Magyar Katolikus Lexikon > F > Fodor


Fodor András (Kaposmérő, Somogy vm., 1929. febr. 27.-): költő. - Apja ref., anyja kat. vallású. 1939-től a kaposvári MÁV-internátusban tanult. Itt írta első verseit. A kaposvári Somsich Pál Gimn-ban 1947: éretts. Az isk. önképzőkörét vezette, majd a Berzsenyi Társ-nak is tagja. Első versét a pécsi Sorsunkban 1946: F. Andorként közölte. 1947: m-orosz szakos hallg. a bpi Eötvös Koll-ban. 1951: m-kvtár szakos tanári okl-et szerzett, 1951: a Népművelési Isk. munk. Szentendrén és Újpesten kvtáros tanf-okat vezetett. 1952: a Móricz Zsigmond Kultúrisk-ra küldték, majd az Alkony úti és a Nagymező u. ált. isk. tanára: 1953: a Csillag Sztálint gyászoló folyóirat-számába fölszólításra sem írt verset. 1954: a Csillag versrovatának munk. 1956. IV: József Attila-díjat kapott. 1957. I: állásából elbocsátották. Formaérzéke, erkölcsi értéktudata megóvta a sematizmustól. Költ-ének legfőbb ihletforrásai: a term., a szerelem, a barátság és az egyetemes műveltség. Verseiben a lelki élet történéseit plasztikus képekbe vetíti. 1959. IV: kvtáros az OSZK-ban, ahol 1972: a Kvtártud. és Módszertani Közp. tud. főmunk. 1971-74: az Írószöv. költői szako. titkára. a Kortárs főmunk. 1973: a Somogy c. folyóirat irod. és műv. rovatának szerk-je. - M: Fordítás. Bp., 1950. - Tengerek, dombok. Versek. Uo., 1961. - Fordul az ég. Versek. Uo., 1964. - Arcom útjai. Versek. Uo., 1967. - A csend megszólítása. Vál. versek. Uo., 1969. - Másik végtelen. Versek. Uo., 1970. - Szólj költemény. József Attila élete és költ-e. Monográfia. Uo., 1971. - Kettős rekviem. Versek. Uo., 1972. - A nemzedék hangján. Tanulm-ok. Uo., 1973. - Az idő foglya. Versek. Uo., 1974. - Igor Sztravinszkij. Monográfia. Uo., 1976. - A bábú vére. Versek. Uo., 1978. - Vallomások Bartókról. Tanulm-ok. Uo., 1978. - Kélt újra jel. Vál. versek. Uo., 1979. - Így élt József Attila. Életr. Uo., 1980. - Magunkat zengeni. Versek. Békéscsaba, 1980. - Futárposta. Tanulm-ok. Bp., 1980. - Reményfutam. Versek. Uo., 1985. - Ezer este Fülep Lajossal. Emlékirat. Uo., 1986. - Elvesztett évszak. Versek. Uo., 1987. Do.I.

M. Nemz. 1959. I. 31. (E. Nagy László) - Élet és Irod. 1959. II. 5. (Kéry László: Józan reggel. ~ versei) - Új Írás 1962. 3:275. (Szauder József) - Kortárs 1965. 1:137. (Domokos Mátyás: Hová tűntek a „vakmerő dalok lándzsái”?); 1969. 4:659. (Kabdebó Lóránt) - Kritika 1968:5. sz. (Juhász Béla) - Jelenkor 1973. 5:390. (Pomogáts Béla: Kettős rekviem); 1974:10. sz. (Rónay László); 1982. 12:1144. (Vekerdi László: Belátás és ítélet) - Tiszatáj 1973:6. (Domokos Mátyás: A költő hangján) - Irodtört. 1974:3. sz. (Zappe László: Költő v. kritikus?) - Somogy 1974:3. sz. (Tüskés Tibor: Szülőföld és irod.); 1976. 3:27. (Domokos Mátyás: Kollázs ~ról) - Csűrös Miklós: ~. Monográfia. Bp., 1979. - Garai Gábor: Meghitt beszélgetések. Uo., 1980:31. - Domokos Mátyás-Lator László: Versekről költőkkel. Uo., 1982:403. - Alföld 1985. 5:79. (Grezsa Ferenc); 1987. 4:74. (Görömbei András) - Domokos Mátyás: Átkelés, áttűnés. Bp., 1987:596. - Lengyel Balázs: Zöld és arany. Uo., 1988:470.

Fodor Ferenc (Tenke, Bihar vm., 1887. márc. 5.-Bp., 1962. máj. 23.): tanár, térképtörténész, tankerületi főigazgató. - A középisk-t Szatmárnémetiben, az egy-et Bpen végezte, 1910: dri, 1911: földr-termrajz szakos középisk. tanári okl-et szerzett. 1911-18: a karánsebesi gimn. tanára, 1917-18: részt vett a MTA balkáni tud. kutatásaiban. 1919 nyarán a szegedi ellenforr. kormány hivatalnoka, 1919 őszétől Bpen a békeelőkészítő munkálatokban vett részt. 1921: a tudegy. közgazd. karának földr. int-ében Teleki Pál gr. mellett adjunktus, s mint ilyen 1929: int. tanár lett. 1920: a Bp-re menekült kolozsvári tudegy-en a Mo. és a Balkán gazd. földrajza c. tárgyból mtanárrá képesítették; 1922: a közgazd. kar is átvette, s képesítését 1926: a gazd-földr. egészére kiterjesztette. 1928: rk. tanári címet, 1932: ny. rk. tanári jelleget kapott. 1923-39: az Eötvös Koll. meghívott keresk. főig-ja; 1944. X: a nyilas kormány elbocsátotta, 1945: újra elfoglalta állását. 1946: nyugdíjazták. - 1920-38: az Orsz. Közokt. Tanács tagja, a tankv-ügyi biz. földr. előadója, a Cserkészszöv. társelnöke volt. 1934: a SZIA IV. szako. tagjává választotta. - Gazd. és tájföldr-zal, térképtört-tel, vízrajzzal és népr-zal foglalkozott. Munk. volt a Révai keresk. lex-nak, a Gyakorlati gazdalex-nak, az Athenaeum közgazd. enciklopédiának és a Pedagógiai lex-nak. ~ írta a népisk. és (gr. Teleki Pállal együtt) a középisk. tanterv földr. utasításait. - M: Vidéki Szabad Lyceumok szervezése és feladata. Karánsebes, 1913. - A Délvidék és a Balkán közlekedési kapcsolata. Temesvár, 1917. - Temesvár és Szeged földr. helyzete. Uo., 1917. - The geographical impossibility of the Czech state. Bp., 1920. - Mo. gazd-földr. térképe 1:1.500.000. Gr. Teleki Pál és Cholnoky Jenő közreműködésével, eredetileg a M. béketárgyalások c. mű 4. köt-ében. Uo., 1920. - Mo. földr-a. Uo., 1921. - Mo. termésviszonyai. Uo., 1921. - Mo. gazd-földr-a. Uo., 1924. - Ált. gazd. földr. Uo., 1925. - M. nép, m. föld, m. sors. Uo., 1925. - M. el. népisk. földr. oktatás. Uo., 1927. - A szülőföld és honismeret kv-e. Uo., 1927. - Vezérfonal a földr. megfigyelésekhez. Uo., 1928. - Mo. mezőgazd. földr-a. Uo., 1929. - Egy palóc falu életrajza. Nagyvisnyó. Uo., 1930. - Földr. füzet. A térképismeret. Uo., 1930. - A Szörénység tájrajza. Uo., 1930. - A szülőföld-ismereti anyag gyűjtőfüzete. Nyíregyháza, 1931. - Bevezetés a gazd. földr-ba. Bp., 1933. - Reiseführer durch Ungarn. Uo., 1933. - A Jászság demográfiája a 17. sz-ban. Uo., 1934. - Hungary before and after the treaty of Trianon. Térkép. Uo., 1934. - A m. medencerendszer gazd-földr. fali térképe. 1:600.000. Uo., 1935. - Géographie du bassin du Danube. Debrecen, 1935. - Erdély földr-a. Uo., 1936. - M. föld, m. élet. Bp., 1937. - A Felvidék. Uo., 1938. - Földr. atlasz. Uo., 1938. - Gr. Teleki Pál r. tag emlékezete. Uo., 1941. (A SZIA emlékbeszédei III. 7.) - Az el nem sodort falu. Uo., 1942. - A Jászság életrajza. Uo., 1942. - A m. mezőgazd. termelés földr-a. Uo., 1946. - M. térképírás. 1-3. köt. Uo., 1952-54. - Balla Antal élete és műszaki munkássága (1739-1815). Uo., 1953. - A mo-i kéziratos vízrajzi térképek katalógusa 1867-ig. Összeáll. 1-3. füzet. Uo., 1954-56. - Az Institutum Geometricum. Az Egy. Bölcsészeti Karán 1782-től 1850-ig fennállott Mérnöki Intézet. Uo., 1955. - M. vízimérnököknek a Tisza-völgyben a kiegyezés koráig végzett felmérései, vízi munkálatai és azok eredményei. Uo., 1957. 88

A m. állam élete Bp., 1932:473. - SZIA tagajánl. Uo., 1934. - Ker. m. közél. alm. I:278. - MÉL I:519. - Gulyás IX:283.

Fodor György Pelbárt, OFM (Hátszeg, Hunyad vm., 1900. ápr. 30.-Dés, 1966. nov. 20.): teológiai tanár. - A gimn-ot 1911--16: Vajdahunyadon végezte. 1915. IX. 3: lépett a r-be. 1916: Medgyesen fil-t tanult, 1919-27: Rómában a Szt Antal Koll. hallg-ja. 1921. VIII. 3: ünn. fog-at tett, 1923. III. 18: pappá szent. 1927-49: Vajdahunyadon a r. főisk. szentírástud. tanára, 1939: tanulm. felügy. is. 1949: Szatmárnémetiben lelkész. 1951. VIII. 20: Máriaradnára hurcolták, 1952. V-1961: kényszerlakhelyén a →dési „szabadegyetem” tanára. 1961. IX. 14: letartóztatták, koholt vádak alapján elítélték. 1964: az ált. amnesztiával szabadult, haláláig Désen teol. tanár. - Kz-ban maradt művei: Körlevelek 1942-45. (Vajdahunyad); Papi hivatás és papi eszmény a Szentírásban. (Máriaradna-Dés, 1951-60); Pünkösd utáni vasárnapok szentleckéinek és Evangéliumainak magyarázata. (Dés, 1955) Ku.P.

Schem. Trans. OFM 1947:75.

Fodor István   →Nagylucsei István

Fodor József (Ság, Temes vm., 1907. nov. 28.-Temesvár, 1990. jan. 13.): plébános. - Temesváron középiskolás ill. a Hittud. Főisk. hallg-ja. 1930. IV. 5: pappá szent. Újaradon kp., 1932: Temesváron szegyh. karkp., hittanár, a ppi konviktus pref-a, 1935: lelkész, szórványgondozó, az egyhm. kat. ifj. szervezője, egyletek irányítója; tanügyi előadó. 1940-44: az →Erdélyi Katolikus Népszövetség orsz. ig-ja. 1942: Bpen egyhjogból drált. 1944. VIII. 25: a D-erdélyi etnikai tisztogatás kapcsán letartóztatták, Zsilvásárhelyre internálták. 1945. VI. 22: szabadult. 1951. VIII. 29: mint ifj. vezetőt újra letartóztatták, 1952. I. 26: hazaárulás és kémkedés vádjával 8. é. szigorított börtönre ítélték. 1956. VII. 21: amnesztiával szabadult. X-1986. IX: Temesvár-Gyárváros plnosa. Restauráltatta a milleniumi tp-ot. 1972: p. prel. 1986: nyugdíjas. - Az Arany János Társ. tagja (székfoglaló tanulmánya: Bánsági papok munkássága az Egyhm. alapításától a m. irod., műv. és tud. terén). - 1940-44: az aradi Havi Szemle szerk. biz. tagja, a lugosi Magyar Kisebbség „Harmadik Nemzedék” rovatának szerk-je, a Délerdélyi és Bánsági Tudományos Füzetek munk., a Katolikus Naptár és a Katolikus Népszövetség füzetes kiadványainak szerk-je. - M: Imádkozzunk. Ima- és énekeskv. Temesvár. 1942. Ku.P.

RMIL I:598. - Billédi Ilona: Ember mindhalálig. Bp., 1992. - Hetényi Varga II:198.

Fodor József (Vizslás, Nógrád vm., 1942. nov. 29.-): kanonok, általános helynök. - 1957: Gyulafehérvárott a kántorisk., 1961: a Hittud. Főisk. hallg-ja, 1967. IV. 2: Márton Áron pp. pappá szent. 1968: Nagyvárad-Újvárosban kp., 1969: Nagyváradon a szegyh. kp-ja, ill. ppi titkár; 1982: Biharpüspökiben plnos, irodaig., 1989: Nagyváradon a Szt József-tp. plnosa, 1990: ált. helynök is; a Hittanárképző ig-ja. - 1980-90: szerk. a nagyváradi r.k. falinaptárt. Cikkei 1990-től a Bihari Napló, Erdélyi Napló, Keresztény Szó c. lapokban. - M: Erdélyi egyházaink évszázadai. Többekkel. Bukarest, 1992. Ku.P.

Fodor László Mihály, OFM (Vajdahunyad, Hunyad vm., 1917. jan. 4.-Vajdahunyad, 1968. ápr. 8.): tanár, rendtartományi titkár. - 1932. VIII. 29: Medgyesen lépett a r-be, 1933-35: Csíksomlyón fil., 1935-40: Vajdahunyadon teol. hallg. 1938. III. 9: ünn. fog-at tett, 1940. III. 9: Gyulafehérvárott Márton Áron pp. pappá szent. 1941-43: Rómában tanult, az Antonianumban erkölcsteol-ból drált. 1943: Kolozsvárt a laikus testvérek oktatója, a tartfőn. személyi titkára, 1946-68: a rtart. titkára. 1951. VIII. 20: rtársaival Máriaradnára hurcolták, 1952. V-1961: Désen kényszerlakhelyes. 1961: hazaárulás vádjával 6 é. ítélték. 1964: közkegyelemmel szabadult, 1964-68: Vajdahunyadon ápolták. - Írásai a Ferences Nemzedék és a Szt Ferenc Hírnöke c. lapokban. - M: Christiana cultura corporis cum speciali respectu ad modernum sport. (Dri dissz.) Kolozsvár, 1947. Ku.P.

Cat. Steph. 1947:79.

Fodor Mihály, SJ (Balaton, Borsod vm., 1709. szept. 28.-Eger, 1775. márc. 23.): tanár. - 1727: lépett a r-be. Nagyszombatban fil. dr. s a fil. tanára. 1749: Trencsénben, majd Egerben és Kassán rektor. Utolsó éveiben Egerben teol. tanár. - Fm: A bűnös embernek megtérésére az igaz poenitencia tartásának módja. Nagyszombat, 1746. (lat-ul is). 88

Szinnyei III:584.

Fodor András költő

Fodor Ferenc tanár

Fodor György Pelbárt OFM teol. tanár

Fodor József kanonok, általános helynök

Fodor József plnos

Fodor Mihály OFM teol. tanár

Fodor Mihály SJ tanár