🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Fodor
következő 🡲

Fodor András (Kaposmérő, Somogy vm., 1929. febr. 27.-): költő. - Apja ref., anyja kat. vallású. 1939-től a kaposvári MÁV-internátusban tanult. Itt írta első verseit. A kaposvári Somsich Pál Gimn-ban 1947: éretts. Az isk. önképzőkörét vezette, majd a Berzsenyi Társ-nak is tagja. Első versét a pécsi Sorsunkban 1946: F. Andorként közölte. 1947: m-orosz szakos hallg. a bpi Eötvös Koll-ban. 1951: m-kvtár szakos tanári okl-et szerzett, 1951: a Népművelési Isk. munk. Szentendrén és Újpesten kvtáros tanf-okat vezetett. 1952: a Móricz Zsigmond Kultúrisk-ra küldték, majd az Alkony úti és a Nagymező u. ált. isk. tanára: 1953: a Csillag Sztálint gyászoló folyóirat-számába fölszólításra sem írt verset. 1954: a Csillag versrovatának munk. 1956. IV: József Attila-díjat kapott. 1957. I: állásából elbocsátották. Formaérzéke, erkölcsi értéktudata megóvta a sematizmustól. Költ-ének legfőbb ihletforrásai: a term., a szerelem, a barátság és az egyetemes műveltség. Verseiben a lelki élet történéseit plasztikus képekbe vetíti. 1959. IV: kvtáros az OSZK-ban, ahol 1972: a Kvtártud. és Módszertani Közp. tud. főmunk. 1971-74: az Írószöv. költői szako. titkára. a Kortárs főmunk. 1973: a Somogy c. folyóirat irod. és műv. rovatának szerk-je. - M: Fordítás. Bp., 1950. - Tengerek, dombok. Versek. Uo., 1961. - Fordul az ég. Versek. Uo., 1964. - Arcom útjai. Versek. Uo., 1967. - A csend megszólítása. Vál. versek. Uo., 1969. - Másik végtelen. Versek. Uo., 1970. - Szólj költemény. József Attila élete és költ-e. Monográfia. Uo., 1971. - Kettős rekviem. Versek. Uo., 1972. - A nemzedék hangján. Tanulm-ok. Uo., 1973. - Az idő foglya. Versek. Uo., 1974. - Igor Sztravinszkij. Monográfia. Uo., 1976. - A bábú vére. Versek. Uo., 1978. - Vallomások Bartókról. Tanulm-ok. Uo., 1978. - Kélt újra jel. Vál. versek. Uo., 1979. - Így élt József Attila. Életr. Uo., 1980. - Magunkat zengeni. Versek. Békéscsaba, 1980. - Futárposta. Tanulm-ok. Bp., 1980. - Reményfutam. Versek. Uo., 1985. - Ezer este Fülep Lajossal. Emlékirat. Uo., 1986. - Elvesztett évszak. Versek. Uo., 1987. Do.I.

M. Nemz. 1959. I. 31. (E. Nagy László) - Élet és Irod. 1959. II. 5. (Kéry László: Józan reggel. ~ versei) - Új Írás 1962. 3:275. (Szauder József) - Kortárs 1965. 1:137. (Domokos Mátyás: Hová tűntek a „vakmerő dalok lándzsái”?); 1969. 4:659. (Kabdebó Lóránt) - Kritika 1968:5. sz. (Juhász Béla) - Jelenkor 1973. 5:390. (Pomogáts Béla: Kettős rekviem); 1974:10. sz. (Rónay László); 1982. 12:1144. (Vekerdi László: Belátás és ítélet) - Tiszatáj 1973:6. (Domokos Mátyás: A költő hangján) - Irodtört. 1974:3. sz. (Zappe László: Költő v. kritikus?) - Somogy 1974:3. sz. (Tüskés Tibor: Szülőföld és irod.); 1976. 3:27. (Domokos Mátyás: Kollázs ~ról) - Csűrös Miklós: ~. Monográfia. Bp., 1979. - Garai Gábor: Meghitt beszélgetések. Uo., 1980:31. - Domokos Mátyás-Lator László: Versekről költőkkel. Uo., 1982:403. - Alföld 1985. 5:79. (Grezsa Ferenc); 1987. 4:74. (Görömbei András) - Domokos Mátyás: Átkelés, áttűnés. Bp., 1987:596. - Lengyel Balázs: Zöld és arany. Uo., 1988:470.

Fodor Ferenc (Tenke, Bihar vm., 1887. márc. 5.-Bp., 1962. máj. 23.): tanár, térképtörténész, tankerületi főigazgató. - A középisk-t Szatmárnémetiben, az egy-et Bpen végezte, 1910: dri, 1911: földr-termrajz szakos középisk. tanári okl-et szerzett. 1911-18: a karánsebesi gimn. tanára, 1917-18: részt vett a MTA balkáni tud. kutatásaiban. 1919 nyarán a szegedi ellenforr. kormány hivatalnoka, 1919 őszétől Bpen a békeelőkészítő munkálatokban vett részt. 1921: a tudegy. közgazd. karának földr. int-ében Teleki Pál gr. mellett adjunktus, s mint ilyen 1929: int. tanár lett. 1920: a Bp-re menekült kolozsvári tudegy-en a Mo. és a Balkán gazd. földrajza c. tárgyból mtanárrá képesítették; 1922: a közgazd. kar is átvette, s képesítését 1926: a gazd-földr. egészére kiterjesztette. 1928: rk. tanári címet, 1932: ny. rk. tanári jelleget kapott. 1923-39: az Eötvös Koll. meghívott keresk. főig-ja; 1944. X: a nyilas kormány elbocsátotta, 1945: újra elfoglalta állását. 1946: nyugdíjazták. - 1920-38: az Orsz. Közokt. Tanács tagja, a tankv-ügyi biz. földr. előadója, a Cserkészszöv. társelnöke volt. 1934: a SZIA IV. szako. tagjává választotta. - Gazd. és tájföldr-zal, térképtört-tel, vízrajzzal és népr-zal foglalkozott. Munk. volt a Révai keresk. lex-nak, a Gyakorlati gazdalex-nak, az Athenaeum közgazd. enciklopédiának és a Pedagógiai lex-nak. ~ írta a népisk. és (gr. Teleki Pállal együtt) a középisk. tanterv földr. utasításait. - M: Vidéki Szabad Lyceumok szervezése és feladata. Karánsebes, 1913. - A Délvidék és a Balkán közlekedési kapcsolata. Temesvár, 1917. - Temesvár és Szeged földr. helyzete. Uo., 1917. - The geographical impossibility of the Czech state. Bp., 1920. - Mo. gazd-földr. térképe 1:1.500.000. Gr. Teleki Pál és Cholnoky Jenő közreműködésével, eredetileg a M. béketárgyalások c. mű 4. köt-ében. Uo., 1920. - Mo. földr-a. Uo., 1921. - Mo. termésviszonyai. Uo., 1921. - Mo. gazd-földr-a. Uo., 1924. - Ált. gazd. földr. Uo., 1925. - M. nép, m. föld, m. sors. Uo., 1925. - M. el. népisk. földr. oktatás. Uo., 1927. - A szülőföld és honismeret kv-e. Uo., 1927. - Vezérfonal a földr. megfigyelésekhez. Uo., 1928. - Mo. mezőgazd. földr-a. Uo., 1929. - Egy palóc falu életrajza. Nagyvisnyó. Uo., 1930. - Földr. füzet. A térképismeret. Uo., 1930. - A Szörénység tájrajza. Uo., 1930. - A szülőföld-ismereti anyag gyűjtőfüzete. Nyíregyháza, 1931. - Bevezetés a gazd. földr-ba. Bp., 1933. - Reiseführer durch Ungarn. Uo., 1933. - A Jászság demográfiája a 17. sz-ban. Uo., 1934. - Hungary before and after the treaty of Trianon. Térkép. Uo., 1934. - A m. medencerendszer gazd-földr. fali térképe. 1:600.000. Uo., 1935. - Géographie du bassin du Danube. Debrecen, 1935. - Erdély földr-a. Uo., 1936. - M. föld, m. élet. Bp., 1937. - A Felvidék. Uo., 1938. - Földr. atlasz. Uo., 1938. - Gr. Teleki Pál r. tag emlékezete. Uo., 1941. (A SZIA emlékbeszédei III. 7.) - Az el nem sodort falu. Uo., 1942. - A Jászság életrajza. Uo., 1942. - A m. mezőgazd. termelés földr-a. Uo., 1946. - M. térképírás. 1-3. köt. Uo., 1952-54. - Balla Antal élete és műszaki munkássága (1739-1815). Uo., 1953. - A mo-i kéziratos vízrajzi térképek katalógusa 1867-ig. Összeáll. 1-3. füzet. Uo., 1954-56. - Az Institutum Geometricum. Az Egy. Bölcsészeti Karán 1782-től 1850-ig fennállott Mérnöki Intézet. Uo., 1955. - M. vízimérnököknek a Tisza-völgyben a kiegyezés koráig végzett felmérései, vízi munkálatai és azok eredményei. Uo., 1957. 88

A m. állam élete Bp., 1932:473. - SZIA tagajánl. Uo., 1934. - Ker. m. közél. alm. I:278. - MÉL I:519. - Gulyás IX:283.

Fodor György Pelbárt, OFM (Hátszeg, Hunyad vm., 1900. ápr. 30.-Dés, 1966. nov. 20.): teológiai tanár. - A gimn-ot 1911--16: Vajdahunyadon végezte. 1915. IX. 3: lépett a r-be. 1916: Medgyesen fil-t tanult, 1919-27: Rómában a Szt Antal Koll. hallg-ja. 1921. VIII. 3: ünn. fog-at tett, 1923. III. 18: pappá szent. 1927-49: Vajdahunyadon a r. főisk. szentírástud. tanára, 1939: tanulm. felügy. is. 1949: Szatmárnémetiben lelkész. 1951. VIII. 20: Máriaradnára hurcolták, 1952. V-1961: kényszerlakhelyén a →dési „szabadegyetem” tanára. 1961. IX. 14: letartóztatták, koholt vádak alapján elítélték. 1964: az ált. amnesztiával szabadult, haláláig Désen teol. tanár. - Kz-ban maradt művei: Körlevelek 1942-45. (Vajdahunyad); Papi hivatás és papi eszmény a Szentírásban. (Máriaradna-Dés, 1951-60); Pünkösd utáni vasárnapok szentleckéinek és Evangéliumainak magyarázata. (Dés, 1955) Ku.P.

Schem. Trans. OFM 1947:75.

Fodor István   →Nagylucsei István

Fodor József (Ság, Temes vm., 1907. nov. 28.-Temesvár, 1990. jan. 13.): plébános. - Temesváron középiskolás ill. a Hittud. Főisk. hallg-ja. 1930. IV. 5: pappá szent. Újaradon kp., 1932: Temesváron szegyh. karkp., hittanár, a ppi konviktus pref-a, 1935: lelkész, szórványgondozó, az egyhm. kat. ifj. szervezője, egyletek irányítója; tanügyi előadó. 1940-44: az →Erdélyi Katolikus Népszövetség orsz. ig-ja. 1942: Bpen egyhjogból drált. 1944. VIII. 25: a D-erdélyi etnikai tisztogatás kapcsán letartóztatták, Zsilvásárhelyre internálták. 1945. VI. 22: szabadult. 1951. VIII. 29: mint ifj. vezetőt újra letartóztatták, 1952. I. 26: hazaárulás és kémkedés vádjával 8. é. szigorított börtönre ítélték. 1956. VII. 21: amnesztiával szabadult. X-1986. IX: Temesvár-Gyárváros plnosa. Restauráltatta a milleniumi tp-ot. 1972: p. prel. 1986: nyugdíjas. - Az Arany János Társ. tagja (székfoglaló tanulmánya: Bánsági papok munkássága az Egyhm. alapításától a m. irod., műv. és tud. terén). - 1940-44: az aradi Havi Szemle szerk. biz. tagja, a lugosi Magyar Kisebbség „Harmadik Nemzedék” rovatának szerk-je, a Délerdélyi és Bánsági Tudományos Füzetek munk., a Katolikus Naptár és a Katolikus Népszövetség füzetes kiadványainak szerk-je. - M: Imádkozzunk. Ima- és énekeskv. Temesvár. 1942. Ku.P.

RMIL I:598. - Billédi Ilona: Ember mindhalálig. Bp., 1992. - Hetényi Varga II:198.

Fodor József (Vizslás, Nógrád vm., 1942. nov. 29.-): kanonok, általános helynök. - 1957: Gyulafehérvárott a kántorisk., 1961: a Hittud. Főisk. hallg-ja, 1967. IV. 2: Márton Áron pp. pappá szent. 1968: Nagyvárad-Újvárosban kp., 1969: Nagyváradon a szegyh. kp-ja, ill. ppi titkár; 1982: Biharpüspökiben plnos, irodaig., 1989: Nagyváradon a Szt József-tp. plnosa, 1990: ált. helynök is; a Hittanárképző ig-ja. - 1980-90: szerk. a nagyváradi r.k. falinaptárt. Cikkei 1990-től a Bihari Napló, Erdélyi Napló, Keresztény Szó c. lapokban. - M: Erdélyi egyházaink évszázadai. Többekkel. Bukarest, 1992. Ku.P.

Fodor László Mihály, OFM (Vajdahunyad, Hunyad vm., 1917. jan. 4.-Vajdahunyad, 1968. ápr. 8.): tanár, rendtartományi titkár. - 1932. VIII. 29: Medgyesen lépett a r-be, 1933-35: Csíksomlyón fil., 1935-40: Vajdahunyadon teol. hallg. 1938. III. 9: ünn. fog-at tett, 1940. III. 9: Gyulafehérvárott Márton Áron pp. pappá szent. 1941-43: Rómában tanult, az Antonianumban erkölcsteol-ból drált. 1943: Kolozsvárt a laikus testvérek oktatója, a tartfőn. személyi titkára, 1946-68: a rtart. titkára. 1951. VIII. 20: rtársaival Máriaradnára hurcolták, 1952. V-1961: Désen kényszerlakhelyes. 1961: hazaárulás vádjával 6 é. ítélték. 1964: közkegyelemmel szabadult, 1964-68: Vajdahunyadon ápolták. - Írásai a Ferences Nemzedék és a Szt Ferenc Hírnöke c. lapokban. - M: Christiana cultura corporis cum speciali respectu ad modernum sport. (Dri dissz.) Kolozsvár, 1947. Ku.P.

Cat. Steph. 1947:79.

Fodor Mihály, SJ (Balaton, Borsod vm., 1709. szept. 28.-Eger, 1775. márc. 23.): tanár. - 1727: lépett a r-be. Nagyszombatban fil. dr. s a fil. tanára. 1749: Trencsénben, majd Egerben és Kassán rektor. Utolsó éveiben Egerben teol. tanár. - Fm: A bűnös embernek megtérésére az igaz poenitencia tartásának módja. Nagyszombat, 1746. (lat-ul is). 88

Szinnyei III:584.

Fodor András költő

Fodor Ferenc tanár

Fodor György Pelbárt OFM teol. tanár

Fodor József kanonok, általános helynök

Fodor József plnos

Fodor Mihály OFM teol. tanár

Fodor Mihály SJ tanár


Fodor Antal (Cegléd, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1913. nov. 23.–Vasegerszeg, 2004. ): lelkipásztor, cserkészvezető. – 1928–34: a szentgotthárdi 959. sz. Vajda Ödön cserkészcsapat tagja, 1934–38: a szentgotthárdi 59. sz. Árpád csapat őrsvez-je; 1938–42: a szombathelyi 87. sz. Szily János cserkészcsapatban, mint papnövendék, öregcserkész. A teol. Szombathelyt végezte, ahol 1942. VI. 14: pappá szent. Alsóbagodon, 1943: Csesztregen kp., 1943–52: Bázakerettyén lelkész, ahol 1946–48: megszüntetéséig a Szt László cserkészcsapat szervezője és parancsnoka. 1952–62: Szőcén h.plnos. 1962–63: áll. követelésre fölfüggesztve. 1963–66: Kemeneshőgyészen, 1966–77: Hegyfalun h.plnos, 1977–80: nyugdíjazásáig Náraiban lelkész. Bo.J.–Fe.Má.–88

Schem. Sabar. 1991:133.

Fodor Ferenc (Tenke, Bihar vm., 1887. márc. 5.–Bp., 1962. máj. 23.): tanár, térképtörténész, cserkészvezető. Lásd MKL III:718. – Az újpesti Szociálpolitikai Intézet 33. sz. Széchenyi cserkészcsapat, majd a bpi Közgazdasági Egyetem 330. sz. Széchenyi csapatának parancsnoka. 1921: az első nagy cserkészjáték egyik vezetője. 1922: a Megyeri dombokon lezajló cserkészjáték egyik küzdőfél parancsnoka. Az 1926-os cserkész Nemzeti Nagytábor h.parancsnoka. 1933. VIII. 1–15: a IV. →gödöllői dzsembori kirándulási vez-je. Alapítója és évekig szerkesztője a „Fiatal Magyarság” c. öregcserkész lapnak. Sokat tett a Fiatal Magyarság Szövetség létrehozásában. Évekig a →Magyar Cserkészszövetség Életmentő Kitüntetési Biz. eln-e. – Írásai: A Csodaszarvas jamboreeja. Bp. 1934. (A kirándulások); Az öregcserkészet útjain. Uo., 1929. (A hazatudatosság. A m. föld értéke, nevelő ereje) – M: Vezérfonal a földrajzi megfigyelésekhez. Összeáll. Bp., 1928. (Egyetemi Közgazdaságtudományi Kar Földrajzi Intézete szem. füzetei. 1.) – Bpen az évi 10x-i Földrajzi Közlemények 1921: 1/4. sz.–1923: 10. sz. szerk.; a m. cserkészférfiak havilapja (1938. XII. 1–: hetilapja) a Fiatal Magyarság 1931. III. 1–1939. XII. 29. és 1940. III. 7–1942. II. 26: fel. szerk., 1931. III. 1–1938. XI. 24: szerk. 88–Bo.J.–Fe.Má.

Mo-i sajtóbibliogr. 1921–1944. 2010:1721., 1819.

Fodor György (Nyírbátor, Szabolcs m., 1958. ápr. 25.–): g. kat. áldozópap, egyetemi tanár. – Pannonhalma 1976: éretts. – A teol-t a KPI növ-eként Bpen a Hittud. Akad-n 1978–84: végezte, uekkor az ELTE BTK sémi-filológia és arab szakán is végzett. 1984: megnősült, VIII. 5: Nyíregyházán pappá szent. Nyíregyházán kp., 1985: pp-i titkár, 1988: Debrecenben kp., közben 1984–: a Hittud. Főisk. tanára. – 1989–91: Rómában a PMI ösztöndíjasaként a Biblikus Int-ben licenciázott. 1991: újra a nyíregyházi Hittud. Főisk. tanára, 1992: rektora, 1993: főisk. főigazgató. – 1988–: a bpi Hittud Akad. mb. előadója, 2 tanévben az ELTE BTK-n is tanított. 1995–: a PPKE Hittud. Karán az Ószöv. Szentírástudomány docense, 2000: a Bibliai Nyelvek Tanszékének vez-je. – 1999: a PPKE rektorhelyettese, 2003. VII. 1: rektora. – 1997–: a Hajdúdorogi Egyhm. egyhm. konzultora. A Szt Jeromos Bibliatársulat egyhm-i koordinátora; az Eu-i Arabisták és Iszlámológusok Egyes-ének, a M. Professzorok Világtanácsának, a M. Hebraisztikai Társaságnak tagja, a Bibliai és Ókori K-i Kutatócsoport társeln-e. 1997–: a MAB „Hit és Vallástudomány” szakbizottságának, a Kat. Egy-ek Világszövetségének (IFCU) elnökségi tagja. 1998–: a Kolozsvári Babes-Bolyai Egy. vendégprofesszora. – M: Studia Biblica Athanasiana 1999/2:5. (Az eszkatológia fogalma az ÓSz-ben) – Az Ószövetség eszkatológikus struktúrája. (habilitációs dolg.) Bp., 2001. – Atyák dicsérete. A 60 é. Vanyó László köszöntése. Szerk. Kránitz Mihály. Bp., 2002:73. (Az apokaliptikus eszkatológia.) – Ecclesiam aedificans. A 70 é. Keresztes Szilárd pp. köszöntése. Szerk. Ivancsó István. Nyíregyháza 2002:119. (Eszkatológia és ki. messianizmus az ÓSz-ben.) – Egység a különbözőségben. A 60 é. Bolberitz Pál köszöntése. Szerk Rokay Zoltán. Bp., 2002:25. (Az eszkatológia néhány qumráni sajátossága.) – Vigília, 4 (2002):247. (Isten uralma az ÓSz. teol-ában.) – Keresztény–Zsidó Teológiai Évkönyv. Bp., 2003:26. (ÓSz-i Apokaliptika társad. háttere.) – Az Ige szolgálatában. A 60 é. Tarjányi Béla köszöntése, Szerk. Rózsa Huba. Bp., 2003:55. (Az eszkatológia eredete az ÓSz. teológiájában.) – Athanasiana 17 (2003):239. (Az eszkatológikus világkép hagyománytörténeti háttere.) – A szent atyák nyomdokait követve. In memoriam Vanyó László. Bp. 2003:125. (Az ÓSz-i eszkatológia fogság alatti s kora fogság-utáni átalakulása.) – Akik az igazságra oktattak sokakat… A 65 é. Rózsa Huba köszöntése. Szerk. Tarjányi Bélával. Bp. 2005:89. (A prófétizmus jelentősége a monoteizmus megszilárdításában.) – Téged jöttünk köszönteni. Máriapócs, 2005. XI. 21–22. A máriapócsi kegykép harmadik könnyezésének centenáriuma alkalmából rendezett nemzetk. konf. Szerk. Ivancsó István. Nyíregyháza 2005:97. (Sensus litteralis–sensus plenior: az Immánuel-jövendölés, Iz 7,14 exegézise.) – Parare viam Domino. Commemorative Studies on the occasion of Rt. Rev. Polikárp F. Zakar OCist. ’s 75th Birthday. Kiad. Szuromi Anzelm OPraem. Bp., 2005:253. (Islam in Hungary) – A Biblia és a Korán. Szegedi Nemzetk. Biblikus Konf., 2007. Szerk. Benyik György. Szeged, 2008:121. (Bibliai és koráni exegézis: A legfontosabb kommentárok) – Jövővárás az ÓSz-ben. Pápa–Bp., 2009. (Simeon kvek 7.) s.k.

Fodor József (Ság, Temes vm., 1907. nov. 28.–Temesvár, 1990. jan. 13.): plébános. Lásd MKL III:719.

Fodor Mária, SJC (Bp., 1922. jan. 27.–Kecskemét, 1983. aug. 23.): szerzetesnő. – Gimn. éretts. után fodrász szakmát szerzett. 1942. I. 1: Bpen lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. Első esküjét 1945. IX. 7: uo. tette. 1945: könyvelő a Korda üzletben. – A szétszóratás után 1950: Kiskunfélegyházán tisztviselőnő. Bp-en autóbusz-kalauz, dolgozott a kőbányai sörgyárban is. 1960: Kiskunfélegyházán egyházközségi tisztviselő és pénzbeszedő. r.k.

Fodor Rózsa, RSCJ (Jákóhalma, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1882. márc. 24.–Pressbaum, Bécs mellett, Au, 1959. szept. 19.): szerzetesnő. – Bpen 1902. VI. 10: lépett a →Szent Szív Társaságba. 1905. XI. 3: első, 1915. IV. 8: örök fog-át uo. tette. 1905: a →Philippineumban szakácsnő, ruhatáros, majd betegápoló. 1945: a zugligeti lelkigyakorlatos ház őre. 1949: Grácban, 1953: Pressbaumban betegeskedett. r.k.

Fodor Teréz, SJC (Szeged, Csongrád vm., 1909. aug. 6.–Jászberény, 1992. ápr. 30.): szerzetesnő. – 1928. VIII. 6: Szegeden lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. Első esküjét 1930. VIII. 15: uo., örök esküjét 1948. VIII. 14: Mezőkövesden tette. Itt, majd 1934: Kálozon Szív boltvezető. – A szétszóratás után 1950. IX. 1. Bp-en Szobrászat üzemvezető, 1952: ÁPISZ boltvezető. Utolsó éveit a jászberényi szoc. otthonban töltötte. r.k.