszlásában. Ném. után. Uo., 1883. - A 3 vándor, vagyis a hit. Bp., 1883. (új kiad. Bp., 1888. Kat. Kvtár 1.) - Elmélkedések Krisztus szenvedése és halála fölött. Hevenesi Gábor SJ munkája után. Uo., 1884. - Margit v. a remény. Uo., 1884. - A vademberek vagyis a ker. szeretet. Uo., 1884. - Klotild vagyis a kerség. Uo., 1884. - Xaveri szt Ferenc indusok apostola vagyis a bérmálás. Uo., 1884. - A keresztények lesznek-e zsidók? (Válasz Singer J.: A zsidók lesznek-e ker-ek? iratára) Uo., 1884. - Istenes gyermekek. Ima- és énekeskv. gyermekek számára. Uo., 1885. - Róbert kir. szelídsége vagyis a szt áldozás. Uo., 1885. - Ágoston vagyis a bűnbánat. Uo., 1885. - A ker. Róma vagyis az egyh. rend. Uo., 1885. - Róza, az egyh. hű leánya. Janalik Vince után ford. Uo., 1885. - Szt Lajos kir. utolsó kereszthada a sztföldre vagyis az utolsó kenet. Uo., 1885. - Erzsébet vagyis a házasság. Uo., 1886. - Hiterkölcsi tan- és példakv... Uo., 1889. - Vízkúrám... Kneipp Sebestyén után. Uo., 1889. (2. bőv. kiad. Uo., 1891) - Gyermekápolás egészséges és beteg napokban. Írta Kneipp Sebestyén. Ford. 1-2. kiad. Bp., 1891. (3-5. kiad. 1895) - Az isk. ördöge. Írta Bolanden Konrád. Ford. 5. kiad. Székesfehérvár, 1892. - A socialdemokrácia céljai és a liberális eszmék. Packler Mihály után. Uo., 1894. - Képes világtört. jellemrajzokban, egybekötve a tört. vázlatával. Írta Franz X. Wetzel. Ford. és bőv. 3. kiad. Uo., 1895. - Száz év előtti kultúrharc a jelenkor tükre. Ném. után. 1-3. kiad. Uo., 1898. - Álnevei és jegye: Fejérvári; Katona; *** T.E.

Szinnyei IV:1457. - Gulyás XIV:789.

Huszár (Schorn) Károly (Nussdorf, Alsó-Au., 1882. szept. 10.-Bp., 1941. okt. 27.): miniszterelnök. - Ischlben és a szatmárnémeti tanítóképzőben tanítói okl-et szerzett. Bajnán r.k. tanító. 1902. IX-1910. XII: Bpen a Néppárt c. lap szerk-je majd fel. szerk-je, a hazai kerszoc. mozg. egyik megindítója, s mint közp. szervező titkár a vidéki egységek megszervezője. Részt vett 1905: a Katolikus Népszövetség megalapításában. 1910: néppárti programmal a sárvári ker. ogy. képviselője. 1918. XI: a Néppártot Orsz. Keresztényszociális Néppárttá alakította. 1919: a kommün alatt 5 hétig túsz a Gyűjtőfogházban, szabadulása után Bécsbe menekült, ahol a Reichspost munk. 1919. VIII. 15-XI. 21: vallás- és közokt. min., 1919. XI. 24-1920. III. 15: min-elnök, 1920. I. 16-III. 15: munkaügyi és népjóléti min. ~ javaslatára választották meg III. 1: nagybányai Horthy Miklóst kormányzóvá. Kormánymegbízottként az USA-ban járt, kieszközölte a m. hadifoglyok hazatérését Vlagyivosztokból. 1920-22: és 1922-27: a sárvári ker. ogy. képviselője, 1922. VI. 22: a nemzgyűl. második, 1922. VIII. 18-1926. XI. 16: első alelnöke, 1927-31: a sárvári ker. ogy. képviselője, 1927. I. 31-1928. I. 10: a képviselőház első alelnöke, 1927. XII. 24-1934. VII. 1: az Orsz. Társadalombiztosító Int. elnöke s a felsőház tagja. - 1930: egész éves Szt Imre-ünnepséget rendezett, 1934 k. az AC egyik orsz. elnöke. - M: Korunk sebe és a nyomor vámszedői. Bp., 1903. - Szózat a ker. munkásokhoz. Liberalizmus, szociáldemokrácia, ker. szocializmus. Uo., 1903. - Mo. ipari munkásai. Szabadka, 1908. - A szabadkőművesség nemz. veszedelem. Bp., 1911. - Adalék a titkos pol. pártok tört-éhez. 5000 szabadkőműves névsora. Uo., 1912. - A m. nép hősei. Jellemző tört-ek a vh-ból. Uo., 1915. - A mi kir. családunk. Uo., 1918. - A felnőttek okt-ának jövő irányelvei. Uo., 1919. (A Szabad Lyceum kiadványai 9.) - A proletárdiktatúra Mo-on. Uo., 1920. - Az égő Oroszország. Uo., 1926. - Szt Imre album. A jubiláris ünnepségek képekben. Szerk. Uo., 1930. - Szt Imre hg. Prohászka Ottokárral. Uo., 1930. (Az Egységes Gyorsírás Kvtára 30.) - A katolikus akció szociális gondolatai. Uo., 1934. - Krisztus kopogtat a gyárak kapuján. Uo., 1934. (Ébresztő írások 2.) - Lehet-e még segíteni az emberiségen? (XI. Pius p. szociális útmutatása a „Quadragesimo anno”-ban) Uo., 1934. (uaz 3.) - Mi történik Oroszo-ban? Uo., 1934. (uaz 4.) - Mo. és Lengyo. Szerk. Uo., 1936. - Az Euch. Kongressz. csodálatos éjszakája. Uo., 1938. (ném-ül is) - Zsidó méreg. A Talmud népies ismertetése. Uo., é.n. - Bpen 1902. IX. 6-1910: a Néppárt, 1910. I-1919. III: a Népújság, 1912. XII. 21-1914. VIII. 9: és 1915. XII. 12: a Képes Hírlap fel. szerk-je, 1926 k. a Kis Újság főszerk-je. - Betűjele: H.K. (Alkotmány, 1904-11; Sport-Világ, 1904) 88

Orsz. Gárdonyi Géza Irod. Társ. évkv-e 1929:281. - Karczag 1932:579. - Ki kicsoda? 1936:349. - Nemz. Újs. 1941. X. 28. Arck. - Bálint Antal: ~ emléke. Bp., 1943. - Gulyás 1956:206. - Bölöny 1992:313. - Gulyás XIV:791.

Huszár László (Szilágysomlyó, Szilágy vm., 1882?-Cegléd?, 1936 után?): főkántor. - A nagyváradi zeneisk-ban tanult, a nagyváradi tanítóképzőben kántor okl-et szerzett. 1902 u. tanító; 1929: megszervezte és vez. a Ceglédi Szt Cecilia Énekkart és az Erzsébet kongr. énekkarát. 1934-től az isk. gyermekkar vez-je is. 5 é. nép- és liturgikus énektanf-ot tartott. - Zeneszerzeményei: Tantum Ergo; Masamód (vígopera-paródia); Bábszínház (Mécs Lászlótól, 3 szólamú karra); nótái: Ha bemegyek a kocsmába bort inni; A nyujorki ménkű magas házak mellett, stb. 88

Molnár 1936:403.

Huszár Mihály (Vasalja, Vas vm., 1874. júl. 28.-Sárvár, 1941. jan. 16/17 éjjel): plébános, országgyűlési képviselő. - A teol-t a bpi tudegy-en végezte, 1897. VII. 11: pappá szent. Vámoscsaládon kp., 1901: Répceszentgyörgyön ideigl. adm., 1901. VII-1908. II: Kőszegen, 1908. III-1909. XI: Szombathelyt kp., 1909. XI. 24-1911. VI: Salomvárott plnosh., 1911. VII-1918. XII. 31: Rábakovácsiban plnos, 1919. I-1941: esp-plnos Sárvárt, ahol a tp-ot megnagyobbíttatta, vagyonát a szegények, hadiárvák javára hagyta alapítványként. 1921: bihari c. apát, 1926-41: a sárvári ker. ogy. képviselője a Ker. Gazd. Szociális Párt, 1939: az Egyesült Ker. Párt programjával. - M: Ünnepi sztbeszéd III. Lajos bajor kir. ... nevenapjára és Köberl János sárvári prép-plnos 50 é. áldozási jubileumára. Szombathely, 1915. 88

Ogy. alm. 1931:169. Arck.; 1940:203. Arck. - Géfin III:160. - Ker. m. közél. alm. 1940. I:418. - Gergely 1993:157. - Gulyás XIV:800. - Gergely 1993:157. - 1998. XI. 2.


Huszár Erzsébet Afra SZLT (Szany, Sopron vm., 1901. szept. 27.–Bakonybél, 1986. febr. 3.): szerzetesnő. – A polg. isk. után gyermekgondzói képesítést szerzett. 1920. YXI. 1: Bp-en lépett a r-be. –1950 u. a nagytéténéyi gyermekotthonban dolg. 1980: a bakonybéli szoc. otthonba költözött. r.k.

Huszár Irma M. Polixena SZINT (Dorog, Esztergom vm., 1887. dec. 8.–Vác, 1980. ápr. 27.): szerzetesnő. – Érettségi után Szegeden tanári diplomát szerzett. Szatmárnémetiben 1907. IX. 14: lépett a szatmári irgalmas nővérek r-jébe, fog-át 1910. VII. 19: uitt tette. Esztergomban, majd Székesfehérváron tanítóképzőintézeti tanár és ig. –1950 u. Bp-en pléb-n házvezetőnő. Utolsó éveit a váci szoc. otthonban töltötte. r.k.

Huszár Mária Paula SZLT (Rábagyarmat, Vas vm., 1909. szept. 16.–Zirc, 1984. márc. 27.): szerzetesnő. – A polg. isk. után betegápolói képesítést szerzett. 1928. VI. 29.: Bp-en lépett a r-be. –1950 u. a soproni Erzsébet kórház ápolónője. 1863: a bakonybéli szoc. otthonba költözött. r.k.

Huszár Teréz Kinga SZLT (Rábagyarmat, Vas vm., 1915. máj. 6.–Bp., 2006. júl. 17.): szerzetesnő. – Apja földműves, anyja htb. ~ Bpen 1938: a Női Iparisk-ban mesterlevelet szerzett. 1935. IX. 8: lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-t 1940. IX. 8: Veszprémben tette. – 1951-ig a veszprémi Irgalmas Nővérek Női Iparisk-jában tanított. 1951. V. 10: műszaki rajzoló, 1955. III. 5: a →Szolidaritás Háziipari Szövetkezet szabásza és tervezője. 1970: nyugdíjazták. 1972: a pécsi szoc. otthon lakója. s.k.–r.k.