🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Dobszay
következő 🡲

Dobszay László (Szeged, Csongrád vm., 1935. febr. 2.-): zenetudós, egyetemi tanár. - 1947/56: a Liszt Ferenc Zeneműv. Főisk-n zeneszerzést, 1955/59: az ELTE-n m-tört. szakot végzett. 1956: a Főv. Zeneisk. Szervezetnél zeneirod. és kamarazene tanár. 1965: az esztergomi főegyházmegyei lit. biz., a Népénektár (→Éneklő Egyház) szerk. biz-ának tagja. 1966: a Liszt Ferenc Zeneműv. Főisk. tanára, az MTA Népzenekutató Csoportjának, a későbbi Zenetud. Int. tud. munk., 1994: főmunk. és osztályvez-je. 1969: a Schola Hungarica karnagya.  1975: a zenetud-ok kandidátusa. 1989: a Liszt Ferenc Zeneműv. Főisk. egyházzenei tanszakának tanszékvezető egy. tanára. 1992: a Magyar Egyházzenei Társaság elnöke. - Fm: XVI-XVII. századi dallamaink a népi emlékezetben. 1-2. köt. Szendrei Jankával és Rajeczky Benjaminnal. Bp., 1979. - A siratóstílus dallamköre zenetörténetünkben és népzenénkben Bp., 1983. - A Magyar Dal Könyve. Uo., 1984. - Magyar zenetörténet. Bp., 1984. Ang-ul, ném-ül. Bp., 1993. - A magyar népdaltípusok katalógusa-stílusok szerint  rendezve. 1 köt. Szendrei Jankával. Bp., 1988. - After Kodály-Reflections on Music Education. Kecskemét, 1992. - A gregorián ének kézikönyve. Bp., 1993. - ZENEMŰVEK: Angol dalok különböző összeállítású kamaraegyüttesekre. Bp., 1965. - Mozart-album hegedűre és zongorára. Bp., 1965. - Zongoraiskola I. Czövek Ernával. Bp., 1966. - Hangok világa. Szolfézstankönyv a zeneiskolák számára. 1-6 köt. Bp., 1966-72. - Régi dalok és táncok zongorára. Czövek Ernával és Papp Lajossal. Bp., 1969. - Magyar gregoriánum. Szendrei Jankával és Rajeczky Benjaminnal. Bp., 1969. - Az ének-zenetagozatú általános iskolák zenei tankönyve. Szabó Helgával. Bp., 1985. - CIKKEK: Parlando 1962. 12:7. (A zenész a társadalomban) - Studia Musicologica  1971:203. (Progress of  Sapphic Tune into Folkmusic); 1974:15. (Die Umgestaltung von Barockmelodien in der ungarischen Volkspraxis); 1985:37. (The System of the Hungarian Plainsong Sources) - Acta Ethnographica 1971:387. (Dies est letitie) - Székesfehérvár évszázadai II:215. (Középkori zenetörténetünk székesfehérvári vonatkozásai) 1972. - Magyar Könyvszemle 1974:307. (Dallamminta a Példák Könyvének verses tízparancsolatához) - Zeneelmélet-Stíluselemzés: 125. (Prozódia és stílus) Bp., 1977. - Ethnographia 1978:497. (A típus-fogalom a magyar népzenekutatásban) - Zenetudományi Dolgozatok 1979:71. (Dallamminták a verses Szent Imre-zsolozsmához); 1980:215. (Szalkai László jegyzetének zenei példaanyaga); 1984:7. (Árpád-kori misekönyvünk provenienciája); 1988:9. (Az Ómagyar Mária-siralom zenei vonatkozásai) - Magyar Zene 1982. 1:21. („Missa mundi”); 1988:343. („Mos patriae”); 1991:303. (A gregorián ének előadásának útja) - Kultúra és közösség 1982.1-2:64. (Jelenkori művelődési áramlatok a hazai egyházzene tükrében.) - Vigilia 1972. 4:2. (A népének hazai története); 441 (Kodály nemzetnevelő terve); 1984:130, 162 (Válságok, reformok a XX. sz-i egyházzenében); 1985.4:329; 5:386. (Az Exsultet szövege és dallama); 1987.2:82. (Az esztergomi liturgia); 1988.2:88. (A zsolozsma - tegnap és ma); 1990.8.581: (Szerzetesek zsolozsmája.); - „Mert ezt Isten hagyta...” Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Szerk. Tüskés Gábor  (A középkori magyar temetés maradványai az erdélyi néphagyományban). Bp., 1986. - Régi Zene 1987:71. (A gregorián ének előadásáról) - Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae. (A Preliminary Report.) Prószéky Gáborral. Uo., 1988; (Temporale) Bp., 1990. - Szent István és kora. Szerk. Glatz F. és Kardos J. (A középkori magyar liturgia István-kori elemei) Uo., 1988. - Ars Hungarica 1989:37. (A Breviarium Strigoniense jellegzetes pontjai);  - Jel 1989. (A zsolozsma-himnuszokról. Kritikai megjegyzések a Bugnini-liturgiához): 3-4:31. (A „Mindenszentek litániájá”-ról); 5-6:215. (Népének és liturgia); 1990. (A Sanctus-ének liturgiai méltósága) - Cantus Planus. 1988. (Salutatorium); 143. (Experiences in the Musical Classification of Antiphons.) - Journal of the Plainsong 1990:49. (Plaintchant in the Medieval Hungary) - Magyar Egyházzene 1994.1. (Az egyházzene tiszta eszméje); 2. (Az egyházzene a történeti változások között.); 3. (Művészet vagy szolgálat); 8. (A gregorián mozgalom 30 éve) - Oráció- és zsoltármagyarázatai az Új Ember és a Jel-ben. sk.