🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > diaszpóra
következő 🡲

diaszpóra (gör.): szétszórtság, szórvány. - 1. A Szentírásban. A LXX-ban elűzést, kitaszítottságot (MTörv 30,3-4; Neh 1,9; Zsolt 147,2) és a vele járó zaklatottságot, félelmet (MTörv 28,25; Jer 34,17; Dán 12,1) jelentő héb. szavak eufemisztikus megfelelője. Arra utal, hogy a zsidóság valahol a világon kisebbségben él pogányok között. A későbbi zsidóság körében üdv- és világtört. jelentőséget tulajdonítottak neki, s szinte jótéteménynek tekintették. Az ÚSz-ben ált. az előbbi értelemben (vö. Jn 7,35) használják, de olykor a ker-ekre vonatkozik, akiknek a mennyei Jeruzsálem a hazájuk, így a földön mintegy ~ban élnek. - A ~ a salamoni birod. bukásával kezdődött (vö. 2Krón 8,2-6), és még az első elhurcolás előtt voltak, akik kereskedők lévén kivándoroltak Palesztinából. A Kr. e. 7. sz. végén Egyiptom középső részén élt egy izr. csop. A zsidók többsége Cirusz rendelete után is Babilonban maradt, ez a telep egészen a kk-ig fennmaradt. Jelentős izr. település volt Elephantinében is, de másutt is éltek még zsidók Egyiptomban (így Alexandriában) a hellénista róm. időkig (vö. 1Mak 15,16-23). Szíriában Antiochia volt a ~ közp-ja. Az ap-ok idején kb. 150 zsidó telepet tartottak számon Görögo-ban, Rómában és Cirénétól a pártusok birod-áig (vö. ApCsel 2,9). A kb. 4.500.000 zsidó a róm. birod-ban a lakosság 8%-át tette ki. Rómában egyre nőtt a zsidók tekintélye, kivált Néró idején: a tkp. zsidó negyeden (Trastevere) kívül is sok felirat emlékeztet rájuk. Hamarosan ~k keletkeztek Galliában, Hispaniában és germán földön is. A 4. sz: Köln is jelentős zsidó településnek számított. →gettó. - A ~ban élő zsidóság arculatára főleg a jeruzsálemi tp. elpusztulása (Kr. u. 70) után a zsinagóga nyomta rá a bélyegét. Jeruzsálemmel a közös naptár, a zarándoklatok, a zsinagógák hasonló belső berendezése, a levelezés és a tp-adó fizetése révén maradtak a ~k kapcsolatban. Emellett a vezetők és ezek képviselői látogatták a ~kat és adományokat gyűjtöttek. A ~ban élők felfogása kevésbé szűkkeblű volt, mint a palesztinaiaké (→judaizmus), így köreikben könnyebben gyökeret eresztett az a gondolat, hogy az egy Isten minden népnek az Istene. A LXX szintén ~ban keletkezett. Ez került bele később a ker. Bibliába, ezért a talmudista zsidóság el is vetette. De a prozeliták révén sok jó szándékú pogány számára is egyengette a ~ az utat az egyistenhit és ezen keresztül a kerség felé. Az ap-ok először a ~ban élő zsidók zsinagógáiban hirdették Krisztus evang-át. - 2. Mai megfelelője a nemzetiségi kisebbség. **

BL:258.