🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Európai Közösség
következő 🡲

Európai Közösség, Európai Unió (ang. European Community, European Union, EU, EC): az egységes, belső határok nélküli, közös állampolgárságú Európáért, ill. Európa teljes pénzügyi-gazdasági egységéért, a politikai unió megvalósításáért 1967: alakult szervezet. - A Római Birodalom széthullása óta újra meg újra fölmerült Eu. valamilyen pol-gazd. formában történő egyesítésének gondolata (pápaság kk-i szerepe, Ném-Róm. Birod., Hanza-szövetség). A 20. sz: a háborúk okozta szenvedések fölerősítették az egység vágyát, s a technikai civilizáció megteremtette nagy ter-ek egyesítésének lehetőségét. A gazd. élet szempontjai egyre inkább a határok lebontását kívánják, ugyanakkor az egységes Eu. magában rejti a nemzetekfelettiséggel (hivatali apparátus, nagyvállalatok) kapcsolatos veszélyeket is. - Az I. vh. után több mozgalom alakult az eu. egység jelszavával. Kiemelkedik közülük gr. Richard Coudenhove-Kalergi Páneurópai Uniója, mely egyenesen az Eu. Egyesült Államok létrehozását tűzte ki célul. Tényleges eredmények azonban csak a II. vh. után születtek, egyrészt a lerombolt gazdaság újjáépítése, másrészt a szovjet fenyegetéstől, ill. a túlzott amerikai befolyástól való félelemtől késztetve. Kereszténydemokraták, szociáldemokraták álltak az egységtörekvések élére azzal a céllal, hogy a közös érdekeket keresve kiküszöböljék a belső viszályok, katonai konfliktusok lehetőségeit. - 1948: az újjáépítést segítő amerikai Marshall-terv (→Európai Újjáépítési Program) irányítására megalakult az →Európai Gazdasági Együttműködési Szervezet (a mai OECD elődje), majd 1949: az →Európa Tanács. A köv. lépés a Benelux államok (Belgium, Holl., Luxemburg) között 1948: létrehozott vámunió volt, majd az Európai Szén- és Acélközösség (European Coal and Steel Community, ECSC), a "Montánunió" megteremtése. E szervezetet, mely közös igazgatás vonta a fegyverkezés szempontjából fontos iparágakat, a fr. Jean Monnet és Robert Schuman javaslatára 1951. IV. 18: a Párizsi Szerződéssel hozta létre No., Fro., Olo. és a Benelux áll-ok. Tagországai a belga Paul Henry Spaak kezdeményezésére 1957. III. 25: aláírt Római Szerződésekkel létrehozták az →Európai Gazdasági Közösséget és az Európai Atomenergia Közösséget (European Atomic Energy Community, EURATOM). Az 1964: aláírt Egyesítő Egyezmény (Merger Treaty) alapján a 3, eredetileg különálló szervezetet (Eu. Közösségek) 1967: közös irányítás alá helyezték, s ezzel jött létre az ~. - Az Eu. Gazd. Közösség a vámunió létrehozását célozta, s lényeges eleme volt a Közös Agrár Politika (Common Agrarian Policy, CAP), mely szerint minden agrártermékre közös (többnyire a világpiacinál magasabb) belső árszínvonalat állapítanak meg, s a külső importból származó olcsóbb agrártermékekre ún. lefölözési vámokat vetnek ki, amiből az exportot támogatják. - A tagáll-ok 1986: aláírták az Európai Egységokmányt (Single European Act) a Közös Piac (Common Market) kialakításáról, melynek rendelkezései 1992 végéig fokozatosan érvénybe léptek. Kimondják az áruk, szolgáltatások, tőke szabad mozgását, személyek szabad letelepedését az ~  egész területén; a tagáll-ok törv-einek, szabványainak egységesítését; biztosítják a szakképzettség kölcsönös elismerését; kezdeményezik a közös okt-, kutatási és technológiai fejlesztési pol-t. - 1991: megszületett a Maastrichti Szerződés, mely meghatározta az 1993/1999-as évek integrációs céljait: belső határok nélküli egységes övezet, közös állampolgárság, gazdasági unió (a Miniszteri Tanács által meghatározott közös gazdpol-val), pénzügyi unió (közös pénznemmel és egy Európai Központi Bank által irányított közös pénzpolitikával), politikai unió (közös kül- és biztonság-pol., az Eu. Parlament szerepének növelése, közös bevándorlási és belügyi pol.). A pénzügyi unió az 1979 óta működő →Európai Monetáris Rendszer továbbfejlesztését jelenti, melynek eredeti célja, hogy a tagországok nemzeti valutáinak ingadozásait előre megszabott határok között tartsa. 1979: létrehozták az →ECU -t, nem tényleges pénzként, hanem valutakosárként, azaz a tagországok valutáinak súlyozott átlagaként. A tényleges közös pénznem bevezetése 1998-tól esedékes. Már a Maastrichti Szerződés alapján hozták létre 1994: Frankfurtban az Európai Monetáris Intézetet, ami az Unió jövendő közp. bankjának csírája. Ugyancsak a Maastrichti Szerződés szellemében 1995. III: megszűntek a határellenőrzések a belső határokon, de szigorodtak az ~ külső határai mentén. - Az ~ 3 fő döntéshozatali szerve: az →Európai Közösség Bizottsága (Commission of the European Community), az →Európai Parlament (European Parliament), az →Európai Közösség [Miniszteri] Tanácsa (Council of the European Community). - Fő intézménye még az →Európai Bíróság, a költségvetés végrehajtását ellenőrző Számvevőség, az "Auditorok Testülete" (Court of Auditors of the European Community), az →Európai Befektetési Bank, a Közösség Központi Bankjai Elnökeinek Bizottsága (Committee of the Governors of the Central Banks of the Member States of  EEC). - Az ~ tagsága: a Hatok (No., Fro., Olo. Benelux áll-ok) eredeti Közösségéhez 1973: Dánia, Íro. és az Egyesült Királyság, 1981: Görögo., 1986: Spo. és Port., 1995: Au., Svédo., Finno. csatlakozott. Az ~ 1995: 367 millió lakost foglalt magában és a földrajzi Eu. ter-ének közel 1/3-ára (3271 km²) terjedt ki. Társulási megállapodást kötött 1964: Töröko-gal, 1986: Ciprussal, Máltával, 1991: Mo-gal, Cseho-gal, Szl-val, Lengyo-gal, 1993: Ro-val és Bulgáriával. Ennek keretében fejlesztési támogatásokat nyújt K-Eu-ban (PHARE-program). Együttműködési megállapodást kötött számos fejlődő áll-mal. Különleges megállapodás van érvényben az EFTA-csoportból a Közös Piacba még át nem lépett néhány áll-mal (1995: Norvégia, Izland, Liechtenstein) Közös Európai Gazdasági Térség (European Economic Area, EEA v. European Economic Space, EES) kialakításáról: a 2 csoportosulás kölcsönösen olyan kedvezményeket nyújt egymásnak, mely sok tekintetben megközelíti az ~en belülieket. A világ 130 áll-ával tart fönn diplomáciai kapcsolatokat. Számos nemzetk., köztük sok kat. szervezettel van kapcsolata: →Európai Közösség Püspöki Karainak Bizottsága, Kat. Segélyszolgálatok, Vidéki Kat. Felnőttmozgalmak Nemzetk. Szövetsége, Kat. Vidéki és Agrár Fiatalok Nemzetközi Mozgalma, →Európa Fejlődését Segítő Kat. Kezdeményezések Irodája, Medicus Mundi Internationalis, →Mísereor. - 1995. IX: a nők pekingi világkonferenciáján az ~ képviselői az →abortusz mellett foglaltak állást. - Közleményei: General Report on the Activities of the Community (évente); Bulletin of the EEC (havonta); Bulletin General de Statistique (havonta); European Community (havonta), Europe, Our Future. - Hivatalos lapja: Official Journal of the European Communities. Számos kiadvány jelenik meg az ~ luxembourg-i Információs Irodája gondozásában. N.D.

EUNIA 1985:248, 253. - EUR 1991. - EUK 1992. - EUP 1992. - YIO 1993:I:466, 502, 509, 541; 1996. I:345. - MKI 1993:187, 107. - Ungerer 1994. - ERF 1994:67. - Hitiris 1995. - EWY 1996. I:143.