Magyar Katolikus Lexikon > B > bolognai egyetem


bolognai egyetem: az első középkori egyetem (Studium Generale), a párizsi mellett legfontosabb. - A hagyomány szerint 1088: egy Pepone nevű mester magánisk-t nyitott. A tanárok között volt Irnerius, akit a kortársak Lucerna Iuris, 'a jog lámpása' névvel illettek. Tanítványaiból alakult a glosszátorok isk-ja, akik révén újjáéledt a róm. jog. Közülük való →Gratianus is. - A ~nek a 13. sz: közel 10.000 hallgatója volt. A →párizsi egyetem Universitas Magistrorum, 'a magiszterek testülete', a ~ viszont Universitas scholarium, 'a diákok testülete' volt. 2 részből állt: citramontani, 'hegyeken inneniek, azaz itáliaiak'; és ultramontani, 'hegyeken túliak, azaz külföldiek'. Ez utóbbiak a nationes, 'nemzetek' szerint csoportosultak. 1265: a fr., sp., ang., katalán, m., ném., lengy. mellett még 5 natio volt, később számuk 25 fölé emelkedett. Az igazgatás a tanulók által választott 2 rektor kezében volt, akik bírái is voltak a ~nek, mely császári jóváhagyással autonóm szervezet volt a városon belül. A jogi tanszékek mellett 1268: már működött az orvosi és a szabad művészetek két kara. A teol. kart VI. Ince 1360. VI. 21: alapította párizsi minta szerint, azaz a pp-nek rendelte alá, s nem a diákok, hanem a tanárok testülete volt. A 13. sz. 2. felében külön koll-ot alkottak a doktorok. A ~ szabályzatát a rektorok és a diákok állították össze, s esküt tettek rá, a pápák ismételten megerősítették. A felügyeleti jogot III. Honorius 1219: az →archidiákonusra bízta, akit mint Párizsban, a ~ kancellárjának neveztek; a teol. kar felügyelője a pp. volt. A tanárokat kezdetben a diákok választották és fizették. A 14. sz-tól a város fizette őket. A 16.sz: költöztek közös épületbe, 1563: épült az egy-i épület. A ~ tanulmányi rendjét idővel a város, majd a pápa irányította 1604 után bíb. legátus révén, aki a ~ rektora volt. A klerikus növ-ek szerzetházakban, a civilek koll-okban laktak (→Collegium Hungaricum-Illyricum). A kk. hagyományok a 18. sz. végéig éltek. - A ~et Alma Mater Studiorum, 'a tudományok édesanyja' névvel tisztelték, a város pecsétjében és pénzén a Bononia docet, 'Bologna tanít' mottó olvasható. **

EC II:1804.