🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > csángó hitélet
következő 🡲

csángó hitélet: Egyetlen magyar népcsoportunk sem kapcsolódott olyan szorosan össze felekezeti hovatartozásában, seholsem fedi egymást annyira a népi és a vallási azonosság, mint a moldvai →csángóknál: Moldvában, aki magyar, az kat., s aki kat., az magyar v. magyar származású. Sajátos sorsuk következtében a moldvai csángó magyaroknál a felekezeti tudat meghaladja, ill. túlélte a nemzeti azonosságtudatot. A 15. sz:  a csángók körében is elterjedt a huszitizmus, de a 16-17. sz: szinte kivétel nélkül r.k. v. ort. hitre tértek. A 19. sz. 2. felében jelentősebb számú ref. került Moldvába, de többségük már a 20. sz. elejére katolizált.  1622:  a missz. ter-té nyilvánítás után a m. anyanyelvű ferencesek és jezsuiták  helyett ol. és lengy. misszionáriusokat küldtek, emiatt a moldvai kat-ok körében végzetesen elszakadt egymástól a hívek és a papság nyelve, gondolkodása, érdeke. Súlyos terhet jelentett a moldvai m-ok lelki gondozásában a ferences r-en belüli, a szerz-ek és a misszion-ok közötti, továbbá a m., a lengy.  s az éledőben lévő rumén pol. érdekellentét, nemegyszer nyílt ellenségeskedés. A mindebből következő lelki elhagyatottság miatt a csángók körében igen erőteljesen éltek a népi vallásosság különböző formái: az →archaikus népi imádságoktól kezdve a deáknak nev.  kántorok munkája jelentőségének fölértékelődéséig. A 18. sz-ra a ~ gondjai tovább növekedtek, s a  jászvásári szem. fölállítása, 1886. IX. 29. u. már a csángó m. gyermekekből nevelték azokat a papokat, akik saját népük anyanyelvének ellenségeivé válva a rum. nacionalizmus szószólói és végrehajtói. Néhány emberséges lelkészt kivéve ui. Moldvában ma a r.k. papok a m. nyelv és a csángómagyarok öntudatosodásának ellenségei. A csángók anyanyelvű hitélete az odahaza és a virrasztáskor, a torban való magyar imádkozáson, éneklésen kívül szinte kizárólag azokra a ritka alkalmakra szorítkozik, mint amilyen →Csíksomlyó búcsúja. - 1991: II. János Pál lelkipásztori látogatása alkalmából több száz csángómagyar érkezett Bp-re, a Szt István-bazilikában szentmiséjük volt. H.P.

Lükő 1936. - Domokos 1987. - Benda 1989:40.