🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > erdélyi vajda
következő 🡲

erdélyi vajda: Erdélynek az akkori közlekedési viszonyok mellett a központtól való nagy távolsága miatt a kir. a vm-k élére az ~ személyét képviselő méltóságot állított, melynek betöltője a 12. sz. elején a "princeps" címet viselte, a 13. sz. óta szláv eredetű szóval vajdának (vojvoda) nevezték. Az ~ a kir. helyett az ő bírói, hadügyi és pénzügyi joghatóságát gyakorolta, vezette az erdélyi haderőt, beszedette és kezelte a kir. jövedelmeit és igazságot szolgáltatott. A kir. nevezte ki tetszés szerinti időre. A 15. sz: volt rá eset, hogy 2 ~t is nevezett ki, nem tudjuk, mi okból. - Az ~nak nagy jövedelme volt. Magas fizetésen kívül a koronabirtokokhoz tartozó várak és uradalmak álltak rendelkezésére, megillette őt az Erdélyből kiszállított só vámjának: 1/3-a, mint bírót a vagyonvesztésben elítéltek jószágainak 2/3-a. - Alvajdáját familiárisai közül maga nevezte ki. Ha 2 ~ volt, mindegyiknek volt alvajdája, aki minden működésében helyettesítette urát. Az ~ bírói székét majdnem mindig ő tartotta. - Az ~ hatásköre a →székelyekre és →szászokra nem terjedt ki. A szászok (az 1224. é. →Andreanum óta) a nagyszebeni ispán (comes) és a kir. fönnhatósága alá tartoztak, a székelyek sorsát ispánjuk (→királybíró) irányította. Volt olyan ~ (pl. 1324-27: Szécsényi Tamás), aki egyben szebeni ispán is volt. Ha azonban kir. küldetésben ment át a szebeni 7 →szék ter-én, az menet és visszajövet 1-1 megszállást volt köteles nyújtani neki. Hunyadi János volt az első, aki az ~i és →székely ispáni tisztséget egyesítette, ami Mátyástól kezdve állandó lett, bizonyára azért, hogy az erdélyi haderő egységes vez. alatt álljon. - Az ~ v. az alvajda az 1430-as évekig Szentimrén, azután többnyire Tordán, majd a 15. sz. végétől Kolozsvárt tartotta ítélőszékét, de kir. parancsra közgyűléseket is, v. csak a 2 m., v. mind a 3 nemz. számára (→nádori közgyűlés). Részt vett ezeken a kir. kiküldött, legtöbbször az erdélyi pp., majd esküdtek és a 7 m. hatósága is. E közgyűlés elsőfokú v. föllebbviteli fórumként szerepelt. Az alvajdától v. ritkábban az ~i széktől kerültek ide az ügyek, sohasem a vm-ktől. E közgyűléseken is hoztak már jogszabályokat. Zsigmond (ur. 1387-1437) uralkodása végén az ~i közgyűlés megszűnt, de ezután is összejöttek fontos ügyek intézése végett a 3 nemzet képviselői, így 1437: Kápolnán. Az ~i közgyűlést az alvajda, ill. az ~ octavalis ítélőszéke pótolta. Ha a felek az ítélettel nem voltak megelégedve, kérhették a pernek a kir. udvarba való áttételét, ahol az ismét az ~ elé került, aki azonban ott a főpapokkal és a főurakkal együtt bíráskodott. Ugyanígy lehetett a congregatiók megszűnte után az ~ székétől közvetlenül a kir. udvarba föllebbezni. - ~k: 1003: Erdőelvi Zoltán, 1111: Merkur, 1176: Lesták, 1199-1200: Legforus, 1200: Eth, 1201: Gyula, 1202-03: Benedek, 1206: Korlát fia Benedek, 1206: Smaragd, 1208-09: Korlát fia Benedek (másodszor), 1209-12: Kacsics nb. Mihály, 1212-13: Bertold, 1213: Miklós, 1214: Kán nb. Gyula, 1215: Simon, 1216-17: Ipoch, 1217: Rafain, 1219-21: Neuka, 1221-22: Péter fia Pál, 1226-29: Sólyom fia Pósa, 1230-31: Rátót nb. Gyula, 1233-34: Tomaj nb. Dénes, 1235: Szerafin fia András, 1235. X-1241. III: Sólyom fia Pósa (másodszor), 1242-1252. VIII: Lőrinc, 1252. VIII-1260: Ákos nb. Ernye, 1260-1267. VI. e.: Kán nb. László, 1267. VI. e.-1270. V: Gut-Keled nb. Miklós, 1270. V-1272. IX. e.: Csák nb. Máté, 1272. IX. e.-1273. V. e: Geregye nb. Miklós, 1273. V: János, 1273. V-1274. V. u: Geregye nb. Miklós (másodszor), 1274. VI: Csák nb. Máté (másodszor), 1274. VII-IX: Geregye nb. Miklós (harmadszor), 1274. IX. vége-1275. VI: Csák nb. Máté (harmadszor), 1275. VI-1275 vége: Csák nb. Ugrin, 1275 vége-1276. I: Kán nb. László (másodszor), 1276. I-VI: Csák nb. Ugrin (másodszor), 1276. VI-1277. VII. e.: Csák nb. Máté (negyedszer), 1277. VII. e.-1278. XI. e: Pok nb. Miklós, 1278. XI. e.-1280. VII. 19. u.: Aba nb. Finta, 1280. VII. 19. u.: Tekus fia István, 1282. V: Borsa nb. Loránd, 1283: Pécz nb. Apor, 1284. VIII. e.-1285. VII. u.: Borsa nb. Loránd (másodszor), 1287-1288. VI. 8. e: Mojs, 1288. VI. 8. e.-1297. IV. 21. e: Borsa nb. Loránd (harmadszor), 1297. IV. 21. e.-1315. VIII. e.: Kán László, 1315. VIII-1318. XII. 13. e.: Pok nb. Miklós (másodszor), 1318. XII. 13. e.-1321. VII. u.: Debreceni Dózsa, 1321. XI. 1. e.-1342. X. 12. u.: Szécsényi Tamás, 1342. XI. 12. e.-1344. V. 14 u.: Sirokai Miklós, 1344-1350. XI. 3. u.: Lackfi István, 1351. II. 5. e.-1351. V. 8. u.: Gönyüi Tamás, 1351. V. 8/XII. 6-1356. III: Kont Miklós, 1356. III-1359. IX. 25. u.: Lackfi András, 1359. X. 31. e.-1367. III: Lackfi Dénes, 1367. III-1369. II. 17 e.: Lackfi Miklós, 1369. II. 17 e.-1372. X: Lackfi Imre, 1372. X-1376. VI. 21. e.: Lackfi István, 1376. VI. 21. e.-1391. vége/92 e.: Losonci László, 1392. III-1393. IX: Bebek Imre, 1393. X-1395. IX: Szécsényi Frank, 1395. IX/X-1401. IV: Stiborici Stibor,

1401. IV-1402. I: Szécsényi Simon, 1402. I-1403. X: Csáky Miklós és Marcali Miklós, 1403. X-1409. X: Tamási János és Szántai Lackfi Jakab, 1409. X-1414. II: Stiborici Stibor (másodszor), 1415. III-1426 tavasza: Csáky Miklós (másodszor), 1426. XII-1437. XII. 6: Csáky László, 1436. IV-1438. I/II: Lévai Cseh Péter, 1438. I/II-1440. VII. (leváltották): Losonczi Dezső, 1440. VII-1441. I: Kusalyi Jakcs Mihály és Kusalyi Jakcs László, 1441. II-1446. VI: Hunyadi János, 1441. II-1458. VII. 2/IX. 6: Újlaki Miklós, 1446. VI-1448. X: Bebek Imre (Újlaki Miklós mellett), 1450. VI-1458. VII. 2/IX. 6: Rozgonyi János (Újlaki Miklós mellett), 1458. IX. 6. e.-1460. XI. 19. u. (?): Rozgonyi Sebestyén, 1459. IV. 24-1461 folyamán (?): Kanizsai László (Rozgonyi Sebestyén mellett), 1461 e.-1461 folyamán (?): Kanizsai Miklós (Kanizsai László mellett), 1462. II. 14. e.-1465. IX: Újlaki Miklós (másodszor) és Dengelegi Pongrác János, 1465. IX-1467. VIII. u. Szentgyörgyi Zsigmond, Szentgyörgyi János és Ellerbach Bertold, 1468. II. 12. e.-1472. VIII. 28. u.: Dengelegi Pongrác János (másodszor) és Monoszlói Csupor Miklós, 1472. XII. 30. e.-1475. VI. 6. u.: Magyar Balázs, 1475. VIII. 15. e.-1476. IX. 5. u.: Dengelegi Pongrác János (harmadszor), 1478. V. 14. e.-1479. I. 26. u.: Vingárti Geréb Péter, 1479. X. 26. e.-1493. I. 19. (leváltva): Báthori István, 1493. I. 19-1494: Losonczi László és Drágffy Bertalan, 1494-1498. XI. 14. e.: Drágffy Bertalan (egyedül), 1498. XI. 14-1510. XI. 10. e.: Szentgyörgyi Péter, 1510. XI. 10-1526. XI. 10. (kir-lyá vál.): Szapolyai János, 1526. XI-1529: Perényi Péter, 1530. II. 14-1534: Báthori István, 1530. XII-1534. VIII. 31: Laski Jeromos (Báthori István mellett), 1534. XI. 12. e.-1541. VII. 20. (a tör-ök elfogták): Maylád István, 1538-1540: Balassa Imre (Maylád István mellett), 1551. IX. 1-XII. 17: Martinuzzi Fráter György, 1552. IV. 1-1553. III. 19: Báthori András, 1553. III. 20-1556. XI: Dobó István és Kendy Ferenc, 1576. I. 28-1581. V. 27: Báthori Kristóf, 1581. V-15: Báthori Zsigmond (1588. XII. 8-: fejed.). 88

Eckhart 1946:134. - Szentpétery 1985:103. - Marton 1993: 12.