🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Fallenbüchl
következő 🡲

Fallenbüchl Ferenc (Bp., 1873. szept. 2.-Bp., 1953. jan. 8.): pap, történetíró. - F. Tivadar bátyja. 1883: a budai kir. kat. főgimn-ban, 1888: az esztergomi bencés főgimn-ban, 1891-96: uo. a Hittud. Főisk-n és 1891-95: a bpi egy-en tanult, 1896: m-ném. szakos tanári, 1901: dri okl-et szerzett. - 1895: a nagyszombati érs. főgimn. h. tanára, 1896. VI. 28: pappá szent., Vágszerdahelyen, 1897: Tardoskedden kp., 1897: a bpi egy-en hitokt. 1900-18: a nagyszombati érs. főgimn. tanára s a kir. konviktus tanulm. felügy-je, közben 1916: a Salm-Salm hg. családnál nev. 1918-36: a bpi  →Sophianum leánygimn. ig-ja. A →Philippineumban megszervezte a párhuzamos o-okat, részt vett a budai Szt Angéla Leánygimn. létrehozásában. A kat. egyh. leánygimn-ok szervezési és tantervi ügyeiben fölkért szakértő, 1924: p. kamarás, 1932: c. kir. tanker. főig. 1936: nyugdíjazták. 1903-38: nyaranta állandó m. gyóntató Mariazellben. 1947-49: az orsolyiták bpi zárdájának gyóntatója. ~ volt Cesare Orsenigo p. nuncius m. nyelvtanára. Főként a hazai szerzetesr-ek tört-ével foglalkozott. - M: Otrokocsi Foris Ferenc élete és irod. működése. Esztergom, 1899. (Klny. M. Sion) - Szt de Lasalle Ker. János. Bp., 1900. - Herder nevelési elvei. Dri ért. Nagyszombat, 1901. - A kat. int. nev. elmélete és gyakorlata. Írta Eckinger Nep. János. (Ford.) Uo., 1914. - A Sztséges Szív szerznőinek társasága. Írta Stuart Janet M. Erskine. Ford. Bp., 1925. - Ném. nyelvkv. A reálisk. 1., 2. és 3-4. o. sz. Kardeván Károllyal. 1-3. köt. Uo., 1927-29. - Uaz az 5-6. o. sz. Uazzal. Uo., 1930. - Ném. irodtört. olvasókv. A gimn. 7., 8. o. sz. Uazzal. 1-2. köt. Uo., 1930-31. - A rabváltó trinitárius szerz-ek Mo-ban. Uo., 1940. (SZIA Tört. O-a Ért. 2:9.) - Az ágostonrendiek Mo-on. Uo., 1943. (Uaz 3:3.) - Die Augustiner in Ungarn vor... 1526. Mit Gerhard Ring. Louvain, 1965. - Álneve: Felhévízi (Nagyszombati Hetilap, Esztergom, Kat. Nev., Kat. Paed. stb. lapokban). T.E.

Pozsony vm. 1904:419. - Kalmár 1910:158. - Schem. Strig. 1917:314; 1947:221; 1982:399. - Sophianum leánygimn. értes. Bp., 1935/36. - Ki kicsoda? 1936:191. - Ker. m. közél. alm. I:249. - Gulyás VIII:119.

Fallenbüchl Tivadar (Bp., 1877. szept. 24.-Bp., 1949. okt. 18.): polgári iskolai igazgató. - F. Ferenc öccse. 1899: végzett a bpi polg. isk. tanárképzőben, a bpi egy-en fr. szakos nyelvtanárrá képesítették. 1907: mat-fiz-ped. szakot is végzett. 1900-39: nyugdíjazásáig polg. isk. tanár Bpen. 1923: a Prohászka u., 1937: az Aréna u. polg. leányisk. ig-ja. 1914. IX-1918. XI: gazd. hadnagyként szolgált. Javaslatára 1926: a IV. ker. Papnövelde u-ban megnyitották a 3 é. (érettségizetteknek 1 é.) háztartási továbbképzőt, mely a kenyérkereső női pályákra is előkészítette a növ-eket. Az isk-nak kb. 1000 köt-es tanári kvtárat is gyűjtött. Az 1930-as években Bpen és Bécsben nemzetk. pedagógus-találkozókat szervezett. 1935: a KIOE ig-választmányi tagja. 1928-32: részt vett a Ker. Gazd. és Szoc. Párt, utóbb a kerszoc. mozg. (EMSZO) szervezésében. 1942: a VIII. ker. Krisztus Kir. egyhközs. üv., 1947: tb. elnöke; munkás klubtermet és kvtárat létesített. - M: Háztartási továbbképző tanf-unk keletkezése. Bp., 1930. - Számtan és méréstan a polg. leányisk. számára. Írta Szenes Adolf. 1-4. köt., az 5. kiad-t átd. Pataky Ferenccel. Uo., 1933-48. (13 kiad.) 88

Ker. m. közél. alm. I:250. - Deák 1942:106. - Új Ember 1977. X. 16. - Gulyás VIII:120.

Fallenbüchl Zoltán (Bp., 1924. júl. 19.-Bp., 2006. jan. 12.): történész, irodalomtörténész, könyvtáros. - Ambrus Zoltán író unokája. 1942: a középisk-t a bpi piar. gimn-ban végezte. 1946: a Pázmány Péter Tudegy. tört-lat-földr. szakán szerzett diplomát, drált, 1947: tanári okl-et kapott. 1947-84: az OSZK tud. főmunk. 1963: a Coronelli Gesellschaft rendes, 1973: l., 1977: tb. tagja, 1971: az Osztrák Tud. Akad. Életrajzi Lex. Bizottságának tagja. 1992: a történettud-ok kandidátusa. 1994. VIII. 20: a M. Közt. Érdemrend kiskeresztjét kapta. - Az archontológia, tört. demográfia és kartográfia-tört. kutatója, számos tanulm-a jelent meg hazai és külf. évkv-ekben és folyóiratokban. Életr. adatgyűjtést folytatott a m. értelmiségre, a 17-18. sz. m. közhivatalnokságra vonatkozóan. Szerk. Ambrus Zoltán műveit 7 köt-ben. - M: Térképtud. Tanulm-ok 1956-58:153. (Az Atlas parvus Hungariae és Hevenesi Gábor) Bp., 1958. - TBM 1963:239. (Pest város népességének származáshelyei... [1687-1770]) - Levtári Közl. 1967:193. (A Szepesi Kamara tisztviselői a XVII-XVIII. sz-ban) - Uaz 1969, 1970, 1972. (A Magyar Kamara tisztviselői) - Uaz 1979:225. (A sóügy hivatalnoksága a XVIII. sz-ban) - Tört. Stat. Évkv. 1965-66:175. (Mo. középfokú okt. viszonyai a 18. sz-ban) - Az 1738-39. évi orsz. diákösszeírás. Uo., 1985. (1990) - Mo. főméltóságai 1526-1848. Bp., 1988. - Mária Terézia m. hivatalnokai. Uo., 1989. - Burgenländische Heimatblätter. 54. Jahrg. (Beamtertum an der Grenze) Eisenstadt, 1992. - Arch. Hist. SJ 61:339. (Die öst. Provinzkarte von 1655) Róma, 1992. - OSZK Évkv. 1984-85. (Mária Terézia m. dikaszteriális tanácsosai) Bp., 1992. - Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Madrid, 1992. (Espagnols en Hongrie au XVIII siecle) - Mo. főispánjai. Bp., 1994. F.K.-s.k.