🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > eparchiai püspök
következő 🡲

eparchiai püspök (lat. episcopus eparchialis): a keleti egyházakban →megyéspüspök, aki az →eparchiának saját nevében való vezetésére kapott megbízást, azt mint Krisztus helyettese és követe kormányozza; hatalma, amellyel ő személyesen Krisztus nevében működik, saját, rendes és közvetlen, jóllehet ennek a hatalomnak gyakorlását végső soron az Egyház legfőbb hatósága irányítja, és az Egyház vagy a Krisztus-hívők haszna végett bizonyos határokkal írható körül. - 1. Az ~ kinevezése. Alkalmassági föltételei: erős hit, jó erkölcs, jámborság, lelki buzgóság és okosság; jó hírnév; a házasság kötelékétől mentes legyen (→cölibátus); legalább 35 éves, 5 éve áldozópap; valamely szt tud-ban doktor v. licenciátus v. legalább jártas legyen. - Az ~öt a pátriárkai egyh. területi határain belül a megüresedett eparchiai székre v. más tisztség betöltésére →egyházi választással jelölik. Jelölteket egyedül a pátriárkai egyh. pp-ei szinodusának tagjai javasolhatnak; ők gyűjtik össze a szükséges fölvilágosításokat és okmányokat, meghallgatva, ha alkalmasnak látják, titokban és egyenkint néhány áldozópapot v. más, okosságban és ker. életben kiváló Krisztus-hívőt is. Az eredményt közlik a pátr-val. A pátr. egyh. pp-einek szinodusa titkos szavazással állítja össze jelöltek névsorát, a pátr. elküldi az Ap. Székhez a p. egyetértésének elnyerése végett. - A pátr. egyh. pp-einek szinodusa ~ké azt választja, akit az Úr előtt a többieknél méltóbbnak és alkalmasabbnak tartanak. A választáshoz a jelenlevők szavazatának abszolút többsége szükséges. Ha a megválasztott benne van a jelöltek névsorában, akihez a p. már megadta egyetértését, a választás megtörténtét a pátr. titokban közölje a megválasztottal. Ha ez elfogadta a választást, a pátr. a választás elfogadásáról és a kihirdetés napjáról nyomban értesíti az Ap. Széket. Ha a megválasztott nincs a jelöltek névsorában, a pátr. értesíti az Ap. Széket a választásról, s a p. egyetértésének elnyerése után titokban közli a megválasztottal. Az ~nek szüksége van a kánoni kinevezésre, mely meghatározott eparchia mpp-évé rendeli. - A jelölt a püspökszentelés előtt leteszi a hitvallást, és engedelmességet ígér a római p-nak és a pátr. egyh-akban a pátr-nak is abban, amiben a jog szabálya szerint neki alá van rendelve. A megválasztott a kihirdetés napjától, a kinevezett az ap. levél vételétől számított 3 hónapon belül köteles fölvenni a pp-szentelést, 4 hónapon belül köteles eparchiáját kánonilag birtokba venni (→székfoglalás). - 2. Az ~ jogai. a) Képviseli az eparchiát minden jogügyletében. - b) A rábízott eparchiát törv-hozó, végrehajtó és bírói hatalommal vezeti. A törv-hozó hatalmat önmaga, a végrehajtó hatalmat önmaga v. az →eparchiai főhelynök és az →eparchiai helynökök, a bírói hatalmat önmaga v. a →eparchiai bírósági helynök és a bírák által gyakorolja. - c) Jogosult az egész eparchiában szt ténykedéseket végezni, melyeket a lit. kv-ek előírásai szerint neki kell ünnepélyesen végeznie összes főpapi jelvényeit magára öltve, de eparchiája határain kívül csak az illetékes ~ kifejezett v. legalább ésszerűen vélelmezett beleegyezésével. - d) Méltóságokat adományozhat az alája tartozó papoknak. - 3. Kötelességei. a) A reá bízottak pásztoraként törődjék minden rábízott Krisztus-hívővel, bármilyen korú, helyzetű, nemzetiségű v. →saját jogú egyházhoz tartozó legyen, akár az eparchia ter-én lakik, akár ideigl. tartózkodik azon; ap. lelkülettel forduljon azok felé is, akik életkörülményeik miatt nem élhetnek eléggé a rendes lelkipásztori ellátással, továbbá azok felé is, akik a vallás gyakorlásától eltávolodtak. Gondoskodjék arról, hogy valamennyien ápolják a ker-ek közötti egységet az Egyh. által jóváhagyott elvek szerint. Tekintse az Úrban rábízottaknak a nem ker-eket is. Különleges gondja legyen az áldozópapokra, mint segítőit és tanácsadóit hallgassa meg őket, védelmezze jogaikat és gondoskodjék arról, hogy állapotukkal járó kötelességeiket teljesítsék és rendelkezhessenek azokkal az eszközökkel és intézményekkel, melyekre lelki és szellemi életük ápolásához szükségük van; a házas papok és családjuk kapják meg a megfelelő ellátást, támogatást, társadalombiztosítást és eü. szolgáltatásokat. Ha más saját jogú egyh. hívőinek gondozása van rábízva, súlyos kötelessége mindenben gondoskodni, lehetőleg megfelelő szertartású papok és parókusok v. külön helynök által is arról, hogy megtartsák saját egyh-uk rítusát, azt ápolják és erejükhöz mérten kövessék és ezen egyh. felsőbb hatóságával kapcsolatot tartsanak. Törődnie kell a →hivatásgondozással is. - Köteles gyakori igehirdetéssel személyesen előadni és megvilágítani a hitigazságokat, hívő elfogadás és erkölcsi alkalmazás végett; legyen gondja arra is, hogy az Isten igéje szolgálatára, főleg a homíliára és a hitoktatásra vonatkozó jogi előírásokat gondosan megtartsák úgy, hogy az egész ker. tanítást mindenkinek átadják; szilárdan védelmezze a hit épségét és egységét. - Az életszentség példáját kell nyújtania szeretetben, alázatban és élete egyszerűségében, minden erővel előmozdítva a hívők szentségét, mindenkinek saját hivatása szerint. Mivel ő Isten titkainak legfőbb sáfára, azon fáradozzék, hogy a gondjaira bízott Krisztus-hívők a szentségek ünneplésével és legfőképpen az isteni Euch-ban részesedve növekedjenek a kegyelemben, teljesen ismerjék meg a húsvéti misztériumot és éljék át úgy, hogy egy testet alkossanak Krisztus szeretete egységében. - Az ~ a  maga saját jogú egyh-a részleges jogában előírt napokon köteles a rábízott eparchia népéért misézni. - b) Mint az egész lit. élet szabályozója, előmozdítója és őre a rábízott eparchiában ügyeljen arra, hogy azt a legteljesebben ápolják és az előírások, valamint a maga saját jogú egyh-a törv-es szokásai szerint rendezzék. - Gondja legyen arra, hogy szegyh-ában a zsolozsmát legalább részben naponta is végezzék, a maga saját jogú egyh-a törv-es szokásai szerint; úgyszintén, hogy minden parókián erejük szerint vasárnap és ünnepnapokon és a legfőbb ünnepi alkalmakkor és ezek előestéjén az istentiszt-eket végezzék. - Gyakorta vezesse az istentiszt-eket a szegyh-ban és más tp-ban, főleg parancsolt ünnepeken és más ünnepi alkalmakkor, melyeken a nép jelentékeny része vesz részt. - c) Mint az egyetemes Egyh. egységének védelmezője köteles a közös egyh. fegyelmet támogatni, továbbá az összes egyh. törv-ek és törv-es szokások megtartását szorgalmazni. Ügyelnie kell arra, hogy visszaélések el ne harapózzanak, főleg az Ige szolgálatában, a szentségek és szentelmények kiszolgáltatásában, Isten és a sztek tiszteletében és a →kegyes intézkedések végrehajtásában. - d) Kapcsolattartás. Azonos ter-en hatalmat gyakorló több saját jogú egyh. ~ei gondoskodjanak arról, hogy időközi összejöveteleken közös tanácskozással ápolják a cselekvés egységét, és egyesült erővel segítsék a közös műveket a vallás érdekeinek hatékonyabb támogatása és az egyh. fegyelem eredményesebb védelme érdekében. -

e) Apostolkodás. Pártfogolnia kell az apostolkodás különböző formáit, s legyen gondja arra, hogy az egész eparchiában v. annak részkerületeiben az apostolkodás műveit irányítása alatt összehangolják. Sürgesse a hívőket a helyzetük és alkalmasságuk szerint kötelező apostolkodás gyakorlására, és buzdítsa őket, hogy az apostolkodás különböző műveiben a hely és kor szükségletei szerint vegyenek részt és segítsék azokat. A hívők azon társulatait, melyek közvetlenül v. közvetve lelki célt követnek, mozdítsa elő, a lehetőségek szerint létesítve, jóváhagyva, dicsérve v. ajánlva a jog szabálya szerint őket. - f) Helybenlakás. Az ~ köteles saját eparchiájában helyben lakni akkor is, ha koadjutora v. segédpüspöke van. Kötelezettségein kívül, melyek törv-es távollétét kívánják, jogos okból évente 1 hónapig lehet távol, amennyiben biztosítva van, hogy távollétéből semmilyen kár nem éri az eparchiát, de a legfőbb ünnepnapokon, súlyos okot kivéve, ne legyen távol. Ha pedig az ~ 6 hónapnál tovább törvénytelenül távol volt, a pátr. jelentse a p-nak. - g) Köteles évente egészében v. részben eparchiáját kánonilag látogatni úgy, hogy legalább 5 évenként az egészet ő maga, v. ha törvényesen akadályozott, a koadjutor, a spp., a főhelynök, a helynök v. más áldozópap által, kánonilag meglátogassa. - h) A pátr. egyh. határain belül hatalmat gyakorló ~ köteles ötévenként jelentést tenni a pátr-nak az eparchia állapotáról, a jelentés másolatát megküldi az Ap. Széknek. - i) A pátriárkai egyh. területi határain belül hatalmat gyakorló ~ beiktatásától számított 5 éven belül lehetőleg a pátr-val együtt végezzen →ad limina látogatást Rómában. - j) A vele való teljes közösség jeleként köteles a római pápát mindenki előtti megemlíteni a sztmisében és istentiszt-ekben a lit. kv-ek előírásai szerint, és gondoskodnia kell arról, hogy ezt az eparchia többi papja is hűségesen végezze. - k) Ha az ~ 75. életévét betöltötte, v. egészsége meggyengülése ill. más súlyos okból hivatala betöltésére kevéssé alkalmassá vált, be kell nyújtani hivataláról való →lemondását, a pátr. egyh. határain belül hatalmat gyakorló ~nek a pátr-nak, egyéb esetekben a róm. p-nak. Akinek elfogadták lemondását, az általa kormányzott eparchia kiérd. pp-e címet kapja és megtarthatja lakhelyét az eparchiában. A pátr. egyh. pp-einek szinodusa v. a →hierarchák tanácsa köteles gondoskodni arról, hogy a kiérd. ~ megfelelő és méltó ellátása biztosítva legyen. - Más székre való áthelyezés esetén az ~ az áthelyezés közlésétől számított 2 hónapon belül köteles kánonilag birtokba venni az új eparchiáját, közben pedig az előző eparchiában az →eparchiai kormányzó jogaival és kötelességeivel rendelkezik, megtartja tiszteletbeli kiváltságait, s előző hivatala teljes jövedelmében részesül. Ho.J.

CCEO 1990:178-218, 223.k.