Magyar Katolikus Lexikon > F > Forster


Forster Gyula, 1904-től pusztaszeri, br. (Esztergom, Esztergom vm., 1846. dec. 21.-Bp., 1932. júl. 18.): művészeti író, főrendi házi tag. - A középisk-t Esztergomban, a jogot 1868: a pesti egy-en végezte, 1869: drált és a párizsi Collège de France hallg-ja. 1870: joggyakornok a közalapítványi ügyig-ságon, 1872: ügyvédi okl-et szerzett. Fogalmazó a VKM-ben, 1883. IV: min. tan., 1887. I. 2-1911: a M. Földhitelint. egyik ig-ja, 1887. X. 24: a Műemlékek Orsz. Biz-ának másodelnöke, 1895: elnöke, 1904: br. és örökös főrendiházi tag, 1911: a vallás- és tanulmányi alapokat ellenőrző biz. elnöke lett. - A MTA 1891: a régészeti biz. tagjává, 1899. V. 5: tb., 1904. V. 13: ig. tagjává, a SZIA 1915: a II. szako. tagjává vál. - Része volt több hazai műemlék megmentésében és helyreállításában. Alapítványt tett 1894: a hazai földművelést elősegítő és egyhtört. művek, valamint a m. tört. képek jutalmazására. - M: A Kassán fennállott nemesi convictus. Bp., 1882. - A m. vallásalap hajdan és most. Uo., 1888. - A kath. clerus sérelmei 1848 előtt és után. Uo., 1889. - A m. tanulmányi alap hajdan és most. Uo., 1892. - Az ingó műemlékek. 1-8. köt. Uo., 1893. (A 2-5. sz. névtelenül) - III. Béla kir. emlékezete. Szerk. Uo., 1900. - Mo. műemlékei. 1-4. köt. Szerk. Uo., 1905-15. - A műemlékek védelme a m. és a külf. törv-hozásban. Uo., 1906. - Erzsébet kirné emléke. Elnöki jelentés. Uo., 1907. - Olo. legújabb törv-hozási intézkedései a műemlékek védelme körül. Uo., 1910. - Törv-javaslat az ingó műemlékek védelme iránt. Uo., 1911. - Rákóczinak és bujdosó társainak síremlékei a külf-ön és a hazában. Uo., 1913. - A kat. autonómia törv-hozási rendezésének kérdéséről. Uo., 1914. - A m. kat. vallás- és tanulmányi alapokra felügyelő... biz. elnökének előterjesztése az 1923. é. IV. hó 11. tartott ülésen. Uo., 1923. - Adalékok a kápt-ok tört-éhez, kül. tek. a gyulafehérvári és a fogaras-balázsfalvai kápt-ra. Uo., 1925. - Gr. Berchényi László, Fro. marsallja. Uo., 1925. - A lelkészek ellátásának és a főpapi javadalom és jövedelem szabályozása a Habsburg-Lotharingiai ház kir-ai idejében. Uo., 1925. - Schulek Frigyes tb. tag emlékezete. Uo., 1925. - Koros és a Berényiek. Adatok a korosi egykor templárius, ma pléb. egyh-nak és a vidék birtokviszonyainak tört-éhez. Uo., 1927. - Az MTA és a műemlékek védelme. Uo., 1928. - A főkegyúri jog gyakorlása, midőn nincs koronás kir. Uo., 1929. - Utóhang gr. Berchényi László, Fro. marsallja tört-éhez. Uo., 1929. - Betűjegye a Vasárnapi Újs-ban: F. Gy. 88

Szinnyei III:656. - Pallas VII:392; XVII:527. - MTA tagajánl. 1899. - M. pol. lex. 1929. - KL II:135. - Akad. Értes. 1932. 42. köt. - ML I:334. - MÉL I:530. - MTA tagjai 1975:78. - Gulyás IX:462.

Forster Gyula