Magyar Katolikus Lexikon > B > boszorkányper


boszorkányper: Az ÓSz a varázslást és a bűbájosságot a bálványimádáshoz hasonlóan megkövezéssel büntette (MTörv 18,9). A róm. jog is súlyosan (pl. máglyahalállal) büntette a boszorkányokat. Az Egyh. kezdetben a boszorkányság lehetetlenségét hirdette. Tanítással és vezekléssel próbált javítani azokon, akik bűbájossággal v. varázslással foglalkoztak, s ha ez nem használt, kiközösítette őket, hogy így akadályozza meg a boszorkányhit terjedését. A Canon episcopi (9. sz.) felszólítja a pp-öket, tanítsák a papoknak és a hívőknek, hogy amiket a boszorkányokról mondanak, azokat legfeljebb csak az ördög láttatja velük álmukban. Amikor Dániában asszonyokat kegyetlen kínzással megöltek azzal a váddal, hogy szélvészt keltenek, ragályt és betegséget terjesztenek, 1080: VII. Gergely levelet intézett Harald kir-hoz, s megtiltotta és megbélyegezte a kegyetlenkedést; 1090: amikor Freisingben a nép 3 nőt mint boszorkányt megégetett, egy pap és 2 szerz. tüntetőleg a tp. előcsarnokában temette el őket ünnepélyesen. A 12. sz. közepén Gratianus dekrétumaiban is ez tükröződik. - A →boszorkány fogalmában beállt változás miatt a 13. sz: az inkvizíció foglalkozni kezdett ~kel. IV. Sándor 1260: előírta, hogy inkvizítor csak akkor lépjen fel a varázslat ellen, ha egyúttal nyilvánvalóan eretnekségről is szó van. Az első halálos ítéletek kínvallatások alapján születtek. 1275: Toulouse-ban egy vsz. elmebeteg asszony „bevallotta”, hogy testileg érintkezett az ördöggel, egy szörnyet szült tőle, melynek etetésére gyermekeket fogdosott össze éjszakai útjain. A teol-ok tanítása, mely szerint ördögök vétkezhetnek emberrel, támpontot adott a bíráknak a kínzással kicsikart legképtelenebb vallomások komolyan vételére. Az →albigensek eretneksége is hozzásegített, hogy boszorkányláz tört ki Eu-ban. 1335: Toulouse-ban 63 (férfi és nő) boszorkányt ítéltek el, közülük 8-at halálra. Mivel a ~ben a vád nemcsak a világi törv-be is ütköző bűncselekmény, hanem gyilkosság, fajtalanság is volt, a világi bíróság többnyire a róm. jogból átvett máglyahalállal büntette. 1400 k. Bern vidékén, 1428: Vallisban boszorkányok sokaságát égették el. A boszorkányhitnek irod-a is támadt, s a boszorkányokat titkosan összeesküvő felekezetnek tekintették, melytől meg kell szabadítani az emberiséget. 1431: Szt Johannát (Jeanne d'Arc) is ~ben ítélték halálra, s égették el. No-ban a Malleus maleficarum 'Boszorkányok pörölye` c. mű foglalta össze a ~ tudnivalóit, és sokfelé kézikv-ként használták. Itáliában és É-Spo-ban a ~ek az egyh. bíráskodás jogkörébe tartoztak, ezért szelídebbek voltak. - A reformáció kiszélesítette a ~eket. Luther és társai a boszorkányok kiirtására buzdították a fejed-eket és a városi hatóságokat. A prédikátorok kedvelt témája volt, hogy a betegségeket és a természeti csapásokat boszorkányok okozzák. Ágost szász választófejed. a boszorkányokat akkor is elégettette, ha semmiféle bajt nem okoztak. Prot. részről 1563: Johann Weyer orvos, kat. részről 1592: Kornel Loos pap emelt szót a ~ ellen. A leghatásosabb 1631: Friedrich Spee SJ Cautio criminalis c. műve volt. A p. 1757: foglalt állást a ~ ellen. A termtud. fejlődése, s főként a kínzás kiküszöbölése a bíráskodásból lassan megszüntette a ~eket. Az utolsó per és kivégzés 1782: Glarusban (Svájc) volt, ahol prot. bírák lefejezésre ítéltek egy szolgálólányt azon a címen, hogy ura gyermekét megbabonázta. - Mo-on a ~ első nyomai a Váradi Regestrumban tűnt fel, ahol 12 esetben alkalmaztak tüzesvas-próbát „veneficium” miatt. A ~ első aktája az 1565: Kolozsvárt elégetett Bóczi Klára ügye. Nagy különbség más országokkal szemben, hogy a ~ tárgya nálunk az embereknek okozott kár volt. 1696: adták ki nyomtatásban a mágiáról szóló törv-t, mely szabályozza a vizsgálat megindítását, a gyanúsított elfogását, a kínvallatás feltételeit, s felsorolja a kérdőpontokat, a súlyosbító és enyhítő körülményeket. Budán a varázslókat először pellengérre állították, s csak a visszaesőt ítélték máglyára. Komáromi Andor szerint 1565-1756: 554 eljárás folyt, ebből 151 kimenetele ismeretlen, 169 máglyahalállal végződött. A legfeltűnőbb az 1728: Szegeden folytatott per volt, melynek végén 13 boszorkányt égettek el. A szegedi események hatására III. Károly 1728. X. 28: adta ki a ~t megszorító első intézkedést. Mária Terézia 1756: elrendelte, hogy az eljárást a legnagyobb óvatossággal folytassák le, az ítéletet kihirdetése és végrehajtása előtt a helytartótanács útján terjesszék föl hozzá. 1768. V. 25-i rendeletében csak a legkétségtelenebb bizonyítékok és kapcsolódó bűntett esetében engedélyezte a vizsgálat megindítását. Ennek hatására a ~ Mo-on megszűntek.  **

Komáromi Andor: Mo-i ~ek okl-tára. Bp., 1910. - Haas István: A boszorkányhit útja. Bp., 1925. - KL I:240. - BL:1138. (mágia).