🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > elévülés
következő 🡲

elévülés (lat. praescriptio): jogszerzés, ill. kötelezettségektől v. →büntetéstől való megszabadulás módja. A szükséges föltételek mellett meghatározott idő elmúlása után bizonyos jogok bíróságilag nem érvényesíthetők, →büntetendő cselekményekre büntetés ki nem szabható. - Az ~ ősi jogintézmény, Hammurápi törvénykv-ében (Kr. e. 2000 k.): Ha egy katona v. halász földjét, gyümölcsösét és házát a súlyos hűbéri terhek miatt veszni hagyta és távolmaradt, egy másik pedig távollétében földjét, gyümölcsösét és házát birtokba vette, és 3 éven át lerótta a kötelezettségeket, ha a tulajdonos visszatért és követeli földjét, gyümölcsösét és házát, ne adják neki vissza; aki teljesítette a hűbéri kötelezettségeket, azé maradjon (30.§); ha csak 1 évig maradt távol és visszatért, adják vissza földjét, gyümölcsösét és házát, és teljesítse kötelezettségeit (31.§.). - A Szentírás az ~t nem ismeri (→jubileum). - Az egyházjogban. Az Egyh. minden országban a helyi törv-ek szerint tekinti, fönntartva meghatározott kivételeket (197.k.). A magyar polg. jogban az ~ ideje ált. 5 év. - I. Anyagi javak vonatkozásában az Egyh. mint a szerzés és a terhektől való megszabadulás módját az ~t bizonyos megkötésekkel (197-198.k.) elfogadja (1268.k.). Ideje az Ap. Sztszékhez tartozó ingatlanok, értékes ingóságok (tp-ok, kpnák műtárgyai), jogok és akár személyi, akár dologi keresetek esetében 100, más hivatalos egyh. jogi személyhez tartozóknál 30 év (→elbirtoklás, 1270.k.). - II. Perek vonatkozásában. A perfolyamat elévül, ha a felek (és nem a bíróság!) meghatározott ideig tétlenek, perbeli cselekményt nem végeznek, noha ezt semmilyen akadály nem gátolja. Első fokon gyakorlatilag csak a felperes tétlensége vezet ~hez, hiszen az alperesnek nincs olyan teendője, mely a perfolyamathoz nélkülözhetetlen lenne. Ha az ítélet ellen az alperes fellebbezett, fellebbviteli fokon az ő tétlensége is a per ~ét vonja maga után. A perfolyamat megszűnéséhez az CIC 1917:1736.k. első fokon 2, fellebbviteli fokon 1 év tétlenséget kíván a felek részéről. Ez az idő most egységesen minden fokon 6 hónap. A részleges törv. pedig még ennél is rövidebb ~i határidőt szabhat ki a per meggyorsítására. A perfolyamat megszűnése magánál a jognál fogva áll be, tehát nem csupán a kinyilvánítás következtében. Ha viszont az ~ megtörtént, ezt a bíró hivatalból is köteles kinyilvánítani. Ez a megszűnés mindenkivel, tehát →kiskorúakkal és velük azonos elbírálás alá eső személyekkel szemben is érvényesül. Ha a per a gyám, a gondnok, az ügyintéző v. a képviselő tétlensége miatt évült el, velük szemben kártérítési követelésnek van helye, hacsak nem igazolják, hogy vétlenek (1521.k.). - Az ~ hatása. Ha a perfolyamat elévült, az eljárás iratai hatásukat vesztik. Az ügy iratai viszont, vagyis azok, amelyek a dolog érdemi részére vonatkoznak, nem válnak semmissé, sőt ugyanazon személyek közt ugyanarról a dologról keletkezett másik perben is érvényesek lehetnek. Más személyekre vonatkozólag azonban csak okirat erejével bírnak (1522.k.). - Az elévült per költségeit illetően a felek közül ki-ki a saját költségeit viseli (1523.k.). - III. El nem évülő jogok és kötelességek. 1. a természetes v. tételes isteni törv-ből fakadó jogok és kötelességek; 2. azok a jogok, melyeket csak pápai kiváltsággal lehet megszerezni; 3. a hívek lelki életére vonatkozó jogok és kötelességek; 4. az egyh. területi egységek biztos és kétségtelen határai; 5. a misestipendiumok és misekötelezettségek; 6. →egyházi rendhez kötött egyh. hivatal betöltése; 7. a visitatio canonica (→kánoni látogatás) joga (198.k.). - IV. Büntetőjogilag elévülhet az Egyh-ban: 1. A bűnvádi kereset (actio criminalis), mely általában a bűncselekmény elkövetésének napjától, v. ha az tartós, ill. állapotszerű volt, megszűnésének napjától számított (1362.k. 2.§) 3 év alatt évül el. Kivételt képeznek azok a büntetendő cselekmények, melyek: a) a →Hittani Kongregációnak vannak fenntartva (ezek sohasem évülnek el); b) az 1394, 1395, 1397. és 1398. kánonban szerepelnek (klerikusok, örökfogadalmas szerz-ek házassági kísérlete, klerikusok szexuális bűncselekményei, emberölés, emberrablás, csonkítás, súlyos megsebesítés, magzatelhajtás), ezek ~i ideje 5 év; c) az egyetemes jogban nincsenek büntetve, a részleges törv. pedig más ~i időt ír elő számukra (1362.k. 1.§). - 2. A már kiszabott v. kinyilvánított büntetés végrehajtása iránti kereset (actio ad poenam exsequendam), melynek ~ét a büntető ítélet v. határozat jogerőre emelkedésének napjától kell számítani. Az ilyen kereset ugyanannyi idő alatt évül el, amennyi alatt az illető bűncselekmény miatti bűnvádi kereset elévült volna (1363.k.). - A büntetés a tettest attól kezdve kötelezi, hogy a bíró, ill. a büntető elöljáró végrehajtási határozatát közölték vele (1651.k.). Amíg ez a közlés meg nem történik, telik a büntetés ~ének ideje (1363.k. 1.§). - Az önmaguktól beálló büntetések azonnal kötelezik a tettest. Rájuk nézve az ~ a büntetés kinyilvánítása, ill. a kinyilvánító határozat v. ítélet közlése iránti keresetet érinti. E.P.

Eilers 1932:20. - CCEO 1990:1017-19, 1540-42. - Erdő 1991:509, 592.