Magyar Katolikus Lexikon > E > elkeresztelés


elkeresztelés: szoros értelemben →vegyes házasságban élő szülők gyermekének a "nem nemet követ" elvvel ellenkező keresztelése; tágabb értelemben kiskorú személy →áttérése. - Mo-on az 1868:53. tc. 12. §-a szerint: "A vegyes házasságokból származó gyermekek közül a fiúk atyjuknak, a leányok anyjuknak vallását követik... A gyermekek vallásos nevelését sem a szülő bármelyikének halála, sem a házasság törvényszerű fölbontása nem változtathatja meg. Ha a szülők valamelyike más vallásra tér át, a 7. évet még be nem töltött gyermekek nemük szerint követik az áttértet." - 1879. I. 12.: a 32.889/1878. sz. VKM-rendelet utasításba adta, hogy az anyakönyvezendő tényt mindig annak az egyh-nak az anyakönyvébe jegyezzék be, ahol az végbement. (A rendelet mögött a prot. lelkészek azon követelése állt, hogy az "elkeresztelt" gyermekek keresztelési kivonatát a kat. papok adják ki, s a keresztelés tényét a saját anyakönyvükben töröljék, ám ez az anyakönyvek hitelességének rovására ment volna.) - Az 1879:40. "kihágási törvény" ezt kiegészítette azzal, hogy "aki életkorának 18. évét még be nem töltött kiskorú egyént más vallásfelekezetbe fölvesz, 2 hónapig terjedhető elzárással és 300 Ft-ig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő." - Sopronban az ev. lelkész följelentette Póda András apátplnost és kp-ját, Gänsthaler Nándort, mert egy ev. szülő gyermekét megkeresztelték anélkül, hogy ezt vele (a följelentővel) közölték volna. 1880. XII. 29: a bpi ítélőtábla meghozta az első jogerős íteletet az ~ kérdésében, és a vádlottakat fölmentette azon a címen, hogy a törv. csak az átvételt és nem a keresztelést tiltja. - 1882. III. 24: a Kúria elvi jelentőségű döntést hozott a 2 gyermek elkeresztelésével vádolt tatai káplán ügyében: az ítelet kimondta, hogy az 1879:40. tc. 53. §-a az 1868:53. tc-nek nem a gyermekek vallását meghatározó 12., hanem csakis az áttérésekre vonatkozó 2. §-át akarta büntető szankcióval ellátni. Mivel a kisdedeknél az áttérés lehetősége kizárt, az elkereszteléssel vádolt lelkész nem ítélhető el a hivatkozott törv-hely alapján. - 1884. VII. 11: Trefort Ágoston kultuszmin. a min-tanács VII. 4-i megbízásából kiadta 24.727/1884. sz. rendeletét az ~ekről: A vegyes házasságokból születő fiú csak az apa, leány csak az anya vallását követheti. Az 1879:40. tc. 53. §-ában foglalt büntetés terhe alatt a más felekezethez tartozó megkereszteltek anyakönyvi kivonatát a keresztelő lelkész köteles 8 napon belül az illetékes felekezethez átküldeni. XI. 29: Simor János hgprím. levélben kérte a min-t, hogy tekintsen el a rendelet foganatosításától. Trefort válasz nélkül hagyta a levelet, amire a ppi kar, 2 tagja kivételével, nem közölte papságával a rendeletet. - 1890. II. 26: Gr. Csáky Albin kultuszmin. 10.086/1890. sz. ~i rendelete szerint a keresztelést bármely felekezet lelkésze elvégezheti, de ha a gyermek a törv. szerint nem az ő felekezetéhez tartozik, köteles 8 napon belül a keresztelés tényét az illetékes lelkésszel közölni, és a közlés tényét saját anyakönyvébe is följegyezni. Anyakönyvi kivonatot nem adhat ki ilyen esetben a keresztelő, hanem csak az illetékes lelkész. A határozat ellen vétők kihágást követnek el, 10-50 Ft, visszaesés esetén 100 Ft pénzbírsággal büntethetők. A parlament a rendeletet törvényesnek nyilvánította és végrehajtását a papság tiltakozása ellenére megkezdték. A kat. ppi kar IV. 12: megtárgyalta a rendeletet, amelyet a többség ellenzett és Róma döntéséig ideiglenesen a keresztelési bizonylatok kiadása mellett döntött. XIII. Leó p. VII. 3: közölte I. Ferenc Józseffel, hogy az ~i rendelet elfogadhatatlan. - 1891-92: Molnár János komáromi plnos ellen 25 alkalommal folyt eljárás ~ vádjával, 14 esetben ítélték el, összesen 500 Ft bírságra. - Az ~ miatti háborúságnak az 1894:32. tc. vetett véget, mely szerint "bevett vagy törvényesen elismert különböző vallásfelekezethez tartozó házasulók házasságuk megkötése előtt egyszer s mindenkorra megegyezhetnek arra nézve, hogy gyermekeik valamennyien az apa v. az anya vallását kövessék, ill. abban neveltessenek... megegyezés hiányában a gyermekek szüleik vallását nemük szerint követik." E törv. a polg. házasságot szabályozó 31. tc-kel együtt lépett életbe. - Az Egyház tanítása szerint a kat. szülő, még ha vegyes házasságban él is, köteles gyermekeit kat-nak kereszteltetni és nevelni, amit korábban a nemkatolikus fél által adott →reverzális, a hatályos jog szerint a kat. fél ígérete biztosít. →vallásszabadság **

KL I:528.