🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Draskovich
következő 🡲

Draskovich György, trakostyáni (Bilina vára, Horváto., 1515. febr. 5.-Bécs, 1587. jan. 31.): érsek, bíboros. - Anyai ágon Martinuzzi György unokaöccse. 1527: a törökök elfoglalták atyja birtokait, ezért nagybátyja költségén tanult. 1539: pappá szent. 1548: Bécsben bakkalaureus, 1549: Bolognában magister, 1551. II: Páduában diák, ahol 1553. V. 17: a m-ok konziliáriusa, majd Rómában tanult. 1550: nagyváradi knk., 1553-55: aradi, 1553-57: jászói és 1556: pozsonyi prép. 1557: protonot. és kir. tanácsos. 1558. XI. 22: pécsi pp. 1559: elkísérte I. Ferdinándot az augsburgi gyűlésre. 1562. I. 18-1563. XII. 4: részt vett a trienti zsin. utolsó szakaszán, s végzéseit aláírta. 1563. XI. 19: zágrábi mpp. 1567: horvát és dalmát bán. Területét a törökök ellen sikeresen védte. 1573. VI. 9: megkapta a kalocsai érs. c-et, 1578. IV. 25: győri mpp. 1579. VIII. 2-4: Szombathelyen egyhm. zsin-ot tartott a trienti határozatok bevezetésére. Mivel Esztergomban széküresedés volt, a kir. helytartó és főkancellár tisztét is betöltötte, 1582. VIII. 6: kapta a palliumot, 1585. XII. 18: bíb. Kérésére II. Rudolf 1586. V. 19: a JT-nak adományozta a túróci prépságot, s ezzel lehetővé vált a JT megtelepedése és a nagyszombati koll. megalapítása. - A trienti zsin-ról Ferdinándnak küldött jelentéseit a M. Nemz. Múz. Kzt-ában őrzik. A zsin-on 1562. II. 24, VIII. 23: és 27: szólalt föl. Beszédeit a zsin. okmányai között adták ki. - M: Epistola paraenetica... Bécs, 1559. - Igen Zep Kenyw, az Kezenseges Igaz Keresztyen hytnek regysege, és Igassaga mellett, mynden eretneksegnek wysaghy ellen... Írta Lerini Vince. Ford. Bécs, 1561. - Oratio in generali concilii Tridentini congregatione die 24. Febr. 1562 habita. Ripae, 1562. - Oratio habita Tridenti anno 1562. pro Ferdinando Romanorum imperatore. Velence, 1562. - Pro Regno Hungariae ad Synodum Tridentinum Oratio. Pávia, 1562. - Acta et constitutiones Dioecesani synodi Jaurinensis... Prága, 1579. - Utóda a jászói prépságban 1558(?): Vizkelety András(?); Pécsett 1563. IX. 4: Dudics András, Zágrábban 1578. IV. 12: Monoszlay János, Kalocsán 1587-96: széke üres, utóda 1596. VI. 17: Kutassy János, Győrött 1587. X. 20: Heressinczy Péter. T.E.

Schem. Qu. 1857:21. (XXXVI.) - Schem. Zagr. 1870:X. (54.) (s.v. Draskovic; †1587. febr.) - Gams 1873:377. (s.v. Draskovich; 1557-1563. XI: pécsi pp.); 388. (1563. XI. 19-1578: zágrábi pp.); 372. (1572-†1587. I. 31: kalocsai érs.); 374. (1578. IV. 26-†1587. I. 21: győri pp.) - Révész Imre: Kálvin János első m. támadója D. Gy. Debrecen, 1934. - Veress 1941:94. (†jan. 21.) - Gulyás VI:257.  - Kolarić 1995:255. (Arck., címer)

Draskovich György, trakostyáni, br. (Érsekújvár, Nyitra vm., 1599. máj. 14.-Bécs, 1650. nov. 26.): megyéspüspök. - ~ János horvát bán és Istvánfi Éva fia. - A középisk-t Grácban végezte. Mint pornói apát 1618. X. 19: a CGH növ-e lett. 1622. IX. 2: papként tért haza, s pozsonyi, XI. 30: esztergomi knk. és szenttamási prép., 1628. VII. 18: pécsi cpp. és bozóki prép., 1630. II. 24: Nagyszombatban Pázmány pp-ké szent. X. 24: váci mpp. és pozsonyi prép., az utóbbiról lemondott, amikor 1635. X. 22: győri mpp. és Győr vm. főispánja lett. A pozsonyi prépság épülete és egyéb anyagi ügyei miatt a győri kápt., Győr és Vas vm. az ogy-en kért igazságot, ahol az 1647:102. tc. 2.§ meghagyta, hogy a kápt. ügyeibe ne avatkozzék, a megürült javadalmakat töltse be, s ha ezt nem teszi, kinevezési jogát elveszti. Lippay érs. 3 é. fölfüggesztette ppi javadalmától, s mivel ez sem segített, 200.000 Ft-ra és javadalmairól való lemondásra ítélte; a büntetés végrehajtásától befolyásos rokonai megmentették. 1637: a győri jezsuitáknak 7 házat adott, a soproni jezsuitáknak 1643: megszerezte a pornói apátság javait és még 2 helységet, s végrendeletében 40.000 Ft-ot juttatott nekik a koll. céljaira. Szombathelyen letelepítette a domonkosokat, 10-10.000 Ft-ot hagyott a bolognai horvát szem-nak és a zágrábi klarisszáknak - M: Philosophia. Grác, 1618. - Mennybe vitetet Boldogságos Szűz Mária congregatziojának, Melly... 1615. esztendőben fundáltatott... Eredete. Regulái. Búcsúi. Nagyszombat, 1710. (lat-ul 1628: írta, ford. Jaklin Balázs, Nagyszombat, 1684. Átdolg. Illyés István) - Narratio Translationis corporis S. Joannis Eleemosynarii. Bécs, 1632. - Rituale. 1636. - Utóda a pécsi c-en 1630. X. 23: Vinkovich Benedek, a vácin 1635. X. 22: Nagyfalvy Gergely, Győrött 1650. XII: Püsky János. 88

Schem. Qu. 1857:27. (LII.) - Zelliger 1893:97. - Szinnyei II:1075. - Veress II:23. (1622: pozsonyi knk. is!; †Pécs!) - Chobot II:567. (s.v. Draskovich; *Trakostyán vára, máj. 19!) - Gulyás VI:257. - Szabady Béla: ~ győri pp. élete és kora 1599-1650.

Draskovich Pál, Drasković (†1320 k.): püspök. - A MA-ban 1315: a semat-ban 1319-22, Gamsnál 1320 k. (mielőtt megölték) szkardonai pp. - Széke Gamsnál 1320-26: üres, utóda 1326. VII. 9: Musculus András egri knk. T.E.

Gams 1873:397. (20.) (†1320) - Schem. S-K-S. 1902:11. (13.) - Eubel I:438.


Draskovich Olga Mária Ivana, trakostyáni gr. (Bp., 1934. jan. 9.–??): szerzetesnő. – Szülők: Iván (1876–1971) a 10. honv. huszárezr. főhadnagya, a főrendiház örökös tagja, a horvát szabor tagja; németújvári gr. Batthyány Marietta (1896–1982). Az eppishauseni zárdában élt. 88

Gudenus I:323, V:72.