🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Horusitzky
következő 🡲

Horusitzky Ferenc Nándor (Bp., 1901. febr. 10.-Bp., 1971. nov. 24.): geológus, egyetemi tanár. - Tanulm-ait a bpi egy-en végezte, 1924: földtanból drált, 1925: természettan-vegytan szakos középisk. tanári okl-et szerzett. 1925. I: az egy. földtani tanszékén tanárs., 1929: első tanárs., s mint ilyen 1928-30: a Sorbonne alkalmazott és szerkezeti földtani int-ében L. Bertrand prof. vezetése alatt dolgozott. 1934. VII. 1: Bpen a Földtani Int. asszisztense, 1936: adjunktusa, 1938: osztály-geológusa, majd főgeológusa. 1940. V. 20: a bpi egy. a Mo. geológiája tárgykörből mtanárrá képesítette. 1946. VIII. 22: a szegedi egy-en a föld- és őslénytan ny. r. tanára, 1946-50: tanszékvez-je. Tanszéke megszüntetése után a Bányászati Kutató és Mélyfúró Nemz. Váll., majd a Földtani Int. dolgozója. 1952: a soproni egy. földtani tanszékének tanára, 1955-1961. III. 15: nyugdíjazásáig a Földtani Int. munk. Mint meghívott előadó Bpen a Közgazd. Egy-en s az ELTE-en is oktatott. - Tört. földtannal, rétegtannal, nagyszerkezettannal, őslénytannal és hidrogeológiával foglalkozott. Tanulmányozta a Budai-hg. szerkezetét, Wein Györggyel közreadta Kárpátalja földtani térképét. - 1926-28: a M. Barlangkutató Társ. titkára, a Magyarhoni Földtani Társ-nak 1938: választmányi tagja, 1940-41: első titkára, 1955-58: társelnöke, 1958-60: elnöke, 1971: tb. tagja; 1941: a SZIA IV. o-a tagjává választotta. 1950-53: választmányi tagja volt a M. Hidrológiai Társ-nak, 1952: a föld- és ásványtani tud-ok dr-a. - M: Ásványtan és földtan. A reálisk. 5. o. sz. Koch Nándorral. Bp., 1928. - A Budai-hg. hegyszerkezetének nagy egységei. Bp., 1943. (Klny. Beszámoló a m. kir. Földtani Int. vitaüléseinek munkáiról) - Fúrószakmunkás tanf. geológiai anyaga. Uo., 1950. - A földtani múlt időszámítása. Uo., 1954. - A m. föld kincsestára. Uo., 1954. - Magyarázó Mo. 1:300.000-es földtani térképéhez. Összeáll. többekkel. Bp., 1958. - A föld mélye. Írta Gerhard Bishoff. Ford. Függeléke: A m. föld mélye. Uo., 1969. - A Föld és fejlődéstört. Szerk. többekkel Serge v. Bubnoff. Ford. többekkel. Uo., 1975. - Alsó miocén vitakérdések. Szerk. Boda Jenő. Uo., 1979. - 1940. I-XII: a Földtani Közlöny társszerk-je. T.E.

Kerkápoly 1930:686. - Ker. m. közél. alm. I:402. - SZIA tagajánl. 1941:28. - Szabad Nép 1952. VII. 22. - Szegedi egy. alm. 1971:164. Arck. - Földtani Közl. 1961:234; 1972:223. (Bogsch László: ~) - M. Nemz. 1971. XI. 26; XII:5. - Bányászati és Kohászati Lapok 1972:215. - MÉL III:316. - Gulyás XIV:233.

Horusitzky Henrik (Hoc Oujezd, Cseho., 1870. aug. 3.-Bp., 1944. aug. 20.): geológus. - Szüleivel 1882: Bajmócra költözött. A középisk-t Privigyén és Besztercebányán, a gazd. akad-t Magyaróváron végezte, utóbb mint rk. hallg. a bpi, berlini és müncheni egy-eken képezte tovább magát. 1893: Kuffner br. diószegi belső majorjában gazd. segéd, 1895. VIII: a bpi Földtani Int. Inkey Béla szervezte agrogeológiai o-ának munk., 1918: mint főgeológus főbányatanácsos c-et kapott, 1926: az int. tud. ig-ja, 1928: nyugdíjazták. - 1921: a SZIA IV. o-a tagjává, 1940: a Magyarhoni Földtani Társ. tb. tagjává s a hidrológiai szako. elnökévé választotta. - Foglalkozott a Kisalföld agrogeológiai térképezésével, ~ készítette az első m. talajtérképet, amellyel a párizsi világkiállításon aranyérmet nyert, hozzájárult harmad- és negyedkori üledékeink rétegtani tisztázásához. Barlangkutatóként elsőnek hívta föl a figyelmet a barlangi foszfáttrágyák gazd. jelentőségére, megszervezte Mo. barlangjainak kataszteri összeállítását. Ajánlatára és fölügyeletével fúrták a budai várkertben a 260 m mély artézi kutat, mely 45 °C-os gyógyvízzel látta el a Várat. - M: A Fertő tó geológiai és mezőgazd. viszonyainak tanulmányozására kiküldött biz. jelentése. Többekkel. Bp., 1903. - Magyar-Szögyén és Párkány-Nána vidéke. Magyarázatok a m. Szt Korona országainak részletes geológiai térképéhez. Uo., 1903. (Ném-ül is. Uo., 1904) - Kísérlet a pleisztocén korszak felosztására. Uo., 1910. - A termőföld képződése és viselkedése. Uo., 1910. - A mo-i barlangok s az ezekre vonatkozó irod. adatok jegyzéke. Siegmeth Károly közreműködésével. Uo., 1914. - Vágsellye, Nagysurány, Szenc és Tallós. Magyarázatok a m. Szt Korona országainak részletes geológiai térképéhez. Uo., 1914. (Ném-ül is. Uo., 1915) - Nagyszombat és vidéke. (Uaz) Uo., 1915. (Ném-ül is) - Pozsony környékének agrogeológiai viszonyai. Uo., 1917. - Részlet Bp. szfőv. Duna-balparti ter-e földtani, talajtani és vizi viszonyainak ismeretéhez. Uo., 1924. - Sopronm. csornai és kapuvári járásainak artézi kútjai. Uo., 1929. (Ném. is) - Bp. dunajobbparti részének hidrogeológiája. Uo., 1939. - Triplex creatio Dei a hit és termtud. alapján. Uo., 1944. 88

Révai X:280; XX:394; XXI:442. - SZIA tagajánl. 1921:10. - ~ irod. munkásságának jegyzéke 1898-1927. Bp., 1927. Arck. - Kerkápoly 1930:686. Arck. - M. társad. lex. 1930:234. - Ker. m. közél. alm. I:402. - Függetlenség 1944. VIII. 31. - Földtani Közl. 1944-46:1. (Sümeghy József: ~ emlékezete) - MÉL I:741. - Gulyás XIV:235.