🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gyökössy
következő 🡲

Gyökössy Endre, id. (Szeghalom, Békés vm., 1880. nov. 30.–Bp., 1957. febr. 13.): MÁV igazgató helyettes, író. – Gy. Endre apja. – Ref. Szülők: József szabó, Hegedűs Teréz; fia Endre (1913–1997) ref. lelkész, író. A gimn-ot Szarvason, a jogot Debrecenben, Bpen és Kolozsvárt végezte. 1901: megalakította a debreceni Bokréta Költői Társaságot. 1908. IX. 28–1941: az államvasutakat szolgálta, a MÁV Könyvtár őre, 1929: felügyelő, 1938: a Szociálpol és Egészségügyi Igazg. h. oszt. főnöke, és isk. internátusi árvaházi ügyvez-je; mint MÁV főtanácsost nyugdíjazták. Pest–Pilis–Solt–Kiskun vm. that. biz tagja. 1938: a Nemzeti Egység Pártja pártja programjával ogy. pótképviselő, a ref. egyh. főgondnoka, egyhm. tanácsbíró. Nyugdíjasként Rákospalotán élt. 1943: mint ny. MÁV ig. h. megkapta a m. k. kormányfőtan. c-et; e miatt 1948: nyugdíjától és rákospalotai díszpolgári címétől megfosztották (1997. X. 23: visszakapta), 1951. nyarán kitelepítették. Verseit, pl. Fehér galamb száll a falu felett, Ha te büszkélkedtél megzenésítették. 1923: a Petőfi Társ. tagja; az International Mark Twain Society (USA) aleln-e, a debreceni Csokonai Kör a nagykőrösi Arany János Társ., a M. Prot. Irod. Társ. választmányi tagja, a Rákospalotai Kaszinó díszeln., a Bethlen Gábor Kör tb. eln. – Írásai: M. vasutasok albuma. Bp., 1927. (A M. K. Államvasutak kvtára; Foltok a m. nyelven); M. mozdonyvezetők almanachja. Uo. 1932. (A mozdonyvezető); A m. közlekedésügy monográfiája. Uo., 1936. (Az államvasutak kulturális és szociális intézményei); Van feltámadás... Uo., 1936. (M. advent); Herczeg Ferenc. Félszázados tagságának alkalm. írták a Petőfi Társ. tagjai. Bp., 1941. (Bizánc és Trianon) – Bevezetése: Csontos Kálmán: Az én dalom. Versek. Homok, 1929. – Dalszövegei: Géczy István: Ki a legény a csárdában? Falusi komédia. Zene: Murgács Kálmán. Bp. [1923] – M: Idegen földön. (Versek). Szeged, 1905. – Palkó Debrecenben. Bp., 1906. (Filléres Kvtár. 226.) – Szeretet kve. Uo., 1906. (Koszorú. 150) (Új lny. [1916]). – A Bethlen Gábor Kör története. Uo., 1907. – Ki szereti a népet? Elb. Uo., [1907] (2. kiad. [1910]) (Filléres Kvtár. 297-298.) [új lny. 1932. (Filléres kvtár)] – A hazavándorlók Uo., [1907] (Uaz 299–300) (2. kiad. [1910], [új lny. 1932. (Filléres kvtár)] – M. muzsika. Újabb versek. Uo., 1910. – A palotai cserkészek. [Az első m. cserkészreg.!] Uo., 1914. (Filléres kvtár. 341–43.) (2. kiad. 1926. [Új borítékkiad. 1932]. Filléres kvtár.) – Honvéd. Új versek. Debrecen, 1916. – Szépország száműzöttje. Versek. 1–2. kiad. Bp., 1921. –Táboroznak a palotai cserkészek. Reg. Uo., 1921. (A M. Cserkész Kvei. 19–23.) (2. kiad. 1926. Sorozaton kívül; 3. kiad. [1929] (Az Én Újságom kvei) ([Új borítékkiad. 1932] (Filléres kvtár) – Debreczeni meséskv. Debrecen 1922. – Ezüst furulya. Versek a m. gyermekeknek. Bp., 1922. (2. bőv. kiad. Uo., ny. Rákospalota, [1933]) – Gyermekszínház. 6 kis színjáték gyermekeknek. Uo., 1923. – Szép m. jövendő. Költemények. Uo., 1923. – A termő élet rímei. Új versek. Uo., 1924. – A kis grófkisasszony. Reg. [és elbek] Uo., 1925. – Földszerető magyarok. Kisreg. az ifjú m-oknak. Uo., 1925. – Zengő szobor. M. gyerekek meséskve. Uo., 1926. – A postáskisasszony. Reg. Uo., [1927] (Százszorszép kvek) [2. kiad. 1934] (Sorozaton kívül) – Mihály és Milán. Legendás tört. az ifj-nak. Uo., 1927. – Nádihegedű. Versek a legapróbb m-oknak. Uo., [1928] [2. kiad. 1932] (Filléres kvtár) – A pesti szerecsen. Vidám tört. kis m-oknak.Uo., [1930] [2. kiad. 1932] (Filléres kvtár) – Gyula diáknak készül. Reg. Uo., [1930] (Az Én Újs. Kvei. [43.]) – A gömöri almafák. Reg. Uo., [1931] (Nemzeti irodalmunk mesterei) (Uaz Sorozaton kívül is) – Asszonyok párbaja. Reg. Uo., [1931]. (200 szám. péld. is szerző névaláírásával) – Ha a cserkész bűnbe botlik. Kis cserkész reg. Uo., [1932] (Filléres kvtár) – Hiszek. Jubileumi verseskv. 1902–1932. Uo., 1932. (100 szám. péld. is szerző aláírásával) – Ádám és Éva. Színjáték 1 fv. Uo., 1933. – „Fiúk, föl a fejjel”. Cserkésztörténetek. Uo., [1934]. – Gyönyörű Mo. Elbek az ifjúságnak. Uo. (ny. Rákospalota), [1936] – Vasárnapok, hétköznapok. Beszédek, cikkek, kritikák, vallomások. Uo., (ny. Rákospalota) [1938] – Gyökössy Endre 33 meséje. Uo., (ny. Újpest), 1938 [1937] – Apró jónapok hegedőse. Új versek Uo. (ny. Újpest), [1938] – Kis kutya, nagykutya... Elbek. Uo., 1938. (Népbarát. 8;12) – Él a törvény. Cserkésztábori jelenet. Uo., 1942. (Ifj. Színpad. 57) – Fiam, te cserkész vagy! Cserkész vj. Uo., 1942. (Ifj. színpad 58.) – Győzelem. [Reg.] [Uo., 1942] (M-ok kve) – Aranysíp. Új gyermekversek. Uo., [1943] – Nóra szegényei. Reg. Uo., [1944] – Hangjegyes versesfüzetei: 1. Szomorú dalok. Bp., 1901. (Lengyel Dezső zenéjével). – 2. Rózsatövisek Uo., 1904. (Zenéje u. attól!) – 3. Három dal. Uo., 1923. (Murgács Kálmán zenéjével). – 4. Fehér galamb száll a falu felett... Versek. Uo., [1939]. – Szerk. 3. oszt. gimn. korában A Lant és 4. o. gimn. korában A Diák c. (autografált?) diáklapokat, 8. oszt. korában a szarvasi Vajda Péter Önképzőkör hiv. lapját a Zsengék-et. Másodéves jogászként 1901. X. 5–1902. VI. 30: a Debreceni Főiskolai Lapok fel. szerk-je, a bpi kéthetenkénti Virágfakadás 1904. XI. 1–1905. X. 15: munk.,, a kéthetenkénti Falusi Esték 1929. I. 13–1933. XII. 1: fel. szerk.; 1929. I. 13–1931. VII. 1: egyedüli, 1931. VII. 15.–XII. 15: Koltay Jenővel, 1932. I. 1–IX. 15: Ruszkabányai Elemérrel, 1932. X. 1–1933. XII. 15: egyedüli szerk-je; és táslapja a Falusi Esték Magyar Vasárnap 1931. I. 1–VI. 1: fel. szerk. és Koltay Jenővel szerk. a Magyar Királyi Államvasutak Hivatalos Lapja 1933. II. 4–1934. XII: szerk., egy ideig Az Én Újságom h.szerk-je. – Álnevei és betűjegye főleg Az Én Újs.-ban: Bandi bácsi; Békés András (Debr. Függetl. Újs. 1904); Bencze Balázs; Csicseri Bors; Garabonciás diák; Gye (Élet 1911); H. Bálint (M. Lányok); Hajdú Bálint (uo.); Hegedűs József; Hüvelyk Matyi; Krónikás; Kún Endre; Nótás diák; Palotai András; Sárgarigó; Syre; Szarvas Zoltán. 88

MTC 1909/44. – M. írómesterek. Bp., 1926 [1927] – Ványi (1926). – Révai XX:331., XXI. – v.Kerkápoly Uo., 1930. – M. társ. lex. 1930. – Élet 1933:63. (Kunszery Gyula). – Ki kicsoda? (Bp)., [1937]. – Miklós 1937:786. – MTC 1938:15. – Teszéri–Sági–Halász 1938:364. – Új idők lex. XII. – Ker. m. közél. alm. 1940. I:342. – Koszorú 1942: 8. sz. (~ írói jubileuma) – Új Idők 1942. I:552. (Falu Tamás: ~ jubileuma). – Sajtókam. évke 1943. – Viczián 1978:7., 91. – Gulyás XI:766. – ÚMIL I:721.

Gyökössy Endre, ifj. (Rákospalota, Pest–Pilis–Solt–Kiskun vm., 1913. febr. 17. – Bp., 1997. nov. 20.): ref. lelkész, lelki író. – Ref., Gy. Endre fia. Újpesten el. isk. és a Könyves Kálmán Gimn. tanult, Nagykőrösön tanító okl. szerzett, a bpi Ref. Teol. 1939: avatták lelkésszé, a bpi Kálvin téri ref. tp. s.lelkésze. Filozófiából és pszichopedagógiából drált. 1940: Rákospalota–újvárosi lelkész. 1941: Bázelben az egy. egyházjogot és pasztorál-pszichológiát tanult és megházasodott. 1947: Újpesten majd az V. ker. Szabadság téri gyülekezet 1980: nyugdíjazásáig (?) lelkésze. A Klinikai Lelkigondozók Ökomenikus Egyes. tagja. – M: Tavaszról akartam írni. Versek. Bp. (ny. Rákospalota), 1936. – Hallgatózz csak, énekelget... Versek. Bp. [1940] – Tavasz felé. Versek és beszélyek. (Többekkel) Uo., 1942. (Krúdy-Kör Kiadv. 2.) – A fészek. Elbek., stb. ref. gyermekeknek. Uo., [1947] – A „maszlag”. Színmű. Újpest, 1947. (Az Újpest Újvárosi Ref. Presbitérium Kiadv. 1.) – A vetés. Uo., 1947. – Az én kicsinyeim. Fót (ny. Bp.), [1948] – Jókai. Elbek., mesék, stb. ref. gyermekeknek. Uo., [1948] – Kossuth. Elbek, mesék, stb. ref. gyemekeknek. Uo., [1948] – Petőfi. Elbek, mesék, stb. ref. gyermekeknek. Uo., [1948] – Legeltesd az én bárányaimat. Gyermekmissziói munkások tanve. Szerk. Ecsedy Aladárral és Madarász Lajossal. Uo., 1948. – Magunkról magunknak. Bp., 1976. (10. kiad. 2002) – Bevezetés a paraklétikus lelkigondozásba. Uo., 1983. ( új lny. [2002] – Együtt a szeretetben. Uo., 1981. (6. átd. kiad. 1995., 7. átd. kiad. 2000) – A lelkigondozó Kálvin. Uo., 1986. (Az evangéliumi kálvinizmus füzetei) – Mai példázatok. Utószó Jánosy István. Uo., 1988. (2. bőv. kiad. 1990 3. bőv. kiad. [1998]) – Mindig haza érkezem. Szeghalom, 1988. – A növekedés boldogsága. Elmélkedések Jézus boldogságmondásairól. Bp., 1990. (3. kiad. 1993; új lny. 1998., 1999., 2004. és 2006) – Élet és ige. Uo., 1990. [1991!] (2. kiad. 1993; 4. kiad. [Kiskunfélegyháza–Bp.], 2002) – Életápolás. Vallás- és családlélektani esszék és tanulm-ok. Uo., 1991. (2. kiad. 1991 3. kiad. 1993. új lny 1998; 4. kiad. [2003]) – Kézfogás Uo., 1992. (2–3. kiad. 1997. 4. kiad. és [utánny. 2003] – Mi és mások. A mindennapi élet lélektana. Írta Bognár Cecil. S. a. r. Uo., 1992. (új lny. [1999]) – Hogyan tartsunk gyermekbibliaórát? Kis módszertan. Uo., 1992. (2. kiad. 1993; 3. kiad. 2004. új lny. 2006) – „Siess segítségemre, Uram, Szabadítóm!” Imák betegek számára. Uo., 1993. (új lny. 1998 és 2005) – Bandi bácsi a szeretetről. Szeged, 1994. (új lny. [2004]) – Nem lehet elég korán kezdeni. Szeged–Bp., 1994. (3. kiad. [Bp., 2003] – Őstörténet. A teremtéstört. üzenete ma. Uo., 1994. (2. kiad. 1997. új lny. Az Őstörténet. [2005]) – Ketten–hármasban. Házasság- és családlélektan. Uo., (2. kiad. 1994.; 3. kiad. 1997; 5. jav. kiad. 2004) – A Hídépítő. Jézus-arckép a zsidókhoz írt levélben. [Uo., 1997] – Mégis. Elmélkedések és beszélgetések. Nyíregyháza, 1997. – Mit kaptam Karácsony Sándortól? Bp., [1997] (Emlékezések Karácsony Sándorra, 1.) – Isten elfelejtett nyelve, az álom. [Uo., 1998] – Isten öreg bojtárjának vallomásai. [Uo., 1998] – „Találkoztam Istennel”. Ábrahám története. Uo., 1998. – János evangéliuma. Nyíregyháza, 1999. – Mégis öröm. Bp., 1999. – A hogyan. 3 meditáció a meditációról. S. a. r. Nagy Alexandra. Bp., [1999] – Kézfogás a magasból. S. a. r. Nagy Alexandra. Uo., 1999. – Leltározás a Gazda színe előtt. Uo., [2000] – Jézussal a jövőbe! S. a. r. Nagy Alexandra. Uo., 2000. – Döntő órák, nagy pillanatok. Uo., [2000] – Akarsz-e meggyógyulni? [Bp., 2000] – A két középpont, az ÚSZ közepe: a Miatyánk, az ÓSZ közepe: a Tízparancsolat. [Uo., 2000] – Töviseink és a Töviskoronás. Uo., [2001] – Újabb mai példázatok. Mai tanítvány imája a holnapért. S. a. r. Nagy Alexandra. Uo., [2001] – A boldog házasság. [Uo., 2002] – Jöjj Szentlélek Istenünk. Uo., [2002] – Szeretet, az új dimenzió. Titkok peremén. Szerk. Nagy Alexandra. Uo., [2002] – Homo christianus. Uo. [2002] – A szeretet szimfóniája. Uo., [2003] – Nagy kérdések, őszinte válaszok. Szerk. Nagy Alexandra. Uo., [2003] – Zarándokúton Jézussal. Uo., [2004] – „Isten öreg bojtárja...”: dr. Gyökössy Endre református lelkész-pszichológus vallomása életéről. [Uo., 2004] (a M. Televízió azonos c. portréfilmje alapján) – Mélységeken át – az öröm titkáig. Uo., [2005] – Amikor erősen fújt a Lélek. Az ApCsel magyarázata 37 elmélkedésben. Uo., [2005] – Orvosság a fáradtságra. Uo., [2005] – Remény a reménytelenségben. Uo., [2006] – A zsoltárok csodálatos világa. Uo., [2006] – Hét miért. Uo., [2006] – Krisztus levele vagyok! Uo., [2006] 88

Halasy (1937) – Gulyás XI:770. – ÚMIL I:721.