🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > erdélyi országgyűlés
következő 🡲

erdélyi országgyűlés: a három nemzet (magyar, székely, szász) rendi gyűlése, melyet az →erdélyi fejedelem hívott össze általában évente kétszer, tavasszal és ősszel, később csak egyszer, Szt György napján. - Meghívta a vm-ket és a városokat, jelezve az összehívás okát, idejét. Helye nem volt állandó, leggyakrabban Torda, Marosvásárhely, Kolozsvár v. Gyulafehérvár volt a színhely az előző ~ megállapodásának megfelelően. A városok ált. nem szerették falaik között vendégül látni az ~t, s különösen a szászok tiltakoztak az ellen, hogy az ő városaikban jöjjön össze, mert az elszállásolás, az ellátással kapcsolatos áremelkedések, a polgárok és a fejed. udvar közötti gyakori súrlódások sok gondot okoztak a városi elöljáróságnak. - Az ~en megjelentek a 3 nemz. képviselői: a 7 m. vm. 2-2 követe, a Partium 2-3, a székelyek 5 székének 2-2 követe (Szepsi-, Kézdi- és Orbai-székből az egységes Háromszék lett). A szászok is székenként és provinciánként küldtek 1-3 követet, úgyszintén a meghívott városok (Gyulafehérvár, Enyed, Torda, Kolozsvár, Nagyvárad, Vízakna, a székely Marosvásárhely, Kézdivásárhely, Székelyudvarhely, stb., még Debrecen, sőt kisebb helyek is: Szék, Bereck, stb.) küldtek követeket. - Az ~ tagjai voltak még azok az urak, akiket vagyonuk v. az udvarnál viselt méltóságuk alapján külön levéllel (regales) hívott meg a fejed., s az egykamarás ~en együtt tárgyaltak a követekkel. Személy szerinti meghívásokkal a fejed. magának biztos többséget tudott alkotni. Ez a tanácsurakból, az udvari méltóságokból és a "tábla fiaiból" (elnök, ülnökök, →ítélőmesterek) és a fejed. tetszése szerint meghívott birtokosokból állt. Az udvartól függő elemet erősítették még a főispánok, akik rendesen az egyik vm-i követ helyét foglalták el és a másik követ megválasztását is befolyásolták. A megválasztottak és a meghívottak kötelesek voltak megjelenni. A távolmaradókat és a gyűlés befejezte előtt távozókat a fejed. 100 Ft bírsággal sújtotta. - A törv-javaslatokat a fejed. terjesztette be, de kéréseket a m. ogy-ek módjára az ~ is nyilváníthatott. A tárgyalás nyelve a m. volt. A szólásszabadságot ismételten biztosították ugyan, de a gyakorlatban a fejed-től való félelem állandóan korlátozta. Az ~ elnökét a fejed. nevezte ki tanácsosai közül, s az mindig megbízója érdekeit képviselte. Ő magyarázta a fejed. javaslatait. A döntő szó a vitákban főszereplő, személy szerint meghívottaké, a regálistáké  volt. A szavazás nemz-ek szerint s oly módon történt, hogy előbb mind a 3 nemz. és a Részek (Partium) külön-külön szavazott. A szavazás után az illető nemz. megbízásából valaki bejelentette, hogy a javaslatról mi a véleménye. 3 nemz. megegyező véleményébe a negyediknek bele kellett nyugodnia. Egy-egy nemz-en belül fejenként, ill. vm-nként, →székenként szavaztak. A m. nemz-nek volt döntő szava, az ő soraiban ültek a regálisták. A javaslatok elintézése után a sérelmek kerültek napirendre. A fejed-nek kellett megerősíteni minden határozatot: meghozataluk után mindjárt megkapta, s tanácsosaival átnézetvén, kifogásolta v. jóváhagyta azokat. A határozatokat azután együttesen is elvitték hozzá, s csak helyeslése után írta alá az elnök és 2 ítélőmester. Az aláírás után a fejed. a megerősítő záradékot aláírta, s ezzel az törv-erőre emelkedett, miután a fejed. átadta a megerősített cikkeket az ~nek. Ő engedélyezte az ~ről való távozást. - ~ek: 1527. X. 18. e.: Kolozsvár. - 1535. II: [Székely]Marosvásárhely (a jobbággyá tett közszékelyeket a nemesek kötelesek 15 napon belül szabad állapotukba visszahelyezni, aki nem teszi, árulóként fogják kezelni). - 1536. IX-X: [Nagy]Várad (megerősítette az 1530. XII-i budai ogy. jobbágyköltözködési törv-eit). - 1538. IX. 18: Kolozsvár (adót vetett ki, hogy ajándékokkal megvásárolják Szulejmán jóindulatát). - 1540. III. 9: [Székely]Marosvásárhely (Majlád István és Balassa Imre vajdák összeesküvő gyűlése), IV. 24: Torda (az összeesküvők zömének megkegyelmezett), VIII. 29: Segesvár (azt ismeri el kir-nak, akit Mo. megválaszt; János Zsigmondot IX. 13: megválasztotta), IX. 21: Berethalom (megjelent Szinán csausz portai megbízott, az első török az ~en), XI. 1: Nagysink (a jelenlévők hűségesküje I. Ferdinándnak). - 1541. I-II: Torda (II. 12: fegyverszünet az erdélyi Szapolyai- és Habsburg-hívek között), V. 15: Nagyselyk (a szultán parancsára elismerte [II.] János Zsigmondot), VIII. 10: Torda (hűséget fogadott [II.] János Zsigmondnak), XII. 12: Torda. - 1542. I. 25-26: [Székely]Marosvásárhely (elismerte [II.] János Zsigmond gyámját és helytartóját, Fráter Györgyöt), III. 29: Torda (szabályozta a hadbaszállás rendjét, a kormányzó mellé 21 tanácsost rendelt), VI. 11: Marosvásárhely (az elhunyt erdélyi pp. palotáját és birtokait Izabella kirnő kapta), VIII. 6: Kolozsvár (hozzájárult az 1541. XII. 29-i gyalui szerződéshez), X. 3: Torda (a gyalui szerződést megakadályozni szándékozó portai kívánságról tanácskozott), XII. 20: Torda (megerősítette a 3 nemz. unióját, Fráter György helytartóságát, tör. adó kivetését, elutasította a gyalui szerződés végrehajtását). - 1543. II. 26: Kolozsvár (I. Ferdinándtól katonai segítséget kért, de elhatározta, hogy végszükségben csatlakozik az ellene tervezett tör. hadjárathoz. Fráter György helytartót Izabella kirnő alá rendelte), VI. 3: Gyulafehérvár (elküldte a szultánnak Erdély 1. évi adóját, 10.000 Ft-ot és hitlevelet kért, hogy fejed-et a m. nemz-ből választhasson), VI. 29: Gyulafehérvár (újabb tör. adó), VIII. eleje: Gyalu (a székelyek első közvetlen megadóztatása), XI. 29: Marosvásárhely (végzés a jobbágyi adózásról). -

1544. IV. 24: Torda (törv. a vallásújítás ellen), VIII. 1: Torda (Erdély és a Részek egyesítése, Fráter György hely- és kincstartó főbírói jogkört is kapott). - 1545. IV. 21: Torda (megerősítette Izabella kirnő birtokadományozási jogát, amivel Fráter Györgyöt is fölruházta), X. 28: Torda. - 1546. IX. 8: Szászsebes (Fráter György megszerezve a székelyek és szászok bizalmát, Izabellát megbékélésre kényszerítette), 1547. V. 1.: Gyulafehérvár (elrendelte, hogy Fráter György számoljon el az orsz. jövedelmeinek kezeléséről), XII. 12: Gyulafehérvár (Becse tör. igénybejelentésekor segélykérő követség I. Ferdinándhoz és V. Károlyhoz). - 1548. V. 17: Torda (a további vallási újításokat és a prédikátorok térítő útjait leállította, ezzel elismerte, a lutheri, de eltiltotta a helvét irányzatot), IX. 8: Kolozsvár (eredménytelenül megkísérelte, hogy Izabella mellé vál. tanácsot állítson), X. 28. és XI. 30: Torda. - 1549. X. 29: Marosvásárhely (elrendelte a kolozsvári mérték használatát, de a szász székekben saját mértéküket használhatták). - 1550. II. 2: Kolozsvár (Izabella és hívei nem jelentek meg; létrehozta az erdélyi kancelláriát), VII. 1: Szászsebes (Izabella hívei nélkül ülésezett), X. 29: Torda ("tábori" ogy., Fráter György ált. mozgósítást rendelt el). -

1551. II. 22: Gyulafehérvár (I. Szulejmán követe bejelentette: évi 50.000 Ft adóért és Becse váráért elismeri [II.] János Zsigmond uralmát, a rendek Izabellának hűséget esküdtek),  III. 15: Nagyenyed, IV. 10: Segesvár, V. 8: Torda (tábori ogy., ált. hadfölkelés), V. 28: Gyulafehérvár (tábori ogy.), VII. 26: Kolozsvár (megerősítette Fráter György 1550. VI: Bécsben kötött egyezményét Erdély I. Ferdinándnak való átadásáról, jóváhagyta Izabella kirné lemondását), X. 8: Szeben (Fráter György és Castaldo ált. hadfölkelést rendelt el a tör. ellen), XII. 31: Marosvásárhely (hűségnyilatkozat I. Ferdinándnak). - 1552. V. 22: Torda (a 3. nemz. ezután külön-külön ajánlja meg adóját), VIII: Szászsebes (elhatározta a harcot a tör. ellen), XI. 16: Szászsebes (tábori ogy.). - 1553. I. 20: Kolozsvár (tiltakozott, mert I. Ferdinánd megvonta a rendektől az ogy. összehívásának jogát), III. 19: Kolozsvár, VI. 30-VII. 3: Marosvásárhely (székely részgyűlés), Radnót (nemesi részgyűlés), VIII. 20: Medgyes (részgyűlés, a vajdák a székelyek ellen intézkedtek). - 1554. I. 25: Marosvásárhely, V. 12: Marosvásárhely (ált. hadfölkelés a tör. ellen). - 1555. II. 17: Kolozsvár (részgyűlés), IV. 28: Székelyudvarhely (megerősítette a székelyek törv-eit), IX. 7: Gyalu (részgyűlés), XII. 23-1556. II.9: Marosvásárhely (fölszólították I. I. Ferdinándot: v. védje meg Erdélyt a tör. ellen, v. oldja föl őket hűségesküjük alól). - 1556. III. 8: Szászsebes, IV. 28: Kolozsvár, VI. 1: Szamosújvár (elhatározta Izabella és [II.] János Zsigmond visszahívását), VIII. 10: Kolozsvár, IX. 23: Szászsebes, XI. 25-XII. 7: Kolozsvár (fia kiskorúsága idejére Izabella kezelheti az orsz. jövedelmeket; a r.k. ppi., kápt. és szerz. jószágokat közhaszonra elkobozta; a kolozsvári és marosvásárhelyi ktorokban isk-t nyitott; 15 kézműves szakma árait szabályozta). - 1557. II. 6: Gyulafehérvár (hűtlenség esetén a székelyek fő- és jószágvesztésre ítélhetők), XI. 21: Kolozsvár (az urak jobbágyaik 1/16 részével szálljanak hadba; az ifjú fejed-et a hadi mesterségre tanítsák meg). - 1558. I. 25: Kolozsvár (a papi jövedelmek egy része az államkincstáré), III. 27: Torda (elrendelte a fejed. tanács tagjai fizetését; a r.k. és lutheránus vallás szabad, a kálvini tanítás tilos), VI. 5-21: Gyulafehérvár (visszaállította a rendi kincstartóságot), IX. 29: Gyulafehérvár (Izabella utólagos hűtlenségi pert indíttatott a parancsára VIII. 21: meggyilkolt Bebek Ferenc és Kendi fivérek ellen). - 1559. VI. 19-22: Gyulafehérvár (közszékelyek összeírása és megadóztatása, a lófők hadi kötelezettség megerősítése mellett adómentesek; szabályozta a királybírák hatáskörét), X. 8: Gyulafehérvár (a IX. 15: elhunyt Izabella temetése). - 1560. III. 10-15: Nagyenyed (megerősítette a szász kézművesek árszabását; a nagyobb családoknak az ~re személyre szóló meghívót kell küldeni), XI. 10: Kolozsvár. - 1561. IV. 11-18: Torda v. Nagyenyed (megtiltotta a szücsmunkák, cipők, csizmák és fegyverek kivitelét), XI.11-22: Kolozsvár (határozott →Fogaras vidék vm-be kebelezéséről; nem történt meg). - 1562. I. 15: Gyulafehérvár (elhatározta, hogy hadat indítanak Balassi Menyhárt erdélyi birtokai elfoglalására), VI. 20: Segesvár (hűtlenségi perek a székely fölkelés vezetői ellen; a székely főemberek és lófők jogai a vm. nemesekével, a közszékelyeké a jobbágyokéval egyenlő), XI. 4: Gyulafehérvár (a jobbágyok 1/16-val való hadbaszállás helyett a m-ok és székelyek 500-500 lovast, a szászok 500 gyalogost állítsanak hadba). - 1563. VI. 5-13: Torda (az 1540 e. elszökött jobbágyokat nem lehet visszakövetelni; támogatta [II.] János Zsigmond szándékát, hogy I. Ferdinánddal  rokoni viszonyban akarja rendezni vitájukat; I. Ferdinánd ezt ismételten elutasította). - 1564. I. 21-28: Segesvár (egyik felekezet se háborgassa a másikat), III. 9: Segesvár, VI. 4: Torda (az 1556 e. szökött jobbágyokat nem kell kiadni), IX. 22: Kolozsvár (hadfölkelés a Balassi Menyhárt-féle ter-ek visszaszerzésére). - 1565. I. 22: Kolozsvár (hadfölkelés), X. 8-13: Kolozsmonostor. - 1566. III. 10: Torda, V. 28: Torda, XI. 30-XII. 13: Szeben (engedélyezte a gabona- és szarvasmarha-kivitelt Mo-ra). - 1567. VII. 23: Gyulafehérvár (intézkedett a beteg fejed. halála esetére), IX. 8-17: Gyulafehérvár (esküt tett: a fejed. végrendeletét megtartja és egyetértésben választ fejed-et). - 1568. I. 6-13: Torda (a r.k., ref., lutheránus vallás mellett az unit. is egyenrangú; szigorúan büntette a "gonoszul élő" embereket), V. 1-6: Torda. - 1569. II. 1-9: Medgyes, VI. 24-29: Torda (a prot-sá lett rumén jobbágyok gabonadézsmát fizetnek), XII. 8: Medgyes. - 1570. 1-6: Medgyes (törv. az unit-ok ellen), VI. 24-29: Torda. -1571. I. 6-14: Marosvásárhely (megerősítette a vallások szabad gyakorlásáról szóló korábbi rendelkezéseket; kiadta 20 kézműves szakma árszabását), IV. 1: Gyulafehérvár (intézkedett János Zsigmond temetéséről), V. 17: Gyulafehérvár (Báthori Istvánt fejed-mé választották), VIII. 18: Gyulafehérvár (kihirdette Báthori fejed. szultáni megerősítését), XI. 19-XII. 2: Kolozsvár (részben visszavonta Izabella és János Zsigmond adományait; csak az 1556 óta szökött jobbágyokat lehet visszakövetelni; az ogy-re meghívottak kötelesek megjelenni; minden állattal és bőrrel szabad a keresk.). - 1572. I. 1-6: Kolozsvár, V. 29: Torda. - 1573. I. 1-6: Kolozsvár (betiltotta a Bekes Gáspár vez. Habsburg pártot), V. 24-28: Torda, X. 15-18: Medgyes (Báthorit fölhatalmazta a Bekes-párt fölszámolására). - 1574. I. 1-6: Kolozsvár, VI. 13-18: Marosvásárhely (engedélyezte a fejed-nek az orsz. ezüst tartalékainak fölhasználását), XII. 13-18: Segesvár. - 1575. VII. 25: Kolozsvár (jóváhagyta a VII. 8: legyőzött Bekes-párt vezetői elleni hűtlenségi pereket, VIII. 8: 7 főurat és 34 székelyt kivégeztek), XII. 6-10: Beszterce. - 1576. I. 14-II. 8: Medgyes (megerősítette Báthori István fejedségét, aki helytartóként öccsét, Kristófot hagyta Erdélyben), IV. 8: Kolozsvár, V. 20-26: Kolozsvár (intézkedett I. Miksa vélt támadása ellen), VII: Gyulafehérvár (a porta megerősítette Báthori Kristófot), X. 21-26: Kolozsvár.  - 1577. IV. 21-27: Torda (megtiltotta a juhok kivitelét, Brassóban és Szászsebesen árumegállító helyet létesített), X. 21-25: Torda. - 1578. IV. 27-V. 5: Kolozsvár (megtiltotta a vallási újítást; a róvás 2 ökrös egységét 4-re változtatta, s a róvást kiterjesztette a székelyekre. Csak a szászok használták a szebeni köböt; a bőrkereskedelem fejed. kiváltság lett), X. 21-26: Kolozsvár (engedélyezte bőrkereskedelmet, de megtiltotta a bőr kivitelét). - 1579. VII. 1: Gyulafehérvár (Dávid Ferenc unit. pp-öt fogságra ítélte), X. 21-24: Torda (a jezsuiták tevékenységét a tanításra korlátozta). - 1580. XI. 1-6: Torda. - 1581. V. 1-10: Kolozsvár (megtiltotta újabb jezsuiták befogadását; szökött jobbágynak a fejed. ne adjon nemességet. Báthori Kristóf fiát, Zsigmondot fejed-mé választották.), IX. 20-27: Gyulafehérvár. - 1582. IV. 29-V. 3. és IX. 6-20: Gyulafehérvár. - 1583. III. 24-30. és IX. 15-20: Gyulafehérvár. - 1584. IV. 25-V. 2. és  IX. 20-25: Gyulafehérvár. - 1585. V. 9-17: Gyulafehérvár, IX. 19-24: Torda (megtiltotta az aranypénz és tallér kivitelét a külf. kereskedőknek; az arany minden formájú kivitelét; és a velencei luxuscikkek behozatalát). - 1586. I. 1-5: Nagyenyed. - 1587. IV. 24-29: Gyulafehérvár, X. 22-28: Kolozsvár. - 1588. IV. 28-V. 3: Nagyenyed, X. 29: Nagyenyed, XII. 8-23: Medgyes (a jezsuitákat kitiltotta Erdélyből; Báthori Zsigmond fejed. átvette a kormányzást). -

1589. IV. 20-25: Torda, X. 21-27: Nagyenyed. - 1590. IV. 26-V. 4: Gyulafehérvár, IX. 21-24: Gyulafehérvár. - 1591. IV. 24-27: Torda, XI. 1-20: Gyulafehérvár. - 1592. IV. 19-26: Gyulafehérvár, IX. 20-25: Gyulafehérvár (a 15.000 arany é. adón kívül még 10.000 aranyat küldött a portára) - 1594. II. 2-15: Gyulafehérvár (a fejed. ellenére ismét segélyt rendelt a tör-nek), V. 12-31: Torda (a tör. nagyvezír sürgetésére elrendelte a fölkelést), VIII. 17-IX. 1: Kolozsvár (Kendi Séndor és hívei tiltakozása ellenére kimondta a tör-kel való szakítást), X. 16-20: Gyulafehérvár (Báthori Zsigmond fejed-et fölhatalmazta a ker. fejed-ekkel kötendő szövetségre). - 1595. IV. 16-V. 2: Gyulafehérvár (a rendek a szövetséget megerősítették, a jezsuiták elleni törv-t eltörölték, adót ajánlottak a tör. háborúra, az VIII. 30: elítéltek jószágait elkobozták), XII. 13-22: Gyulafehérvár (Zsigmond fejed. a székely jobbágyok IX. 15-i fölszabadítását megsemmisítette, fölkelésüket leverte). - 1596. IV. 21-26: Kolozsvár, XI. 30-XII. 8: Gyulafehérvár. - 1597. IV. 27-V. 7: Gyulafehérvár (Zsigmond fejed. V. 1: az erdélyi ppséget helyreállította). - 1598. I. 6-15: Gyulafehérvár, III. 23-IV. 10: Gyulafehérvár. - 1599. III. 21-29: Medgyes (megválasztotta a Zsigmond fejed. utódául bemutatott Báthori András bíb-t, a fejed. unokatestvérét), VI. 7: Kolozsvár; XI. 20-28: Gyulafehérvár (Mihály oláh vajda a rendektől adót és hódolatot követelt). - 1600. I. 21: Gyulafehérvár, III. 15: Brassó, VII. 20-26: Gyulafehérvár (Mihály a nemesi jószágokba bojárokat ültetett), X. 25-XI. 4: Lécfalva. - 1601. I. 21-II. 8: Kolozsvár (Báthori Zsigmondot újra fejed-mé választotta, I. 27: beiktatta), VI. 3-10: Kolozsvár. - 1602. VIII. 23-31: Medgyes (Basta rémuralma ellen), XII. 10: Gyulafehérvár. - 1603. II. 25-III. 8: Kolozsvár. - 1605. II. 21: Nyárádszereda (Bocskai Istvánt fejed-mé vál.), XI. 14: Medgyes (Bocskai megesküdött Erdély alkotmányának megtartására, a szultán követétől átvette a fejedelemség jelvényeit; XI. 10: Rákos mezején Mo. kir-ává vál.) - 1606. IV. 3: Kolozsvár. - 1607. I. 22: Kolozsvár, II. 8-11: Kolozsvár (Rákóczi Zsigmond kormányzót fejed-mé eskette), VI. 10-24: Kolozsvár, IX. 23-25: Nagyenyed. - 1608. III. 3-IV. 3: Kolozsvár (III. 7: Báthori Gábort fejed-mé vál., III. 28: esküt tett), VIII. 9-13: Gyulafehérvár, IX. 21-29: Kolozsvár. - 1609. IV. 6-V. 5: Kolozsvár, X. 9-17: Kolozsvár (elrendelte, hogy a hajdúk közé szökött jobbágyokat adják ki). - 1610. III. 15-IV. 3: Beszterce, IX. 29-X. 4: Medgyes, XII. 17-20: Szeben. - 1611. IV. 23-30: Szeben, X. 10-16: Kolozsvár. - 1612. V. 15-25: Szeben, XI. 20-29: Szeben (Báthori Gábor fejed. árulónak nyilváníttatta Bethlen Gábort) - 1613. V. 1-14: Szeben, X. 21-29: Kolozsvár (X. 23: a rendek Bethlen Gábort fejed-mé vál., X. 28: esküt tett). - 1614. II. 23-III. 16: Medgyes, IX. 27-X. 7: Gyulafehérvár. - 1615. V. 3-19: Gyulafehérvár, IX. 27-X. 3: Kolozsvár (Bethlen kimondta a birtokadományok fölülvizsgálatát 1588-ig visszamenőleg). - 1616. IV. 7-V. 6: Gyulafehérvár, X. 9-XI. 5: Segesvár. - 1617. V. 4-23: Gyulafehérvár, XI. 1-11: Kolozsvár. - 1618. IV. 12-25: Gyulafehérvár, X. 4-21: Kolozsvár. - 1619. V. 5-26: Gyulafehérvár. - 1620. IV. 5-20 és IX. 29-X. 7: Gyulafehérvár. - 1621. IV. 24-29 és IX. 30-X. 5: Gyulafehérvár. - 1622. V. 1-23: Kolozsvár, IX. 2-X. 21: Beszterce. - 1623. V. 14-VI. 6: Gyulafehérvár. - 1624. VI. 23-VII. 5: Gyulafehérvár. - 1625. V. 1-29: Gyulafehérvár. - 1626. V. 24-VI. 17: Gyulafehérvár. - 1627. IV. 26-28: Gyulafehérvár. - 1628. IV. 9-V. 5: Gyulafehérvár. - 1629. IV. 8-24: Gyulafehérvár. - 1630. I. 25-II. 17: Gyulafehérvár (a rendek föltételekkel és egy időre hódoltak Brandenburgi Katalinnak), VII. 10-17: Medgyes, IX. 21-X. 6: Kolozsvár (a IX. 28: lemondott Brandenburgi Katalin helyett Bethlen Istvánt fejed-mé vál.), XI. 26-XII. 1: Segesvár (I. Rákóczi Györgyöt fejed-mé vál.), XII. 20-29: Gyulafehérvár (Rákóczi XII. 22: fejed. esküt tett) - 1631. VI. 5-VII. 1: Gyulafehérvár. - 1632. V. 1-10: Gyulafehérvár. - 1633. IV. 24-V. 13, VIII. 21-31: Gyulafehérvár (Zólyomi Dávidot elítélték, jószágait elkobozták). - 1634. V. 12-VI. 1: Gyulafehérvár. - 1635-V. 13-VI. 10: Gyulafehérvár (elrendelte a törv-ek kinyomtatását). - 1636. II. 15-29: Kolozsvár. - 1637. III. 1-22: Medgyes. - 1638. IV. 23-V. 16: Gyulafehérvár. - 1639. V. 1-20: Gyulafehérvár. - 1640. IV. 24-V. 17: Gyulafehérvár. - 1641. IV. 23-V. 14: Gyulafehérvár. - 1642. II. 16-III. 9: Gyulafehérvár (III. 4: II. Rákóczi Györgyöt fejed-mé vál.). - 1643. IV. 24-V. 21: Gyulafehérvár (IV. 26: Rákóczi a fr. és svéd követekkel megkötötte a szöv-et) - 1644. I. 3-13: Gyulafehérvár (a megsértett prot. vallás védelmére pénzt és hadat ajánlott). - 1645. III. 11-27: Gyulafehérvár. - 1646. III. 11-27: Gyulafehérvár. - 1647. III. 16-IV. 10: Gyulafehérvár. - 1648. III. 16-18: Gyulafehérvár. - 1649. I. 23-III. 10: Gyulafehérvár. - 1650. III. 20: Gyulafehérvár. - 1661. II. 12-III. 18: Gyulafehérvár. - 1652. II. 18-III. 12: Gyulafehérvár (a rendek II. Rákóczi György 7 é. fiát, Ferencet fejed-mé kiáltották ki). - 1653. I. 15-III. 15: Gyulafehérvár (a fejed megerősítette a Váradon kinyomtatott erdélyi törv-tárat, az →Approbátákat ). -

1654. I. 18-II. 18: Gyulafehérvár. - 1655. II. 20: Kolozsvár.  - 1656. II. 20: Gyulafehérvár. 1657. VI. 14: Gyulafehérvár, VIII. 17: Szamosújvár, XI. 1-3: Gyulafehérvár (Rhédei Ferencet h. fejed-mé vál.) - 1658. I. 22: Medgyes (a rendek a fejed. ostrom közepette gyűléseztek), IV. 9-V. 24: Gyulafehérvár, VIII. 8: Nagysink, X. 4: Segesvár (föltételekkel elfogadta fejed-nek Barcsai Ákost), XI. 6: Marosvásárhely (Barcsai fejedségét becikkelyezte). - 1659. II. 26-III. 25: Beszterce, III. 31: Szászsebes (II. Rákóczi György híveit fő- és jószágvesztéssel fenyegette), IX. 29: Marosvásárhely (II. Rákóczi György ismét fejed.), XII. 11: Medgyes. - 1660. VII. 5: Segesvár, X. 20-XI. 9: Segesvár. - 1661. I. 1-6: Szászrégen (Kemény Jánost I. 1: fejed-mé vál.), IV. 23: Beszterce, VI. 2: Medgyes (kimondta a tör-től való elszakadást), XI. 20-XII. 21: Kisselyk. - 1662. III. 10-27: Görgényszentimre, X. 20: Medgyes. - 1663. II. 22-23: Szászkézd, IX. 24-X.10: Marosvásárhely. - 1664. I. 31: Nagysink. - 1665. V. 1-22: Gyulafehérvár, IX. 10-16: Radnót, XI. 8-14: Gyulafehérvár. - 1666. II. 1-6: Fogaras, IX. 18-27: Gyulafehérvár. - 1667. I. 5-II. 4: Marosvásárhely, IV. 20: Gyulafehérvár. - 1668. I. 10-II. 3: Beszterce, VII. 15-19: Radnót. - 1669. I. 25: Gyulafehérvár (az 1654 óta tartott 37 ~ cikkeit az alaptörv-nyel egyeztetve megerősítették. →Compiláták), VI. 25: Gyulafehérvár. - 1670. II. 15. és XII. 1-19: Gyulafehérvár. - 1671. III. 9: Fogaras, X. 16 és XI. 16: Gyulafehérvár. - 1672. VII: Radnót, X. 10-20: Gyulafehérvár. - 1673. XI. 18-XII. 14: Gyulafehérvár. - 1674. V. 10 és XI. 17: Gyulafehérvár. - 1675. V. 25 és XI. 25: Gyulafehérvár. - 1676. XI. 21: Gyulafehérvár. - 1677. V. 21: Gyulafehérvár. - 1678. II: Gyulafehérvár, IV. 19: Fogaras, VI. 2-10 és X. 1: Gyulafehérvár. - 1679. V. 27-VI. 21: Gyulafehérvár. - 1680. I. 12: Segesvár, V. 18 és XI. 12-XII. 3: Gyulafehérvár. - 1681. II. 16-III.10: Nagysink, VI. 10-20: Gyulafehérvár (Apafi Mihály fiát fejed-mé vál., megújította a 3 nemz. unióját). - 1682. II. 17-III. 14. és IV. 25-V. 2: Fogaras, VIII. 1-4: Szamosújvár, XI. 21-28: Gyulafehérvár. - 1683. II. 10-25: Segesvár, IV. 24-30: Fogaras, VII. 7: Apahida. - 1684. III. 8-29: Fogaras. - 1685. II. 22-III. 24 és X. 24-XII. 7: Fogaras. - 1686. IV. 9-V. 19 és VIII. 12-21: Szeben, X. 19-XI. 6: Gyulafehérvár. - 1687. II. 3-13: Fogaras, VII. 1-4: Apahida, Balázsfalva, XI. 18: Fogaras. - 1688. I. 24., II. 5., III. 10-17., V. 9. és VI. 12: Fogaras, IX. 27-X. 8. és XI. 3-8: Radnót, XII. 1-10: Ebesfalva. - 1689. I. 5-25: Segesvár, VII. 15.-VIII. 5: Radnót, XI. 24-XII. 9: Gyulafehérvár. - 1690. IV. 4-V. 5: Fogaras, VI. 17-VII. 1: Radnót. - 1691. I. 10-II. 15: Fogaras (nyilvánosságra hozta a →Diploma Leopoldinát), VIII. 1-21: Torda, XII. 1-28: Kolozsvár. - 1692. III. 15-24: Szeben, IX. 25-X. 6: Torda. - 1694. I. 6: Marosvásárhely, II. 5-IV. 6: Kolozsvár, VII. 16-21: Torda, XII. 12-23: Marosvásárhely. - 1695. II. 26-II. 20: Kolozsvár. - 1696. I. 19: Marosvásárhely, X. 29-XI. 28: Gyulafehérvár. - 1697. III. 9-IV. 13: Kolozsvár, VI. 22-VII. 10: Torda. - 1698. IV. 8-18, VI. 7-VII. 14 és X. 20-XII. 12: Gyulafehérvár. - 1699. I. 20-II. 20: Segesvár, IX. 8-X. 6: Gyulafehérvár. - 1700. I. 1-III. 4: Gyulafehérvár. - 1701. I. 15-III. 9 és VI. 15-VII. 9: Gyulafehérvár. - 1702. II. 22-IV. 9: Gyulafehérvár. - 1703. III. 10-IV. 4: Gyulafehérvár, XI. 19-25: Szeben. - 1704. VII. 6: Gyulafehérvár (II. Rákóczi Ferencet fejed-mé vál.), XII. 30-1705. III. 3: Segesvár. - 1707. III. 28: Marosvásárhely. - 1712. XI. 14-XII. 20: Medgyes. - 1713. II. 24-VI. 25: Medgyes, Szeben. - 1714. I. 6-II. 14: Szeben. - 1715. I. 30-V. 20: Szeben. - 1716. I. 14: Szeben. - 1717. I. 1: Szeben. - 1718. II. 28-III. 14: Kolozsvár. - 1719. XII. 17: Kolozsvár. - 1720. IV. 17: Kolozsvár. - 1721. III. 15-VII. 18: Szeben. - 1722. II. 19-IV. 10: Szeben. - 1724. I. 10-II. 28: Kolozsvár. - 1725. IV. 9-V. 10: Kolozsvár. - 1728. IV. 10-VI. 7: Szeben (a rendek az 1715:92. és 1723:20 tc. ellenére kérték a Részek Erdélyhez csatolását). - 1729. VI. 30-VII. 13: Kolozsvár. - 1730. VI. 9-VII. 22: Kolozsvár. - 1733. II. 26: Szeben (III. Károly 1732. XII. 31: rendelte el a Részek Erdélyhez csatolását [Közép-Szolnok, Kraszna vm., Zaránd vm. egy része, s a Kővár-vidék], amit e napon becikkelyezett). - 1734. XI. 22: Szeben. - 1736. V. 11-VI. 6: Szeben. - 1737. IX. 2: Szeben. - 1738. II. 4-III. 15: Szeben. - 1740. III. 28-VI. 3: Szeben. - 1741. II. 20-V. 18: Szeben. - 1742. V. 20 és VIII. 20-X. 8: Szeben. - 1743. VIII. 21-X. 18: Szeben. - 1744. I. 23-VI. 24: Szeben. - 1746. II. 16-VII. 6: Szeben. - 1747. I. 23-VI. 17: Szeben. - 1748. VIII. 20-X. 1: Szeben. - 1749. III. 17-IV. 1: Szeben. - 1751. I. 11-X. 17: Szeben. - 1752. VIII. 21-X. 6: Szeben. - 1753. VIII. 21-X. 10: Szeben. - 1754. VIII. 21-X. 12: Szeben. - 1755. VIII. 21-X. 12: Szeben. - 1757. VIII. 9-XI. 16: Szeben. - 1759. VIII. 21-X. 20: Szeben. - 1761. IX. 7-X. 23: Szeben. - 1781. VIII. 21: Szeben (hódolt II. Józsefnek). - 1790. XII. 12: Kolozsvár. - 1791. VIII. 9: Szeben. - 1792. X. 19:  Kolozsvár (az 53. tc. biztosította a 4 bevett [ref., ev., unit, kat.] vallás szabadságát és egyenlőségét; a 60. tc. szabad vallásgyakorlatot engedélyezett az ort-oknak, akik ettől kezdve tűrt felekezet Erdélyben. XI. 28: I. Ferenc kir. szentesítette a törv-eket).

- 1793. XI. 11: Szeben (?). - 1794. XI. 11-95. IV. 2: Kolozsvár (III. 12: elhalasztotta a rendszeres biz. munkák megtárgyalását). - 1809. VI. 15-VII. 14: Kolozsvár (törv-t nem alkotott). - 1810. VII. 9-1811. IX. 10: Kolozsvár (törv-t nem alkotott). - 1834. V. 24 (28)-1835. II: 6: Kolozsvár (uniós tárgyalások VI. 16: Pozsonyban az erdélyi követekkel; II. 7: Estei Ferdinánd főhg., Erdély teljhatalmú kir. biztosa fölfüggesztette annak alkotmányát). - 1837. IV. 17-1838. III. 31: Szeben (tiltakozott az 1834 óta folytatott kormánypol. ellen). - 1841. XI. 15-1843. II. 4: Kolozsvár (a m. nyelvet hivatalossá nyilvánította). - 1846. IX. 9. és 1847. I. 4-XI. 10: Kolozsvár (br. Jósika Samut főkancellárrá vál.). - 1848. V. 29-VII. 18: Kolozsvár (az utolsó rendi ogy., elrendelte a jobbágyfölszabadítást, az úrbér kárpótlásos eltörlését, egyhangúlag kimondta az uniót, amit Lemény János fogarasi mpp. megáldott és V. Ferdinánd VI. 15: megerősített). - 1861. II. 11-12: Gyulafehérvár (a 3. nemz. értekezlete Erdély közigazg. újjászervezéséről). - 1863. VII. 15-1865. IX. 1: Szeben (tart-gyűlés, 46 rum. és 32. szász képviselővel, a 43 m. képviselő nem vett részt. A "csonka gyűlés" érvénytelenítette az uniót kimondó törv-t, IX. 17: megszavazta a rumének nemz. és vallási egyenjogúsításának törv. javaslatát; IX. 30: törv-be iktatta az →Októberi Diplomát és a Februári Pátenst; X. 9: követeket küldött a bécsi birod. tanácsba. 1867. VI. 20: határozatait a kir. hatályon kívül helyezte). - 1865. XI. 26-XII. 25: Kolozsvár (XII. 9: a többség az unió mellett döntött. XII. 15: az uralkodó elrendelte, hogy az ~ válassza meg képviselőit a pesti ogy-re, s a XII. 25: elnapolt ~t a kir. 1867. VI. 20: föloszlatta). 88

Eckhart 1946:281. - Kerékgyártó 1875. - Tört. kronológia. 1-2. köt. Bukarest, 1976. - MTK II-III. - Balogh-Gergely 1993.